ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Feshin Geçerli Sebebe Dayanması - Fetö

26-09-2020 - 978

Feshin Geçerli Sebebe Dayanması - Fetö


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi
2019/6779
2019/17755
2019-10-01

Özet:

  • Dosya kapsamındaki bilgilere göre fesih tarihi itibariyle davacının kapatılan Anadolu Teknik Elemanları Derneğine üye olduğu, derneğin kayıt defterine göre 2015 yılında 180 TL aidat yatırdığı, 
  • Son olarak 20/04/2014 (denetim kurulu yedek üye) ve 20/04/2015 (denetim kurulu yedek üye) tarihlerinde görev aldığı, kapatılan Konya Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi Derneklerine üye olduğu, Bank Asya hesap hareketlerinin 17-25 Aralık sonrasında devam ettiği anlaşıldığından, 
  • Gerek bu yazı cevapları gerekse tüm dosya kapsamına göre feshin haklılığı ileride açılacak davada araştırılmak üzere, işverence 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/1-g maddesine göre yapılan feshin geçerli sebebe dayandığının kabulü gerekmiştir. 
  • Mahkemece hatalı hukuki değerlendirme yapılarak, feshin geçerli sebebe dayanmadığı kanaatine varılması isabetsiz olup, kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.

 
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş sözleşmesinin geçerli ve haklı sebep olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin, müvekkili işverenliğin yönetim kurulu kararıyla, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesinin 1/g numaralı bendi uyarınca feshedildiğini, feshin mevzuata uygun olduğunu, dava konusu fesih işlemine yönelik adli yargı yolunun kapalı olduğunu, davacının işe iadesinin hukuken mümkün olmadığını ileri sürerek, davanın reddini savunmuştur.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

İlk Derece Mahkemesinin, davacının iş sözleşmesinin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/1-g maddesi uyarınca feshedildiği ve feshin geçerli olduğu gerekçesiyle davanın reddine dair kararına karşı davacı tarafça istinaf başvurusunda bulunulması üzerine istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, anılan kararın Dairemizin 13/06/2017 tarihli ve 2017/34912 esas, 2017/14064 karar sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiş ise de, yine Dairemizin 02/05/2018 tarihli 2018/2685 E., 2018/10183 K. sayılı kararı ile davacının maddi hata başvurusunun kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının eksik inceleme noktasında bozulması üzerine, mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde davanın kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz Başvurusu:

Kararı, davalı taraf temyiz etmiştir.

Gerekçe:

Somut uyuşmazlıkta, Mahkemece davanın reddine dair kararın Dairemizin 02/05/2018 tarihli kararı ile “davacının iş sözleşmesi, davalı işverenliğin yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda, 28/07/2016 tarihli yazılı fesih bildirimiyle, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesinin 1/g numaralı bendine dayanılarak feshedilmiştir. Söz konusu maddenin ilgili bendinde;

“MADDE 4- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen;

g) Bir bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili olmayan diğer kurumlarda her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, birim amirinin teklifi üzerine atamaya yetkili amirin onayıyla kamu görevinden çıkarılır.” hükmü düzenlenmiştir.

Dava konusu fesih işlemi, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesinde ifade edildiği gibi "başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen bir işlem" değildir.

Dosya içeriğine, davalı işverence, fesih bildiriminde bahsi geçen işverenlik yönetim kurulu kararı sunulmuş ise de, hangi bilgi ve belgelerin bu yönde karar alınmasına neden olduğuna ilişkin bir delil sunulmamıştır. Gerek İlk Derece Mahkemesince gerekse de Bölge Adliye Mahkemesince de, davacı işçinin FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibatlı veya iltisaklı olup olmadığına veya bu yönde bir şüpheyi haklı gösterecek olgunun bulunup bulunmadığına yönelik araştırma yapılmamıştır. Bu halde, eksik araştırmayla sonuca gidilmesi hukuka aykırıdır.

Anılan sebeplerle, iş sözleşmesinin feshine dayanak objektif değerlendirmelerin neler olduğu, hangi bilgi ve belgelerin feshe gerekçe yapıldığı davalı işverenden sorulmalı; davacı hakkında mevcut ise adli ya da idari soruşturma evrakları celp edilmeli; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlar ve İstihbarat ile ilgili birimlerinden ve ayrıca Bilgi Teknolojileri Kurumundan varsa davacı ile ilgili bilgi ve belgeler istenilmeli; Bank Asya’ya açılmış mevduat hesapları, hesap hareketleri ve bankacılığa ilişkin işlemler olup olmadığı sorulmalı, tüm bilgi ve belgeler bir arada değerlendirilerek sonucuna gidilmelidir.” gerekçesiyle bozulması üzerine, ilk derece mahkemesince bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda, “Konya C.Başsavcılığının 2018/24140 Soruşturma, 2018/21167 Karar sayılı dosyası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Tasarruf Mevduat Fonu, Konya Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosu, davalı ajans, Milli Emlak Müdürlüğü cevaplarından ve tüm dosya kapsamından davacı işçinin FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibatlı veya iltisaklı olduğu şüphesini haklı gösterecek olgunun bulunmadığı anlaşılmakla davalı işveren feshinin bu hali ile geçerli nedene dayanmadığı” sonucuna varılarak davanın kabulüne karar verilmiştir. Mahkemece bozma kararında işaret edilen kurum ve kuruluşlar ile gerekli yazışmalar yapılarak ve Bank Asya hesapları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak bu araştırmaların sonucuna göre feshin geçerli sebebe dayanmadığı belirtilmiş ise de, dosya kapsamındaki bilgilere göre fesih tarihi itibariyle davacının kapatılan Anadolu Teknik Elemanları Derneğine üye olduğu, derneğin kayıt defterine göre 2015 yılında 180 TL aidat yatırdığı, son olarak 20/04/2014 (denetim kurulu yedek üye) ve 20/04/2015 (denetim kurulu yedek üye) tarihlerinde görev aldığı, kapatılan Konya Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi Derneklerine üye olduğu, Bank Asya hesap hareketlerinin 17-25 Aralık sonrasında devam ettiği anlaşıldığından, gerek bu yazı cevapları gerekse tüm dosya kapsamına göre feshin haklılığı ileride açılacak davada araştırılmak üzere, işverence 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/1-g maddesine göre yapılan feshin geçerli sebebe dayandığının kabulü gerekmiştir. Mahkemece hatalı hukuki değerlendirme yapılarak, feshin geçerli sebebe dayanmadığı kanaatine varılması isabetsiz olup, kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.

Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM : Yukarıda belirtilen sebeplerle;

1-İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih, esas ve karar numaraları belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-Davanın REDDİNE,

3-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 44,40 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 29,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 15,20 TL karar ve ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalı tarafından yapılan 239,30 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile bu davalıya ödenmesine,

5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 2.725,00 TL ücreti vekâletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6-Dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, karardan bir örneğin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

7-Taraflarca yatırılan gider avanslarından varsa kullanılmayan bakiyelerinin ilgili tarafa iadesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 01/10/2019 gününde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

kaynak: (www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Feshin Geçerli Sebebe Dayanması Fetö
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları