İş Sözleşmesinin Hırsızlık Sebebiyle Sona Erdirilmesi


Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
2021/7370
2021/11497
2021-07-09

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili ile davalı ... Yapı Yatırım A.Ş vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin 01.08.2013 tarihinde ...'da bulunan ... Center AVM'de bulunan ... Restaurantlar zinciri bünyesinde “Kısım şefi” olarak çalışmaya başladığını, müvekkilinin iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından feshedildiğini, müvekkilinin diğer çalışma arkadaşının mesaileri bittikten sonra araçları ile evlerine gitmek üzere parkta terk edilmiş olan sahipsiz bir kaykay bulduklarını, müvekkili ve diğer çalışma arkadaşının eğlenmek amaçlı kaykaya bindiklerini ve akabinde çocukça davranarak terk edilmiş olan kaykayı bir çocuğa veririz düşüncesi ile araçlarına koyduklarını, olay gününden iki sonra 17.06.2014 tarihinde davalı işveren insan kaynakları departmanından çağrıldıklarını ve olayla ilgili bilgilerinin sorulduğunu, çocukça yapılmış bu olay bahane edilerek müvekkilinin iş sözleşmesinin sona erdirildiğini, müvekkilinin aylık net maaşının 2.400,00 TL olduğunu, müvekkilinin fazla mesai yapmasına rağmen ücretinin ödenmediğini, müvekkilinin çalıştığı süre boyunca çalışma günlerine denk gelen genel tatil günlerinde çalıştırıldığını ancak genel tatil ücretlerinin de ödenmediğini belirterek ihbar tazminatı ile birlikte bir kısım işçilik alacaklarının davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı ... Lezzet ve Sunum Akademisi Eğitim Turizm ve Danışmanlık San. ve Dış Tic. A.Ş. vekili, davacı işçinin 01.08.2014 tarihinde müvekkili işverenlik nezdinde işe başladığını, ancak 01.01.2014 tarihinde itibaren ... Restoran Gıda San. ve Tic. A.Ş.'de çalışmak üzere devredildiğini, devir protokolü kapsamında işçilik alacaklarından diğer davalı ... Restoran Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin sorumlu olduğunu, davacı işçinin iş sözleşmesinin feshine konu olay hakkında diğer davalıdan bilgi edindiklerini, davacı işçinin İş Sözleşmesi'nin 4857/25-II maddesi kapsamında feshedildiğini, davacı işçinin fazla mesai yaptığı iddiası ile ulusal bayram genel tatillerde çalıştığı iddiasını kabul etmediklerini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... Restoran Gıda San. ve Tic. A.Ş. vekili, davacının iş sözleşmesinin hırsızlık yapması sebebiyle İş Kanunu'nun 25/II maddesi uyarınca haklı sebeple sona erdirildiğini, ... Center AVM'ye gelen bir müşterinin 16.06.2014 tarihinde saat 00.15 sularında AVM Yönetimine kayıp kaykay başvurusunda bulunması üzerine güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini ve kayıp kaykayın davacı ve bir arkadaşı tarafından AVM'nin otoparkından alındığının tespit edildiğini, kaykayı aldıklarını kabul ettiklerini, davacının bir müşterinin eşyasını izinsiz olarak almasının sadakat borcunun açıkça ihlaline yol açtığını, müvekkili ile aradaki güven ilişkisinin sarsıldığını, bu nedenle iş sözleşmesinin haklı nedenle sona erdirildiğini,davacının görev yaptığı restaurantın 13.00-15.00, 19.00-00.00 saatleri arasında servis vermekte olduğunu, bu nedenle davacının fazla mesai, bayram ve genel tatil ücretine hak kazanamadığını, davacı ile düzenlenen İş Sözleşmesi'nin 7. maddesinin 7.1 fıkrasında fazla mesai ücretinin aylık ücretin içinde olduğunun düzenlendiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, bozma sonrası yapılan yargılamada toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davacı ve davalı ... Yapı Yatırım A.Ş. vekilleri temyiz etmiştir.

Gerekçe:

Davalı temyizi yönünden;

Miktar ve değeri temyiz kesinlik sınırını aşmayan taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihai kararlar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 427. maddesi uyarınca temyiz edilemez. Kesinlik sınırı kamu düzeni ile ilgilidir.

Somut olayda, mahkemece tesis edilen kararda, davacının toplam kabul edilen alacağı 168,43 TL'dir. Mahkemece kabul edilen alacaklar, karar tarihi itibari ile temyiz kesinlik sınırı olan 4.270,00 TL kapsamında kaldığı anlaşılmakla, davalı davalı ... Yapı Yatırım A.Ş. vekilinin temyiz isteminin, 6100 sayılı Kanun'un geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Kanun'un 427, 432 maddeleri uyarınca REDDİNE, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,

Davacı temyizi yönünden;

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 09/07/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.