ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İstifa Dilekçesi - Baskı Unsuru - İspat Yükü

26-09-2020 - 905

İstifa Dilekçesi - Baskı Unsuru - İspat Yükü


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi
2017/29979
2020/5972
2020-06-08

Özet:

  • Taraflar arasında davacının kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. 
  • Somut olayda, davacının el yazılı istifa dilekçesi ile kendi işyerini kurduğunu belirterek davalı iş yerinden istifa ettiğinin yazılı olduğu görülmüştür. 
  • Davacı tarafça ilgili istifa dilekçesinin baskı altında alındığına yönelik herhangi delil sunulmamıştır. O halde, davacının kıdem tazminatına yönelik talebinin reddi gerekir.

 
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti

Davacı iş sözleşmesini ücretlerinin ödenmemesi sebebi ile haklı nedenle feshettiğini beyanla kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Karar süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Taraflar arasında davacının kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

Somut olayda, davacının el yazılı istifa dilekçesi ile kendi işyerini kurduğunu belirterek davalı iş yerinden istifa ettiğinin yazılı olduğu görülmüştür. Davacı tarafça ilgili istifa dilekçesinin baskı altında alındığına yönelik herhangi delil sunulmamıştır. O halde, davacının kıdem tazminatına yönelik talebinin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 08/06/2020 gününde oybirliği ile karar verildi.

kaynak: (www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
İstifa Dilekçesi Baskı Unsuru ispat Yükü
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları