ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Şüphe Feshi - Geçerli Fesih

26-09-2020 - 599

Şüphe Feshi - Geçerli Fesih


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
2019/1589
2019/14951
2019-07-03

Özet:

  • Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. 
  • Davacının iş sözleşmesi 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/1-g maddesi uyarınca feshedilmiştir. 
  • Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden davacının Işık Dershanesinde ve Özel ... Kolejinde eğitim gördüğü, Özel ... Koleji Mezunlar Derneğinde 31/12/2015 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı, ... Büyükşehir belediyesi iştiraki olan ... Konut AŞ'den almış olduğu ev için anlaşmalı banka olan Asya Katılım Bankası hesabından konut kredisi için ödemelerin yapıldığı gerekçesi ile ... Cumhuriyet Başsavcılığının davacı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği anlaşılmaktadır. 
  • Dosyadaki delil durumuna göre şüphe feshinin koşullarının oluştuğu, davalı şirketin savunmasına istinaden, terör örgütü ile irtibat veya iltisakı bulunduğuna dair hakkında kanaat edinilen bir işçiyi çalıştırmaya devam etmenin, yani iş sözleşmesinin devamını davalı işverenden beklemek mümkün olmadığı, feshin, şüphe feshinin şartlarını taşıdığı ve geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddi gerekir.

 
Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesinin red kararına karşı davacı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi davacının istinaf başvurusunun kabulü ile davacının işe iadesine karar vermiştir.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi'nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A)Davacı İsteminin Özeti:

Davacı dilekçesinde özetle; davacının davalı Ajansın ... Yatırım Destek Ofisi'nde koordinatör olarak çalıştığını, iş akdinin Ajans Yönetim Kurulu kararı ile 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 4/1-g maddesi uyarınca feshedildiğini, feshin hiçbir haklı sebebe dayanmadığını belirterek, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B)Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili özetle; davalı kurumun kamu tüzel kişiliğini haiz bir kurum olduğunu, davacının belirsiz süreli hizmet sözleşmesi ile işçi olarak çalıştığını ve kamu hizmetinin yürütülmesi sebebiyle kamu görevlisi sıfatına haiz olduğunu, davacının iş sözleşmesinin 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 4/1-g maddesi uyarınca davalı Kurum'un personel atamaya ve işine son vermeye yetkili makamı olan Yönetim Kurulu kararı ile feshedildiğini, davacının FETÖ/PDY Terör Örgütü ile bağlantılı okullarda eğitim gördüğünü ve eğitim kuruluşunun mezunlar derneği üyesi olduğunu, bu yapının finans kuruluşu olan Asya Katılım Bankası A.Ş. nezdinde hesabı bulunduğunu, bu itibarla davacının bu yapıyla "iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen" kamu çalışanı olarak değerlendirildiğini belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C)İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

İlk Derece Mahkemesince, davacının iş yerinde 14/11/2011-31/07/2016 tarihleri arasında uzman olarak çalıştığı, iş sözleşmesinin davalı Ajans Yönetim Kurulu'nun 26/07/2016 tarihili kararı ile 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 4/1-g maddesi uyarınca feshedildiğinin anlaşıldığını, dosyadaki bilgi ve belgelerden, davalı ... Kalkınma Ajansı'nın 5449 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz bir kurum olduğu, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 4/1-g maddesi uyarınca davacının hizmet akdinin feshe yetkili davalı Ajansın Yönetim Kurulu kararı ile sonlandırıldığı, bu haliyle feshin belirtilen yasal düzenlemeye uyarlı olduğu gözetilerek davanın reddine karar verilmiştir.

D)İstinaf başvurusu :

İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davacı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

E)İstinaf Sebepleri:

Davacı vekili gerekçeli istinaf dilekçesi ile; Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 19/09/2017 tarih, 2017/37363 Esas ve 2017/18460 Karar sayılı ilamında aynı süreci geçiren davacısı ... olan dava dosyasında iş akdinin feshinde şüpheyi haklı kılacak güçte delillerin olup olmadığı yönünde herhangi bir araştırma yapılmadığı gerekçesiyle yerel mahkeme kararının bozulduğunu, ilk derece mahkemesi kararının hatalı olup tanık beyanları ve delillerin tam olarak nazara alınmadığını, mahkeme kararında bu hususların irdelenmediğini, işverenin herhangi bir soruşturma yapmadan ve savunma almadan yapmış olduğu feshin geçerli olduğuna karar verildiğini, ... Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/16593 soruşturma sayılı hazırlık evrakında hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini, bu suretle fesih sebebinin mesnetsiz olduğunun teyit edildiğini belirterek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.

F)Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti :

Bölge Adliye Mahkemesince, Davacının, davalı iş yerinde işçi olarak çalıştığı, davacının sigortalı işten ayrılış bildirgesinde işten ayrılış sebebinin (22 kodu ile) "diğer nedenler" olarak belirtildiği, 29/07/2016 tarihli fesih bildiriminde iş akdinin 31/07/2016 tarihi itibariyle 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin kamu görevlilerine ilişkin tedbirler başlıklı 4/1-g maddesi uyarınca alınan yönetim kurulu kararı ile feshedildiğinin bildirildiğinin anlaşıldığını, ... Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü ve Asya Katılım Bankası AŞ'nin müzekkere cevapları, ... Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/16593 soruşturma sayılı hazırlık evrakı ve tanık beyanlarından davacının Işık Dershanesinde ve Özel ... Kolejinde eğitim gördüğü, Özel ... Koleji Mezunlar Derneğinde 31/12/2015 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı, ... Büyükşehir belediyesi iştiraki olan ... Konut AŞ'den almış olduğu ev için anlaşmalı banka olan Asya Katılım Bankası hesabından konut kredisi için ödemelerin yapıldığının anlaşıldığı, davacı tanıklarının bildikleri kadarıyla davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı olmadığı, bu yönde kendilerinde şüphe oluşmadığı yönünde beyanda bulundukları, davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı, irtibat ve iltisakı konusunda şüpheyi haklı kılacak güçte somut delillerin bulunmadığı, ... Cumhuriyet Başsavcılığının davacı hakkında vermiş olduğu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar da nazara alınarak yapılan feshin geçerli ve haklı nedene dayanmadığı gerekçesiyle davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile feshin geçersizliğine karar verilmiştir.

G)Temyiz başvurusu :

Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına karşı davalı vekili tarafından süresinde temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

H)Gerekçe:

Dosya içeriğine göre; davacının iş sözleşmesi 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 4/1-g maddesi uyarınca feshedilmiştir. Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden davacının Işık Dershanesinde ve Özel ... Kolejinde eğitim gördüğü, Özel ... Koleji Mezunlar Derneğinde 31/12/2015 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı, ... Büyükşehir belediyesi iştiraki olan ... Konut AŞ'den almış olduğu ev için anlaşmalı banka olan Asya Katılım Bankası hesabından konut kredisi için ödemelerin yapıldığı gerekçesi ile ... Cumhuriyet Başsavcılığının davacı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği anlaşılmaktadır.

Dosyadaki delil durumuna göre şüphe feshinin koşullarının oluştuğu, davalı şirketin savunmasına istinaden, terör örgütü ile irtibat veya iltisakı bulunduğuna dair hakkında kanaat edinilen bir işçiyi çalıştırmaya devam etmenin, yani iş sözleşmesinin devamını davalı işverenden beklemek mümkün olmadığı, feshin, şüphe feshinin şartlarını taşıdığı ve geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddi gerekmekte olup 4857 sayılı İş Yasasının 20/3. maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1-İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi ile İlk Derece Mahkemesinin kararlarının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-Davanın REDDİNE,

3-Alınması gereken 44,40 TL karar-ilam harcından davacının yatırdığı 29,20 TL peşin harcın mahsubu ile bakiye 15,20 TL karar-ilam harcının davacıdan tahsili ile Hazine'ye irat kaydına,

4-Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 2.725,00 TL. ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6- Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,

7-Dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi'ne gönderilmesine,

Kesin olarak 03/07/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

kaynak: (www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Şüphe Feshi Geçerli Fesih
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları