Yargıtay 17. H.D. 2015/12478 E. 2015/10964 K.


Özet:

Dava İKK'nun 277 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptali davasına ilişkindir. Somut olayda, davalılar Umut ve Nurettin borçlunun çocukları, davalı Gülümser ise tasarruf tarihinde borçlu ile evli olduğundan, bunlar yönünden taşınmazın gerçek değeri ile tapudaki satış bedeli arasındaki oransızlık bulunmaması davanın reddi gerekçesi olmayıp İİK'nin 278/3 maddesi kapsamında iptali gereken tasarruflar niteliğindedir. Ancak davalılar Umut ve Nurettin'e yapılan çıplak mülkiyet devir tarihleri 2001-2002 yılları olup borcun doğumundan önceki tarihlerde yapıldığından mahkemenin anılan davalılar yönünden reddi sonuç itibari ile doğrudur. Dava dayanağı, her iki takip dosyası yönünden borcun doğum tarihi 30.07.2007'de tanzim edilen bonodan kaynaklamakta olup davalı Gülümser'e intifa hakkı devri 12.09.2007 yapılmıştır. Bu tarihte taraflar henüz boşanmamışlardır. Bu nedenlerle, dava dayanağı İstanbul 1. İcra Müdürlüğü'nün 2008/5726 sayılı takip dosyası yönünden, davalı Gülümser ile ilgili davanın İİK'nin 278/3-1 maddesi gereğince kabulü gerekir.

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yaz......

Kararın devamını okuyabilmeniz için üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekiyor.


ÜYE GİRİŞİ YAP ÜYE OL