ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Yanlış Esas Numarası Belirtilerek Yapılan Şikayet

26-09-2020 - 834

Yanlış Esas Numarası Belirtilerek Yapılan Şikayet


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
2019/13940
2020/924
2020-02-05

Özet:

  • Borçlu tarafından, yanlışlığın nedeni olarak gösterilen tebliğ mazbatasının incelenmesinde; tebligat zarfında dosya numarasının 2013/14894 E. olarak yazılı olmasına rağmen, içerisinden çıktığı belirtilen davet kağıdı yazısında dosya numarasının 2013/14895 E. olarak yazılı olduğu görülmektedir. 
  • Hal böyle olunca; şikayetin yapıldığı tarihte takip dosya numarasının hatalı bildirilmesinde borçlunun kusuru bulunmadığının kabulü ile düzeltme dilekçesindeki beyan gereğince, şikayetin ... 32. İcra Müdürlüğü’nün 2013/14894 E. sayılı takip dosyasına ilişkin olduğu nazara alınarak, mahkemece düzeltilen takip dosyası incelenerek karar verilmesi gerekirken, sehven bildirilen dosya hakkında değerlendirme yapılarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

 

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu hakkında ilamlı icra takibine başlandığı, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; haczedilmezlik şikayetinde bulunarak ... 32. İcra Müdürlüğü’nün 2013/14895 E. sayılı dosyasından borçlunun alacaklarına konulan hacizlerin kaldırılmasının talep edildiği, mahkemece, şikayet dilekçesinde belirtilen takip dosyası üzerinden inceleme yapılarak şikayetin kabulüne karar verildiği, kararın taraflarca temyiz edildiği görülmektedir.

Somut olayda; borçlunun 19.12.2014 tarihli şikayet dilekçesinde her ne kadar şikayete konu takip dosya numarası ... 32. İcra Müdürlüğü’nün 2013/14895 E. sayılı dosyası olarak belirtilmiş ve bu takipte konulan hacizlerin kaldırılması istenmiş ise de; 24.12.2014 havale tarihli dilekçesi ile takip dosya numarasının sehven yanlış bildirildiği, bu hatanın icra müdürlüğünce gönderilen 103 davetiyesi tebliğ zarfındaki çelişkiden kaynaklandığı ve şikayete konu dosyanın ... 32. İcra Müdürlüğü’nün 2013/14894 E. sayılı dosya olduğu belirtilerek incelemenin bu dosya üzerinden yapılmasının talep edildiği, ancak mahkemece verilen son kararda, borçlunun bu dilekçesi göz ardı edilerek şikayet dilekçesinde bildirilen dosya üzerinden inceleme yapılarak sonuca gidildiği anlaşılmaktadır.

Borçlu tarafından, yanlışlığın nedeni olarak gösterilen tebliğ mazbatasının incelenmesinde; tebligat zarfında dosya numarasının 2013/14894 E. olarak yazılı olmasına rağmen, içerisinden çıktığı belirtilen davet kağıdı yazısında dosya numarasının 2013/14895 E. olarak yazılı olduğu görülmektedir.

Hal böyle olunca; şikayetin yapıldığı tarihte takip dosya numarasının hatalı bildirilmesinde borçlunun kusuru bulunmadığının kabulü ile düzeltme dilekçesindeki beyan gereğince, şikayetin ... 32. İcra Müdürlüğü’nün 2013/14894 E. sayılı takip dosyasına ilişkin olduğu nazara alınarak, mahkemece düzeltilen takip dosyası incelenerek karar verilmesi gerekirken, sehven bildirilen dosya hakkında değerlendirme yapılarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/02/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

kaynak:(www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Yanlış Esas Numarası Belirtilerek Yapılan Şikayet
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları