ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İhalenin Feshi - Para Cezası

24-09-2020 - 866

İhalenin Feshi - Para Cezası


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
2019/13951
2020/70
2020-01-13

Özet:

  • Somut olayda, feshi talep edilen taşınmazların ihale bedelleri toplamının 260.000 TL olması nedeniyle hükmedilecek para cezası bu miktarın %10'u olan 26.000 TL olmasına rağmen ilk derece mahkemesince, ihale bedellerinin %10'u olarak 2.600.00 TL para cezasına hükmolunması isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesince; HMK’nın 353/1-b-2 ve 356. maddeleri gereğince, ilk derece mahkemesi kararının, para cezası yönünden düzeltilerek yeniden esas hakkında hüküm kurulması gerekir.

 

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi.... Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi-borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi borçlunun, taşınmaz ihalesinin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, istemin reddi ile para cezasına hükmedildiği, şikayetçinin istinaf yoluna başvurması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince, istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nun 353/1-b-1. maddesi uyarınca esastan reddine dair verilen karara karşı temyiz yoluna başvurulduğu anlaşılmaktadır.

İİK'nun 134/2. maddesi uyarınca ihalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi halinde, mahkeme şikayetçiyi, feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder.

Somut olayda, feshi talep edilen taşınmazların ihale bedelleri toplamının 260.000 TL olması nedeniyle hükmedilecek para cezası bu miktarın %10'u olan 26.000 TL olmasına rağmen ilk derece mahkemesince, ihale bedellerinin %10'u olarak 2.600.00 TL para cezasına hükmolunması isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesince; HMK’nın 353/1-b-2 ve 356. maddeleri gereğince, ilk derece mahkemesi kararının, para cezası yönünden düzeltilerek yeniden esas hakkında hüküm kurulması gerekirken, bu hususta karar verilmediği anlaşılmış olmakla, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından, ilk derece mahkemesi kararının düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ : Şikayetçi-borçlunun temyiz itirazlarının reddi ile ... Bölge Adliye Mahkemesi.... Hukuk Dairesi'nin 10/10/2019 tarih ve 2019/1729 E. - 2019/2311 K. sayılı kararının, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/1. maddeleri uyarınca KALDIRILMASINA,... İcra Hukuk Mahkemesi'nin 04/04/2019 tarih ve 2019/11 E. - 2019/25 K. sayılı kararının hüküm bölümünün %10 para cezasına ilişkin “2” nolu bendinde yer alan "260.000,00-TL'nin %10'u oranındaki 2.600,00-TL tazminatın" sözcüklerinin karar metninden çıkarılmasına, yerine "260.000,00-TL'nin %10'u oranındaki 26.000,00-TL para cezasının" sözcüklerinin yazılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 370/2. maddesi uyarınca ONANMASINA, karar düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 13/01/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
ihale ihalenin feshi iik taşınmaz ihale bedelleri para cezası hmk
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları