ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İhtiyati Haciz - Gerekçeli İstinaf Dilekçesinin Sunulmaması

25-09-2020 - 1124

İhtiyati Haciz - Gerekçeli İstinaf Dilekçesinin Sunulmaması


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi
2019/1795
2019/1188
2019-09-30

TALEP: Alacaklı vekili, müvekkili ile borçlu arasında Genel Kredi Sözleşmesi imzalandığını, sözleşme hükümleri yerine getirilmediğinden hesabın kat edildiğini ve ihtarname gönderildiğini, ödeme yapılmadığından ve borçlunun kaçma teşebbüsü içerisinde bulunduğundan 30.226,27 -TL alacağın tahsili amacıyla borçlunun taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI: Mahkemece, 30.266,27,- TL alacağın %15'i oranında teminat yatırılmak suretiyle borçlu Serkan Kara'nın menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının borca yeter miktarı kadar ihtiyaten haczine karar verilmiştir.

İTİRAZ : Muteriz vekili; yetkisiz icra müdürlüğünde icra takibi yapıldığını, faiz ve ferilerine itiraz edildiğini, usul ve yasaya aykırı ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep etmiştir. İhtiyati hacze itiraz eden 3.şahıs vekili; icra ve haciz işleminin, borçlu ile ilgisi olmayan, boşanma kararı verilen ve müvekkiline ait olan adreste haciz işleminin uygulandığını, alacaklı tarafa haciz esnasında istihkak iddiası ile tüm yasal belgeler sunulmuş olmasına karşılık, haciz işleminin tatbik edildiğini, haciz işleminin usul ve yasaya aykırı olduğunu, ihtiyati haciz kararının müvekkiline karşı uygulandığından ihtiyati haciz kararına itiraz ettiğini beyan etmiştir.

EK KARAR : Mahkemece; ihtiyati haciz kararına itiraz eden ... Genel Kredi Sözleşmesi'nden kaynaklı borcunu ödememesi sebebiyle hesabın kat edildiği ve bu suretle hakkında ihtiyati haciz kararı istenebileceğinden ihtiyati haciz kararına itiraz eden ... ihtiyati haciz kararına itirazın reddine, ihtiyati haciz kararına itiraz eden üçüncü kişi ... vekilinin ihtiyati haciz kararına itirazının haciz işlemiyle ilgili olup ihtiyati haciz kararına itiraz sebeplerinden olmadığı gerekçesiyle itirazının reddine karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ : İhtiyati hacze itiraz eden 3.şahıs vekili; mahkemece karar verilmiş olup, ne gerekçe ile karar verildiğinin bilinmediğini, gerekçeli karar tarafına tebliğ edildiğinde gerekçeli istinaf dilekçesini sunacağını, usul ve yasaya aykırı kararın bozulmasına karar verilmesini talep etmiş, kararın tebliğinden sonrada gerekçeli istinaf dilekçesi sunulmamıştır.

GEREKÇE : İhtiyati hacze İtiraz ise İİK'nın 265. maddesinde düzenlenmiş olup; Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir. Menfaati ihlal edilen üçüncü kişiler de ihtiyati haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde ihtiyati haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir. Mahkeme, gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya reddeder. İstinaf yoluna başvuran 3.şahıs vekili tarafından; gerekçeli kararın tarafına tebliğini müteakiben ek dilekçe ile başvuru sebeplerini detaylandıracağını bildirerek, kararın kaldırılmasını istemiştir. HMK 352.maddesinde; Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince dosya üzerinde yapılacak ön inceleme sonunda başvurunun sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gösterilmediği tespit edilen dosyalarda öncelikle gerekli kararın verileceği belirtilmiştir. İstinaf başvurusunun sebeplerinin ve gerekçesinin açıkça gösterilmesi dosyanın incelemeye alınmasının ön şartıdır. Eldeki davada 3.şahıs vekili gerekçeli istinaf dilekçesini sunacağını belirtmişse de; ek kararın 02/06/2019 tarihinde tebliğ edildiği, buna rağmen gerekçeli istinaf dilekçesi sunulmadığı dosya içeriğinden anlaşılmıştır. HMK 352. maddesi uyarınca başvuru sebep ve gerekçelerinin de gösterilmesi zorunludur. İİK HMK 355/1 maddesi gereğince istinaf başvuru yolunda kamu düzenine aykırı bir yön olup olmadığı resen incelenir. Somut olayda mahkemece ihtiyati haciz kararına itiraz eden ... Genel Kredi Sözleşmesinden kaynaklı borcunu ödememesi sebebiyle hesabın kat edildiği, hakkında ihtiyati haciz kararı istenebileceğinden ihtiyati haciz kararına itirazın reddine, verilen ihtiyati haciz kararında üçüncü şahıs ... vekilinin itirazının istihkak iddiasına yönelik olup ihtiyati haciz kararına itiraz sebeplerinden olmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmesinde kamu düzenine aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır. İhtiyati hacze itiraz eden 3.şahıs vekilinin istinaf başvurusunun HMK 352, 355 ve 353/1-b-1 maddeleri uyarınca esastan reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle: İhtiyati hacze itiraz eden 3.şahıs vekilinin istinaf başvurusunun HMK 'nun 353(1)b-1 maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE,Peşin harcın karar harcına mahsubuna başkaca harç alınmasına yer olmadığına, İstinaf aşamasında alacaklı yan gider avansından karşılanan 82,90-TL posta masrafının 3.şahıstan alınarak alacaklıya ödenmesine, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda HMK 362(1)-f maddesi uyarınca kesin olmak üzere oy birliği ile karar verildi.30/09/2019

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
ihtiyati haciz iik hukuk muhakemeleri itiraz dinlenmeden mahkemenin yetkisi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları