Yargıtay 17. H.D. 2007/3425 E. 2007/2523 K.


Özet:

Dava İİY'nun 277 ve devamı maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkindir. İİK'nun 280/1. maddesi "malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu mali durumun ve zarar verme kastının, işlemin diğer tarafınca bilindiğini veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hallerde iptal edilebilir" hükmünü içermektedir. Davacı vekili, dava dilekçesinde ve 1.2.2007 tarihli dilekçesinde davalı Rıfat'ın davalı borçlu Erdal'ın kızkardeşinin kayınpederi olduğunu ileri sürüp nüfus kayıtlarını delil olarak bildirmiştir. Davacının bu konudaki delilleri toplanarak İİK'nun 280/1. maddedeki şartların varlığı araştırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı hüküm tesisi isabetli görülmemiştir.

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yaz......

Kararın devamını okuyabilmeniz için üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekiyor.


ÜYE GİRİŞİ YAP ÜYE OL