ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İcra Müdürünün Takip Alacaklısının Yetkili Hamil Olup Olmadığına İlişkin Araştırma Yapamayacağı

30-10-2020 - 833

İcra Müdürünün Takip Alacaklısının Yetkili Hamil Olup Olmadığına İlişkin Araştırma Yapamayacağı


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
2012/13999
2012/32181
2012-11-08

MAHKEMESİ : İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 22/03/2012

NUMARASI : 2012/64-2012/351

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

İİK.nun 168/1. maddesinde aynen " İcra müdürü senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir" hükmüne yer verilmiştir. Anılan madde ile icra memuruna; kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu takipte, sadece senedin kambiyo senedi olup olmadığını ve vadesinin gelip gelmediğini denetleme yetkisi verilmiş olup takip alacaklısının yetkili hamil olup olmadığını araştırma görevi verilmemiştir. Bu nedenle borçluya kambiyo senetlerine mahsus özel yol için hazırlanan örnek 10 nolu ödeme emrinin gönderilmesi gerekir.

Somut olayda, takip dayanağı 28.05.2011 tanzim tarihli, 30.07.2011 vade tarihli 8.000,00 TL miktarlı senet ile 02.07.2011 tanzim tarihli ve 03.09.2011 vade tarihli 8.120,00 TL miktarlı senet TTK.nun 688. maddesi ile İİK.nun 168/1. maddesinde açıklanan koşulları içerdiğinden; takip talebinde borçlu gözüken S,.. Ö...'e kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluna ilişkin ödeme emri gönderilmesine ilişkin alacaklı vekilinin talebinin kabulü gerekirken reddeden 13.01.2012 tarihli icra memurluk kararı yukarıda belirtilen yasa maddesi hükmüne aykırıdır.

O halde mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Öte yandan karar tarihi itibari ile yürürlükte bulunan 6100 Sayılı HMK. nun 297. maddesinin 1. fıkrasının e bendi gereği gerekçeli kararın yazıldığı tarihin kararda belirtilmemiş olması da doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/11/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
icra müdürü kambiyo senet yetkili hamil araştırma görevi vade
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları