ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Haczi Caiz Olmayan Mallar - Özürlü Aracı

26-09-2020 - 899

Haczi Caiz Olmayan Mallar - Özürlü Aracı


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
2010/13026
2010/25770
2010-11-02

Özet:

  • Söz konusu araç sakatların yer değiştirebilmesi ya da adı geçenlere hareket olanağı sağlamak için zorunlu olan, hareketli sandalye niteliğinde değildir. 
  • Sermaye unsurunun ağırlık kazandığı ve lüks sayılan bir kara nakil vasıtası olup, bu nitelikteki bir ekonomik değerin haczedilemeyeceği ileri sürülemez. 
  • Diğer taraftan araç, İİK.nun 82/2. maddesinde öngörülen bir eşya niteliğinde de değildir. O halde şikayetin reddine karar verilmesi gerekir.

 
Borçlu, icra mahkemesine başvuru dilekçesinde, trafikte adına kayıtlı bulunan 06 AL 4322 plaka sayılı aracının haczedildiğini, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden aldığı 27.09.2007 ve 27.10.2008 tarihli hipertansiyon ve böbrek rahatsızlığını belirleyen raporlara dayanarak aracına ihtiyacı bulunduğundan bahisle aracının üzerindeki haczin kaldırılmasını istemiş, mahkemece, şikayetçinin böbrek yetmezliği rahatsızlığı olduğu, üzerine kayıtlı 60 AL 4322 plaka sayılı aracın özürlü aracı olduğu, bu aracın kullanılış amacı göz önüne alındığında, şikayetçi için zaruri olup, haczedilemeyeceğinden söz edilerek şikayetin kabulüne karar verilmiştir.

Söz konusu araç sakatların yer değiştirebilmesi ya da adı geçenlere hareket olanağı sağlamak için zorunlu olan, hareketli sandalye niteliğinde değildir. Sermaye unsurunun ağırlık kazandığı ve lüks sayılan bir kara nakil vasıtası olup, bu nitelikteki bir ekonomik değerin haczedilemeyeceği ileri sürülemez. Diğer taraftan araç, İİK.nun 82/2. maddesinde öngörülen bir eşya niteliğinde de değildir. O halde şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde istemin kabulü isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 02.11.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

[GEREKÇELİ YEREL MAHKEME KARARI]

T.C.

TOKAT

İCRA HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2010/74

KARAR NO : 2010/55

Şikayetçi tarafından, mahkememize açılan davanın esasa kaydı ile dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Şikayetçi tarafından mahkememize verilen şikayet dilekçesi ile özetle, Tokat 2. İcra Müdürlüğünün 2009/4983 esas sayılı takip dosyası ile hakkında icra takibi yapıldığını, kendisinin özürlü olduğunu, üzerine kayıtlı 06 AL 4322 plaka sayılı özürlü aracının haczedilemeyeceğini, araç üzerindeki haczin kaldırılmasını talep etmiştir.

Tokat 2. İcra Müdürlüğünün 2009/4983 esas sayılı takip dosyası celp edilmiş, tetkikinde; alacaklısının Ziraatbankası AŞ, borçlularının Ali Öz, Şeref Aslan, Fitnet Öz, Yusuf Öz, Güsün Yönel olduğu, genel ticari kredi sözleşmesine istinaden toplam 103.953,46 TL tutarındaki alacak için ilamsız icra takibi yapıldığı, takibin kesinleşmesi üzerine davacı borçlunun üzerine kayıtlı 06 AL 4322 plaka sayılı araç üzerine haciz konulduğu anlaşılmıştır.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nün 19/02/2010 tarih ve 2243 sayılı yazısı ile söz konusu aracın özürlü aracı olduğu ve Tokat 2. İcra Müdürlüğü'nün 2009/4983 esas sayılı dosyasından dolayı yakalamalı olduğunun bildirildiği görülmüştür.

Şikayetçinin şikayet dilekçesine eklemiş olduğu belgelerden böbrek yetmezliği rahatsızlığı olduğu, üzerine kayıtlı 60 AL 4322 plaka sayılı aracın özürlü aracı olduğu bu aracın kullanılış amacı gözönüne alınarak, şikayetçi için zaruri olduğu ve haczedilemeyeceği anlaşıldığından şikayet talebinin kabulü ile aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM; Yukarıda açıklanan gerekçelere binaen;

Şikayetçinin şikayet talebinin KABULÜ ile

Tokat 2. İcra Müdürlüğünün 2009/4983 esas sayılı takip dosyasında 60 AL 4322 plaka sayılı araç üzerindeki HACZİN KALDIRILMASINA,

492 Sayılı harçlar yasının 13/d maddesi uyarınca harç alınmasına yer olmadığına,

Peşin alınan 25,15 TL harcın talep halinde şikayetçiye iadesine,

Yargılama giderlerinin şikayetçi üzerinde bırakılmasına,

Karardan bir örneğinin icra dosyasına takılarak icra dosyasının iadesine,

Dair davacının ve davalı vekilinin yokluğunda, İİK.nun 363. md uyarınca gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 10 gün içinde, mahkememize verecekleri dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine yapacakları sözlü beyan ile, ilgili Yargıtay Dairesi'ne temyiz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde karar verildi. 22/02/2010

kaynak:  (www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Haczi Caiz Olmayan Mallar Özürlü Aracı
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları