ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İhalenin Feshi - Keşif ve Bilirkişi Masrafı

24-09-2020 - 796

İhalenin Feshi - Keşif ve Bilirkişi Masrafı


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
2019/13795
2020/152
2020-01-14

Özet:

  • İİK'nun 129. maddesinde, arttırma bedelinin, malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerektiği düzenlemesi yer almaktadır.
  • Satışı istenen taşınmazın kıymetinin takdiri hakkındaki İİK’nun 128. maddesi paraya çevirme başlığını taşıyan III. bölümde bulunmaktadır. Bu nedenle taşınmazın kıymetinin belirlenmesi için yapılan keşif ve bilirkişi masraflarının da tıpkı ilan giderleri gibi paraya çevirme masrafı olarak kabulü gerekir.

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Şikayetçinin dört adet taşınmaza ilişkin ihalenin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin esası incelenerek reddine karar verildiği ve işin esasına girilmediği gerekçesi ile para cezasına hükmedilmediği, borçlu tarafından ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine,ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak şikayetin reddi ile %10 para cezasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK'nun 129. maddesinde, arttırma bedelinin, malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerektiği düzenlemesi yer almaktadır. Satışı istenen taşınmazın kıymetinin takdiri hakkındaki İİK’nun 128. maddesi paraya çevirme başlığını taşıyan III. bölümde bulunmaktadır. Bu nedenle taşınmazın kıymetinin belirlenmesi için yapılan keşif ve bilirkişi masraflarının da tıpkı ilan giderleri gibi paraya çevirme masrafı olarak kabulü gerekir.

Birden fazla taşınmazın aynı ilanla satışa çıkarılması halinde, satış bedelinin muhammen bedelin %50'sini ve satış masraflarını karşılayıp karşılamadığının tespiti; toplam paraya çevirme gideri satışı yapılan taşınmaz sayısına bölünmek suretiyle ayrıca müstakil harcamalar var ise bu miktara eklenerek İİK'nun 129. maddesindeki koşullara uygun şekilde satışın gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirlenmesi şeklindedir.

Somut olayda, ihalenin feshine konu 4 adet taşınmaz için 15.859.20 TL gazete ilan masrafı yapıldığı, 254 ada 53 p 1 nolu bağımsız bölüm için ayrıca 2.017.80 TL düzeltme ilan masrafı yapıldığı aynı ilanla dört adet taşınmazın satışa çıkarıldığı,satışa konu 254 ada 53 p 6-7 ve 8 nolu bağımsız bölümlere ilişkin her bir taşınmaza 3.964.8 TL gazete ilan masrafı ,1 nolu bağımsız bölüm için 4.469,25 TL gazete ilan masrafı (düzeltme ilan gideri eklenmesi ile) tekabül ettiği anlaşılmıştır.

Buna göre; icra dosyasının incelenmesinde, muhammen bedel olan 315.054,63 TL’nin %50'si 157.527.315 TL'ye 4.469,25-TL gazete ilan masrafının eklenmesi ile hesap edilen 161.996,565 TL'yi 1 nolu bağımsız bölümün 161.050,00 TL olan ihale bedelini karşılamadığı,

ihaleye konu 6 nolu bağımsız bölümün ihale bedelinin 68.160.00 TL olduğu, muhammen bedel 132.313,00 TL’nin %50'si 66.156,5 TL'ye 3.964,25-TL gazete ilan masrafının eklenmesi ile oluşan 70.121,3 TL'yi ihale bedelinin karşılamadığı,

ihaleye konu 7 nolu bağımsız bölümün ihale bedelinin 76.210.00 TL olduğu, muhammen bedel 148.413,00 TL’nin %50'si 74.206,5 TL'ye 3.964,25-TL gazete ilan masrafının eklenmesi ile oluşan 78.171,3 TL'yi ihale bedelinin karşılamadığı,

ihaleye konu 8 nolu bağımsız bölümün ihale bedelinin 92.890,00 TL olduğu, muhammen bedel 180.761,52 TL’nin %50'si 90.380,76 TL'ye 3.964,25-TL gazete ilan masrafının eklenmesi ile oluşan 94.345,56 TL'yi ihale bedelinin karşılamadığı,anlaşılmıştır. Kaldı ki, paraya çevirme giderlerine kıymet takdiri için yapılan keşif ve bilirkişi masrafları ile tebligat giderlerinin de ilavesi gerekir.

İİK'nun 129/1. maddesi gereğince bu husus tek başına ihalenin feshi nedeni olduğu gibi, mahkemece de re’sen gözetilmelidir.

O halde, bölge adliye mahkemesince; şikayetin kabulü ile ihalelerin feshine karar verilmesi gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz isteminin kabulü ile, ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin 04.11.2019 tarih ve 2019/1079 E.- 2019/3136 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 14/01/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
ihalenin feshi iik arttırma bedeli rüçhan paraya çevirme masraf kıymetin takdiri keşif bilirkişi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları