ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Ortak Giderin Ödenmemesi - İtirazın Kaldırılması ve Tahliye

25 Mayıs 2024, 20:43 - 56

Ortak Giderin Ödenmemesi - İtirazın Kaldırılması ve Tahliye


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi
2015/5947
2015/7660
2015-09-30

Özet:

Davacı alacaklı 20/11/2014 tarihinde başlattığı icra takibi ile 2.688,78 TL 2014 yılı Ekim ayı ortak gider alacağının tahsili isteminde bulunmuş, davalı süresinde yaptığı itirazında ödeme emrine konu şekilde her hangi bir borcunun bulunmadığını belirterek itiraz etmiştir. Taraflar arasında uyuşmazlık konusu olmayan 01/02/2009 tarihli kira sözleşmesinin 13.7 ve 14. Maddelerinde bu giderlerin kiracı tarafından ödeneceği hüküm altına alınmış. Davacı kiralayan sıfatına haiz olduğuna göre ortak gider alacağının tahsili için takip yapıp davayı yürütmesinde her hangi bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece işin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, ortak gider payının ödenmemesinden dolayı tahliye istekli olarak başlatılan icra takibine vaki itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Kira sözleşmesine konu kiralanan çatılı işyeri niteliğindedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 315. Maddesinde; “Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.” hükmüne yer verilmiştir. Yine aynı yasanın 341.maddesinde; “Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, sözleşmede aksi öngörülmemişse veya aksine yerel âdet yoksa, ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerine katlanmakla yükümlüdür.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Davacı alacaklı 20/11/2014 tarihinde başlattığı icra takibi ile 2.688,78 TL 2014 yılı Ekim ayı ortak gider alacağının tahsili isteminde bulunmuş, davalı süresinde yaptığı itirazında ödeme emrine konu şekilde her hangi bir borcunun bulunmadığını belirterek itiraz etmiştir. Taraflar arasında uyuşmazlık konusu olmayan 01/02/2009 tarihli kira sözleşmesinin 13.7 ve 14. Maddelerinde bu giderlerin kiracı tarafından ödeneceği hüküm altına alınmış. Davacı kiralayan sıfatına haiz olduğuna göre ortak gider alacağının tahsili için takip yapıp davayı yürütmesinde her hangi bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece işin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

Karar bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın ortak gider alacağına ilişkin kısmının BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan harcın temyiz edene iadesine 30.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
ortak gider payının ödenmemesi itirazın kaldırılması tahliye
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları