ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İhale Sözleşmesi Olmaması - Vekaletsiz İş Görme

24-09-2020 - 832

İhale Sözleşmesi Olmaması - Vekaletsiz İş Görme


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi
2018/2792
2018/3266
2018-09-18

Özet:

  • Davacı ile davalı arasındaki ilişki eser sözleşmesi ilişkisi olmamakla birlikte davalı belediyeye ait araçların davacı tarafça tamir ve bakımlarının yapıldığı anlaşılmaktadır.
  • Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na uygun prosedür izlenmeksizin kamu kurumunun gerçek veya tüzel kişiye herhangi bir iş veya imalât veya somut olayda olduğu gibi araç tamir ve bakım işini yaptırması ve bu iş, imalât ve onarım ile bakımın kamu kurumunun yararına olması halinde bedelinin işin yapıldığı ileri sürülen 2008 ve 2009 yıllarında yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 410 ve devamı maddelerinde düzenlenen vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca, yapıldığı tarihteki mahalli piyasa rayiçleri ile istenmesi mümküdür.
  • Bu durumda mahkemece araç tamir ve bakımı konusunda uzman teknik bilirkişiden, davacı tarafça yapıldığı kanıtlanan bakım ve onarım işleri ile verdiği yedek parçaların davalı ... yararına olup olmadığı, yararına ise bunların yapıldığı 2008 ve 2009 yılları itibarıyla mahalli piyasa rayiçleri ile bedeli konusunda, rayiç bedel içerisinde yüklenici kârı ile KDV olacağından ayrıca bunlar eklenmeksizin gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp değerlendirilerek ve davadan önce temerrüt ihtarı bulunmadığı da gözetilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekir.

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Dava, davalı belediyeye ait araçların tamiri nedeniyle düzenlenip gönderildiği halde ödenmeyen faturalarda yazılı iş bedeli alacağının tahsili istemine ilişkindir. Davacı harcını da yatırdığı 15.05.2018 tarihli ıslah dilekçesiyle davasını ıslah ederek talep ettiği alacak miktarını 30.508,04 TL'ye çıkartmış, mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-Davalı ... 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 1 ve 2. maddelerine göre bu kanuna tabi kuruluşlardan olduğundan yapacakları yapım işlerinin ihalelerinin bu kanun hükümlerine göre yürütülmesi zorunludur (4734 sayılı KİK'nın 2. maddesi). 4734 sayılı KİK'nın 18, 21 ve 22. maddelerinde idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihale ve sözleşmelerinin, ihale, pazarlık veya doğrudan temin usulüyle yapılabileceği düzenlenmiştir. Sözleşmelerin nasıl yapılacağı da 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nda düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre davalı ... kamu kurumu olduğundan sözkonusu kanunlardaki prosedür izlenmeksizin yapım işleri ile ilgili eser sözleşmesi ilişkisi kurulması mümkün değildir. Bu nedenle davacı ile davalı arasındaki ilişki eser sözleşmesi ilişkisi değildir. Ancak dosya kapsamındaki belgeler ve toplanan delillerden böyle bir sözleşme ilişkisi olmamakla birlikte davalı belediyeye ait araçların davacı tarafça tamir ve bakımlarının yapıldığı anlaşılmaktadır. Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na uygun prosedür izlenmeksizin kamu kurumunun gerçek veya tüzel kişiye herhangi bir iş veya imalât veya somut olayda olduğu gibi araç tamir ve bakım işini yaptırması ve bu iş, imalât ve onarım ile bakımın kamu kurumunun yararına olması halinde bedelinin işin yapıldığı ileri sürülen 2008 ve 2009 yıllarında yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 410 ve devamı maddelerinde düzenlenen vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca, yapıldığı tarihteki mahalli piyasa rayiçleri ile istenmesi mümküdür (Yargıtay 15. HD'nin 16.03.2017 gün 2016/4147 Esas 2017/1154 Karar, 21.05.2015 gün 2014/1626 Esas 2015/277 Karar sayılı ilamları).Bu durumda mahkemece araç tamir ve bakımı konusunda uzman teknik bilirkişiden, davacı tarafça yapıldığı kanıtlanan bakım ve onarım işleri ile verdiği yedek parçaların davalı ... yararına olup olmadığı, yararına ise bunların yapıldığı 2008 ve 2009 yılları itibarıyla mahalli piyasa rayiçleri ile bedeli konusunda, rayiç bedel içerisinde yüklenici kârı ile KDV olacağından ayrıca bunlar eklenmeksizin gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp değerlendirilerek ve davadan önce temerrüt ihtarı bulunmadığı da gözetilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken araç bakım ve onarımı konusunda teknik yeterliliği ve uzmanlığı bulunmayan hukukuçu bilirkişiden alınan rapora itibar edilerek, eksik inceleme ile davanın kısmen kabulü doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 18.09.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
vekalet iş görme vekaletsiz iş görme kamu ihale sözleşme kamu ihale sözleşmeleri kamu ihale kanunu eser sözleşmesi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları