Rücu Alacağında Faiz - Tacir Sıfatı


Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
2018/6643
2018/12347
2018-12-18

Özet:

  • Rücu alacağında borçluların tacir oldukları dikkate alınarak avans faizine hükmedilmelidir.

 

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı vekili, ... Üniversitesi ... Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet alımı ihaleleri kapsamında çalıştırılan işçilerden ...tarafından işçi alacaklarının ödenmediğinden bahisle gerek davalılar ve gerekse Üniversite aleyhine alacak davası açıldığını, dava sonucu verilen karar üzerine Üniversite tarafından ... 16.İcra Müdürlüğü'nün 2013/15260 sayılı dosyasına ferileriyle birlikte toplam 9.516,51 TL ödeme yapıldığını ileri sürerek; ödeme tarihi itibariyle avans faizi işletilmek suretiyle toplam 9.516,51 TL nin davalılardan sorumlulukları oranında rücuen tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı Avrupa ...San. Tic. Ltd. AŞ.ve ...Ltd. AŞ. vekilleri davanın reddini dilemiş; diğer davalılar davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, davalı ... ... Ltd. Şti. yönünden dava dışı işçinin belirlenen dönemde şirket bünyesinde çalışmadığından pasif husumet yokluğundan talebin reddine; diğer davalılar bakımından ise dönemleri ile sorumluluk esası benimsenmek suretiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı, dava dışı işçinin açtığı dava neticesinde başlatılan ilamlı icra takibinde ödediği 9.516,51 TL’nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile davalılardan tahsilini talep etmiştir. Mahkemece; yapılan yargılama sonucu davanın kısmen kabulüne karar verilerek, aleyhlerine hüküm altına alınan bu rücu alacağına dava tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine hükmedilmiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 117. maddesi gereğince muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Dosyanın incelenmesinde aleyhlerine hüküm kurulmuş olan davalıların da iş bu rücu davasına konu edilen işçi alacakları davasının tarafı oldukları anlaşılmıştır. O halde, mahkemece hükmedilen alacak miktarına ödeme tarihinden itibaren, davalıların tacir oldukları da gözetilerek avans faizi yürütülmesi gerekirken, açıklanan husus göz ardı edilerek, dava tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmüş olması doğru olmamıştır. Keza, davada vekille temsil olunmayan davalı ... ...Şti. yararına vekalet ücreti takdiri de usul ve yasaya aykırı bulunmuş olup, yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HMUK’un 438/7 maddesince kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ:

Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davacının 2. bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının REDDİNE, ikinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün 1. fıkrasındaki " ... olmak üzere toplam 9.270,91 TL. rücuen alacağın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacı tarafa ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine," söz ve rakamlarının karar yerinden çıkartılmasına yerine " ... olmak üzere toplam 9.270,91 TL. rücuen alacağın ödeme tarihi olan 27.01.2014 itibaren avans faizi ile birlikte tahsili ile davacı tarafa ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine," söz ve rakamlarının yazılmasına; hükmün 4. fıkrasındaki " Davalı ... ...Ltd. Şti. kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan ...Ü.T gereğince maktu 1.980,00 TL.vekalet ücretinin davacıdan alınmasına, bu davalıya ödenmesine, " şeklindeki ibarenin karar yerinden tamamen çıkartılmasına, sonra gelen fıkraların buna göre teselsül ettirilmesine, hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 18/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.