ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Cezai Şartın Sözleşmenin İfası İle İlişkisi

23-09-2020 - 775

Cezai Şartın Sözleşmenin İfası İle İlişkisi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi
2016/4875
2016/6023
2016-10-19

Özet:

  • Taraflar arasında düzenlenen ve hükme esas alınan kira sözleşmesi konusunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır.
  • Sözleşme ile kiralanan aile hekimliği hizmet binası olarak kullanılmak üzere davacıya 2886 sayılı Yasa hükümleri uyarınca ihale ile kiraya verilmiştir.
  • Sözleşmenin hususi şartlarının .... maddesinde " kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde taşınmaz idareye teslim edilmezse geçen her gün için cari yıl kira bedelinin %... oranında cezanın itirazsız olarak ödeneceği " düzenlemesine yer verilmiştir.
  • Kira sözleşmesinin .... maddesindeki bu hüküm, T.B.K'nin 179 ve devamı maddelerinde düzenlenen cezai şart niteliğindedir.
  • Cezai şart geçerli bir borcun yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi ya da belli bir yerde belirli bir zamandan yerine getirilmemesi durumunda, borçlunun ödemesi gereken bir edimdir.
  • Tarafların serbest iradesi ile kararlaştırılan bu cezai şart geçerli olup tarafları bağlar. Bu durumda mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekir.

 

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı alacak davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kiraya veren idare tarafından kiracı aleyhine düzenlenen ve cezai şart olarak ödenmesi bildirilen kararın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, davacının talebinin kabulü ile ........... Valiliği Halk Sağlığının ....05.2014 tarihli yazısının iptaline karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin ....... Mahallesinde Aile hekimi olarak çalıştığı ve sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere sağlık ocağını kiraladığını, ancak kira süresi bitimi sonrası taraflar arasında çeşitli anlaşmazlıklar neticesi söz konusu kiralanan gayrimenkul üzerinde 254 gün süreyle sözleşme yapılamadığını, ancak bilahare sözleşmenin yapıldığını, geçen 254 günlük süre için davalı taraf idarenin "taşınmazın teslim edilmeyen her bir günü için %... oranında cezai şart alınması gereği 254 günün cezai şart bedelinin ....156,80 TL olduğu ve davalı idarenin ayrıca 254 gün tutarlı kira bedeli olarak toplam ....706,62 TL ücreti talep ettiği ve davacının 04.04.2014 tarihli bu talebe istinaden sözü edilen ....706,62 TL'yi davalı hesabına yatırdığını, ancak idarenin davaya konu olarak yukarıda belirtildiği gibi ....706,62 TL hesaptan düşülmek suretiyle toplam ....450,... TL tutarlı cezai şart adı altındaki talebinin iptalini talep etmiştir. Davalı vekili ise; taraflar arasında imzalanan kira kontratının ....maddesi gereği sözleşmenin feshi ve taşınmazın idareye teslim edilmemesi halinde her gün için cari yıl kira bedelinin %... oranında ... ödenmesinin imza altına alındığını belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece; hukuki bir anlaşmada cezai şartın olamayacağı, iptali istenen talebin davalı taraf lehine haksız zenginleşme nedeni olacağı belirtilerek davanın kabulüne karar verilmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen ve hükme esas alınan ....04.2010 başlangıç tarihli ve ... yıl süreli kira sözleşmesi konusunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşme ile kiralanan aile hekimliği hizmet binası olarak kullanılmak üzere davacıya 2886 sayılı Yasa hükümleri uyarınca ihale ile kiraya verilmiştir. Sözleşmenin hususi şartlarının .... maddesinde " kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde taşınmaz idareye teslim edilmezse geçen her gün için cari yıl kira bedelinin %... oranında cezanın itirazsız olarak ödeneceği " düzenlemesine yer verilmiştir. Kira sözleşmesinin .... maddesindeki bu hüküm, T.B.K'nin 179 ve devamı maddelerinde düzenlenen cezai şart niteliğindedir. Cezai şart geçerli bir borcun yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi ya da belli bir yerde belirli bir zamandan yerine getirilmemesi durumunda, borçlunun ödemesi gereken bir edimdir. Tarafların serbest iradesi ile kararlaştırılan bu cezai şart geçerli olup tarafları bağlar. Bu durumda mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın kabul edilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici ....madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, .../.../2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları