ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kamulaştırma Kararı Olmaksızın İşgal - Ecri Misil

13-10-2020 - 636

Kamulaştırma Kararı Olmaksızın İşgal - Ecri Misil


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi
2017/5516
2018/504
2018-01-29

Özet:

  • Kamulaştırma kararı almadan veya kamulaştırma işlemlerini tamamlamadan taşınmaza el koyan idarenin haksız işgalci konumunda olacağı sabittir.
  • Öte yandan, kamulaştırmasız elatma nedeniyle taşınmaz mal malikinin, idarenin bu fiili durumuna razı olup, bedeli mukabilinde taşınmazın mülkiyetini idareye devretme iradesini ortaya koyduğu, eş söyleyişle kamulaştırmasız el koyma karşılığının tahsili talebiyle dava açtığı tarihe kadar idarenin taşınmaza el atması haksız fiil niteliğindedir.
  • Sonuç olarak kamulaştırmasız elatma nedeniyle mal sahibi, taşınmazın dava tarihindeki değerini isteyebileceği gibi, ecrimisil de isteyebilir.
  • Ancak kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davasından sonraki dönem için ecrimisil istenemeyeceği de kuşkusuzdur.
  • O hâlde, davacıların kamulaştırmasız elatma nedeniyle bedel davasını açtıkları tarih olan tarihe kadar olan dönem için ve el atılan yer bakımından yöntemine uygun biçimde hesap edilerek davacıların ecrimisil istekleri hakkında bir hüküm kurulması gerekir.

-KARAR-

Dava, ecrimisil isteğine ilişkin olup, mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Davacılar, paydaşı oldukları 6557 ve 6558 parsel sayılı taşınmazlara herhangi bir ayni ya da şahsi hakka dayanmaksızın, davalı Belediye tarafından yer yer sokak, yol, trafo ve çocuk parkı yapılmak suretiyle müdahale edildiğini ileri sürerek, 25.000,00 TL ecrimisil bedelinin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 13.911,77 TL ecrimisil bedelinin yasal faiziyle birlikte davalı ... Belediye Başkanlığı’ndan tahsiline karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillere göre; çekişme konusu 5649 (yeni 6557 ve 6558) parsel sayılı taşınmazların kayden davacılar ve dava dışı kişiler adına paylı mülkiyet üzere kayıtlı olduğu, davacıların kamulaştırmasız elatmadan kaynaklanan bedel isteğiyle 5649 (yeni 6557 ve 6558) parsel sayılı taşınmazlar hakkında davalı Belediye aleyhine 11.07.2012 tarihinde açtıkları dava sonucunda, ... 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.01.2014 tarih, 2012/360 esas, 2014/17 karar sayılı ilamı ile, davalı ... Belediye Başkanlığı aleyhine tazminata ve fen bilirkişi krokisinde yeşil renk ile gösterilen 2.330,31 m²’lik kısmın tapu kaydının iptali ile yeşil alan olarak, gri renk ile gösterilen 4.92,00 m²’lik kısmın iptali ile otopark alanı olarak, açık mavi renk ile gösterilen 103.14 m²’lik kısmın iptali ile trafo alanı olarak, kırmızı renk ile gösterilen 4.265,90 m²’lik kısmın yol olarak terkinine karar verildiği görülmektedir.

Hemen belirtilmelidir ki, dosya kapsamı ve toplanan delillere göre, kayden davacılara ve dava dışı kişilere ait çekişme konusu taşınmazlara haklı ve geçerli bir nedeni olmaksızın davalı ... Belediye Başkanlığının yeşil alan, otopark, trafo ve yol yapmak suretiyle elattığı tespit edilmek suretiyle ecrimisile karar verilmiş olmasında kural olarak bir isabetsizlik yoktur. Davalı ... Belediye Başkanlığının bu yöne ilişkin yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddine.

Davalı ... Belediye Başkanlığının öteki temyiz itirazlarına gelince;

Bilindiği gibi, kamulaştırma kararı almadan veya kamulaştırma işlemlerini tamamlamadan taşınmaza el koyan idarenin haksız işgalci konumunda olacağı sabittir.

Öte yandan, kamulaştırmasız elatma nedeniyle taşınmaz mal malikinin, idarenin bu fiili durumuna razı olup, bedeli mukabilinde taşınmazın mülkiyetini idareye devretme iradesini ortaya koyduğu, eş söyleyişle kamulaştırmasız el koyma karşılığının tahsili talebiyle dava açtığı tarihe kadar idarenin taşınmaza el atması haksız fiil niteliğindedir. Sonuç olarak kamulaştırmasız elatma nedeniyle mal sahibi, taşınmazın dava tarihindeki değerini isteyebileceği gibi, ecrimisil de isteyebilir. Ancak kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davasından sonraki dönem için ecrimisil istenemeyeceği de kuşkusuzdur.

O hâlde, davacıların kamulaştırmasız elatma nedeniyle bedel davasını açtıkları tarih olan 11.07.2012 tarihine kadar olan dönem için ve el atılan yer bakımından yöntemine uygun biçimde hesap edilerek davacıların ecrimisil istekleri hakkında bir hüküm kurulması gerekirken bu tarihten sonraki dönemi de kapsar biçimde fazla ecrimisile hükmedilmiş olması doğru değildir.

Davalı ... Belediye Başkanlığının yerinde bulunan temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 29/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kamulaştırma el atma ecri misil işgal taşınmaz
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları