ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İnşaat Sözleşmesi - Eksik Yapılan İnşaat

26-09-2020 - 915

İnşaat Sözleşmesi - Eksik Yapılan İnşaat


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi
2018/698
2020/281
2020-01-21

Özet:

  • Yapımını üstlendiği inşaatın %93'ünü yapmış olan yükleniciye karşı tapu iptali davası açılamaz.
  • Ancak, eksik işlerin bedeli ve kira kaybı alacağı talep edilebilir.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili Avukat ... gelmiş, tebligata rağmen başka gelen olmadığından onların yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, müvekkili ile dava dışı yüklenici ... Ltd. Şti. arasında 30.10.2009 tarihinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, müvekkili tarafından davadışı yüklenici şirket temsilcisine aynı gün yükleniciye isabet edecek yerlerin satış yetkisini içerin vekaletname verildiğini, yüklenici firma temsilcisinin kendisine isabet edecek 8 adet daireyi tapudan çeşitli kişilere sattığını, nihai olarak da davalılar adına tapuların devredildiğini, yüklenicinin işi yarım bıraktığını, ihtarın sonuçsuz kaldığını, bir süre sonra da yüklenici şirketin tasfiyesini gerçekleştirdiğini, yüklenicinin artık işi bitirip teslim etmeyeceğnin kesinlik kazandığını akabinde müvekkilinin haklı olarak sözleşmeyi feshettiğini ileri sürerek, davalılar adına olan 8 adet bağmısız bölümün tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tesciline, şimdilik 10.000 TL kira tazminatının davalılardan tahsiline olmadığı taktirde arsa üzerindeki binaya yapılan harcama bedelinin tespiti ile bu bedelden mahsubuna karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, müvekkillerinin inşaatın %50 oranında bittiği yönündeki tespiti kabul etmediklerini, müvekkilleri tarafından inşaatın büyük oranda tamamlandığını, bu aşamadan sonra tapu iptalinin hakkaniyete aykırı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; yükleniciden bağımsız bölüm satın alan 3. kişi konumunda bulunan davalılarının iradesinin yüklenicinin üstlendiği edimleri yerine getirmek ve binayı tamamlamak yönünde olduğu, inşaatı davalıların %93.1 seviyesine getirdikleri, bu nedenle sözleşmenin geçerli ve ayakta olduğunun kabulünün gerektiği taleple bağlılık ilkesi gereği eksik işlerin bedeli konusunda herhangi herhangi bir talebin olmadığı geç teslim nedeniyle karşı tarafın temerrüde düştüğü gerekçesiyle tapu iptali tescil talebinin reddine ve kira tazminatı talebinin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, Yargıtay duruşmasında vekille temsil olunmayan davalı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 21.01.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
İnşaat Sözleşmesi Eksik Yapılan İnşaat
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları