Kamu İhalesi - Vekaletsiz İş Görme


Yargıtay 15. Hukuk Dairesi
2019/842
2019/4469
2019-11-11

Özet:

  • Davalı Bakanlık kamu kurumu olup 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre davacı ile usulüne uygun şekilde ihale yapılarak yada diğer yöntemlerle sözleşme ilişkisi kurulmamış ise de, dosya kapsamından davacının ... Yatılı Bölge İlköğretim Okulu’nda öğrencilerin banyo yaptığı bölümde boyler makinasında onarım işini yaptığı anlaşılmaktadır.
  • Bu halde davacı 818 sayılı BK’nın 410 ve devamı ile 6098 sayılı TBK 526 ve devamı maddeleri gereğince gerçekleştirdiği ve iş sahibi yararına olan iş ve imalât bedelini vekâletsiz iş görme hükümlerine göre yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçlerine göre talep edebilir.
  • Bu durumda, mahkemece konusunda uzman teknik bilirkişiden dosya kapsamındaki mevcut deliller ve fatura kapsamına göre davacının sözleşme ilişkisi olmaksızın gerçekleştirdiği iş ve imalâtların davalı iş sahibi yararına olup olmadığı, yararına ise yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle bedeli konusunda rapor alınarak sonucuna uygun bir karar verilmesi,
  • Alacağın varlığı ile miktarı yapılan yargılama ve alınacak bilirkişi raporu ile saptanacağından koşulları oluşmayan icra inkâr tazminatı isteminin reddine karar verilmesi gerekir.

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı bozmaya uyularak verilen hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili amacıyla başlatılan takibe vaki itirazın iptâline ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairemizin 03.05.2017 tarih, 2016/2297 Esas ve 2017/1891 Karar sayılı ilamıyla anılan hükmün bozulmasına karar verilmiş, bozma kararına uyularak yetkili mahkemece yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne dair verilen hüküm, davalı vekilince temyiz olunmuştur.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

Davacı,... Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'nun boyler tamiratı ve parça değişim işi için okul müdürü ile anlaşıldığını, iş yapılıp çalışır halde teslim edildiğini, ancak düzenlenen fatura bedelinin ödenmemesi sebebiyle başlatılan ilamsız icra takibine yapılan itirazın iptâli, takibin devamı ve %20’den aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatı istemiyle eldeki davayı açmış, davalı cevabında dava konusu işe ilişkin düzenlenmiş bir ihale ve sözleşme olmadığını, bu şekilde bir tamir işinin yaptırılmasının mümkün olmadığını, taleplerin zamanaşımına uğradığını belirterek davanın reddini istemiş, mahkemece dava kabul edilmiştir.

Davalı Bakanlık kamu kurumu olup 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre davacı ile usulüne uygun şekilde ihale yapılarak yada diğer yöntemlerle sözleşme ilişkisi kurulmamış ise de, dosya kapsamından davacının ... Yatılı Bölge İlköğretim Okulu’nda öğrencilerin banyo yaptığı bölümde boyler makinasında onarım işini yaptığı anlaşılmaktadır. Bu halde davacı 818 sayılı BK’nın 410 ve devamı ile 6098 sayılı TBK 526 ve devamı maddeleri gereğince gerçekleştirdiği ve iş sahibi yararına olan iş ve imalât bedelini vekâletsiz iş görme hükümlerine göre yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçlerine göre talep edebilir.

Bu durumda, mahkemece konusunda uzman teknik bilirkişiden dosya kapsamındaki mevcut deliller ve fatura kapsamına göre davacının sözleşme ilişkisi olmaksızın gerçekleştirdiği iş ve imalâtların davalı iş sahibi yararına olup olmadığı, yararına ise yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle bedeli konusunda rapor alınarak sonucuna uygun bir karar verilmesi, alacağın varlığı ile miktarı yapılan yargılama ve alınacak bilirkişi raporu ile saptanacağından koşulları oluşmayan icra inkâr tazminatı isteminin reddine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 11.11.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)