ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Eser Sözleşmesi - Sözleşme İlişkisinin Kanıtlanamaması

24-09-2020 - 819

Eser Sözleşmesi - Sözleşme İlişkisinin Kanıtlanamaması


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi
2016/509
2017/2871
2017-07-13

Özet:

  • Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili için başlatılan takibe vaki itirazın iptâline ilişkindir.
  • Davacı tarafından eser sözleşmesi kapsamında iş bedeli talep edilmiş ise de, davacı sözleşme ilişkisini sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan 1086 sayılı HUMK'nın 288. maddesi uyarınca kanıtlayamamıştır.
  • Esasında davalı işsahibi Üniversite olup, Kamu İhale Kanunu'na tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 1. maddesi ve 2/c maddesi değerlendirildiğini Üniversite de bu kanun kapsamında olup, Kamu İhale Kanunu'na tabi yerlerde ne şekilde sözleşme yapılacağı düzenlenmiş olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na uygun resmi bir sözleşme ilişkisi kanıtlanmadığı gibi, başka bir şirkete doğrudan temin usulü ile yaptırıldığı savunulmuş ve buna ilişkin deliller dosyaya sunulmuştur. Mahkemece bu durumda davanın reddi gerekir.

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili için başlatılan takibe vaki itirazın iptâline ilişkin olup, mahkemece davanın kısmen kabulü ile 13.500,00 TL'nin ve 108,00 TL işlemiş faiz yönünden itirazın iptâli ile takibin devamına dair verilen hüküm, davalı vekilince temyiz olunmuştur.

Davacı vekili, dava dilekçesinde 15.11.2010-25.12.2010 tarihleri arasında kiralanan iş makinesi, kepçe, dozer, arazöz makineleri ile yapılan çevre düzenlemesi işinden hakkettiği alacaklarının , ihtara rağmen ödenmediğini , başlatılan takibe de itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptâli ile takibin devamına ve icra inkâr tazminatının hüküm altına alınmasını istemiş, davalı ise çevre düzenlemesi işine dair yazılı yada sözlü sözleşme bulunmadığını, hizmet alımlarının ihale ile yapıldığını, davacının hakedişinin mevcut olmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece dava tanık ifadelerine dayanılarak ve bilirkişi raporu gözetilerek dava kabul edilmiştir.

Davacı tarafından eser sözleşmesi kapsamında iş bedeli talep edilmiş ise de, davacı sözleşme ilişkisini sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan 1086 sayılı HUMK'nın 288. maddesi uyarınca kanıtlayamamıştır. Esasında davalı işsahibi Üniversite olup, Kamu İhale Kanunu'na tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 1. maddesi ve 2/c maddesi değerlendirildiğini Üniversite de bu kanun kapsamında olup, Kamu İhale Kanunu'na tabi yerlerde ne şekilde sözleşme yapılacağı düzenlenmiş olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na uygun resmi bir sözleşme ilişkisi kanıtlanmadığı gibi, başka bir şirkete doğrudan temin usulü ile yaptırıldığı savunulmuş ve buna ilişkin deliller dosyaya sunulmuştur. Mahkemece bu durumda davanın reddi gerekirken miktar itibariyle tanık da dinlenilmesi mümkün olmamasına karşın tanık ifadeleri gözetilerek kabulü doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

Kabule göre de; Üniversite 2547 sayılı Yasa'nın 56/b maddesi uyarınca harçtan muaf olduğu haalde harç yükletilmesi de doğru olmamış ve yine hüküm fıkrasında asıl alacak ve faiz toplamı 13.608,00 TL olması gerekirken hesap hatası sonucu 13.613,00 TL'ye hükmedilmesi de hatalı olmuştur.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davalı yararına BOZULMASINA, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 13.07.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
sözleşme kanıt eser eser sözleşmesi iş bedeli kamu ihale kamu ihale kanunu tahsil
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları