ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Aranan : "temyiz" içeren kararlar

'temyiz' için Arama Sonuçları:

21-09-2020 - 705

Cmuk - Cmk - Hangi Kanun Dönemine İlişkin Temyiz Süresinin Uygulanacağı
5271 sayılı CMK nın 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmesi üzerine, 1412 sayılı CMUK nın yürürlükten kaldırılmasına rağmen 5320 sayılı Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrası ile bölge adliye mahkemelerinin Resmi Gazete de ilan edilecek göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1412......

Devamını oku

26-09-2020 - 669

Gerekçesi Olmayan Temyiz Talebi
Sanık müdafiinin 24.05.2018 tarihinde usulüne uygun olarak kendisine tebliğ edilen hükmü 31.05.2018 tarihinde gerekçe göstermeden temyiz ettiği ve CMK’nın 295/1. maddesinde öngörülen yasal süresi içerisinde gerekçeli temyiz dilekçesi vermediği anlaşılmakla; temyiz isteminin 5271 sayılı CMK nın 298. maddesi uyarınca reddine karar verildi....

Devamını oku

27-09-2020 - 745

Temyiz Talebinden Sonra Barışma - Feragat
Davacı-karşı davalı erkeğin temyiz talebinden sonra her iki taraf ayrı ayrı sundukları dilekçelerle, barıştıklarını bu sebeple dosyanın düşürülmesini talep etmişlerdir. Tarafların bu beyanı davadan feragat niteliğindedir. Taraflar barıştıklarını bu nedenle davalarından feragat ettiklerini bildirmişler iseler de; ilk derece mahkemesince verilen davacı-karş...

Devamını oku

26-09-2020 - 640

Kasten Yaralama - Suç Vasfına İlişkin Temyizde Bulunmama - Kesinlik Sınırı
Yerel Mahkemece sanık hakkında kasten yaralama suçundan TCK nın 86. maddesinin 2. fıkrası uyarınca temel ceza -120 gün adli para cezası- şeklinde belirlendikten sonra haksız tahrik ve takdiri indirim hükümleri uygulanıp sonuç cezanın 1.500 TL adli para cezası olarak tayin edildiği dosyada; sanık ... in, karar tarihi itibarıyla kesinlik sınırı olan 3.000 TL nin...

Devamını oku

26-09-2020 - 544

Katılma Yolu İle Temyiz
Hükmü süresinde temyiz etmemiş olan tarafın temyize cevap dilekçesindeki temyiz itirazlarının incelenebilmesi ancak asıl temyiz dilekçesinde ileri sürülmüş hususların katılma suretiyle temyiz edilmiş olması halinde mümkündür. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 401

Temyiz Dilekçesinde Sadece Hükmedilmeyen Vekalet Ücreti Yönünden Bozma İstenmesi
Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçundan sanık hakkında beraat hükmü kurulan ve kendisini vekille temsil ettiren katılanın lehine vekâlet ücretine hükmedilmeyen olayda; katılan vekilince hükmün -...hakkımızda vekâlet ücretine hükmedilmemesi yönünden yerel mahkeme kararının bozulması vekil sıfatıyla arz ve talep olunur- şeklinde yalnız...

Devamını oku

25-09-2020 - 600

Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmeli Hale Gelmesi
Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 706

Kararda Temyiz Süresinin Yasada Düzenlenen Süreden Farklı Gösterilmesi
Anayasa Mahkemesi de birçok kararında; başvurucuların gerekçeli kararda belirtilen süreye güvenerek hareket etmesinin makul görülebileceği, mahkemenin kanun yolunu ve süresini taraflara doğru gösterme yükümlülüğü dikkate alındığında, temyiz süresinin mahkeme kararında farklı belirtilmiş olması karşısında, ...

Devamını oku

24-09-2020 - 636

Delil Tespiti - Temyiz
Delil Tespiti, ileride açılacak veya açılmış olan bir dava ile ilgili delillerin, bazı şartlar altında zamanından önce toplanıp güvence altına alınmasını sağlamak için kabul edilmiş bir müessesedir. 6100 sayılı HMK nın 405. maddesi uyarınca, delil tespiti dosyası asıl dava dosyasının eki niteliğindedir....

Devamını oku

24-09-2020 - 634

Zamanaşımının Kesilmesi - Müteselsil Borçlar
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 154/1.maddesinde (eski B.K. 133.md) belirtildiği üzere, davalı şirket davacıya kısmi ödemede bulunduğundan zamanaşımının kesildiğinin kabulü gerekir. Türk Borçlar Kanunu 155.maddesine (eski B.K. 134.md) göre de, zamanaşımı müteselsil borçlulardan veya bölünemeyen borcun borçlularından birine karşı ...

Devamını oku

24-09-2020 - 780

Kaçakçılık - Müsadere
Dosya kapsamına göre daha önce başka suçun işlenmesinde de kullanıldığı anlaşılan 9680 paket gümrük kaçağı sigaranın naklinde kullanılan 76 DK 174 plakalı aracın müsaderesi yerine iadesine karar verilmesi kanuna aykırıdır....

Devamını oku

23-09-2020 - 583

Temyiz Edilebilen Kararlar - Kesinlik Sınırı
Kesinlik sınırı kamu düzeni ile ilgilidir. Temyiz kesinlik sınırı belirlenirken yalnız dava konusu edilen taşınır malın veya alacağın değeri dikkate alınır. Faiz, icra (inkar) tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama giderleri hesaba katılmaz....

Devamını oku

23-09-2020 - 786

Temyiz Edilemeyen Kararlar - İşe İade
7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 8/1-a maddesi gereğince 4857 sayılı Kanunun 20. maddesi uyarınca açılan fesih bildirimine itiraz davalarında verilen kararlar hakkında temyiz yoluna başvurulamaz....

Devamını oku

23-09-2020 - 680

Kararda Başvurulacak Kanun Yolunun Gösterilmemesi
Anayasa nın 40/2, 5271 sayılı CMK nin 34/2. maddeleri uyarınca, hüküm fıkrasında, başvurulacak kanun yolunun, merciinin, başvuru şekli, süresi ve bu sürenin başlangıcının açıkça ve ilgiliyi yanıltmayacak biçimde gösterilmesi gerekmekte olup; dosya kapsamına göre, hükümde sanık yönüyle 5271 sayılı CMK nin 34/2. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 666

Kasten Yaralama - Orantılılık
Sanığın cezasından, katılanın yaralama eylemi öncesinde sanığa hakaret ettiği gerekçesi ile 5237 sayılı TCK nin 29. maddesi uyarınca (1/4) oranında indirim uygulanması gerekirken, TCK nin 3. maddesinde belirtilen orantılılık ilkesine aykırı olacak şekilde, (1/2) oranında indirim uygulanması suretiyle eksik ceza ...

Devamını oku

23-09-2020 - 512

Davadan Feragat - Bozma Kararı
Hükmün kesinleşmesinden önceki herhangi bir aşamada davadan feragat edilebilir. Ancak, hükümden sonra ortaya çıkan ve temyiz incelemesine usulen engel oluşturan feragat hakkında bir karar verme yetkisi ise hükmü veren mahkemeye aittir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 798

Silahla Tehdit - Temyiz Edilebilirlik Sınırı
Sanık hakkında silahla tehdit suçundan TCK nın 106/2-a ve 62. maddeleri uyarınca hükmolunan 1 yıl 8 ay hapis cezasının miktarı ve türü gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK nın 286. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun ...

Devamını oku

23-09-2020 - 714

Usulsüz Tebligat - Temyiz Kanun Yolu
7201 sayılı Tebligat Kanununun 10. ve 21. maddelerinde; tebligatın öncelikle muhatabın bilinen adresine tebliğe çıkarılacağı, tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi tespit edilerek bu adrese, -mernis kaydını içermeyen- normal tebligat çıkarılacağı, ...

Devamını oku

03-10-2020 - 638

Yaş Düzeltim - Vesayet Makamının İzni - Çelişkili Raporlar
Temyiz kudretinden yoksun olan kişileri de davada kanuni temsilcileri temsil edilebilecek olup, bunun için vesayet makamından izin alınması ve izin belgesinin dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulması zorunludur. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 784

Bölge Adliye Mahkemesinin Faaliyete Geçmesinden Sonra Verilen Karar
Mahkemece verilen son karar Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de; henüz Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulmamış olduğu dönemde, HUMK hükümlerine göre temyiz incelemesine konu olmuş ve Yargıtayın bozma kararı üzerine istinaf başvurusuna konu bu hüküm verilmiştir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 515

Sigortacılık - Tahkim - Temyiz
Karara karşı, başvuran vekili tarafından itiraz yoluna başvurulmadan temyiz yoluna gidilmiş olduğu ve dosya içerisinde itirazın değerlendirildiği bir İtiraz Hakem Heyeti kararı bulunmadığı anlaşılmıştır. Buna göre Sigorta Tahkim Komisyonunun kararı, itiraza tabi karar bir karar olup temyizi kabil değildir....

Devamını oku

23-09-2020 - 434

Hakem Kurulu Kararına İtiraz Davası
5684 sayılı Sigortacılık Yasasının 30/12.maddesi gereği sigorta tahkim komisyonlarının 40.000,00 TL yi geçmeyen kararları kesindir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 1.6.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtayca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1636

Karşılıksız Çek Keşide Etme - İptal Davası - Bekletici Mesele
İbraz tarihinden önce açılan ve suça konu çekin her ne suretle olursa olsun geçerliliğinin tartışılması sonucunu doğuracak menfi tespit ve iptal davalarının çekin iptali sonucunu da gündeme getireceğinden, sonucun beklenmesinde yasal zorunluluk bulunduğundan, sanığın temyiz dilekçesinde, çek iptal davası açtığını ileri ...

Devamını oku

23-09-2020 - 514

Hapis Cezası - Para Cezası - Kazanılmış Hak
Bozma öncesi verilen 19.12.2013 tarih, 2013/562 esas ve 2013/850 karar sayılı hükümde, sanık hakkında verilen 2 ay 15 gün hapis cezası, TCK 50/1.a maddesi gereğince 1.500 TL adli para cezasına çevrildiği halde, temyiz incelemesine konu hükümde; sonuç ceza 2 ay 15 gün hapis olarak belirlenmek suretiyle sanığın ...

Devamını oku

04-10-2020 - 526

Silahın Kuru Sıkı Olduğunun Bilinmesi - Tehdit
Sanığın, mağdura yönelik silahla tehdit suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyize gelince, mağdurun, olaydan hemen sonra kolluktaki, -abim Şeref evinden kuru sıkı tabancasını alıp bana doğrulttu...

Devamını oku

04-10-2020 - 608

Yeni Vekile Yapılan Tebligat - Temyiz Süresi
Hüküm fıkrasında tebliğinden başlayarak otuz gün içinde Danıştay da temyiz edilebileceği belirtilen Mahkemenin ısrar kararının, tebliğ tarihi itibarıyla istifa dilekçesini henüz mahkemeye ibraz etmemiş olan davacı vekiline...

Devamını oku

05-10-2020 - 422

Evlilik Öncesinde Mevcut Olan Hastalığın Saklanması - Nispi Butlan
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı erkeğin, evlilik öncesi mevcut olan hastalığını gizlediği vakıasının boşanma sebebi oluşturmayacağı, ancak evliliğin nispi butlan ile iptalinin...

Devamını oku

08-10-2020 - 758

Trafik Kazası - Manevi Tazminat Miktarı
Türk Borçlar Kanununun ilgili maddesi hükmüne göre, hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. ...

Devamını oku

08-10-2020 - 417

İş Göremezlik Tazminatında Hesaplama Yöntemi
Uzman bilirkişi heyeti raporuyla 6 aylık geçici işgöremezlik süresi tespit edilen davacının, kazadan sonraki 6 aylık süreçte sigorta primlerinin yatırıldığı da dikkate alınmak suretiyle; primlerini yatıran...

Devamını oku

09-10-2020 - 456

Tedavi Giderleri - SGK nın Hasım Gösterilmemesi
6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihi 25/02/2011 olup, tedavi gideri talebini de içeren ve bu tarihten önce açılmış davalarda, SGK Başkanlığı yasal değişiklikler nedeniyle davada hasım haline geldiğinden...

Devamını oku

09-10-2020 - 748

Tazminat Davasının Reddi - Vekalet Ücreti
Eldeki dosyada davacı vekili dava dilekçesinde maddi tazminatın davalılardan müteselsilen müştereken tahsiline karar verilmesini talep etmiş, aktüer raporundan sonra sunduğu ıslah dilekçesinde...

Devamını oku

09-10-2020 - 395

Yaşam Süresinde Dikkate Alınacak Tablo
Mahkemece, davacının cismani zararının belirlenmesi için alınan bilirkişi raporunda TRH-2010 yaşam tablosu esas alınarak hesaplama yapılmış olup mahkemece bu doğrultuda karar verilmiştir....

Devamını oku

09-10-2020 - 683

Destekten Yoksun Kalanın Öğrenci Olması
Muteveffanın Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 3. Sınıf öğrencisi olup, 18.11.2014 tarihinde mezun olacağının belirtilmesine rağmen, mahkemece hükme esas alınan...

Devamını oku

09-10-2020 - 500

Maddi ve Manevi Tazminatın Reddi - Vekalet Ücreti
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde; -Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan...

Devamını oku

09-10-2020 - 702

Hizmet Kusuru - Tazminat - Yargı Yolu
Davacı, davalı Belediyeyi hizmet kusuru nedeniyle dava etmiştir. Kamu hizmeti görmekle yükümlü olan idareler, kamu hizmeti sırasında verdikleri zararlardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabi değildirler. Kamu tüzel kişilerinin yasalar tarafından kendilerine verilen görev ve yetkilerin kullanılması sırasında oluşan zararlar, niteliği itibariyle hizmet kusurundan...

Devamını oku

09-10-2020 - 719

Kararın Gerekçesi İle Sonucu Arasındaki Çelişki
Mahkemece elde ki dosyada üç ayrı davalı bulunmasına rağmen hükmün (1) nolu bendinde -... davalıdan alınarak davacıya verilmesine- şeklinde karar verilmiştir. Kararın gerekçesi ile sonucu arasında...

Devamını oku

09-10-2020 - 588

İşgöremezlik Tazminatı - Maluliyet Tespiti
Kaza neticesinde davacının maruz kaldığı yaralanmaya ilişkin olarak alınan, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen 19.02.2016 tarihli rapor mahkemece benimsenmiş olup...

Devamını oku

09-10-2020 - 1001

Bilirkişi Raporunun Tebliğ Edilmemesi
Bir davanın görülmesi için taraf teşkilinin sağlanması esas olup, hakimin bu hususu resen gözetmesi gerekir. Yargılamanın sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi, iddia ve savunma ile ilgili delillerin ...

Devamını oku

09-10-2020 - 651

Destek Paylarının Hesaplanma Yöntemi
Çalışma ve gelir elde etme durumunda olan bekar çocuk yaşasa idi ileriki yıllarda evleneceği; evlenmesi ile birlikte pay esasına göre 2 pay kendine, 2 pay eşine, birer pay ana ve babaya; evlenmesinden...

Devamını oku

09-10-2020 - 686

Dava Sırasında Tazminat Ödemesi - Faiz Hesabı
Mahkemece zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi gereğince, davalı tarafından yapılan ödemenin tazminat hesabının yapıldığı güne kadar geçen süreye ilişkin yasal faizi hesaplanıp güncelleştirilerek...

Devamını oku

09-10-2020 - 730

Trafik Kazası - Raporlar Arasındaki Çelişki
Dosyada bulunan Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulunun raporunda davacının maluliyetinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Mahkemece hükme esas alınan Üniversite Araştırma ve Uygulama...

Devamını oku

09-10-2020 - 408

Hatır Taşıması
Davacının davalının sürücülüğünü yaptığı araçta yolcu olduğu; yolcu olunan aracın, ticari amaçla işletilen bir araç olmayıp hususi araç olduğu; davacının havaalanından alınıp oteline taşınması...

Devamını oku

09-10-2020 - 675

Maddi ve Manevi Tazminat - İndirim
Borçlar Kanununun ilgili hükmüne göre hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara...

Devamını oku

10-10-2020 - 712

Ödenmesi Gereken Tazminat ile Ödenen Tazminat Arasındaki Fahiş Fark
Tazminat miktarlarına ilişkin olup da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten itibaren 2 yıl içinde iptal edilebilirler. Buna göre ilk önce yapılması gereken...

Devamını oku

10-10-2020 - 500

Trafik Kazası Sonucu Uğranılan Maddi Kayıplar
Davacı vekili dava dilekçesinde davacının dava konusu kaza nedeniyle düğününü ertelemek zorunda kaldığını ve bu sebeple ekonomik kaybı olduğunu belirtmiş, delil listesinde de buna ilişkin delillere dayanmıştır....

Devamını oku

10-10-2020 - 775

Kasten Yaralama - Maluliyet - Tazminatın Sınırı
Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir...

Devamını oku

10-10-2020 - 638

Maddi Tazminatta Dikkate Alınacak Maluliyete İlişkin Yönetmelik
Mahkemece davacının kaza nedeniyle meydana gelen işgücü kaybı hususunda Adli Tıp Uzmanı bilirkişiden alınan raporu hükme esas alınmış ise de rapor kaza tarihinde yürürlükte bulunmayan...

Devamını oku

10-10-2020 - 696

Trafik Kazasında Yaralanma - Manevi Tazminat
Mahkemece; meydana gelen trafik kazası sonucu davacının yaralanması nedeniyle duyduğu acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; zararın ağırlığı, tarafların sosyal ve ekonomik...

Devamını oku

10-10-2020 - 615

Pasif Dönem Hesabında AGİ Ücreti
Çalışma hayatının aktif çalışma dönemi ve emeklilik dönemi olan pasif devre olarak ayrılması, aktif devrede zararın asgari geçim indirimi dahil edilerek, pasif devrede zararın asgari geçim indirimsiz asgari ücret düzeyinde olacağının kabulü gerektiği Dairemizin yerleşmiş içtihatlarındandır. ...

Devamını oku

10-10-2020 - 407

Araç Değer Kaybının Hesaplanma Yöntemi
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybının tespiti, Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2. el piyasa değeri...

Devamını oku

10-10-2020 - 666

Yakınlar Lehine Hükmedilecek Manevi Tazminat
Hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru...

Devamını oku

10-10-2020 - 687

İstirahat Raporunun Kıdem Süresine Etkisi
Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için işçinin işverene ait işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir. İşçinin işyerinde çalıştığı sırada almış olduğu istirahat raporlarının kıdem süresinde değerlendirilmesi yerinde olur. İşçinin çalıştığı sırada...

Devamını oku

10-10-2020 - 657

Tazminat Hükmünün Belirsizliği
İnceleme konusu uyuşmazlıkta, açılan davada iki davalı olduğu halde hüküm fıkrasında -Davanın kabulü ile 194.549,51 TLnin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan...

Devamını oku

13-10-2020 - 1325

Tazminat Davasında SGK nın Davaya Dahil Edilmesi
Davacı vekili, dava dilekçesinde davasını G. ve R. e yöneltmiş, hakkında hüküm kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı dava açılırken davalı olarak gösterilmemiş, verilecek hüküm...

Devamını oku

19-10-2020 - 2564

Hükümde Kanun Yolunun Yanlış Gösterilmesi
İstinafa konu dava dosyasında Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce Yerel Mahkemece görevsizlik kararı verildiğinden, yerel mahkemece verilen nihai karar istinaf yasa yoluna...

Devamını oku

31-10-2020 - 1325

Fer-i Müdahilin de Hükmü Temyiz Ederken Harç Yatırması Gerektiği
Mahkeme kararı davalı yanında fer-i müdahil vekili tarafından da temyiz edilmiş, ancak UYAP sistemi üzerinden gönderilen temyiz dilekçesi ekinde gerekli temyiz başvuru ve karar harcı karşılanmamıştır. Asıl tarafın temyiz...

Devamını oku

01-11-2020 - 388

Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Sonucu Kendisine Vasi Atanan Kişinin Fiil Ehliyeti Olmadığından Dava Dilekçesi Vasiye Tebliğ Edilmelidir
Kanunda öngörülen yeterli uzunlukta özgürlüğü bağlayıcı bir ceza ile cezalandırıldığı için kısıtlanan ve sonrasında kendisine vasi atanan davalının fiil ve dava ehliyetine sahip olmadığı belirgin bulunduğundan, sözü...

Devamını oku

08-11-2020 - 423

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Temyiz Sınırı
Davalının trafik sigortacısı olduğu araçta yolcu olarak bulunan davacının desteği, davadışı araçla karıştığı trafik kazası neticesinde vefat ettiğini belirterek, destekten yoksun kalma tazminatının davalıdan tahsilini talep etmiştir. Davalı davanın reddini dilemiştir. Sigorta...

Devamını oku

10-11-2020 - 440

Kararın Temyiz Eden Sanık Lehine Bozulması Durumunda Bozma Sonrası Oluşan Yargılama Giderlerinden Sanık Sorumlu Değildir
Önceki hükmün sanık müdafi tarafından temyiz edildiği ve Yargıtay bozma ilamının sanık lehine olduğu gözetilmeden bozma sonrası yapılan yargılama giderlerinin sanıktan tahsiline karar verilmesi, bozmayı gerektirmiş...

Devamını oku

15-11-2020 - 665

Kadının Açmış Olduğu Boşanma Davasının Kabulü İle Temyiz Sonrası Erkeğin Boşanma Davasının Konusuz Kalması
İnceleme konusu olayda mahkemece erkeğe yüklenilen ve istinaf edilmeyerek kesinleşen kusurlu davranışlara göre, erkeğin tamamen kusurlu olduğu, yukarıda birinci bentte açıklandığı üzere davalı-karşı davacı...

Devamını oku

19-11-2020 - 501

Kararın Temyiz Edilmemesi Nedeniyle Hükmedilecek Alacak Miktarı
Kararın davacı tarafça temyiz edilmediği, bozma sonrası yapılan yargılama sonucunda ise, davacının alacağının 53.511 Euro karşılığı 119.404,44 TL olduğu ancak davacı tarafça talebin 112.350,00 TL olarak ıslah...

Devamını oku

05-12-2020 - 584

Trafik Kazası Sonucu Oluşan Cismani Zarar Nedeniyle Manevi Tazminat İsteminde Temyiz Sınırı
Öngörülen temyiz kesinlik sınırı 01.01.2016 tarihinden itibaren 2.190,00 TL ye çıkarılmıştır. İhtiyari dava arkadaşı olan davacılar lehine hükmedilen manevi tazminatlara ilişkin karar, anılan tarihten sonra verildiğinden kesin...

Devamını oku

07-12-2020 - 513

Temyiz İsteminden Vazgeçmeden Dönme, Temyiz Süresi İçerisinde Yapılırsa Geçerlidir
Sanığın dilekçesinin temyiz isteminden vazgeçmesinden dönme olduğu kabul edilse dahi temyiz isteğinden vazgeçmeden dönülmesinin ancak temyiz süresi içinde mümkün olması, sanık tarafından temyiz süresi...

Devamını oku

27-12-2020 - 403

Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetinin BAM ın Faaliyete Başladığı 20.07.2016 Tarihinden Sonra İtiraz Üzerine Verilen Kararları Temyiz Kanun Yoluna Tabidir
5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30. maddesi ile kurulan sigorta tahkim komisyonu itiraz hakem heyetinin bölge adliye mahkemelerinin faaliyete başladığı 20.07.2016 tarihinden sonra itiraz üzerine verilen...

Devamını oku

11-01-2021 - 782

Anlaşmalı Boşanma Kararına Rağmen Taraflardan Biri Temyiz Yoluna Başvurursa Dava Çekişmeli Boşanma Davası Olarak Devam Eder
Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından...

Devamını oku

11-01-2021 - 493

Anlaşmalı Boşanma Kararına Rağmen Taraflardan Biri Temyiz Yoluna Başvurursa Dava Çekişmeli Boşanma Davası Olarak Devam Eder
Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından...

Devamını oku

24-01-2021 - 519

Kamulaştırma Davasında Kararı Temyiz Etmeyen Malikler Hakkında Bozmadan Sonra Ek Kamulaştırma Bedeli Depo Edilemez
İlk kararı temyiz etmeyen eski malikler yönünden kesinleşen bedel idare lehine usuli kazanılmış hak oluşturduğundan; bozmadan sonra sadece ilk kararı temyiz eden malikin payı hesaplanarak bu miktarın bloke...

Devamını oku

29-01-2021 - 597

Davadan ve Temyiz İsteminden Feragat
Davacılar vekili tarafından istinaf yoluna başvuruda ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına ve yeniden esas hakkında verilen kararına karşı davalı vekili tarafından temyiz yoluna başvurulduktan sonra...

Devamını oku

13-02-2021 - 481

Anlaşmalı Boşanma Kararının Temyiz Edilmesi - Çekişmeli Boşanmaya Dönme
Taraflar boşanmışlarsa da hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse...

Devamını oku

20-02-2021 - 391

Kararın Gerekçeli Olması Zorunluluğu
Yargıtayın gerekçelerde tutarlılık denetimini yapabilmesi için; kararın dayandığı tüm olguların, bu olgular değerlendirilerek mahkemenin ulaştığı sonuçların, iddia, savunma ile mağdur ve tanık anlatımlarına ilişkin...

Devamını oku

21-02-2021 - 415

Temyiz Dışı Bırakılan Hususlar - Usuli Kazanılmış Hak - Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Gerektiği
Temyiz incelemesi sırasında bir kısım temyiz itirazlarının reddine karar verilmesi ve bazı hususların bozma kararı dışında bırakılması halinde usuli kazanılmış hak doğmaktadır. Bu durumda bozma ilamı sonrasında...

Devamını oku

23-02-2021 - 273

Borcu Söndüren Belge Temyiz Aşamasında Dahi Sunulabilir - Yıllık İzin Formunun Temyiz Aşamasında Sunulması
Davalı, temyiz aşamasında dava konusu borcu söndüren nitelikte bir belge vermişse, bu belge üzerinde gerekli inceleme yapılmak suretiyle bir karar verilmesi gerekir. Yargılama aşaması henüz tamamlanmamış ise...

Devamını oku

24-02-2021 - 243

Gece Yarısından Önce Elektronik Olarak Gönderilen Temyiz Dilekçesi Süresinde Kabul Edilmelidir
UYAP sisteminde geçerli ve güvenli elektronik imza ile imzalanmış temyiz başvuru evrakı, temyiz başvurusu oluşturmak suretiyle sisteme kaydedilmesiyle beraber mahkeme hâkiminin ekranına onay için...

Devamını oku

26-02-2021 - 278

Suça Sürüklenen Çocuktan Baro Tarafından Atanan Avukatın Ücreti Talep Edilemez
Suça sürüklenen çocuk hakkında tayin olunan cezanın, karar tarihindeki miktar ve türü itibariyle hükmün, kanun değişikliği uyarınca kesin nitelikte olup temyiz kabiliyeti bulunmadığından suça sürüklenen çocuk...

Devamını oku

14-03-2021 - 266

Tahkim - İtiraz Hakem Heyeti Kararlarına Karşı Doğrudan Temyiz Yoluna Gidilmesi Gerektiği
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun anılan kararı ile Sigortacılık Kanununun ilgili maddesi ile kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık İtiraz Hakem Heyeti kararlarına karşı Bölge Adliye...

Devamını oku

20-03-2021 - 736

Dava Dilekçesinde İleri Sürülmeyen Olayların Tanık Beyanları ile İspatlanmaya Çalışılması - İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Yasağı
Hükmü temyiz eden davalı kadın adli yardım talebinde bulunmuştur. Davalının temyiz harç ve giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığı, dosyada mevcut mali durumla ilgili araştırma tutanağından da...

Devamını oku

24-03-2021 - 230

Bozma Kararından Sonra Başka Bir Karara Atıf Yapılarak Karar Verilemez
Dairemizin bu dosyaya ilişkin önceki ilamında davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin ise sair temyiz itirazlarının reddine karar verildikten sonra temyize konu kararda faize ilişkin hüküm kurulmaması ve reddedilen...

Devamını oku

31-03-2021 - 268

Siz Kim Oluyorsunuz Sözü Hakaret Değildir
Sanığın, polis memuru olarak görev yapan müştekilere söylediği kabul edilen -siz kim oluyorsunuz, tutanak yapamazsınız- şeklindeki sözlerinin, müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta...

Devamını oku

02-04-2021 - 244

Elektronik Tebligatın Tamamı İletilmeden Delil Kaydı Oluşturulmaz - Temyiz Süresinin Kaçırıldığı
İlgili yönetmelik uyarınca elektronik mesajın tamamı iletilmeden delil kaydı oluşturulmamaktadır. Tebligat muhatabı tebligatı açtığında delil kaydı oluşturulmaktadır. Bakanlık düzenlemesi uyarınca söz konusu...

Devamını oku

20-04-2021 - 265

Temyizi Kabil Kararlar - Hukuka Kesin Aykırılık Halleri
Sanığın temyiz isteminin zararların giderilmesi ve şikayetçi olunmamasına karşın verilen cezaların ağır olduğuna yönelik olduğu belirlenerek anılan sebeplere yönelik yapılan incelemede; sanığın temyiz dilekçesinde...

Devamını oku

20-04-2021 - 237

Ara Kararın İstinaf Mahkemelerinin Göreve Başlamasından Sonra Verilmiş Olması - Daha Önce Temyiz İncelemesi Yapılmış Olması
İstinaf incelemesine konu dava iflas erteleme istemine ilişkindir. Somut olay değerlendirildiğinde, yasa yolu başvurusunda bulunulan ihtiyati tedbir talebinin reddi kararı 20/07/2016 tarihinden sonra verilmiş ise de...

Devamını oku

24-04-2021 - 322

Mahkeme Tarafından Kanun Yolu Süresinin Hatalı Belirtilmesi Sonucunda Bu Süre İçerisinde Yapılan Temyiz Başvurusu Süresinde Kabul Edilmelidir
Anayasanın 36, 40/2 ve 6100 sayılı HMK nın 297. maddelerinde yer alan düzenlemeler dikkate alındığında, mahkemelerin kararlarında ilgililere başvurulabilecek kanun yollarını, başvuru mercilerini ve başvuru sürelerini...

Devamını oku

24-04-2021 - 209

Rafet Güney Başvurusu - Temyiz Yoluna Başvurmadan Karar Düzeltme Yoluna Başvurulması - Adil Yargılanma Hakkı
Başvuru, karar düzeltme talebinin temyiz yoluna başvurulmadığı gerekçesiyle incelenmemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

25-04-2021 - 237

Maddi Hata Olduğu Gerekçesi İle Yargıtay Bozma Kararının Kaldırılması İstemi
Davaya konu kararda maddi hata saptanamayıp, maddi hataya dayandığı ileri sürülen hususun hukuki takdire ilişkin olduğu ve İş Mahkemeleri Kanunu gereğince iş mahkemelerinin kararları ile ilgili yargıtay kararlarına...

Devamını oku

26-04-2021 - 225

Bilgisayar Yazılımının İzinsiz Olarak Başka İşletmelere Kurulması - Tazminat - Temyiz Sınırı
Dava, davacıya ait bilgisayar yazılımının, davalı tarafından izinsiz olarak farklı işletmelerin bilgisayarlarına kurulduğu iddiasıyla telif tazminatı ile manevi ve maddi tazminat istemlerine ilişkindir. İlk derece...

Devamını oku

01-05-2021 - 236

Temyiz Kanun Yoluna Başvurmak İçin de Hukuki Yarar Olmalıdır
Dava açmada hukuki yararının bulunması dava şartlarından olduğu gibi temyiz Kanun yoluna başvuracak olan tarafın da temyiz yoluna başvuruda hukuki yararının bulunması gerekir. Davada haklı çıkmış olan taraf da...

Devamını oku

07-05-2021 - 230

Hırsızlık Suçu - Adil Yargılanma - Temyiz Kanun Yoluna Başvurma Hakkı
Uyuşmazlık; ilk hükme yönelik temyiz istemi reddedilen ancak inceleme dışı diğer sanığın temyizi üzerine hükmün lehe bozulmasının ardından, sirayet nedeniyle bozmadan yararlandırılan sanık ... hakkında hırsızlık ve...

Devamını oku

09-05-2021 - 197

Temyiz Talebinin Süre Yönünden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru, temyiz talebinin süre yönünden reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

09-05-2021 - 188

Temyiz İncelemesi İYUK da Yer Alan Sebeplerle Yapılabilir
Emniyet Müdürlüğü emrinde sınıf emniyet müdürü olan davacı tarafından yıla ait performans değerlendirme puanının iyi olarak tespitine ilişkin işlemin iptali ile ve yoksun kalınan özlük haklarının yasal faiziyle...

Devamını oku

16-05-2021 - 221

Elektronik Tebligat - İhalenin Feshi
Bölge Adliye Mahkemesi kararını temyiz eden borçlu vekiline yapılan elektronik tebligatın incelenmesinde; -Tarih 11.03.2020 Muhatap hesabına teslim edilmek üzere UETS tarafından teslim alındı,...

Devamını oku

02-06-2021 - 261

Mirasın Hükmen Reddi
Temyize konu kararın bir direnme kararı olarak nitelendirilmesine olanak yoktur. Hukuk Genel Kurulunun görevi, direnme kararlarının temyizen incelenmesidir. Mahkemece, bozma kararına açıkça uyulması veya kabul ...

Devamını oku

14-06-2021 - 242

Direnme Kararının Temyizinde Kesinlik Sınırı
Temyiz istemine konu direnme kararının verildiği tarihte temyiz kesinlik sınırı 2.190,00TL olduğundan, davalı vekilinin uyuşmazlık noktasına ilişkin temyiz itirazlarının miktar itibariyle incelenmesi mümkün değildir. Davalı temyiz isteminin miktardan reddi gerekir...

Devamını oku

29-06-2021 - 450

Limited Şirkete Yapılacak Tebligatın Usulü
Tebligat Kanununun 10, 12, 13 ve 35. maddeleri ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 20, 21 ve 57. maddesi hükümleri dikkate alındığında, mahkemece davalı limited şirketin tescilli adresi ticaret sicili ...

Devamını oku

18-07-2021 - 189

Kesin Karar - Temyiz Başvurusu
Tek hakimle verilen temyize tabi olmayan kararının daha önce Bölge İdare Mahkemesinde istinaf isteminin reddedilerek söz konusu mahkeme kararının kesinleştiği bu nedenle istinaf başvurusunun reddine dair kararın...

Devamını oku

18-07-2021 - 247

Tür ve Miktarı İtibarıyla Kesin Olan Kararların Dahi Suç Vasfına Yönelik Temyizi Mümkündür
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Dairemizce de benimsenen içtihadı uyarınca, tür ve miktarı itibarıyla kesin olan kararların dahi suç vasfına yönelik temyizi mümkündür. Buna göre, söz gelimi basit yaralama...

Devamını oku

04-12-2021 - 152

Gerekçesi Olmayan Kararın Temyiz İncelemesi Yapılamaz
Kararın gerekçe bölümünde yargılama sırasında celbedilen kayıt ve belgeler ile bilirkişi raporu alındığı hususu zikredilip, davacının davayı ıslah ettiği tespit edildikten sonra bilirkişi raporu ve ek rapora dayanılarak...

Devamını oku

02-01-2022 - 137

Yetki Belgesi Veren Avukatın İstifası - Yetki Belgeli Avukatın Görevinin Sona Ermesi
İşçi tarafından şirkette muhasebeci olarak çalışmaya başladığı, davalı alt işveren tarafından işine son verilene kadar aralıksız olarak çalıştığı ileri sürülerek bazı işçilik alacaklarının davalılardan müteselsilen tahsili...

Devamını oku

27 Mart 2022, 05:08 - 412

Posta Yoluyla Temyizde Temyiz Tarihi
Belirtildiği üzere, temyiz yoluna posta marifetiyle gönderilen bir dilekçe ile başvurulması mümkün ise de, temyiz tarihi dilekçenin postaya verildiği tarih değil, Özel Daireye ulaştığı tarihtir. Özel Daire kararı davacıya 06.02.2020 tarihinde tebliğ edilmiş ve davacı tarafından posta yoluyla gönderilen...

Devamını oku

06 Temmuz 2022, 08:37 - 188

Borcu Sona Erdiren Belge Her Aşamada Sunulamaz
Uyuşmazlık bakımından çözümlenmesi gereken husus; kararın temyizi aşamasında ilk defa sunulan 30.04.2014 tarihinde tazminat ödemesi açıklaması ile 1.347,30TL miktar içeren dekont suretinin delil olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği (bu belgeye değer verilip ...

Devamını oku