Gaziantep BİM 5. İDD 2019/1748 E. 2020/1933 K.


Özet:

Dava, İl Emniyet müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak görev yapan polis memuru tarafından, başkaca İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli olduğu dönemde hakkında başlatılan soruşturma neticesinde zarara uğrayana karşı işlediği fiil sebebiyle lehe olan hüküm uygulanmak suretiyle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün ilgili maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararının iptali ve yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle ödenmesi istemiyle açılmıştır. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunmak veya bu devir olgusunu inkar etmek eylemlerinin gerçekleşmesi gerekeceği belirtilmektedir. Olayda ise zarara uğrayan tarafından, kendisine ait kredi kartının rızasıyla ve belirli bir süre ya da harcama miktarı gibi herhangi bir kullanma şekline ilişkin sınır belirtilmeden kullanabilmesi için polis memuruna teslim edildiği ve polis memurunun da kart ile bu kapsamda kullanımlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Emniyeti suiistimal fiilinin gerçekleştiğinden bahsedilemeyeceği ve mevcuttaki durumun, polis memuru ile zarara uğrayan arasındaki sözleşmeden doğan borç ilişkisi mahiyetindeki hukuki ihtilaftan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. Polis memurunun zarara uğrayana yönelik eylemleri nedeniyle meslekten çıkarılmasına ilişkin emniyeti suiistimal fiili sübuta ermediğinden dava konusu işlemde ve davanın reddi yönündeki Mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Anayasa'nın ilgili maddesi gereği idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olması karşısında; yapılan yargılama ile hukuka aykırılığı saptanan işlem nedeniyle ödenmeyen parasal hakların tahakkuk tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte polis memuruna ödenmesi gerekmektedir.

Dava, Batman İl Emniyet müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak görev yapan davacı tarafından, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli olduğu dönemde hakkında başlatılan soruşturma neticesinde.....'e karşı işlediği fiil sebeb......

Kararın devamını okuyabilmeniz için üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekiyor.


ÜYE GİRİŞİ YAP ÜYE OL