ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Aranan : "tescil" içeren kararlar

'tescil' için Arama Sonuçları:

15-01-2022 - 464

Alan Adı - Ünvan Tesciline Uzun Süre Ses Çıkarmama
Dava, marka hükümsüzlüğü ve markanın sicilden terkini; ticaret unvanıyla alan adına yönelik tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, önlenmesi, unvan terkini ve alan adının iptali istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 634

Baba Oğul Arasında Gayrimenkul Satışı - Muvazaanın İspatlanamaması
Asıl ve birleştirilen davada davalı, dava konusu edilen 1 ve 3 nolu parsellerin kaydının kapatıldığını ve tevhit işlemi ile 1479 ada 6 parsel sayılı taşınmaza dönüştüğünü, davanın kabul edilmesi halinde infaza elverişli hüküm kurulamacağını, mirasbırakan babasının çevreye olan borçları sebebiyle ve imar durumundaki karışıklığın giderilmesi amacıy...

Devamını oku

21-09-2020 - 746

Bakıp Gözetileceğine İnandırma - Hile
Bir kişinin bakıp gözetileceğine inandırılarak temlik yapılması halinin hile olduğu kabul edilmelidir....

Devamını oku

26-09-2020 - 409

İnançlı İşlem - Tapu İptal Ve Tescil - Zamanaşımı
Hukuk Genel Kurulunun onama kararında yer alan açıklamalar ile özellikle inançlı temlikin geçerli bir işlem olmasına ve bir inanç sözleşmesine dayanmasına göre kural olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 146. (mülga 818 sayılı Borçlar Kanununun 125.) maddesindeki sözleşmelere ilişkin on yıllık zamanaşımı süresinin inançlı işlemlere de uygulanacağı,...

Devamını oku

26-09-2020 - 387

Marka Tescilinde Red İçin Nispi Nedenler
556 sayılı KHK nin 8. maddesi hükmü uyarınca, taraf markalarının karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde davacı markaları ile hükümsüzlüğü talep edilen davalı markası bütünsel olarak karşılaştırılmalı, ortalama hedef tüketici kitlesinin markaların görsel, sesçil ve kavramsal özellikleri ile markaların ayırt edicilik özellikleri bütünsel bakı...

Devamını oku

26-09-2020 - 422

Miras Ortaklığı - Önalım Hakkına Dayalı Tapu İptali Ve Tescil İstemi
Önalım hakkının kullanılmasında davacının dayandığı pay elbirliği mülkiyetine konu ise tüm ortakların birlikte dava açması veya birinin açtığı davaya diğerlerinin muvafakat etmesi gerekir. Çünkü bu gibi hallerde 11.10.1982 gün 3/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca davanın tereke adına açıldığının kabulü gerekir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 510

Resen İşyeri Tesciline İlişkin Kurum İşleminin İptali İstemi
Davacı şirket tarafından işyerindeki tadilat-inşaat işinin dava dışı ... Yapı Enerji Ltd. Şti. ne verilmesi, bu işin davacı şirketin mağazacılık faaliyeti ile ilgisinin bulunmaması, sözleşme içeriği gözetildiğinde aralarındaki ilişkinin eser sözleşmesi niteliği taşıması, dolayısıyla davacı şirketin eser sözleşmesi ile yaptırdığı inşaat-tadilat i...

Devamını oku

27-09-2020 - 652

Geçit Hakkı - Taşınmaz - Dava Ehliyeti
Dava, Türk Medeni Kanununun 747. maddesi gereğince geçit hakkı kurulması istemine ilişkindir. Geçit hakkı tesis edilen 155 ada 1 parsel sayılı taşınmazın dava dışı kişi adına kayıtlı olduğu anlaşılmakla, bu parsel yönünden davacının aktif dava ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken lehine geçit irtifakı tesisine kara...

Devamını oku

26-09-2020 - 618

Şahsi Hakka Dayalı Tapu İptali Ve Tescil İstemi - Taşınmazın İfrazı
6537 sayılı Kanun ile değişik 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8 inci maddesine göre, -Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 523

Tapu İptal Ve Tescil - Muvazaalı İşlem - Aile Konutu
Davacı, davalı ile boşandıklarını, taşınmazdaki davalı adına kayıtlı 10/147 payın davacıya devrine, devir ve temlik işleminin taraflarca gerçekleştirilmesine şeklinde karar verildiğini, anılan kararın kesinleştiğini, aile konutu şerhine ilişkin davadan feragat verdirildiğini, ...

Devamını oku

26-09-2020 - 353

Tapu İptal Ve Tescil - Muvazaali İşlem - Dürüstlük Kuralı
Davada vekalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenine dayanıldığı ve İbrahim in miras payı oranında davanın kabul edildiği, bu hali ile mirasbırakan ile davacı arasındaki ilişkinin vekalet görevinin kötüye kullanılması olduğunun kesinleşen mahkeme kararı ile sabit olduğu eldeki davada ise muvazaa hukuksal nedenine dayanıldığı davacı ve davalının...

Devamını oku

26-09-2020 - 726

Tapu İptali Ve Tescil - İspat - Yargılama Giderleri
Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Bu tür uyuşmazlıkların sağlıklı, adil ve doğru bir çözüme ulaştırılabilmesi, davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün diğer bir söyleyişle miras bırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılmasına bağlıdır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 621

Tapu İptali Ve Tescil - 5543 Sayılı İskan Kanunu
Davacı, 2510 sayılı Kanun uyarınca davalıların hak sahibi sayılmasına karar verilerek 1694 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına tahsisen tescil edildiğini, bilahare Mahalli İskan Komisyonunun 27.04.2012 tarih ve 337 sayılı kararı ile, başvuru veya hak sahipliği karar tarihinden önce başvuru sahibi ... ın Bağ-Kur kaydının bulunması nedeniyle hak sahipliği...

Devamını oku

26-09-2020 - 383

Tapu İptali Ve Tescil - İyiniyetli 3. Kişiler
Somut olayda, ikinci el davalının herhangi bir işi olmayıp eşinin aylık kazancının ise 1.000 TL olduğunun, aylık 320 TL kira ödediklerinin ve halen kirada oturduklarının kolluk marifetiyle saptandığı, ...

Devamını oku

26-09-2020 - 365

Tapu İptali Ve Tescil - Muris Muvazaası - İspat
Dinlenen davacı tanıkları mirasbırakanın ilk eşinden olma çocuklarından mal kaçırmasını gerektirir somut bir bilgi ortaya koymamışlar, aksine dairelerden bir kısmını satarak erkek evlatlarına ... de ev yaptırdığını bildirmişler,...

Devamını oku

26-09-2020 - 475

Tapu İptali Ve Tescil - Tazminat
Yargılamanın seyri sırasında 3. kişilere devredilen dava konusu taşınmazlar bakımından 6100 Hukuk Muhakemeleri Kanunu 125. maddesine göre davanın tazminata dönüştürüldüğü, halen davalılar adına kayıtlı olan dava konusu taşınmazlar bakımından ise davanın iptal tescil olarak devam ettiği kuşkusuzdur. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 670

Tapu İptali Ve Tescil - Tenkis
Somut olayda, davacı taraf, mirasbırakanın işlem tarihinde hukuki ehliyeti haiz olmayıp kandırılması suretiyle işlemin gerçekleştirildiğini, mirasçılardan mal kaçırıldığını, bedeller arasında fark olduğunu iddia ederek miras bırakanın 2007 yılında yaptığı tapu devir işleminin tenkise tabi kısmının tenkisi ile taşınmazın bütün mirasçılar adına kay...

Devamını oku

26-09-2020 - 605

Tapu İptali Ve Tescil İstemi - Muvazaalı Satış İddiası
Dava, davalı ….. ….. ın şirketi temsil ve ilzam yetkisini aşarak taşınmazları muvazaalı bir şekilde sattığı iddiasına dayalı tapu iptal ve tescil istemine ilişkin olup, mahkemece, anılan davalı yönünden sorumluluğuna ilişkin olarak yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş ise de;davanın şirket müdürüne karşı açılmış sorumluluk davası olm...

Devamını oku

26-09-2020 - 669

Tapusuz Taşınmazın Tescili - Zilyetlikle Kazanma - Orman Vasfı
Dava, tapusuz taşınmazın tescili istemine ilişkindir. İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye, mahkemece yapılan keşif sonucu düzenlenen ziraat bilirkişi raporunda çekişmeli taşınmazın %40 lık bölümünün taşlık ve kayalık olduğu, taşınmazda bulunan zeytinlerde budama çalışmalarının yeterince yapılmadığı, gübreleme ve ilaçlama gibi b...

Devamını oku

27-09-2020 - 769

Taşınmazın Eş Adına Tescil Edilmesi - Gizli Bağış - Katılma Alacağı
Dava, değer artış payı ve katılma alacağı istemine ilişkindir. Dava konusu bağımsız bölüm satış suretiyle 20.2.2007 tarihinde edinilerek davalı eş adına tapuya tescil edilmiştir. Uyuşmazlık; evlilik birliği içerisinde bedeli davacı (erkek) tarafından ödenerek alındığı iddia edilen taşınmazın davalı (kadın) adına tescil edilmesinin, davacı (erkek) tara...

Devamını oku

25-09-2020 - 587

İhalenin Feshi Davası - Ecrimisil
Somut uyuşmazlıkta, cebri ihale 20.03.2012 tarihinde yapılmış olup davalılardan ... tarafından açılan ihalenin feshi davası reddedilerek 20.12.2013 tarihinde kesinleşmiştir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 664

Taşınmazın Aynına İlişkin Davalar - Yetki
Tapu kayıtlarına göre dava konusu taşınmazın İstanbul ili Bağcılar ilçesinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Taşınmazın bulunduğu Bağcılar ilçesinin Bakırköy Adli Yargı çevresine bağlı olduğu ve Bakırköy yargı çevresi sınırları içerisinde kaldığı sabittir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 605

Önalım Hakkı - Tapu İptal ve Tescil
Davacı vekili, davalının, müvekkilinin de payı bulunan ...İlçesi, Afşar Köyünde bulunan 2347, 7149 ve 7150 parsel sayılı taşınmazlarda pay satın aldığını belirterek, davalının satın aldığı paylar hakkında önalım hakkını kullandıklarından bahisle söz konusu payların tapusunun iptalini ve müvekkili adına tescilini ...

Devamını oku

27-09-2020 - 616

Evlilik Birliği İçinde Annenin Oğluna Taşınmazı Devretmesi
Tasfiyeye konu mesken niteliğindeki taşınmaz tapuda davalının annesi adına kayıtlı iken evlilik birliği içinde 14.08.2008 tarihinde intifa hakkı anne üzerinde tutarak çıplak mülkiyeti satış yolu ile davalı adına tescil edilmiş, 19.06.2013 tarihinde ise çıplak mülkiyet satış yolu ile dava dışı üçüncü bir şahsa tapuda devredilmiştir. Mahkemece, taşınmaz ...

Devamını oku

27-09-2020 - 500

Yurt Dışı Borçlanması - Emeklilik
Yerel Mahkemenin, davacının yaşlılık aylığına esas sigortalılık süresinin hesabında, daha önce sigortalı olarak Türkiye de tescili olmayanların 506 Sayılı Kanunun Geçici 81. maddesinin yürürlük tarihinden sonra, yürürlük tarihinden öncesine ait devreye ilişkin olarak yapacakları borçlanmaların, Geçici 81. madde uygulamasında gözetilmesi gerektiğini kabul...

Devamını oku

25-09-2020 - 487

Hukuki Nitelendirmede Çelişki Olması
Bilindiği üzere, 6100 sayılı HMK nın 119/1-g maddesine göre; davacı dava dilekçesinde dayandığı hukuki sebepleri belirtmelidir. Yine HMK nın 33. maddesi hükmü uyarınca olayları bildirmek taraflara hukuki nitelendirmeyi yapmak ve ona uygun yasal düzenlemeyi tayin ve tespit ederek uygulamak mahkemeye aittir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 404

Feragat Dilekçesinin İrade Dışı Oluşturulması
Feragate ilişkin irade açıklamasının gerçeği yansıtmadığının bildirilmesi halinde, bu halin ya aynı dava içerisinde HMK nin 163.maddesine göre ön sorun (hadise) şeklinde ya da ayrı bir dava olarak incelenmesi olanaklı ve gereklidir. ...

Devamını oku

28-09-2020 - 355

Muris Muvazaası - Mal Kaçırma Kastı
Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı miras payı oranında tapu iptal tescil istemine ilişkindir. İnceleme konusu olaya gelince, dinlenen bir kısım davacı tanığı mirasbırakanın akit tarihinde sağlık durumunun iyi olduğunu...

Devamını oku

24-09-2020 - 1195

Şirketin İhyası - Husumet
Dosya arasına celbedilen ticaret sicil kaydının incelenmesinde ihyası istenen şirketin tasfiyesini tamamlayarak ticaret sicilinden 30/07/2013 tarihinde terkin edildiği ve bu hususun da tescil ve ilan edildiği anlaşılmaktadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 667

Yöneticilerin Sorumluluğu - Tapu İptal ve Tescil
Davalı şirket yöneticilerinin, kanun ve ana sözleşme uyarınca şirket menfaatlerini en üst düzeyde korumak, taşınmazı gerçek değeri üzerinden satıp satış bedelinin şirkete intikalini sağlamak, bu anlamda tedbirli bir tacirden beklenen özeni göstermek yükümlülüklerine aykırı davranarak, şirketin zarara uğramasına sebebiyet ...

Devamını oku

24-09-2020 - 464

Bedel Yönünden Verilen Bozma Kararı - Usuli Kazanılmış Hak
Yerel mahkemenin tapu iptal ve tecili talebinin reddine ilişkin ilk kararının Yargıtay 8. Hukuk Dairesi tarafından onanması usul ve yasaya uygun ise de bedel yönünden verilen bozma kararı maddi hataya dayandığından usulî kazanılmış hak oluşturmayacaktır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 407

Kamulaştırma - Kadastro Parseli - Dop
Belediye Başkanlığının yazısında dava konusu taşınmazın kadastro parseli olduğu belirtildiği halde hükme esas alınan bilirkişi raporunda dosya içerisinde mevcut Belediye Encümeni parselasyon yazısı esas alınarak dava konusu taşınmazın imar parseline dönüştüğü kabul edildiğinden belediye başkanlığına yeniden yazı ...

Devamını oku

24-09-2020 - 422

Hisse Devir İşlemlerinin Şekil Koşulları
Somut olaya uygulanması gereken 6762 Sayılı TTKnun 520. maddesinde -bir payın devri, şirket hakkında ancak şirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek şartıyla hüküm ifade eder- hükmü mevcut olup, 520/2. maddesi hükmünde ise, devir hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için, ortaklardan en ...

Devamını oku

23-09-2020 - 391

Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan Uyuşmazlık
Davacı vekili, -müvekkili şirketi kontakt lens sektöründe dünyanın 100 den fazla ülkesinde faaliyet gösterdiğini ve dünyanın en büyük 3.kontakt lens üreticisi olduğunu, diğer markaları yanında, ... markasının da 1993 yılından beri 9.sınıftaki gözlükler ve lensler dahil dünyanın bir çok ülkesinde 5. Ve 9. Sınıfta tescilli ...

Devamını oku

23-09-2020 - 578

Endüstriyel Tasarım Hükümsüzlüğü
Davacı vekili, müvekkili adına tescilli olan ... no lu döngü sehpa adlı ve ... no lu paravan adlı tasarımların davalı şirkete ait otelin lobisinde ve odalarında kullanıldığını tespit ettiklerini, bu konuda yaptırdıkları delil tespiti sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunda ürünlerin tasarımlarla aynı derecede benzer olarak ...

Devamını oku

23-09-2020 - 455

Marka Hükümsüzlüğü - İltibas
Davacı markası piyasadaki eskiliği ve yayıldığı coğrafi alan itibariyle çok yüksek düzeyli bir tanınmışlığa sahiptir ve ... ibaresinin markasal kullanımına yaygın olarak izin vermesinin markanın ayırt edici karakterini zayıflatacağı gibi davacının markayı tanıtmak için 10 yıllarca süre boyunca yapmış olduğu yatırımlardan ...

Devamını oku

23-09-2020 - 712

Patent Haklarına Tecavüz - Maddi Tazminat
İhtiyati tedbir talep eden davalı - karşı davacının dilekçesi ile, davacı tarafça açılan patent hakkına tecavüz davasına karşı dava olarak davacı adına tescilli ... sayılı patentin SMK 130.madde gereğince kullanıldığını, davacının ispatla yükümlü olduğunu, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 636

Muris Muvazaası - Tapu İptal ve Tescil - Tenkis
Davacıların eşi ve anneleri olan mirasbırakanın kızı ...nin 29.05.2013 tarihinde öldüğü ve miras bırakan ...in ölümünden sonra geçen sürede muvazaa iddiasına dayanarak dava açmadığı açık olup dinlenen tanık beyanlarından miras bırakanın uzun yıllar hasta olduğu, bakımı ve ihtiyaçları ile ağırlıklı olarak davalıların ...

Devamını oku

23-09-2020 - 455

Tapu İptal ve Tescil - Aldatma - Hile
Somut olayda, dava dilekçesi içeriği ve iddianın ileri sürülüş biçiminden yanlar arasındaki uyuşmazlığın hile hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescili isteğine ilişkin olduğu açıktır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 733

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İvazlı Sözleşmedir
Mahkemece, temliklerin muvazaalı olmadığı, ölünceye kadar bakma akdi ivazlı akitlerden olduğundan tenkis hükümlerinin de uygulanamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olup, işbu ilamın onanmasına karar verilmiştir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 761

Kamulaştırma - Paydaş - Dava Arkadaşlığı
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 14/3 maddesi gereğince, kamulaştırma davalarında paydaşlar arasında zorunlu dava arkadaşlığı yoktur....

Devamını oku

23-09-2020 - 583

Kamulaştırma - Arazi - Net Gelir Hesabı
Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre; mahkemece dava konusu arazi niteliğindeki Merkez ilçesi, ... mahallesi, 294 parsel sayılı taşınmaza 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11/1-f maddesi uyarınca net gelir hesabı yapılarak ve nar fidanlarının 3-5 yaş kabulü ile değer biçilmek suretiyle ...

Devamını oku

23-09-2020 - 657

Kamulaştırma - İrtifak Hakkı
Arazi niteliğindeki taşınmaza net geliri esas alınarak değer biçilmesinde, taşınmazın niteliği, tamamının yüzölçümü, geometrik durumu ve enerji nakil hattı güzergahı dikkate alınarak değer düşüklüğü oranı belirtilmek suretiyle irtifak hakkı karşılığının tespit edilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek ...

Devamını oku

23-09-2020 - 447

Kamulaştırma - Bozma - Yasal Faiz
Bozmadan sonra tespit edilen kamulaştırma bedeli ilk karar ile hüküm altına alınan bedelden düşük olduğundan ve ilk karar ile kamulaştırma bedelinin tamamı davalı tarafa ödendiğinden, tespit edilen bedele 29.08.2015 tarihinden ilk karar tarihi olan 10.02.2016 gününe kadar geçen süre için yasal faiz işletilmesine karar ...

Devamını oku

23-09-2020 - 432

Kamulaştırma - Bozma - Yasal Faiz
Bozmadan sonra tespit edilen kamulaştırma bedeli ilk karar ile hüküm altına alınan bedelden düşük olduğundan ve ilk karar ile kamulaştırma bedelinin tamamı davalı tarafa ödendiğinden, tespit edilen bedele 29.08.2015 tarihinden ilk karar tarihi olan 10.02.2016 gününe kadar geçen süre için yasal faiz işletilmesine karar ...

Devamını oku

23-09-2020 - 654

İhtiyati Tedbir - Mülkiyet Hakkı
Başvuru, murise karşı açılan ve varisler tarafından devam ettirilen davada verilen ihtiyati tedbirin uzun sürmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

23-09-2020 - 899

Tasfiye Memurunun Aleyhine Yargılama Gideri
Tasfiye işlemi eksik yapıldığı ve davacının dava açmasına sebebiyet verildiği için yargılama giderlerinin tasfiye memuru üzerinde bırakılmasında ve vekalet ücreti takdirinde bir usulsüzlük yoktur....

Devamını oku

23-09-2020 - 710

Kamulaştırma - Sulu Tarım Arazisi
Taşınmazın sulu tarım arazisi niteliği, konumu ve yüzölçümü dikkate alındığında değeri belirlenirken kapitalizasyon faiz oranının % 4 uygulanması gerekirken, bu oranın % 5 kabulü ile az bedel tespiti doğru değildir....

Devamını oku

04-10-2020 - 586

Tapu İptal ve Tescil - Muvazaa - Yazılı Delil
Muvazaalı işlemin tarafları, iddialarını yazılı delille kanıtlamak zorundadır. Bu husus 05/02/1947 tarih ve 20/6 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile de kabul edilmiştir. Bu tür işlemlerde iddianın yazılı delille kanıtlanması zorunludur....

Devamını oku

10-10-2020 - 720

Kasten Yaralama - Maluliyet - Tazminatın Sınırı
Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir...

Devamını oku

29-10-2020 - 543

Kadastro Sebebiyle Tapu Kayıtlarının Çatışması - Tapu İptal ve Tescil - Kesin Hüküm
Kural olarak tapu kayıtlarının çatışması halinde doğru temele dayanan önceki tarihli tapuya değer verilerek uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekir. Ancak, dava konusu olayda davalı tescil ilamı ile oluşan tapu kaydına...

Devamını oku

29-10-2020 - 454

Kazandırıcı Zamanaşımı - Tapunun İdari Yoldan Hazine Adına Tescil Edilmesi
Hazine adına idari yoldan tapu oluşturulmuş olup bu yer Jandarma Karakolu yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına -Jandarma Genel Komutanlığına- tahsis edildiğine göre taşınmaz hukuken ve fiilen kamu...

Devamını oku

29-10-2020 - 649

Kamulaştırmasız El Atma Davası Devam Ederken Kamulaştırma (Bedel Tespit ve Tescil) Davası Açılması
Bir taşınmazla ilgili kamulaştırmasız el atma davası devam ederken kamulaştırma bedel tespit tescil davası açılması halinde, aslolan kamulaştırma davası olup, bedel tespit ve tescil yönünden...

Devamını oku

30-10-2020 - 372

Belediye Adına Tescilleri Yapılmış Olan Öncesi Mera Bulunan Taşınmazlar Hakkında Hazinece Artık Mülkiyete İlişkin Dava Açılamaz.
5334 sayılı Yasayla değişik 4342 sayılı Mera Kanununun geçici 3. maddesi hükmü uyarınca belediye adına tescilleri yapılmış olan öncesi mera bulunan taşınmazlar hakkında hazinece artık mülkiyete ilişkin dava...

Devamını oku

30-10-2020 - 522

Mülkiyet Hakkı İle İlgili Her Başvuru Dava Açma Süresini Yeniden Başlatır
Anayasal güvence altındaki temel hak ve özgürlüklerden olan mülkiyet hakkının kullanılabilmesi için, ilgililerin, gerekli işlemin yapılmasını idareden her zaman isteyebilecekleri açıktır. Bu durum mülkiyet hakkının...

Devamını oku

31-10-2020 - 1959

Köy Boşlukları Mülkiyeti Hazineye Ait Yerlerden Olup Bu Yerlerin Zilyetlik Yoluyla Kazanılması Mümkündür
Köy boşlukları mülkiyeti hazineye ait yerlerden olup bu yerlerin zilyetlik yoluyla kazanılması mümkündür. Nitekim, kadastro tespiti senetsizden davalı adına yapılmıştır. Davacı hazine aksini ileri sürdüğüne göre zilyetlik koşullarının davalı lehine gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılması ve...

Devamını oku

14-11-2020 - 675

Vekalet Ücretine İlişkin Hüküm Tavzih Yoluyla Değiştirilemez
İnceleme konusu olayda yerel mahkemece vekâlet ücretine ilişkin hüküm fıkrası tavzih yolu ile değiştirilmiş olup bu husus açıkça yasaya aykırılık teşkil etmektedir. gerekçesiyle hüküm ve tavzih kararı...

Devamını oku

14-11-2020 - 399

Taraflardan Birinin Tacir Olması ve Taşınmazın Öncesinde Şirket Adına Kayıtlı Olması Davaya Ticari Nitelik Kazandırmayacaktır.
Taraflardan birinin tacir olması ve taşınmazın öncesinde şirket adına kayıtlı olması davaya ticari nitelik kazandırmayacaktır. O halde mahkemenin taraflardan birinin tacir olması...

Devamını oku

14-11-2020 - 478

İnançlı İşleme Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davalarında Yazılı Delil İle İspat Gereklidir
İnceleme konusu olaya gelince; davacıların yazılı delil olarak dayandıkları 17.12.2012 tarihli belgede, davalının imzası bulunmadığı gibi mahkemece hükme esas alınan davalının 16.05.2017 tarihli duruşmadaki beyanında ve davalı tarafından gönderilen e-mailde...

Devamını oku

14-11-2020 - 535

Diğer Mirasçılardan Mal Kaçırmak Maksadıyla Evlada Yapılan Satışta Tapu İptal Talebinin Kabulü Gerektiği
İnceleme konusu olayda; tarafların murisin çocukları oldukları, mirasbırakanın ölümünden önce davalı ile birlikte oturduğu, davalının alım gücünün bulunmadığı, mirasbırakanın, çekişmeli taşınmazı satma ihtiyacı...

Devamını oku

14-11-2020 - 901

Davanın Islah Miktarının Belirlenememesinin Yargılamaya Etkisi
İnceleme konusu olayda; dosya içeriğinden davacı tarafın ıslah dilekçesinin davanın tamamen ıslahına mı yoksa kısmen ıslahına mı yönelik olduğunun açıklığa kavuşturulmadan sonuca gidildiği anlaşılmaktadır. Hal...

Devamını oku

15-11-2020 - 765

Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali Ve Tescil İle El Atmanın Önlenmesi İstemi
Asıl ve birleştirilen dava hile hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil; birleştirilen dava el atmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir. İnceleme konusu olayda, davacının satış iradesinin bulunduğu, hatta...

Devamını oku

27-12-2020 - 611

Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescili Olmazsa Tenkis İstemi
-Muris muvazaası- olarak tanımlanan muvazaa, niteliği itibariyle nisbi (mevsuf-vasıflı) muvazaa türüdür. Söz konusu muvazaada miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir....

Devamını oku

27-12-2020 - 666

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması - Tapu İptal ve Tescil Davası
Ölümle vekalet görevinin son bulduğu ve ölümden sonra da vekaletin kullanılması gereğine işaret eden bir hususun saptanmadığı, vekilin; vekil edenin ölümünü, başka bir deyişle...

Devamını oku

10-01-2021 - 754

Devlet Ormanı Niteliğindeki Taşınmazın Hazinenin Özel Mülkü Gibi İhaleyle Satılması
Orman niteliği ile Hazine adına kayıtlı olan taşınmazın, Hazinenin özel mülkü gibi işlem yapılarak ihale yolu ile satışı hukuken geçerli değildir. Yasal istisnalar dışında kullanım hakkı Orman Yönetimi dışında herhangi...

Devamını oku

10-01-2021 - 731

Orman Kadastrosu Sınırları İçerisinde Bırakılan Taşınmazın Tapu İptal ve Tescil Davası Orman Yönetimi Tarafından Askı İlan Süresi İçerisinde Açılsa Dahi Asliye Hukuk Mahkemesi Görevlidir
Orman yönetimince, orman kadastrosu sınırları içinde bırakılan taşınmazın tapu kaydının iptali isteğiyle genel mahkemede açılan dava, askı ilan süresi içinde açılmış olsa bile orman kadastrosuna itiraz davası...

Devamını oku

10-01-2021 - 423

Orman Olarak Tespit Edilip Tescil Edilen Arazilerde İzin ve İrtifak Hakkı Tesis Edilmiş İse Burada 2/B Uygulaması Yapılamaz
Orman olarak tespit edilip tapuya tescil edilen ve izin ve irtifak hakkı tesis edilen alanlarda 2/B uygulaması yapılamaz. Esasen tahdit içinde olan bir yer hangi nedenle olursa olsun orman sınırlarına çıkartılması için açılan...

Devamını oku

24-01-2021 - 454

Kamulaştırma Davasında Kararı Temyiz Etmeyen Malikler Hakkında Bozmadan Sonra Ek Kamulaştırma Bedeli Depo Edilemez
İlk kararı temyiz etmeyen eski malikler yönünden kesinleşen bedel idare lehine usuli kazanılmış hak oluşturduğundan; bozmadan sonra sadece ilk kararı temyiz eden malikin payı hesaplanarak bu miktarın bloke...

Devamını oku

24-01-2021 - 600

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın İdare Adına Tescili Talebinde Fazlaca Depo Edilen Paranın İdareye İadesi Yöntemi
Bozma öncesinde yapı ile bedeline hükmedildiği, bu husus bozma nedeni yapılmadığı ve bozma sonrasında mahkemece mütemmim cüz yönünden bozma öncesindeki bedelin kabul edildiği belirtildiği halde,...

Devamını oku

09-02-2021 - 543

Tapu İptal ve Tescil - Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Taşınır Mal Niteliğinde Olduğu - Gizli Bağışlamanın Geçerli Olduğu
Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar taşınır mal niteliğindedir. Tapusuz taşınmazlarda zilyetlikten ibaret olan hakkın devri suretiyle yapılan elden bağışlama sözleşmeleri hiçbir biçim koşuluna tâbi değildir. Bu nedenle...

Devamını oku

13-02-2021 - 502

Aile Konutu - Satış - İpotek - Eş Rızasının Şekle Tabi Olmadığı - Açık Rızanın Sözlü Dahi Olabileceği
Dava konusu taşınmazın davalı eşi tarafından satın alınarak, tescil edildiği ve aile konutu olarak kullanıldığı, bu taşınmaz üzerine Banka lehine ipotek konulduğu, davacı kadının talebi üzerine taşınmazın tapu...

Devamını oku

14-02-2021 - 437

Kazandırıcı Zamanaşımı - Yolun Terkedilmiş Olması - Devlet Malı
Tapuya tescil edilmemiş terkedilmiş yollar ile yol fazlası yerler öngörülen koşulların gerçekleşmesi durumunda zilyetlik ile kazanılması mümkündür. Kural olarak vakıf malları kazandırıcı zamanaşımı yolu ile iktisap...

Devamını oku

14-02-2021 - 901

Kazandırıcı Zamanaşımı - Yol Boşluğu
Davacı, dava dilekçesinde mevkii ve sınırları yazılı ev ve bahçe olarak kullandığı yeri kazanmayı sağlayan zilyetlik nedeniyle adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir. Krokide belirtilen harfler ile...

Devamını oku

14-02-2021 - 633

Kazandırıcı Zamanaşımı - Kamu Malının Özel Mülkiyete Dönüşmesi
Kesinleşen ve onaylanan imar planından önce kazanma koşulları davacı yararına gerçekleşmiş olup, taşınmazın imar planı içinde kalması tescile engel olmadığının kabulü gerekir. Kaldı ki, imar planları tasavvur...

Devamını oku

20-02-2021 - 269

Endüstriyel Tasarıma Tecavüz - Tazminat
Dairenin önceki bozma ilamında, taraf vekillerinin sair temyiz itirazlarının reddi ile, davacının araba şeklindeki yatak tasarımına tecavüz ettiğini iddia ettiği davalı ürününün, davacı tasarımına değil, dava dışı kimse adına tescilli tasarıma konu ürün olduğunun davalı yanca ileri sürüldüğü ve davalının dava dışı kimse ile yaptığı tasarım lisa...

Devamını oku

20-02-2021 - 334

Marka - Bütüncül Bakış Açısıyla Bakıldığında Karıştırılma İhtimali - Ortalama Tüketici Kitlesi
Davalının marka başvurusunun -BYE BYE PORES- ibareli, davacının itiraza mesnet markalarının -PEROS- esas unsurlu marka oldukları, -peros- ibaresindeki sesli harflerin yerinin değiştirilmiş olmasının ve -BYE BYE- sözcüğünün eklenmesinin dava konusu markaya ayırt edicilik katmadığı, tescil kapsamındaki...

Devamını oku

23-02-2021 - 164

Farklı İş Kolları - Yeni Tescil Edilen İşyeri - Yetki Tespiti
Dava konusu yetki tespit başvuruları sonuçlandırılırken de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılan ve mevcut işyerinden bildirilen işçiler...

Devamını oku

23-02-2021 - 234

Kooperatife Üye Olunduğunun Tespiti Davası Beklenilmeden Taşınmazın Paylaştırılması Kanuna Aykırıdır
Dava, kooperatif üyeliğine dayalı tapu iptal ve tescil mümkün olmazsa tazminat istemine ilişkindir. Dosya kapsamından, davalı kooperatifin anılan tarihli genel kurulunda mali yetersizlik nedeniyle...

Devamını oku

08-03-2021 - 188

Marka Patent Hakkının İhlali - Avukat ile Temsil
Şirket yetkilisi tarafından irtibat bürosu yetkilisine verilen asıl vekaletnamenin içeriğinde -Bir gümrük davası ya da başka bir davayı takip etme anlaşması vaka bazında mektup, faks veya e-posta iletişimi ile...

Devamını oku

20-03-2021 - 167

İstinaf Başvurusunun Süresinde Olmadığından Reddine İlişkin Kararın İstinaf Edilmesi
İlk derece mahkemesince davalılar vekilinin istinaf başvurusunun reddine ilişkin ek kararla ilgili olumlu-olumsuz bir karar verilmeden işin esası hakkında karar verildiği anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, öncelikle ek...

Devamını oku

20-03-2021 - 189

Çekişmeli Taşınmaz Hissesinin Bilerek Devredilmesi
Delil listesinde tanık deliline dayanmış ise de, tanık listesi sunmadığı gibi eldeki davadaki iddiaların sadece yazılı delil ile kanıtlanabileceğini beyan etmiştir. Vekalet görevinin kötüye kullanıldığı iddiası başta tanık...

Devamını oku

25-03-2021 - 187

Kadastrodan Önceki Sebeplerle Dava Açma
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından davanın kadastro tespit gününden önceki haklara dayalı mülkiyete yönelik tapu iptali ve tescil isteğine ilişkin olduğu, dosya içinde bulunan kayıt ve belgelerden davalıya...

Devamını oku

02-04-2021 - 666

Kooperatife Karşı Açılan Tapu İptal ve Tescil Davası - Eşitlik İlkesinin İhlal Edilmediği
Dava konusu edilen konutun da içinde bulunduğu konutların mülkiyetinin kesinleşmiş mahkeme kararıyla arsa sahibi S. Konut Yapı Kooperatifine geçmiş olması sebebi ile davacının üyesi olduğu davalı...

Devamını oku

05-04-2021 - 187

Kamulaştırma - Bedel Tespit ve Tescil - Sulu Tarım Arazisi
Dava, Kamulaştırma Kanununa dayanan bedel tespiti ve taşınmazın davacı idare adına tapuya tescili istemine ilişkindir. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre sulu tarım arazisi niteliğindeki taşınmaza net geliri esas...

Devamını oku

09-04-2021 - 206

Önalım Hakkında Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Davalının İşlemin Tarafı Olması Hasebiyle Bedelde Muvazaa İddiasında Bulunamayacağı
Hak düşürücü süre içinde davacının yasal önalım hakkını kullandığı, davalının sözleşmenin tarafı olmakla bedelde muvazaa iddiasına dayanamayacağı gözetilerek taşınmazın satış bedeli ile ödenmesi zorunlu...

Devamını oku

09-04-2021 - 190

Birleşen Dava Dosyası Hakkında Karar Vermeme Kararın Kaldırılması Sebebidir
Mahkeme tarafından birleşen dosya hakkında hüküm kurulmadan davalı için açılan işbu dosyadaki asıl dava yönünden davanın reddine dair hüküm kurulmuş, birleşen dosyanın davalıları yönünden hüküm kurulmamış ve mahkeme kararında...

Devamını oku

11-04-2021 - 208

Madenlerin Kamulaştırılması Durumunda Maden Gelirine Göre Değer Biçilmelidir
Dava konusu taşınmazın maden işletme ruhsatı ve izni verilen yerlerden olduğu anlaşılmakla, dava konusu taşınmaza maden gelirine göre değer biçilmesi gerekirken, dava konusu taşınmazda maden gelirinin yalnızca değer artışı...

Devamını oku

11-04-2021 - 193

Katkı Payı Alacağının Hesaplanma Yöntemi
Mahkemenin davanın reddine dair verdiği karar, mal rejiminin tasfiyesi isteğinde bulunan eşe ya da mirasçılarına tanınan hakkın ayni olmayıp, şahsi alacak hakkı niteliğinde olduğundan, davacının tapu iptal tescile yönelik talebi açısından doğru ise de, katkı payı alacağı...

Devamını oku

27-04-2021 - 192

Tasarrufun İptali Davası - Borçlu Annenin Alacağına Karşılık Dava Dışı Şirketten Taşınmaz Alarak Kızı Üzerine Tescil Etmesi
Dosya içerisindeki belgelerden, dava konusu taşınmazın 03.01.2012 tarihinde dava dışı Ketence Yapı Ldt. Şti den 150.000,00 TL ye satın alındığı, anılan ticari şirketin ticari defter kayıtlarına göre de...

Devamını oku

27-04-2021 - 530

Murisin Resmi Evlilik Olmaksızın Sadece İmam Nikahı ile Evli Olduğu Kadına Sağlığında Taşınmaz Devretmesi - Eşin Murisin Bakım ve Gözetimini Yapması - Muvazaa - Tapu İptal ve Tescil
Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; 26.06.2012 tarihinde vefat eden mirasbırakan ...nin oturduğu konutun 1/2 payını 07.06.2005 tarihinde, 1/2...

Devamını oku

29-04-2021 - 370

Muris Muvazaası - Tapu İptal ve Tescil - Terekeye İade İsteminde Tüm Mirasçıların Davada Taraf Olması
Somut olayda; birleştirilen dava yönünden, ölü kişi adına tescil hükmü kurulamayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de, davadaki istek terekeye iade biçiminde olup, mirasbırakanın taraflar haricinde başkaca mirasçısı da...

Devamını oku

02-05-2021 - 162

İmar Uygulamalarının Kesinleşmiş Mahkeme Kararı İle İptal Edilmesi - Tapu İptal ve Tescil
7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 7. maddesiyle 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir. Eklenen bu hükme göre, 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi kapsamında yapılmış imar...

Devamını oku

05-05-2021 - 176

Orman Kadastrosunun Kesinleştiği Tarihten İtibaren Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımının Dolması Durumunda Tescil İstenebilir
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde tespit tarihinden önce 6831 sayılı Kanuna göre yapılıp 12.08.1987 – 12.02.1988 tarihleri arasında ilân edilerek kesinleşen orman kadastrosu bulunmaktadır. Yörede genel arazi kadastrosu işlemi 31.01.1957 tarihinde...

Devamını oku

05-05-2021 - 228

Yapı Denetim Hizmeti Sözleşmesi - Denetim Ücretinden Sorumluluk
4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun 2/1. maddesine göre yapı denetim hizmeti yapı sahibi veya vekili ile yapı denetim kuruluşu arasında akdedilen yapı denetim hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür. Kanunun emredici hükmüne göre yapı sahibi,...

Devamını oku

07-05-2021 - 171

Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan Uyuşmazlık Hakkında
Davacı vekilinin dava dilekçesinde, davalı ... adına tescilli, 2011/38216 başvuru numaralı ... ve 2011/38217 başvuru numaralı ... markalarının kötüniyetle tescil edildiğinden bahisle hükümsüzlüğünü talep ettiği, ilk...

Devamını oku

10-05-2021 - 202

Dava Tarihinde Yürürlükte Olup da Yargılama Sırasında İptal Edilen Hüküm Nedeniyle Davacı Aleyhine Yargılama Giderine ve Vekalet Ücretine Hükmedilemez
Tapu iptali ve tescili isteminde davanın dayanağı olan kanun maddesinin, davadan sonra ancak iş bu dava kesinleşmeden önce başka bir kanun maddesi ile iptal edilmesi nedeniyle artık davalı vekilinin esasa ilişkin...

Devamını oku

11-05-2021 - 202

Vergi Kaydı Olmamasına Rağmen Sigorta Kaydının Resen Tescil Edilerek Primlerin Ödenmiş Olması - Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti
Uyuşmazlık; somut olay bakımından davacının 20.04.1982 tarihinde vergi kaydı bulunmadığı hâlde Kurum tarafından resen tescil edilerek prim ödediği hususu göz önüne alındığında 1479 Sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılık başlangıç tarihinin ...

Devamını oku

12-05-2021 - 161

Kamulaştırma Bedelini Artırmak İçin Dürüstlük Kuralına Aykırı Olacak Şekilde Taşınmaz Üzerine Yapı Yapılması - Bu Yapıların Ödenecek Kamulaştırma Bedelinde Dikkate Alınmayacağı
Dava konusu taşınmaz üzerinde 1-2 yaşlarında 4 adet 2 katlı betonarme ev bulunduğunun gözlemlendiği belirtilmişse de, kamulaştırma işlemlerinin başladığı sırada hazırlanan kıymet taktir komisyonu raporunda dava konusu ...

Devamını oku

15-05-2021 - 184

Kamulaştırma - Bozmaya Uyma Kararı
İlk kararın davacı idare ile davalı vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava konusu taşınmaz üzerindeki kestane ağaçlarının değeri kapama kestane bahçesi bedeli kapsamında kaldığından ayrıca maktu ağaç bedeline ...

Devamını oku

25-05-2021 - 327

Boşanma - Tapu İptal ve Tescil - Muvazaa - Henüz Doğmamış Alacak
Her ne kadar davacı dava konusu edilen taşınmazlardaki hisselerin davalı eski eş ...tarafından diğer davalı ...a ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile mal kaçırmak için devrettiği iddiasında bulunmuş ise de...

Devamını oku

25-05-2021 - 154

Kamulaştırılan Taşınmazın Üzerinde Yer Alan Ağaçların Kesim Çağına Gelmesi - Davalılarca Kesilmek Suretiyle Alınıp Alınmadığının Araştırılması Gerektiği
101 ada 10 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan kavak ağaçları 12 ve 15 yaşlarında olup kesim çağına gelmiş oldukları anlaşıldığından, kavak ağaçlarının kesilerek davalılarca alınıp alınmadığı da araştırılmak...

Devamını oku

28-05-2021 - 704

Kısmi Kamulaştırma - Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısmın Değer Kaybına Uğraması
Kısmi olarak yapılan kamulaştırmalarda kamulaştırmadan arta kalan kısımdaki değer kaybının % 50 oranını geçmesi halinde, davalıya % 50 oranında değer kaybı ile yetinip yetinemeyeceği sorularak, yetindiği takdirde...

Devamını oku

06-06-2021 - 198

Muris Muvazaası - Tapu İptal ve Tescil - Terekeye İade
TMK nin 702/2 maddesi bu yönde açık hüküm getirmiştir. Ancak, açıklanan kural yargısal uygulamada kısmen yumuşatılmış bir ortağın tek başına dava açabileceği, ne var ki, davaya devam edebilmesi için öteki ortakların olurlarının...

Devamını oku

06-06-2021 - 235

İnançlı İşlem - Tapu İptal ve Tescil
Davacı tarafından ibraz edilen dekont suretleri de eklenmek suretiyle yeniden Akbank Şubesine müzekkere yazılarak, ödemelerin hangi hesaptan mahsup edildiği tereddüde mahal bırakmayacak şekilde tespit edildikten sonra,...

Devamını oku

06-06-2021 - 219

Muris Muvazaası - Tapu İptal ve Tescil - Tanıktan Feragat - Dava Arkadaşlığı
Bilindiği üzere, muvazaa iddiasına dayalı davalarda mirasbırakanın kastının açık bir şekilde saptanması gerekmektedir. Bu kapsamda HMK nın 190. maddesi ve TMK nın 6. maddesi gereğince herkes iddiasını ispatla mükelleftir....

Devamını oku

14-06-2021 - 276

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Ön Alım Hakkı Kullanılamaz
Uyuşmazlık; arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi gereğince davalı yükleniciye yapılan devirlerin, gerçek satış sayılıp sayılamayacağı, davacı lehine önalım hakkının doğup doğmadığı noktasındadır....

Devamını oku

29-06-2021 - 162

Taşınmazın Kamulaştırmadan Arta Kalan Bölümünün Bedelinin Tahsili İstemi
4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 1. maddesi; -Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kamulaştırma kararı alınmış ancak henüz tebligata çıkarılmamış kamulaştırmalarda bu Kanun hükümleri...

Devamını oku

06-07-2021 - 186

Vekil Edenin Ölümünden 3 Saat Sonra Taşınmazının Satılması - Yolsuz Tescil
Somut olayda, tanık beyanları, hastane kayıtları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; davacının babası ...nin yoğun bakımda olduğu zamanda kardeşinin oğlu olan davalı ...in tapuda devir işlemine başladığı, ölümünden 3 saat sonra ise...

Devamını oku

13-07-2021 - 162

İkrah - Tapu İptal ve Tescil
Tüm bu hususlar karşısında oğlunun psikolojik durumu, sinirli karakteri ve geçmişte yaşanan bir takım olaylar nedeniyle davacının korku duyması mümkün olmakla birlikte bu korkunun iradeyi bozacak nitelikte ağır ve derhal meydana...

Devamını oku

14-07-2021 - 150

Muris Muvazaası - Tapu İptal ve Tescil - Tüm Tanıkların Dinlenmesi Gerektiği
Somut olayda, davalının cevap dilekçesinde tanık deliline dayandığı ve aynı dilekçede beş tanık ismini bildirdiği, ancak mahkemece tanıklardan sadece bir tanesinin dinlenildiği görülmektedir....

Devamını oku

14-07-2021 - 131

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması - Tapu İptal ve Tescil - Bedel Talebi
Somut olaya gelince, mahkemece vekil olan davalı ... tarafından davalı ... İnşaat ...Ltd. Ştine yapılan devir işleminde vekalet görevinin kötüye kullanıldığı iddiasıyla ilgili yukarıda belirtilen ilkeler gereğince araştırma yapılmadığı,...

Devamını oku

14-07-2021 - 162

Mirastan Mal Kaçırma - Ölünceye Kadar Bakma
Somut olaya gelince, sözleşme tarihinde 80 yaşında olup, yalnız yaşayan ve çok çeşitli hastalıkları bulunan mirasbırakanın ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle tüm mal varlığını mirasçısı olmayan ancak bakımıyla ilgilenen davalıya temlik ettiği...

Devamını oku

14-07-2021 - 136

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması - Tapu İptal ve Tescil - İkinci El Konumundaki Kişinin İyi Niyeti
Somut olayda; ikinci el konumundaki davalı ...nın iktisabında iyiniyetli olup olmadığı hususunda mahkemece hükme yeterli bir araştırma yapıldığını söyleyebilme olanağı yoktur....

Devamını oku

14-07-2021 - 167

Gaiplik Araştırmasının Nasıl Yapılması Gerektiği - Tapu İptal ve Tescil
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; dava konusu 1962 ada 4 parsel sayılı 71,10m2 miktarlı arsa nitelikli taşınmazın 24.05.1974 tarihli kadastro işlemi ile İbrahim oğlu ... adına tescil edildiği, taşınmazda halen ... ....Vakfından icareli şerhinin ...

Devamını oku

17-07-2021 - 143

Tapu İptali Ve Tescil - Hükmün Kapsamı
Somut olaya gelince; davacı taraf, taşınmazın kök murise ait iken ölümüyle mirasçılarına kaldığını, taksimle 1/2 payın kendisine ait olduğunu öne sürmekte, davalı taraf da taksime dayanmakta ancak taksimle komşu 30 parselin davacıya kaldığım, dava konusu 31 parselin ise...

Devamını oku

18-07-2021 - 162

Tapu İptal ve Tescil - Keşif Delili
Dosyanın incelenmesinden, davaya konu taşınmazın, 23.01.1973 tarihinde davalıların murisi olduğu beyan edilen ... adına tescil edildiği, ...ın tespit öncesinde 21.04.1967 tarihinde vefat etmiş olduğu, dosya arasında bulunan...

Devamını oku

20-07-2021 - 302

Tapuda Kayıtlı Bir Taşınmazın Mülkiyetini Devir Borcu Doğuran ve Ancak Yasanın Öngördüğü Biçim Koşullarına Uygun Olarak Yapılmadığından Geçersiz Bulunan Sözleşmeye Dayanılarak Açılan Bir Cebri Tescil Davası Kural Olarak Kabul Edilemez
06.1939 tarihli ve 1936/31, 1939/47 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında da, -Taşınmazın haricen satışına ve satış vaadine ilişkin muameleler kanunen geçerli bulunmamış ise de, satıcının bu işte görevli memur önünde...

Devamını oku

25-07-2021 - 187

İhalenin Feshi - Sebepsiz Zenginleşme - Avans Faizi
Davacı, eldeki dava ile birtakım zorunlu ve faydalı masraflar yapmış olduğu taşınmazın tapusunun iptali ve davalıya geri tescili nedeniyle taşınmaz için ihale bedeli olarak ödediği miktarın rayiç değeri ile taşınmaza yaptığı masrafların güncel değerinin...

Devamını oku

25-07-2021 - 187

Köy Tüzel Kişiliğinin, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmazlar Hakkında Tapu İptal ve Tescil Davası Açma Yetkisi Yoktur
Mahallinde yapılan keşifte dinlenen yerel bilirkişi beyanları, mahkeme gözlemi, ziraat bilirkişi raporu ve rapora ek taşınmaz fotoğraflarından kısaca tüm dosya kapsamından dava konusu taşınmazın kamu malı niteliğinde hayvan ...

Devamını oku

19-09-2021 - 135

Davacıların Dava Konusu Taşınmazların Adlarına Tescili İsteminde Aynı Taşınmaza İlişkin Olsa da Taraf ve Sebepleri Farklı Olan Kesinleşen İlk Dava Sonraki Dava İçin Kesin Hüküm Teşkil Etmez
İlk davada taşınmazlar, miras yoluyla gelen hak, taksim ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle, ölü olduğu belirtilmek suretiyle murisin kızı adına tespit edildikten sonra, askı ilan süresi içinde açılan tespite...

Devamını oku

17-12-2021 - 156

Kalp Pili Nedeniyle Emniyet Kemerini Uygun Takmayan Kişiye Verilen Ceza Bozuldu
Somut olayda, kabahatlinin dosyaya sunduğu 16/06/2019 tarihli epikriz raporu tespitleri karşısında, kabahatliye kalp pili implantasyonu uygulandığı, gün aşırı pansuman uygulanması önerisinde bulunulduğu, kabahatlinin sağlık sorunları nedeniyle normal şekilde emniyet kemeri...

Devamını oku

25-12-2021 - 120

Tüzel Kişilerin Yöneticilerinin Konut İhtiyacı İçin Konut Alması - Tapu İptal ve Tescil - Görevli Mahkemenin Tüketici Mahkemesi Olduğu
Dava, yüklenicinin temlikine dayalı tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir. Davacı vekili dava dilekçesinde ve istinafa cevap dilekçesinde dava konusu taşınmazı konut olarak kullanmak amacıyla satın...

Devamını oku

26-12-2021 - 109

Vekillik Görevinin Kötüye Kullanılması - Vekil Edenin Hakları - Kötü Niyet
Davacı, ... 16.Noterliğinin 24.10.2014 tarih ve 44676 yevmiye numaralı vekaletnamesi ile vekil olarak tayin ettiği davalılardan ...ın, vekaletnamedeki yetkisine dayanarak maliki olduğu 10177 ada 14 parsel sayılı taşınmazını 28.10.2014...

Devamını oku

14-01-2022 - 85

Kooperatif Üyeliği - Tapu İptal ve Tescil - İspat Yükü
Türk Medeni Kanununun 6. maddesinde, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça taraflardan her birinin hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlü olduğu, 6100 sayılı HMK nun 190. maddesinde,...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:15 - 227

Ön Alım Davası - Tanıkların Keşif Sırasında Dinlenmesi Gerektiği
Somut olaya gelince; davalı vekili 29.08.2018 tarihli dilekçesinde, dava konusu taşınmazda fiili taksim bulunduğunu ileri sürmüş ve tanık deliline dayanmıştır. Yargılama aşamasında dava konusu önalıma konu...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:41 - 82

Sözleşmenin Kurulmasında Esaslı Hataya Düşme - Kusursuz Olan Karşı Tarafın Zararları
Hemen belirtmek gerekir ki, sözleşme yapılırken hataya düşen tarafın kusurlu bulunması sözleşmenin iptaline engel değildir. Ne var ki, TBK nin 35. (BK nin 26.) maddesinde öngörüldüğü gibi hatayı bilmeyen...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:46 - 78

Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası - Tazminat
Somut olayda davacıların dayandığı ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/324 Esas, 2014/332 Karar sayılı mirasçılık belgesi hasımsız olup, çekişmeli taşınmazların mirasbırakandan intikali sırasında kullanıldığı...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 06:22 - 345

TMK Madde 713/2 ye Göre Açılan Davalarda Kayıt Malikine Kayyım Tayini ile Davanın Yürütülmesinin Mümkün Olmadığı
Kabule göre de; kural olarak, tapu iptali ve tescil davalarında, dava kayıt malikine, kayıt maliki ölmüş ise, saptanacak mirasçılarına yöneltilerek açılır. TMK nin 713/2. maddesi uyarınca açılan tapu iptali ve tescil davalarında,...

Devamını oku

10 Şubat 2022, 22:31 - 70

İnançlı İşlem ve Muvazaalı Temlik İddiasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası - Yüzeysel ve Şekilci Araştırma Yapmanın Hatalı Olduğu
Ancak, tapulu taşınmazların intikallerinde, huzur ve güveni koruma, toplum düzenini sağlama uğruna tapu kaydında ismi geçmeyen ama asıl malik olanın hakkı feda edildiğinden, iktisapta bulunan kişinin iyi niyetli olup olmadığının tam olarak tespiti ...

Devamını oku

10 Şubat 2022, 22:35 - 171

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi - Murisin Devrettiği Malın Sözleşme Tarihindeki Tüm Terekeye Oranının Belirlenmesi Gerektiği
Kural olarak, bu tür sözleşmeye dayalı bir temlikin de muvazaa ile illetli olduğunun ileri sürülmesi her zaman mümkündür. En sade anlatımla muvazaa, irade ile beyan arasında kasten yaratılan aykırılık olarak tanımlanabilir. Böyle bir iddia karşısında,...

Devamını oku

10 Şubat 2022, 22:40 - 213

Ticaret Unvanının Terkini Davasında Uzun Süre Sessiz Kalmanın Hak Kaybına Neden Olacağı
Davacı şirket, her ne kadar Türkiye de tescilli olmasa da 1990 tarihinden itibaren -İNTEL- ibareli unvanını ve markalarını korumak için Türkiye de girişimlerde bulunduğu gözetildiğinde ticaret unvanlarının ticaret siciline tescil edilmek zorunda olmaları...

Devamını oku

02 Mart 2022, 22:39 - 179

İstinafa Tabi Ara Kararların Tebliği Usulü
Öte yandan, mahkeme kararlarının taraflar, bazen de ilgili olabilecekleri başka hukuki ihtilaflar yönünden etkili ve bağlayıcı kabul edilebilmeleri, başka bir dava yönünden kesin hüküm, kesin veya güçlü delil oluşturup oluşturamayacağı gibi hukuksal değerlendirmeler de bu kararların...

Devamını oku