ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Aranan : "ispat" içeren kararlar

'ispat' için Arama Sonuçları:

21-09-2020 - 845

Baba Oğul Arasında Gayrimenkul Satışı - Muvazaanın İspatlanamaması
Asıl ve birleştirilen davada davalı, dava konusu edilen 1 ve 3 nolu parsellerin kaydının kapatıldığını ve tevhit işlemi ile 1479 ada 6 parsel sayılı taşınmaza dönüştüğünü, davanın kabul edilmesi halinde infaza elverişli hüküm kurulamacağını, mirasbırakan babasının çevreye olan borçları sebebiyle ve imar durumundaki karışıklığın giderilmesi amacıy...

Devamını oku

21-09-2020 - 920

Bedelsizlik Defi - İspat
Davacı, dava konusu çekin bedelsiz olduğunu, bu hususu lehtar davalı ... Şirketi nin kabul ettiğini, ... Şirketi dışında ciro silsilesinde yer alan diğer davalıların ise çeki, bedelsiz olduğunu bilerek devraldıklarını iddia ederek borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir. ...

Devamını oku

19 Şubat 2022, 10:58 - 443

Aydınlatılmış Onamın Yapılmış Olduğu İddiası Tanık ile İspat Edilemez
Somut olayda, dosyaya kazandırılan Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulunun 15.10.2014 tarihli raporunda; -kişiye yapılan bilateral fess ameliyatının endikasyonunun ve ameliyat tekniğinin tıp kurallarına uygun olduğu, anosminin bu tür ameliyatlardan sonra ortaya çıkabilen, öngörülemeyen ve önlenemeyen...

Devamını oku

26-09-2020 - 878

Faturaya Dayalı Alacak - Ticari Defterler - İspat
Dava, davacının faturaya dayalı alacağının tahsili için başlatılan takibe vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş, karara karşı davacı vekilince istinaf başvurusunda bulunulmuştur. ...

Devamını oku

27-09-2020 - 529

Fazla Çalışma - İş Sözleşmesi - İspat
Taraflar arasında davacının fazla çalışma yapıp yapmadığı ve fazla mesai alacağının bulunup bulunmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Dosyaya sunulan 26.08.2008 tarihli iş sözleşmesinin 4. maddesinde -Çalışanın aylık ücretine günlük normal çalışma saatlerinin dışında kalan fazla çalışma ücretleri, hafta tatili fazla çalışma ücretleri ile ...

Devamını oku

26-09-2020 - 851

İstifa Dilekçesi - Baskı Unsuru - İspat Yükü
Taraflar arasında davacının kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Somut olayda, davacının el yazılı istifa dilekçesi ile kendi işyerini kurduğunu belirterek davalı iş yerinden istifa ettiğinin yazılı olduğu görülmüştür. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 883

Kiralanan Yerin İadesi - İspat Külfeti
Kiracı, kira sözleşmesinin bitiminde kira sözleşmesi dolasıyla almış olduğu kiralanan yeri geri vermekle yükümlüdür. Bu konuda ispat yükümlülüğü kiracıya aittir. Kira sözleşmesinde özel hükümler bulunuyorsa kiracı bu kurallara uygun şekilde kiralanan yeri geri verdiğini ispatlamalıdır....

Devamını oku

24-09-2020 - 851

Terk Sebebine Dayalı Boşanma - Sebebin Geçerliliği
Boşanma sebebi olabilmesi için terk olgusunun en az altı ay sürmesi gerekir. Bu altı aylık süre geçirildikten sonra evi terk eden eş eve dönmemekte haklılığını ispatlamadıkça terk sebebi geçerliliğini sürdürür. ...

Devamını oku

27-09-2020 - 920

Boşanmaya Sebep Olan Davranışların İspatlanması
Türk Medeni Kanununun 166/1-2. maddesi uyarınca boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Affedilen veya hoşgörü ile karşılanan olaylar boşanma davasında taraflara kusur olarak yüklenemez. Tarafların son ayrıldıkları tarihten sonrasına ilişkin...

Devamını oku

27-09-2020 - 670

Fazla Çalışma - Yazılı Delil - Tanık
Fazla çalışmanın ispatı konusunda iş yeri kayıtları, özellikle iş yerine giriş çıkışı gösteren belgeler, iş yeri iç yazışmaları, delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir....

Devamını oku

26-09-2020 - 908

Tapu İptali Ve Tescil - İspat - Yargılama Giderleri
Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Bu tür uyuşmazlıkların sağlıklı, adil ve doğru bir çözüme ulaştırılabilmesi, davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün diğer bir söyleyişle miras bırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılmasına bağlıdır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 542

Tapu İptali Ve Tescil - Muris Muvazaası - İspat
Dinlenen davacı tanıkları mirasbırakanın ilk eşinden olma çocuklarından mal kaçırmasını gerektirir somut bir bilgi ortaya koymamışlar, aksine dairelerden bir kısmını satarak erkek evlatlarına ... de ev yaptırdığını bildirmişler,...

Devamını oku

25-09-2020 - 706

Yıllık İzin - İspat Yükü
Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 688

Yıllık İzin Ücreti - İspat Yükü
Somut olayda davacı işçiye ait özlük dosyasında çok sayıda yıllık izin talep ve onay formunun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda kısa süreli izinler olması nedeniyle bu izin talepleri dikkate alınmamıştır. Bu formların incelenmesinde davacı tarafça çoğunun senelik izin olarak talep edildiği anlaşılmıştır....

Devamını oku

25-09-2020 - 614

Gerekçe Hüküm Çelişkisi - Hafta Tatili Alacağı
Somut olayda, mahkemece hafta tatili alacağı yönünden; -yine davacının hafta tatili kullanmaksızın çalışmasına devam ettiği, ispat yükünün davacıda bulunduğu, bu hususta da tanık beyanlarına itibar etmek gerektiği, usulüne uygun denetime açık ek bilirkişi raporuna itibar edilmiş- gerekçesi ile ek raporun hükme esas ...

Devamını oku

25-09-2020 - 1069

İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığının Kesin Olarak Belirlenememesi
Somut olayda; mahkemenin hükmüne esas aldığı, Adli Tıp Kurumunca düzenlenen raporda; senet üzerinde atılı bulunan imzaların kuvvetle muhtemel ... ın eli ürünü olduğunun belirtildiği ve imzanın aidiyeti konusunda kesin bir görüş bildiriminde bulunulmadığı görülmüştür. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 938

İstihkak - Hayvan Pasaportları - Çiftçi Destekleme Alım Kaydı
Olayda üçüncü kişi haczedilen hayvanların kendisine ait olduğunu, hayvan pasaportlarının bulunduğunu iddia etmekte olup, delil olarak ise hayvan pasaportları ile çiftçi destekleme alım kaydına dayanmıştır. ...

Devamını oku

27-09-2020 - 860

Evlilik Birliği İçinde Annenin Oğluna Taşınmazı Devretmesi
Tasfiyeye konu mesken niteliğindeki taşınmaz tapuda davalının annesi adına kayıtlı iken evlilik birliği içinde 14.08.2008 tarihinde intifa hakkı anne üzerinde tutarak çıplak mülkiyeti satış yolu ile davalı adına tescil edilmiş, 19.06.2013 tarihinde ise çıplak mülkiyet satış yolu ile dava dışı üçüncü bir şahsa tapuda devredilmiştir. Mahkemece, taşınmaz ...

Devamını oku

25-09-2020 - 703

Hukuki Alacağın Tahsili Amacıyla Dolandırıcılık
Sanığın aşamalardaki tüm beyanlarında, sanık ... in katılanın kardeşi ... ve ... den alacaklı olduğunu, katılanın bu borca kefil olmak maksadıyla suça konu senedi verdiğini ve senedi bu nedenle icraya koyduğunu belirtmeleri karşısında; ...

Devamını oku

27-09-2020 - 891

Fiili Ayrılık - Boşanma - Kusur - Tazminat
Erkeğin açtığı boşanma davası, Türk Medeni Kanununun 166/4. maddesinde yer alan fiili ayrılık sebebine dayanmaktadır. Mahkemece de, erkeğin boşanma davası bu sebeple kabul edilmiştir. Erkek tarafından açılan ilk boşanma davasının feragat nedeniyle 16.2.2011 tarihinde reddedildiği ve kesinleştiği, üç yıllık süre zarfında ortak hayatın yeniden kurulamadığı...

Devamını oku

25-09-2020 - 558

Başkasının Hesabına Yanlışlıkla Para Havalesi Yapma
Somut olayda davacı, yeğenine gönderdiğini zannederek hataen üç farklı tarihte toplamda 60.000,00 TL yi davalının hesabına gönderdiğini, davalı ile aralarında hukuki ilişki bulunmadığını belirterek gönderilen paranın iadesini talep etmiştir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 3123

Davacı ile Aynı İşyerinde Çalışmayan Tanıkların Beyanı
Davacı fazla mesai ücreti talep etmiş fazla mesai iddiasını ispat bakımından iki tanık dinletmiş olup her iki tanık da davacı ile aynı işyerinde birlikte çalışan kişiler olmayıp davacının çalışma düzenini bilebilecek durumda olmadıklarından davacının iddia ettiği fazla mesai çalışmasını...

Devamını oku

25-09-2020 - 898

Komisyon Alacağı - İspat Yükü
Dava, taraflar arasında imzalanan 01/12/2009 tarihli sözleşmeden kaynaklanan komisyon alacağının tahsili istemine ilişkindir. Taraflar arasında 01.12.2009 tarihli yazılı sözleşme yapıldığı ve davalı tarafın 18.12.2010 tarihinde gönderdiği e-mail ile sözleşmeyi feshettiği dosya kapsamına göre sabittir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 747

Muris Muvazaası - İspat - Bedeller Arasındaki Fark
Davalı, mirasbırakanın dava konusu taşınmazı 3. kişiye devrettiğini, taşınmazın 3. kişilerin eline geçmesine gönlü razı olmayınca bedelini ödemek suretiyle devraldığını, 2006 yılında ise bir başkasına sattığını, zamanaşımı süresinin dolduğunu, davacıların 29 yıl sonra dava açmalarının hakkın kötüye kullanılması ...

Devamını oku

24-09-2020 - 813

Adi Ortaklık İlişkisinin İspatı
Uyuşmazlık; davacı ile davalı arasında ortaklık ilişkisi bulunup bulunmadığı, dava konusu çekin ortaklığın tasfiyesi için davacıya verilip verilmediği, buradan varılacak sonuca göre davacının çekte belirtilen bedeli davalıdan talep edip edemeyeceği noktasında toplanmaktadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 883

Ziynet Eşyası - İspat Yükü - İkrar
Kadına özgü ziynet eşyası niteliğindeki bilezik eşler arasında aksine bir anlaşma veya bu konuda yerel bir âdet bulunmadıkça evlilik sırasında kim tarafından hangi eşe takılmış olursa olsun kadın eşe bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1864

Zamanaşımına Uğramış Bono - Sebepsiz Zenginleşme
Zamanaşımına uğramış bir bononun keşidecisine karşı sebepsiz zenginleşmeye dayanılarak alacak davası açılabilir. Bu davada ispat yükümlülüğü davalı keşideciye aittir....

Devamını oku

24-09-2020 - 727

Korkutma - Fesih Beyanı - Hak Düşümü - Sebepsiz Zenginleşme
Korkutmadan söz edilebilmesi için tehdidin sözleşmeyi yapan kimseye veya yakınlarına yönelik olması ve bu haksız ve hukuka aykırı eylem ile sözleşme arasında açık bir illiyetin bulunması gerekir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 576

Ev Çalışmaları - Fazla Çalışma
İşçinin ev çalışmalarına bizzat tanık olmayan tanıkların varsayımsal beyanlarından hareketle ev çalışmalarında fazla çalışmanın ispatlandığından söz edilemez....

Devamını oku

24-09-2020 - 702

Şehir Dışı Seyahatler - Fazla Çalışma
Şehir dışı seyahatlerinde yapıldığı iddia edilen fazla çalışmalara ilişkin tanık beyanlarının soyut ve iddiayı ispatlar nitelikte olmadıkları dikkate alınarak fazla çalışma ücreti talebi reddedilmelidir....

Devamını oku

24-09-2020 - 793

Avukatın Borcu - Banka Hesabına Haciz
Avukatın fiilen sadece mesleği için kullandığı banka hesabındaki paralar avukatın borcu için haciz edilemez. Bu konuda ispat yükü borçludadır. Haczi kabil olmayan paralar ile haczi mümkün paraları karıştırarak havuz oluşturan borçlunun iyi niyetli olduğundan söz edilemez....

Devamını oku

28-09-2020 - 652

Sahte Ehliyet İle Araç Satışında Noterin Kusuru
İnceleme konusu olayda; davacının, dava dışı kişinin çalıştırdığı araç kiralama şirketine aracını kiraya verilmek üzere bıraktığı, daha sonra aracın, kendini A. olarak tanıtan dava dışı şahsa kiralandığı, davacı tarafından sürücü belgesinin fotokopisinin kendisine fakslandığı...

Devamını oku

24-09-2020 - 1012

Gece Çalışması - Fazla Mesai - İspat
Davacının 17:00-08:00 saatleri arasındaki çalışma süresinden günde 2 saatlik ara dinlenme süresi düşüldüğünde ilk haftada günlük 7,5 saati aşan gece çalışmasından kaynaklı 22 saat fazla mesai yaptığı, ikinci haftada ise 16,5 saat fazla mesai yaptığı anlaşılmaktadır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 727

Senetlerin Genel Ahlak ve Adaba Aykırı Olarak Verilmesi
Mahkemece, senetlerin genel ahlak ve adaba aykırı bir maksadı temin amacı ile verildiği iddiası nedeniyle olayda tanık dinlenmesinin mümkün olduğu ve tanık beyanlarına göre de senetlerin evliliği temin amacı ile başlık parası olarak verildiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. ...

Devamını oku

29-09-2020 - 810

İİK 97/A - Mülkiyet Karinesi - Güçlü Delil - İspat
Dava, üçüncü kişinin İİK nin 96. vd. maddelerine dayalı istihkak iddiasına ilişkindir. Buna göre, İİK nin 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesinin borçlu dolayısıyla alacaklı lehine olduğunun kabulü gerekir. Bu yasal karinenin aksinin davacı 3. kişi tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerekir....

Devamını oku

23-09-2020 - 885

Patent Haklarına Tecavüz - Maddi Tazminat
İhtiyati tedbir talep eden davalı - karşı davacının dilekçesi ile, davacı tarafça açılan patent hakkına tecavüz davasına karşı dava olarak davacı adına tescilli ... sayılı patentin SMK 130.madde gereğince kullanıldığını, davacının ispatla yükümlü olduğunu, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 706

Fazla Çalışma - İspat Yöntemi - Tanık - Bordro
İş yerine giriş ve çıkış kayıtları bulunmuyorsa tanık ifadeleri ile fazla çalışmalar ispatlanabilir. Bunun dışında herkes tarafından bilinen genel vakıalar da dikkate alınır. İmzalı bordrolarda fazla çalışma ödenmişse, imzalarken ihtirazi kayıt ileri sürmeyen işçi bordrolarda görünenlerden daha çok fazla çalışma yaptığını iddia ...

Devamını oku

23-09-2020 - 588

Hizmet Sözleşmesi - Fesih - İspat
Somut uyuşmazlıkta, davalının sözleşmeyi feshettiğine dair yasanın aradığı bir bildirimin varlığı konusunda davacı tarafça ispat vasıtası getirilemediği, mahkemece tesis edilen kararda usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla istinaf başvurusunun reddine karar vermek gerekmiştir....

Devamını oku

04-10-2020 - 880

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz - Yaklaşık İspat
İnceleme konusu olayda; borçlu tarafından senette tahrifat yapıldığı iddiası ile ihtiyati haciz kararına itiraz edilmesi üzerine mahkemece imza incelemesi yaptırılmış ise de, ihtiyati hacze konu alacağın kesin olarak ispatı gerekmeyip...

Devamını oku

23-09-2020 - 909

3. Kişinin Borcu İçin Senet Verilmesi - Bedelsizlik İddiası
Kambiyo senetleri doğrudan taraflar arasındaki alacak borç ilişkisini taahhüt ettiği için tanzim edilebileceği gibi üçüncü bir kişinin borcunu taahhüt amacıyla da tanzim edilmesi de mümkündür. Dolayısıyla tek başına bu husus senedi bedelsiz hale getirmez....

Devamını oku

04-10-2020 - 596

KDV İade Alacağı - Mahsup
Davacının iade alacağının dava konusu ödeme emri içeriği borçlara mahsup edilip edilmediği hususu net olarak anlaşılamamaktadır. Mükellef tahsilat sorgulama ekranından alınan listede, dava konusu ödeme emri içeriği borçların...

Devamını oku

05-10-2020 - 715

Gerçek Ücretin Tespiti - Yazılı Delil
Gerçek ücret; sigortalının kıdemi, yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre ödenmesi gereken ücrettir. Hizmet akdinin tarafları görünüşte bir ücret belirlemiş olabilirler, ancak bu ücret tarafların aralarında kararlaştırdıkları gerçek ücret olmayabilir. ...

Devamını oku

05-10-2020 - 646

Gerçeği Yansıtmayan Tiner Satış Faturaları - ÖTV
Olumsuzlukların davacının satışlarının gerçek olmadığı anlamına gelmeyeceği, bu şirketin düzenlediği satış faturalarına ilişkin şüphelerden hareketle ithal edilen solvent türevlerinin tiner imalatında...

Devamını oku

05-10-2020 - 583

Sürücünün Alkollü Olması - Hasar - Teminat Kapsamı
Hasarın teminat dışı kalabilmesi için kazanın meydana geliş şekli itibariyle sürücünün salt (münhasıran) alkolün etkisi altında kaza yapmış olması gerekmektedir. Diğer bir anlatımla, sürücünün alkollü olması tek başına...

Devamını oku

11-10-2020 - 520

Motorsiklet - Trafik Sigortası Yapılması Gereken Araç - İspat Külfeti
Trafik sigortası bulunmayan araç nedeniyle zararın doğduğu ve davalı Güvence Hesabının zarardan sorumlu olduğu davacı tarafça iddia edildiğine göre, aracın trafik sigortası yaptırması zorunlu...

Devamını oku

13-10-2020 - 551

Nişanda Takılan Takılar - İade - İspat Külfeti
İnceleme konusu olayda; mahkemece, davaya konu edilen ziynet eşyalarından 2 adet bilezik ile 2 adet gerdanlık seti yönünden; davalının bu ziynet eşyalarının davacı tarafa geri verildiğine dair ...

Devamını oku

16-10-2020 - 834

Senedin Anlaşmaya Aykırı Olarak Doldurulması
Senedin tedavüle çıkarılırken anlaşmaya aykırı doldurulduğunu iddia eden davacının iddiasını yazılı delille ispat etmesi gerektiği, davacının senedin anlaşmaya aykırı doldurulduğunu...

Devamını oku

16-10-2020 - 589

Senedin Anlaşmaya Aykırı Olarak Doldurulması - İspat
Açığa senet düzenlenmesinin mümkün olduğu, senedin anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu iddiasının yazılı delille ispat edilmesi gerektiği, davacının dayandığı savcılık dosyası ile icra hukuk mahkemesi...

Devamını oku

29-10-2020 - 562

Bononun Teminat Bonosu Olduğu İddiası Yazılı Delil İle İspatlanmalıdır
Davacı taraf, davalının aldığı mallar karşılığında verdiği bono bedelini ödemediğini iddia ederek bonoya dayalı takip yapmış, itiraz üzerine eldeki davayı açmıştır. Davalı taraf ise dava konusu bononun taraflar arasındaki...

Devamını oku

29-10-2020 - 810

Devamsızlık Tutanağında İsmi Olan Kişileri Dinletmeme - Haklı Fesih İspatı
Yargıtay devamsızlık tutanağında ismi ve imzası yer alan kişileri, tutanak tanığı olarak dinletmeyen patronun feshini haksız buldu. İşçiye tazminat ödenmesine hükmetti....

Devamını oku

31-10-2020 - 528

Boşanma Davası Açmadan Tedbir Nafakası İçin Dava Açılması Durumunda Ayrı Yaşamakta Haklı Olduğunun İspatlanması Gerekir
Davacı kadına tedbir nafakası bağlanabilmesi için ayrı yaşamakta haklı olduğunu ispat etmesi gerekir. Davacı, dava dilekçesinde herhangi bir delile dayanmamıştır. Dolayısıyla ilk derece mahkemesince, davacı kadının...

Devamını oku

31-10-2020 - 612

Haber Verilen Komşunun Muhataba Bilgi Verip Vermemesi Tebligatı Geçersiz Kılmaz - Tebligatın Usulsüzlüğü Tanıkla İspatlanamaz
Her ne kadar mahkemece tanık beyanına dayanılarak tebliğ işleminin usulsüz olduğu belirtilmiş ise de, şikayetçinin, beyanı alınan komşusu ile geçimsizliği bulunduğu iddiası tek başına soyut nitelikte olup bu hususun tanıkla ispatı mümkün değildir....

Devamını oku

31-10-2020 - 598

İmzalı Bordrolar Sahtelik İddiası İspat Edilene Kadar Kesin Delil Niteliği Taşır
İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Fazla çalışmanın ispatı konusunda iş yeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, delil...

Devamını oku

10-11-2020 - 859

Maaş Haczindeki Sıra Sıra Cetveli Niteliğinde Olmadığından Muvazaa İddiasını Davacı İspatlamalıdır
Maaş üzerinde birden fazla haciz söz konusu olması halinde hacizlerin sıraya konulacağı haciz tarihi önde olanın alacağı bitmedikçe sonraki haciz alacaklısına ödeme yapılamayacağı belirtilmiş olup bu sıralama...

Devamını oku

13-11-2020 - 611

İşçi Mobbingin Varlığı Konusunda Güçlü Deliller Gösterirse Artık İşveren Mobbing Olmadığını İspatlamalıdır
Dosyaya ibraz edilen yukarıda ayrıntısı verilen bilgi ve belgeler ile diğer tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; davacı işçinin performans düşüklüğünün ispatlanamaması, elektronik posta...

Devamını oku

15-11-2020 - 673

Çocuğun Annenin Soyadını Alması İçin Üstün Yararının Bulunması Gerekir
Çocuğun üstün yararı gereği, velayetin anneye verilmesi halinde, anne hiçbir gerekçe göstermeden, sırf velayetin kendisinde olduğunu ileri sürerek çocuğa kendi kızlık soyadının verilmesini isteyemez. Anne tarafından...

Devamını oku

15-11-2020 - 818

Boşanmada Kusur Oranları
Mahkemece boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edilerek her iki tarafın karşılıklı boşanma davalarının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Davalı- karşı davacı...

Devamını oku

15-11-2020 - 699

Evlenmeden Önceki Hadiseler Boşanmaya Sebep Teşkil Edemez
Mahkemece davalı karşı davacı kocaya kusur atfeden evden kovma hadisesinin tarafların evlenmeden önceki dönemde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Evlilikten önce taraflar arasında yaşanan olaylara dayanarak...

Devamını oku

15-11-2020 - 707

Kiracının Kiralananı İade Borcunu Yerine Getirdiğinin Kabulü İçin Anahtarın Usulüne Uygun Olarak Kiralayana Tesliminin Gerektiği
Davacı, kiracı sözleşmenin bitiminden bir ay önce daireyi boşaltacağını kiraya verene bildirdiğini, 2014 yılının Ocak ayında taşınmazı tahliye ettiğini bildirmiş, dava dilekçesinde ve oturumlarda anahtarı...

Devamını oku

15-11-2020 - 887

Kişisel Mal Olduğu Belirlenemeyen Malların Ortak Mal Kabul Edileceği
Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır. Bir eşin bütün malları,...

Devamını oku

15-11-2020 - 576

Mal Rejiminin Tasfiyesinde Kişisel Mal Ayrımı
Davada, taraf delillerinin eksiksiz olarak toplanması, dava konusu taşınmazlar ile davalının kişisel malı niteliğindeki 6 nolu bağımsız bölümün kira geliri üzerindeki davacıların tasfiye alacağının usulüne uygun olarak tespiti, banka hesaplarının açılış tarihleri ve hesap hareketleri...

Devamını oku

15-11-2020 - 650

Yıllık İzinlerin Kullandırıldığı Noktasında İspat Yükü İşverendedir
İnceleme konusu uyuşmazlıkta, her ne kadar mahkemece davacının yıllık izinlerinin tamamını kullandığı ispatlanamadığı gerekçesiyle yıllık izin ücret alacağı hüküm altına alınmışsa da, davalı tarafça dosyaya bilirkişi...

Devamını oku

15-11-2020 - 634

İşçinin İstifa Dilekçesinde İrade Fesadına Uğradığını İspatı Sorunu
Davacı dava dilekçesinde her ne kadar davalı tarafından haksız bir şekilde ve asılsız iddialarla işten çıkarıldığını, işi bırakması için uzun süreden beri psikolojik baskı uyguladığını, şirket temsilcilerinin müvekkilini...

Devamını oku

15-11-2020 - 1234

İrade Sakatlığı İle İstifa Ettiğini İddia Eden İşçi Bu İddiasını İspatlamalıdır
Taraflar arasında davacının kıdem tazminatını hak edip hak etmediği hususunda uyuşmazlık vardır. Dosya kapsamından davacı işçinin iş akdi katılım bankası olan davalı işverene sunduğu dilekçenin işleme...

Devamını oku

15-11-2020 - 771

Fazla Çalışma Yapıldığının İspatı Vasıtaları
Fazla çalışmaların yazılı delil yerine tanık beyanlarına dayalı olarak hesaplanması halinde, işçinin normal mesaisinin üzerine sürekli olarak aynı şekilde fazla çalışması mümkün olmadığından, hastalık mazeret izin...

Devamını oku

15-11-2020 - 720

İşçinin Fazla Çalışma Yapması Halinde Fazla Mesai Ücretine Hak Kazanacağı
Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada...

Devamını oku

15-11-2020 - 577

Fazla Çalışmaya İlişkin Ücretin Ödendiğinin İspat Şekli
Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma...

Devamını oku

15-11-2020 - 870

İşçinin Yıllık İznini Kullandığının İşveren Tarafından Yazılı Belge İle İspatlanması Gerektiği
Taraflar arasında, işçilik alacaklarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. İşçinin yıllık iznini kullandığı işveren tarafından yazılı belge ile ispatlanmalıdır. Yıllık izin ücreti...

Devamını oku

19-11-2020 - 666

Hizmet Tespitine İlişkin İspat Usulü
Dosya içinde mevcut bulunan davalının vesayet talebine ilişkin dosyanın nasıl sonuçlandığı irdelenmeli, banka kayıtlarına bakıldığı zaman bu ödemelerin düzenli olmadığı gibi 2006-2007-2008 yıllarında...

Devamını oku

21-11-2020 - 910

Zamanaşımına Uğramış Senede Dayanarak Başlatılan İlamsız İcra Takibi
Davacı, zamanaşımına uğramış senede dayanarak ilamsız icra takibinde bulunmuş, davalı ise takibe konu bononun zamanaşımına uğradığını, davacıya bir borcunun bulunmadığını savunarak davanın reddini...

Devamını oku

22-11-2020 - 637

Banka Havalesi İle Gönderilen Ödünç Paraların İspatı Sorunu
Davacı, eldeki dava ile davalıya banka havalesi ile göndermiş olduğu ödünç paraların tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptalini istemiştir. Havale kural olarak bir ödeme...

Devamını oku

05-12-2020 - 510

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Kazanın İspatı
Mahkemece meydana gelen yaralanmanın trafik kazası sonucu gerçekleştiğine dair yeterli kanaat elde edilemediğinden bahisle davanın reddine karar verilmiş ise de varılan sonuç dosya kapsamına mevcut delillere...

Devamını oku

06-12-2020 - 924

Fazla Çalışmanın İspatında Dayanılabilecek Deliller
Dava dosyasında davacıya ait banka hesap dökümü ve çalışma dönemine ilişkin bordrolar mevcut olup, inceleme sonucunda 2014 yılı Eylül dönemi hariç diğer dönemlere ait bordroların davacı imzasını havi...

Devamını oku

06-12-2020 - 561

Fazla Çalışma Sürelerine İlişkin Talepte İspat
İnceleme konusu olayda tanık anlatımları doğrultusunda davacının 03.06.2009-22.05.2011 dönemine ilişkin fazla çalışma ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı hüküm altına alınmış ise de, dinlenen...

Devamını oku

27-12-2020 - 725

Maddi Ve Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davasında Hukuka Aykırı Yoldan Elde Edilen Cd Eşin Sadakatsizliğini İspat Yönünden Hükme Esas Alınamaz
Kadın tarafından dosyaya delil olarak sunulan CD hükme esas alınarak erkeğe sadakatsiz davrandığı vakıası kusur olarak yüklenilmişse de, CD nin erkeğin -Özel hayatının gizliliği- ihlal edilmek suretiyle hukuka aykırı...

Devamını oku

28-01-2021 - 787

İşçinin İş Kazası Sonrası İşvereni Savcılığa Şikayet Etmesi - Haksız Fesih - Kötüniyet Tazminatı - Fazla Çalışma - Yazılı Delil
Uyuşmazlık, taraflar arasındaki ilişkide kötü niyet tazminatının koşullarının oluşup oluşmadığı noktasında toplanmaktadır. Somut uyuşmazlıkta; işçi, iş kazası geçirmiş ve bu kaza nedeniyle Cumhuriyet...

Devamını oku

30-01-2021 - 659

Alacak İsteminde Havale Bir Alacağın Olduğunu Kanıtlamaz
-Davacı tarafından davalıya havale gönderdiği, tarafların yakın akraba olmaları nedeniyle taraf tanıklarının dinlendiği ve havalenin borç olarak gönderildiği ancak iade edilmediği- gerekçesi ile davanın kabulüne...

Devamını oku

31-01-2021 - 603

Hizmet Tespiti - Çalışma Olgusunun Her Delille İspatlanabileceği - Müfettişe Verilen İfade - İkrar
Öncelikle davacının çalışmasına dair belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği yöntemince araştırılmalıdır. Bu koşul oluşmuşsa işyerinin gerçekten var olup olmadığı kanun kapsamında veya kapsama...

Devamını oku

13-02-2021 - 743

Ziynet Eşyalarının İadesi İstemi - Duyuma Dayalı Tanık Anlatımları
Davacı tanıklarından birinin -davacının ailesinin dükkanında işçi- anlatımlarına itibar edilerek, ayrılık gerçekleşmeden önce davacı kadının ziynet eşyalarının bir kısmının ortak ihtiyaçlar için harcandığı, bir kısmının...

Devamını oku

20-02-2021 - 675

İşe İade - Yıllık İzin Hakkının Tespiti İstemi - Ücretin Ödendiğinin İspatı
Ücretin ödendiğinin ispatı işverene aittir. İşveren davacının talep ettiği son bir yıllık döneme ilişkin olarak işçinin ücretinin ödendiğine ilişkin herhangi bir belge sunamamıştır. Bu itibarla ücret alacağına ilişkin talebin kabulü gerekmektedir. Diğer yandan yıllık izin hakkı Anayasal temeli olan bir dinlenme hakkı olup, işçinin iş...

Devamını oku

20-02-2021 - 691

Aksine Hüküm Olmadıkça Duruşma Açılarak Karar Verilmesi Gerektiği
Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler. Yargılama ile ilgili bilgi sahibi olunmasını, açıklama ve ispat hakkını mahkemenin açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini içeren bu hakkın ve yargılamanın aleniliği ilkelerinin...

Devamını oku

21-02-2021 - 643

Devre Mülk Satışı - Senedin İadesi Borcun İfa Edildiğine Karine Teşkil Etse de Aksi İspat Edilebilir
Dava devre mülk satışından doğan tazminat istemine yöneliktir. Davacı delil olarak sözleşme aslı, banka dekontu, ödeme belgeleri olarak senet iadelerine dayanmıştır. Mahkemece davalı belediyenin savunması...

Devamını oku

21-02-2021 - 859

Mağazada Uğranılan Hırsızlık - Sorumluluk - Doğal Zararın İspatı Aranmayabilir
Davacı, davalı şirkete ait, mağazada alışveriş yaparken çantasının çalındığı iddiası ile bu davayı açmıştır. Mahkeme tarafından da davacının çantasının çalındığı kabul edilmiştir. Davalı tarafından ise mahkemenin...

Devamını oku

23-02-2021 - 459

Davalının İhtara Rağmen Ticari Defterleri Sunmaması - Faturaya İlişkin Talep - İtirazın İptali
Dava fatura bedellerinin ödenmemesi üzerine davalı aleyhine başlatılan icra takibine itiraz üzerine açılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Ödeme savunmasında bulunan davalı tarafın ödeme olgusunu dosya...

Devamını oku

14-03-2021 - 380

İhtiyati Haczin Şartları Nelerdir?
Mahkemece alacağın yargılamayı gerektirdiği belirtilmek suretiyle davacı vekilinin ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiş ise de ihtiyati haciz isteyen alacaklı vekili, ihtiyati haciz talebine dayanak noterde...

Devamını oku

14-03-2021 - 721

Fatura Alacağı - İhtiyati Haciz
Talep, muhtelif faturalardan doğan alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takiplerine itirazların iptali istemli açılan davada, davalının menkul, gayrimenkul malları ile 3. şahıslardaki tüm ve hak ve alacaklarına ihtiyati...

Devamını oku

02-04-2021 - 396

Yıllık İzin Ücreti Alacağı Davası Gerekli Belgenin İşçiye Verildiği İşveren Tarafından İspatlanamıyorsa Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir
Kıdem tazminatının hesabına esas olan ücret, giydirilmiş ücret olup, giydirilmiş ücrete işçinin asıl ücretine ek olarak sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler de dâhil edilmektedir. Uyuşmazlık konusu yıllık ücretli izin alacağı ise...

Devamını oku

02-04-2021 - 856

6 Aylık Kıdemin Dolmasına Birkaç Gün Kala İşçinin İşten Çıkarılması - İşe İade Davası
İşçi, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. İşçi işçinin işyerinde anılan tarihte iş sözleşmesi...

Devamını oku

05-04-2021 - 349

Bonoya Dayalı İtirazın Kaldırılması Talebi - Borcun Ödendiğinin İİK 68 Anlamında Belge ile İspatlanması Gerektiği
Dava konusu icra takibine itirazın kaldırılmasıdır. Tüm dosya kapsamı ve takip dosyası içeriğine göre, takip dayanağı bononun İcra İflas Kanunu İtirazın kesin olarak kaldırılması başlıklı maddesinde sayılı belgelerden...

Devamını oku

09-04-2021 - 974

Fatura Konusu Malların Teslim Edildiğine İlişkin İspat Yükü Satıcıdadır
Takip konusu faturalar içeriği ürünü davalıya teslim ettiğini ispatla yükümlü olan davacı satıcı, bu faturalar içeriği ürünü davalı-alıcıya teslim ettiğini usulüne uygun olarak ispat edememiştir. Her ne kadar davalı...

Devamını oku

09-04-2021 - 372

Fatura Konusu Malların Teslim Edildiğine İlişkin Tanık Dinletmeye Muvafakat Verilmesi
Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen görevsizlik kararı üzerine Tüketici Mahkemesi tarafından karar verilmesine ve davalının muvafakati ile dinlenen tanık beyanına göre fatura konusu emtianın davalıya teslim edildiğinin sabit olması karşısında...

Devamını oku

10-04-2021 - 369

3 lü Vardiya Sisteminin Olduğu İşyerlerinde Fazla Mesai Yapıldığı İddiasının Yazılı Delille Yahut Çok Güçlü Kanıtlarla İspatlanması Gerekir
İşçinin fazla mesai ücretine hak kazanıp kazanamayacağı uyuşmazlık konusudur. Somut dosyada tanık beyanları ve İşçinin yaptığı iş dikkate alındığında İşçinin hiç ara dinlenmesi olmadan çalışması olağan çalışma...

Devamını oku

11-04-2021 - 451

Kooperatif Hissesinin Ferdileştirme ile 2002 den Sonra Tescil Edilmesi - Mal Rejimi Davası - Edinilmiş Mal
Katılma alacağı, Yasadan kaynaklanan bir hak olup, bu hakkı talep eden eşin gelirinin olmasına veya söz konusu mal varlığının edinilmesine, iyileştirilmesine ya da korunmasına katkıda bulunulmasına...

Devamını oku

11-04-2021 - 373

İş Kazası - SGK Raporunun Kurum Dışındakileri Bağlamayacağı
Aslen Kurumca alınan karar tek taraflı ve sadece davalı ... bağlayacak olup, uyuşmazlığın tüm taraflar yönünden kesin surette çözülmesi gerektiğinden, diğer davalılar bakımından da söz konusu olayın araştırılması, 5510 sayılı Yasanın 13 üncü maddesinde...

Devamını oku

14-04-2021 - 418

Bononun Teminat Senedi Olarak Verildiğine İlişkin İspat Yöntemi
Davacı borçlu İİK nun 169/a maddesi kapsamında, senedin teminat senedi olarak verildiğinden bahisle takibin iptalini talep etmiş ise de bu iddianın aynı madde kapsamındaki belgelerden biri ile ispatı zorunlu olup, yerleşik...

Devamını oku

14-04-2021 - 425

Başka Bir Çalışana Hakaret Etmek Haklı Fesih Nedenidir
Somut olayda davacının iş akdinin 20.09.2012 tarihinde işverenin bir başka işçisi olan A.. A..a hakaret etmesi sebebiyle feshedildiği anlaşılmaktadır. Dosya içerisinde bulunan söz konusu...

Devamını oku

21-04-2021 - 326

İşçinin Ahlaksızlıkla Suçlanarak İş Akdinin Haklı Nedenle Feshedilmesi
Dosya kapsamına göre -işveren yetkilisinin ellerinde görüntülerinin bulunduğunu belirterek ahlaksızlıkla suçlamasının- davacının kişilik haklarına saldırı ve kişilik haklarının ihlali niteliğinde olduğunun kabulü gerekirken davalıların kendi iddialarını ispatlayamaması karşısında manevi...

Devamını oku

21-04-2021 - 354

Sigorta Tespit Davasında Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti
Yöntemince düzenlenip süresinde Kuruma verilen işe giriş bildirgesi, kişinin işe alındığını gösteren yazılı delil niteliğinde ise de, fiili çalışmanın varlığının ortaya konulması açısından tek başına yeterli kabul edilemez....

Devamını oku

22-04-2021 - 1816

Adi Ortaklık İlişkisi Yazılı Delil İle İspat Edilmelidir
Uyuşmazlığın çözümü, davacı tarafından dayanılan adi ortaklık sözleşmesinin hukuki tanımı, kurulma aşaması ve ispatında toplanmaktadır. Davacı, davalı ile esaslı noktalarda uyuşarak kurdukları...

Devamını oku

24-04-2021 - 488

Fazla Mesai ve UBGT Alacaklarının İspatında Komşu İşyerlerinde Çalışan İşçilerin Tanıklığı da Dikkate Alınmalıdır
Somut uyuşmazlıkta, İlköğretim Okulunun karşısında bulunan kırtasiyede çalışan davacı işçinin günlük ve haftalık çalışma süreleri bakımından, okulun kantininde çalışan işçilerin tanıklığı yeterli görülmelidir. Buna göre mahkemece bozma öncesi alınan rapor bir...

Devamını oku

02-05-2021 - 370

İmzalı Bordroda Fazla Çalışma Ücretinin Ödendiğinin Belirli Olması Ancak Kaç Saat Fazla Çalışma Karşılığı Ödendiğinin Belirli Olmaması - Tanık İle İspat
Dosya içerisinde bulunan ücret bordroları incelendiğinde bordrolarda sadece ödenen fazla çalışma tutarının yazılı olduğu, kaç saat fazla çalışma karşılığı ödeme yapıldığının yazılı olmadığı görülmektedir....

Devamını oku

02-05-2021 - 368

İmzalı Bordro - Fazla Çalışma Ücretinin Belli Olması Ancak Fazla Çalışma Süresinin Belirli Olmaması - Tanık İle İspat - Mahsup
Dosya içerisinde bulunan ücret bordroları incelendiğinde bordrolarda sadece ödenen fazla çalışma tutarının yazılı olduğu, kaç saat fazla çalışma karşılığı ödeme yapıldığının yazılı olmadığı görülmektedir. Şu halde bordrolar ile ödendiği...

Devamını oku

08-05-2021 - 370

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması - Haberleşmenin Gizliliğini İhlal - Özel Hayatın Gizliliğini İhlal
Ses kayıtlarındaki görüşmelerin yüz yüze değil, telefon aracılığıyla gerçekleşmesinden dolayı iddianamede kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu olarak nitelendirilen eylemlerin,...

Devamını oku

09-05-2021 - 458

İhtiyati Haciz - Kaza Tespit Tutanağı ve Servis Evrakları Alacağın Varlığına Kanaat Oluşturmaya Yeterlidir
Talep, trafik kazası sonucu meydana gelen zararın maddi tazminat istemine ilişkin davada istenen ihtiyati haciz talebinin reddine yönelik karara karşı istinaf başvurusudur. İcra İflas Kanunu uyarınca rehinle temin...

Devamını oku

10-05-2021 - 419

İşyeri İç Denetim Organı Tarafından İşçinin İşvereni Zarara Uğrattığının Tespit Edilmesi - İşçinin Görevinin Belirli Olmaması - Sorumluluğunun Bulunup Bulunmadığının Anlaşılamaması - İşe İade
Fesih bildirimine konu edilen hususlar, bağımsız bir denetim firması tarafından değil, iş yerinde hizmet akdiyle çalışan iç denetim görevlilerince belirlenmiştir. Davacıyla işveren arasında imzalanan yazılı bir hizmet akdi...

Devamını oku

15-05-2021 - 347

İşin Görülmesi İçin Gerekli Masrafların İş Sahibi Tarafından İşin Başında Avukata Ödenmiş Olduğu Karinedir
Avukatlık Kanununun 173/2. maddesinde, -Avukata tevdi edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra sonucunun alınması için gerekli bütün vergi, resim, harç ve giderler, iş sahibinin sorumluluğu altında olup,...

Devamını oku

21-05-2021 - 361

Sendikal Nedenle Fesih İddiasında İspat Yükü
Davacı işçinin iş yerinde örgütlü olan işçi sendikasından fesihten önce istifa etmediği, dolayısı ile feshin davalı şirketle işbirliği içinde bulunduğu iddia edilen işçi sendikasından ayrılmasına dayandırılamayacağı, ...

Devamını oku

25-05-2021 - 351

Uzun Süre Yıllık İzinlerin Kullanılmadığının Beyan Edilmesi Durumunda Mahkeme Davacı Asili Bizzat Dinlemelidir
Olayda, davacı vekili süre belirtmeksizin yıllık izin haklarının kullandırılmadığını iddia etmiştir. Mahkemece, ispat yükü üzerinde olan işverence imzalı yıllık izin defteri ve eşdeğer belge sunulmadığı gerekçesiyle ...

Devamını oku

28-05-2021 - 396

Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti Davası
Davacı adına işe giriş bildirgesinin verildiği ve bu bildirge ile davacıya verilen sigorta sicil numarasının o yılın serilerinden olduğu; bu bildirgenin davalı olarak gösterilen şahsın işyerine ait olmadığı, bildirgede geçen ...

Devamını oku

30-06-2021 - 414

Kapalı Fatura - Ödeme Karinesi - İspat Külfeti
Söz konusu karine satış sözleşmesinin tarafları arasında geçerli olduğundan eldeki uyuşmazlığa konu vekâlet ilişkisine doğrudan uygulanması mümkün değil ise de somut olayın davacı tarafından inkâr edilmeyen ve ayrıntıları ile açıklanan özelliklerine göre, kapalı olarak tanzim ettiği faturanın varlığına...

Devamını oku

30-06-2021 - 328

Kira Geliri Üzerindeki Katkı Payı Alacağı İstemi
Mahkemece, tasfiyeye konu edilen davalı erkeğin banka hesaplarındaki paraları yönünden yazılı şekilde 19.948,76 TL katılma alacağına hükmedilmiş ise de hükme esas alınan rapor incelendiğinde banka hesaplarında ...

Devamını oku

30-06-2021 - 922

Boşanma Kararının Kesinleşmesi - Eski Eşin Çocuk ile Birlikte Hala Davacının Evinde Oturması - Ecrimisil
Eşler arasındaki boşanmanın kesinleşmesiyle davalı eski eş kendiliğinden ecrimisil ödemeye mahkum edilmez. Hayatın olağan akışı gereği, davacı eşin müşterek çocukları ile birlikte davalı eski eşin dava konusu konutta kalmasına muvafakat ettiğinin kabulü gerekir....

Devamını oku

06-07-2021 - 326

Boşanma Davalarında Yetki
Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri ya da davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir (TMK m. 168). Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir ...

Devamını oku

06-07-2021 - 356

Erkeğin Başka Bir Kadının Evinde Gece Geç Saatlere Kalması - Zinanın İspatlanması
Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-davalı kadının, eşinin Selda isimli kişi ile gayrı resmi olarak birlikte yaşadıklarını iddia ettiği, gerek dava dışı Seldanın oturduğu sitenin giriş-çıkış kamera kayıtlarının tetkiki gerekse dosya kapsamında...

Devamını oku

06-07-2021 - 419

Kadının Eşine Verdiği Ziynetleri Geri Vermemek Kaydıyla Erkeğe Verdiği İddiası Erkek Tarafından İspatlanmalıdır
Davacı kadın, dava dilekçesi ile çeyiz senedinde yazılı olan ziynetlerin aynen veya bedelinin iadesine karar verilmesini talep etmiş, davalı erkek ise; çeyiz senedindeki imzanın kendisine ait olduğunu, ancak çeyiz senedinde yazılı olduğu...

Devamını oku

14-07-2021 - 369

Mirastan Iskat - İspat Külfeti - Davada İzlenecek Yol
Somut olayda; davaya konu vasiyetname incelendiğinde, mirasbırakanın, -... Oğlum ...a itimat ederek verdiğim çeşitli vekaletnameler neticesinde adıma yaptığı işlemlerde kendi menfaatine ve diğer evlatlarımın zararına hareket ettiğinden...

Devamını oku

18-07-2021 - 310

Men Edilmedikçe Paydaşlar Birbirlerinden Ecrimisil İsteyemezler
Kural olarak, men edilmedikçe paydaşlar birbirlerinden ecrimisil isteyemezler. İntifadan men koşulunun gerçekleşmesi de, ecrimisil istenen süreden önce davacı paydaşın davaya konu taşınmazdan ya da gelirinden...

Devamını oku

19-07-2021 - 370

Çekten Kaynaklanan Menfi Tespit İstemi - Yazılı Delille İspat
Dava, çekten kaynaklanan menfi tespit istemine ilişkindir. 6098 sayılı TBK nın 207/2. maddesi uyarınca asıl olanın peşin satış olduğu ve peşin satışta mal ve bedelin aynı anda ifa edileceği hususunda yasal karine...

Devamını oku

12-10-2021 - 303

İşçi ile Yapılan Rekabet Sözleşmesi - İspat Şartı
Davacı davalı ile arasında akdedilen iş sözleşmesinde kararlaştırılan rekabet yasağı hükmüne aykırı surette diğer davalı nezdinde çalışmaya başlaması nedeniyle fazlaya ait talep hakları saklı kalmak kaydıyla...

Devamını oku

24-11-2021 - 268

Fazla Mesainin İspatında Yargıtayın Aradığı 5 Önemli Kriter
Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda ...

Devamını oku

26-12-2021 - 350

Bonoda Malen Kaydı - Senedin Talili - İspat Külfeti
Dava, bonoya dayalı kambiyo senetlerine özgü icra takibi nedeniyle bedelsizlik iddiasına dayalı olarak borçlu olunmadığının tespiti ile kişilik haklarına saldırı iddiasına dayalı maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir....

Devamını oku

26-12-2021 - 291

Bonoda Malen Kaydı - Çift Taraflı Talil - İspat Külfeti
Dava konusu senedin düzenleme sebebi bölümünde -malen- ibaresi bulunmaktadır. Her iki taraf da senedin malen düzenlenmediğini iddia edip savunmaktadır. Bu durumda somut olayda çift taraflı talil söz konusudur....

Devamını oku

26-12-2021 - 274

Evlilik Döneminde Oluşan Borçlar - Tanık Delili
Davacı-birleşen davalı dava dilekçesi ile taraflar evliyken davalının... şubesinden çekmiş olduğu krediye kefil olduğunu, davalının ödememesi sonucu 11.103,26 TL ödediğini, buna ilişkin banka makbuzlarının olduğunu,...

Devamını oku

26-12-2021 - 379

Mehir Senedi - İspat Külfeti
Davacı-karşı davalı kadın tarafından boşanma davası ile birlikte evlenirken düzenlenen mehir senedi nedeniyle 101 adet cumhuriyet altınının aynen olmadığı taktirde bedelinin iadesi talep edilmiş, davalı-karşı davacı...

Devamını oku

30-12-2021 - 248

Tasarrufun İptali - Borç İspatı
Eğer tasarrufta bulunanın alacaklıya gerçek bir borcu olmadığı iddia ediliyorsa, bu durumda tasarruf sahibinin öncelikle borçlu sıfatı çözümlenmelidir. Bu nedenledir ki, üçüncü kişi-davalının, borcun gerçek olmadığı iddiası...

Devamını oku

30-12-2021 - 241

İşçinin Haklı Feshi - İhbar Tazminatı - İzin Ücreti - İspat Külfeti
Taraflar arasındaki işçinin kullandırılmayan izin sürelerine ait alacağı bulunup bulunmadığı hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır. 4857 sayılı Kanunun 59. maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde,...

Devamını oku

01-01-2022 - 320

Rehin Cirosunun İspatı
Üzerinde yazılı olmaması halinde çekin rehin cirosu ile devredilmiş olması hususunun başka delillerle ispat edilip edilemeyeceği konusunda içtihatların birleştirilmesi talep edilmiş ise de; içtihatların birleştirilmesine...

Devamını oku

02-01-2022 - 307

Ziynet Eşyalarının İadesi - Çeyizlerin İadesi İstemi - Evden Ayrılma - İspat Yükü
Kadının müşterek konuttan ayrıldığı, eşya ve ziynetlerin erkek ve ailesinde kaldığı, dilekçede belirtilen ziynet, çeyiz ve ev eşyalarının aynen iadesine, olmadığı taktirde bedellerinin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile...

Devamını oku

02-01-2022 - 284

Eşyanın Teslimi - Ödeme Karinesi - Taksitler Halinde Ödemenin Kabulü - İspat Külfeti
Somut olayda; Adalet Bakanlığının kanun yararına temyiz isteminde, davalının, peşin ödeme savunmasında bulunduğu belirtilmekte ise de; cevap dilekçesi incelendiğinde, davalının, açıkça, bedelin bir kısmını önceden kalanını ise teslimden sonra ...

Devamını oku

02-01-2022 - 328

Menfi Tespit Davası - İspat Külfeti
Dava, bonodan dolayı borçlu olunmadığının tespitine ilişkindir. Menfi tespit davalarında kural olarak ispat yükü alacaklıya ait ise de alacak ilişkisi kambiyo senedinden kaynaklanıyorsa senede karşı senetle ispat kuralı...

Devamını oku

02-01-2022 - 227

Menfi Tespit Davası - Senedin İptali - İspat Külfeti
Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, davacıların ihdas nedeni nakden olan senede dayalı icra takibi nedeniyle menfi tespit isteminde bulundukları, davalının 15.06.2010 tarihli duruşmadaki ...

Devamını oku

02-01-2022 - 242

Menfi Tespit Davası - Senede Bağlı Borç - İspat Külfeti
Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılamada, davaya konu senetlerde malen kaydı bulunduğu, davalı alacaklının davaya konu bononun davacıya devredilecek dershane bedeli karşılığında alındığını ileri sürdüğü,...

Devamını oku

02-01-2022 - 267

Teminat Senedi - İspat Koşulu
Borçlular tarafından, takip konusu senedin kredi borcunun teminatı olarak verildiğine ve senetten doğan alacağın şarta bağlandığına ilişkin senedin tüm unsurlarına atıf yapan yazılı bir belge sunulmamıştır....

Devamını oku

02-01-2022 - 290

Senet Hamili - Kötü Niyetin İspatı
Somut olayda; Takibe dayanak senette borçlu kooperatifin kaşesi üzerinde tek imza mevcut olup, ticaret sicil kayıtlarına göre kooperatifin iki kişinin müşterek imzası ile temsile yetkili kılındığı anlaşılmıştır. Her ne kadar...

Devamını oku

14-01-2022 - 265

Kooperatif Üyeliği - Tapu İptal ve Tescil - İspat Yükü
Türk Medeni Kanununun 6. maddesinde, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça taraflardan her birinin hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlü olduğu, 6100 sayılı HMK nun 190. maddesinde,...

Devamını oku

15-01-2022 - 255

Teminat Senedi - İspat Koşulu - Yazılı Belge
Borçlular tarafından, takip konusu senedin kredi borcunun teminatı olarak verildiğine ve senetten doğan alacağın şarta bağlandığına ilişkin senedin tüm unsurlarına atıf yapan yazılı bir belge sunulmamıştır. Dayanak belge, ...

Devamını oku

19-01-2022 - 266

Senet - Borcun Talili - İspat Külfeti
Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda, davalının, davacının mal alışverişi nedeni ile 3.000,00 TL. borcu olduğunu, 2011 yılında davacıdan aldığı taşınmaz nedeni ile davacıya 49.000,00 TL verdiğini, taşınmazın...

Devamını oku

05 Şubat 2022, 08:19 - 242

Kambiyo Senedinin Hizmetin Görülmesi İçin Verildiği İddiası - Yazılı Delille İspat Kuralı
Karine olarak bir kambiyo senedinin mevcut bir borcun ifası veya itfası amacıyla verildiği kabul edilir. Kambiyo senetleri birer ödeme aracıdır. Bunun aksine senedin teminat amaçlı veya rehin amaçlı veya ileride yerine getirilecek bir hizmetin...

Devamını oku

03 Temmuz 2022, 11:08 - 183

Delil Başlangıcı - İsticvap
Mahkemece davalının isticvabı ile; söz konusu belge üzerindeki yazıların kendisine ait olup olmadığının sorularak, yazıların davalıya ait olduğunun kabul edilmesi halinde yada bilirkişi incelemesi sonucu davalıya ait...

Devamını oku

04 Ekim 2022, 09:58 - 267

Katılma Ve Değer Artış Payı - Ziynet Alacağı - Fiili Karine – Bağışlama - İspat
Eşlerden her birinin kendi anne veya babalarından gelen mallar söz konusu olduğunda; satış gösterilse dahi fiili karine olarak karşılıksız kazandırma (bağışlama) olarak değerlendirilmektedir. Bu tasarrufi işlem, hayatın olağan akışına göre,...

Devamını oku

31 Ocak 2023, 09:41 - 133

Çeklerin İşçinin Alacaklarına Mahsuben Verilmesi - Ücretin Ödendiği İddiası - İspat Külfeti
Birleşen davada davacı son 7 aylık ücretinin ödenmediğini ileri sürmüş davalı işveren de davacının ücretini ödediğini ispatlayamamıştır. Mahkemece davacının ücret alacağının, asıl davada icra takibine konu edilen beş adet çek ile ödendiği kabul edilerek talebin reddine karar verilmiş ...

Devamını oku