ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Aranan : "kusur" içeren kararlar

'kusur' için Arama Sonuçları:

04-10-2020 - 836

Yayalarda Taksirle Ölüme Sebebiyet Verebilir
Taksirle öldürme ve yaralama suçları herkes tarafından işlenebilecek suçlardan olup kategorik olarak yayaların bu suçların faili olamayacakları söylenemez. Dolayısıyla trafik kazalarında sürücüler gibi yayaların...

Devamını oku

06 Mart 2022, 10:57 - 419

Kadının Kardeşinin Kocayı Dövmesi - Boşanma Davası
Somut olaya göre kadının kardeşinin erkeğe şiddet uygulaması vakıası, kadına kusur olarak yüklenemez. Gerçekleşen bu duruma göre, boşanmaya sebep olan olaylarda davalı erkeğin tamamen kusurlu olduğunun kabulü gerekir. O halde davalı erkeğin ağır kusurlu olduğu kabul edilmesi doğru bulunmayıp bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

19 Şubat 2022, 11:03 - 469

Su Taşması Sebebiyle Aracın Dereye Düşmesi - Boğularak Ölme - Hizmet Kusuru
Olayda; uyuşmazlığın davalı idareler tarafından görevlerinin tam ve eksiksiz yerine getirilmediği, dolayısıyla yürütülen hizmetlerin kusurlu işletildiği, meydana gelen zararda hizmet kusuru bulunduğu iddialarından kaynaklanmakta olduğunun anlaşıldığı, yolun bakım...

Devamını oku

21-09-2020 - 663

Boşanma - Hamile Eşin Düşük Yapmasına Neden Olma - Eşit Kusur
Koca, hamileyken bile eşine şiddet uyguladı. Eşinin iki kez düşük yapmasına neden oldu. Kadın ise kocasına hakaret etti. Yerel Mahkeme, karı kocayı eşit kusurlu saydı. Çiftin boşanması kararlaştırılırken, kadının tazminat talebi reddedildi. Yargıtay ise yerel mahkemenin kararını bozdu. -Koca daha ağır kusurlu, kadın için uygun miktarda tazminata hükmedilmel...

Devamını oku

04-10-2020 - 710

Yeni ve Değişik Gerekçe - Genel Kurul Tarafından Değerlendirilemeyeceği
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince sanığın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan mahkûmiyetine ilişkin ilk hükmün Özel Dairece, sanığın eyleminin çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçu kapsamında kaldığı belirtilerek bozulmasından sonra yargılama...

Devamını oku

21-09-2020 - 802

Boşanma - Miras Hakları - Kusur
Evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak görülen boşanma davası devam ederken davacı erkek vefat etmiş ve davaya davacı erkek mirasçısı tarafından devam edilmiş olup, mahkemece TMK nın 181. maddesine uygun olarak yapılan yargılama sonucunda davalı kadının eski eşi ile sadakatsiz olduğu, murise kötü muamelede......

Devamını oku

26-09-2020 - 970

Alkollü Sürücünün Aracına Binmek - Kusur
Somut olayda araç sürücüsü, davacı ve diğer yolcu dahil ceza dosyası içeriğine göre alkollü olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda alkollü sürücünün aracına bilerek binmekten dolayı müterafık kusur indiriminin değerlendirilmesi gerekmektedir. Diğer yönden; davalı tarafça hatır taşıması savunmasında bulunulmuştur. Hatır taşımaları bir menfaat karşılı...

Devamını oku

26-09-2020 - 840

Ekip Otosunda Görevli Polis Memurunun Hizmet Kusuru
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; kamu görevlisi davalı polis memurunun gerçekleştirdiği trafik kazasının davalı kamu görevlisinin hizmet kusurundan mı, yoksa kişisel kusurundan mı kaynaklandığı, varılacak sonuca göre adli yargı yerinde açılan maddi ve manevi tazminat davasında husumetin kamu görevlisine yöneltilip yöneltilemeyeceği noktasında topla...

Devamını oku

26-09-2020 - 810

Erkeğin Cimriliği - Boşanmada Kusur
Kusurlu davranışlar yanında erkeğin ayrıca cimri davranmak suretiyle eşine ekonomik şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Bu durumda eşlerin eşit kusurlu olduklarının kabulü hatalı olup, erkeğin daha fazla kusurlu olduğu kabul edilmelidir....

Devamını oku

26-09-2020 - 774

Eşit Kusurlu Eş Yararına Maddi Tazminata Hükmedilemez
Boşanmaya neden olan olaylarda her iki eş de eşit derecede kusurlu olup, birinin kusurunu diğerinin kusurundan üstün tutmak mümkün bulunmamaktadır. O halde, eşit kusurlu eş yararına maddi tazminata hükmedilemez (TMK m.174/1)....

Devamını oku

27-09-2020 - 605

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması
Dava; yoksulluk nafakasının kaldırılması istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; asgari ücret seviyesinde maaş alan davalının yoksulluğunun ortan kalkıp kalmadığı, burada varılacak sonuca göre tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına göre davalı yararına hükmedilen yoksulluk nafakasının kaldırılmasına mı yoksa indirilmesine mi karar verilmesi gerekt...

Devamını oku

24-09-2020 - 854

Zinanın İspatlanması
Davalı kadının ortak konuttan ayrılarak başka bir erkekle bir süre yaşadığı anlaşıldığına göre zinanın mevcut olduğu kabul edilmelidir....

Devamını oku

26-09-2020 - 817

Munzam Zararın Tazmini İstemi - Chargeback Süresi - Kusur
Somut olaya uygulanması gereken mülga 818 sayılı BK nın 105. maddesi hükmü uyarınca, alacaklının düçar olduğu zarar geçmiş günler faizinden fazla olduğu surette borçlu kendisine hiç bir kusur isnat edilemeyeceğini ispat etmedikçe bu zararı dahi tazmin ile yükümlüdür. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 664

Önceki Kararın Gerekçesi Kusur Yönünden Değiştirilirse Yeni Hüküm Olur
Uyuşmazlık; davacı-birleşen davalı kadının kusurlu davranışının bulunup bulunmadığı ve burada varılacak sonuca göre davalı-birleşen davacı erkeğin birleşen boşanma davasının kabulünün gerekip gerekmediği ile davalı-birleşen davacı erkek lehine Türk Medeni Kanununun 169. maddesi şartlarının oluşup oluşmadığı noktalarında toplanmaktadır. ...

Devamını oku

27-09-2020 - 811

Evrakta Sahtecilik - Çalışanı Seçmede Özensizlik - Kusur - Tazminat
Dava, davacının Sümerbank AŞ ...Şubesindeki TL ve döviz hesaplarından bilgisi ve talimatı olmadan çalışanının sahte imzalı belge ve talimatlarla işlem yapmasına müsaade edilerek hesabından usulsüz para çekilmesi nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkin olup, mahkemece davalılardan ING Bank A.Ş ve ... yönünden açılan davanın kabulüne, davalı TM...

Devamını oku

27-09-2020 - 894

Boşanmaya Sebep Olan Davranışların İspatlanması
Türk Medeni Kanununun 166/1-2. maddesi uyarınca boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Affedilen veya hoşgörü ile karşılanan olaylar boşanma davasında taraflara kusur olarak yüklenemez. Tarafların son ayrıldıkları tarihten sonrasına ilişkin...

Devamını oku

26-09-2020 - 855

Tapu Sicilinin Yanlış Tutulması - Devletin Kusursuz Sorumluluğu
Dava, tapu kaydının mahkeme kararı ile iptal edilmesi nedeniyle uğranılan zararın 4721 sayılı TMK nın 1007. maddesi uyarınca tazmini isteğine ilişkindir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 708

Vajinismus Rahatsızlığı - Evlilik Birliğinin Sarsılması - Kusur
Türk Medeni Kanununun 166. maddesine göre boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az da olsa kusurunun varlığı ve bunun belirlenmesi kaçınılmazdır. O halde davacı erkeğin boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekir....

Devamını oku

25-09-2020 - 745

Hekim Hakları - Kişisel Kusurun Tespit Edilmesi
Karnına şiddetle bastırılması sonucu küçük bebeğin kolundaki sinirlerin zedelenerek kolunun sakat kalmasına neden olduklarını belirterek davalıların kusurlu eylemleri nedeniyle uğradıkları zararların hüküm altına alınmasını istemişlerdir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 909

Boşanma - Tazminat - Hakkaniyet İlkesi
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine, paranın alım gücüne, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran, davalı kadın yararına hükmolunan maddi tazminat azdır. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 856

Gerekçe İle Hüküm Arasındaki Çelişki - Boşanma - Kusur
Bölge adliye mahkemesi kararının gerekçesinde erkeğin istinaf talebinin kusur belirlemesine yönelik talebi uyarınca kısmen kusur düzeltilmesi yapıldığı halde, kararın hüküm kısmında erkeğin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmek suretiyle gerekçe ile hüküm arasında çelişki yaratılmıştır. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 786

Boşanma - Kusur Mirasçılar Tarafından İleri Sürülemez
Dosyanın incelenmesinde; davacı erkek tarafından, dilekçeler teatisi aşamasında usulünce ileri sürülmeyen ve dayanılmayan, kadının sadakatsiz olduğu vakıası, mirasçılar tarafından öne sürülemeyeceğine göre, davalı kadına kusur olarak yüklenemez. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 2065

Eşten Habersiz Altınları Bozdurma - Boşanma - Kusur
Evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda, eşinden habersiz altınlarını bozdurup evlenmeden önceki borçlarını ödeyen, yerine sahte bilezik takıp eşinin güvenini sarsan davalı kadın tam kusurludur....

Devamını oku

25-12-2021 - 489

Bilgisayarda Fazla Vakit Geçirmek - Boşanma
İlk derece mahkemesi kararına kusur belirlemesi hakkında sadece davacı kadın tarafın istinaf isteminde bulunduğu dikkate alınarak aleyhe hüküm kurma yasağı doğrultusunda bölge adliye mahkemesince davacı...

Devamını oku

25-09-2020 - 1058

Boşanma - Duyuma Dayalı Tanık Beyanları - Kusur
Yapılan yargılama ve toplanan delillerden mahkemece davacı erkeğe kusur olarak yüklenen eşine hakaret ve evden kovma tehdit vakıasına ilişkin dinlenen tanıkların beyanları duyumdan aktarım olup, kusur belirlemesine esas alınma olanağı bulunmamaktadır. ...

Devamını oku

27-09-2020 - 872

Fiili Ayrılık - Boşanma - Kusur - Tazminat
Erkeğin açtığı boşanma davası, Türk Medeni Kanununun 166/4. maddesinde yer alan fiili ayrılık sebebine dayanmaktadır. Mahkemece de, erkeğin boşanma davası bu sebeple kabul edilmiştir. Erkek tarafından açılan ilk boşanma davasının feragat nedeniyle 16.2.2011 tarihinde reddedildiği ve kesinleştiği, üç yıllık süre zarfında ortak hayatın yeniden kurulamadığı...

Devamını oku

24-09-2020 - 626

Trafik Kazası - Tedavi Gideri
Trafik kazaları nedeniyle Kurumun sağlık gideri harcamasına neden olan işveren ve üçüncü kişilerin kusurları varsa ve Trafik Sigortası sözleşmeleri yoksa tedavi giderleri 6111 Sayılı Kanunun 59. ve Geçici 1. maddelerinin kapsamında olmayıp kusur oranlarına göre Kurumun yaptığı sağlık giderlerinden sorumludurlar....

Devamını oku

24-09-2020 - 605

Yangından Doğan Zararlar - Bina Malikinin Sorumluluğu - İlliyet Bağı
Yangının çıkış sebebini yapının bozukluğu veya bakım eksikliğinin sonucu olan illiyet bağı olup olmadığı konusunda keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmaksızın kusursuz sorumluluk ilkesine göre yapının sorumlu olduğunun kabulü doğru olmamıştır....

Devamını oku

24-09-2020 - 1122

Delil Tespiti - Tebliğ Koşulu
Davacı; aracını davalıya ait işyerinde yıkatılması için davalının işyerinde çalışan şahsa teslim ettiğini, davalının işyerinde çalışanın kaza yapması nedeni ile aracın zarar gördüğünü, ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/20 d.iş sayılı dosyasından yapılan hasar tespitinde trafik kaza eğitim bilirkişisi araç sürücüsünün kazaya sebebiyet ...

Devamını oku

24-09-2020 - 621

30 Günlük Ücreti Aşan Zarar - Haksız Fesih - Ölçülülük
İşçinin hafif kusurlu olduğu ya da işverenin veya üçüncü kişilerin daha fazla olduğu olaylardan dolayı salt otuz günlük ücreti aşan zararın varlığından söz edilerek gerçekleştirilen feshin haklı fesih olduğu kabul edilemez. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 711

İşyerinde Meydana Gelen Hasar - 30 Günlük Ücret - Haksız Fesih
İşyerinde meydana gelen hasarda işçi hafif kusurludur bu durumda iş sözleşmesinin işveren yönünden haklı nedenle feshedildiğinin kabulü ölçülülük ilkesine aykırı olacaktır. Zararın işçinin otuz günlük ücretini aşmış olması da bu sonucu değiştirmeyecektir....

Devamını oku

28-09-2020 - 657

Kadının Hasta Kocasına Bakmasının Af Anlamına Gelmeyeceği
Tarafların 1997 yılında evlendikleri, davalı-karşı davacı erkeğin 2005 yılında beyin kanseri teşhisiyle ameliyat olduğu, tedricen rahatsızlığının arttığı, vücut fonksiyonlarında kayıp oluştuğu, son safhaya gelindiğinde erkeğin rahatsızlığı nedeniyle bakım ve gözetime muhtaç hale geldiği,...

Devamını oku

24-09-2020 - 1014

Rücuen Tazminat - Banka - GSM Operatörü - Bayi
Davacının müşterisine ait hesabı ve müşteri bilgilerini muhafaza etmede kusurlu olduğu fakat davalının bayisinin usulsüz sim kart verdiği, gerekli araştırmayı yapmadığı, 3. Şahısların talebiyle müşterisinin sim kartını değiştirdiği ve böylelikle aynı zamanda davacı bankanın müşterisi olan ... GSM hattı üzerinden ...

Devamını oku

28-09-2020 - 685

Boşanma - Eşin Ailesinden Görülen Fiziksel Şiddet
Her ne kadar tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında eşit kusurlu oldukları belirtilerek her iki boşanma davasının da kabulüne karar verilmiş ise de; davacı-karşı davalı erkeğin ailesinin kadına yönelik fiziksel şiddet ve kısıtlamalarının olduğu,...

Devamını oku

28-09-2020 - 560

Eşin Yersiz Ekonomik Talepleri - Güven Sarsıcı Davranış
Mahkemece boşanmaya neden olan olaylarda, davalı-karşı davacı erkeğin, davacı-karşı davalı kadına göre daha ağır kusurlu olduğu kabul edilerek her iki davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına hükmedilmiş ise de...

Devamını oku

28-09-2020 - 631

Sahte Ehliyet İle Araç Satışında Noterin Kusuru
İnceleme konusu olayda; davacının, dava dışı kişinin çalıştırdığı araç kiralama şirketine aracını kiraya verilmek üzere bıraktığı, daha sonra aracın, kendini A. olarak tanıtan dava dışı şahsa kiralandığı, davacı tarafından sürücü belgesinin fotokopisinin kendisine fakslandığı...

Devamını oku

24-09-2020 - 829

Kredili Hayat Sigortasının Bitimi - Müterafik Kusur
Uyuşmazlık, kredili hayat sigortasının bitiminde bankanın sigortayı yenileme ve sigortalıya bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa da kusur oranının tespiti noktasındadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 737

Kartın ATM de Sıkışması - Sorumluluk - Kusur
Davalıların murisinin hesabındaki para, davalı bankaya ait ATM cihazına konulan düzenekle kart ele geçirilmek suretiyle çekilmiş olması nedeniyle, davacı bankanın müşterilerinin kullanımına sunduğu ATM cihazına dışarıdan yapılacak müdahalelere karşı müşterilerini koruyucu veya onları uyarıcı önlemleri ...

Devamını oku

29-09-2020 - 653

Yapı Kullanma İzin Belgesinin İptali - İyiniyet
Sağlıklı ve dengeli bir çevrenin oluşturulması bakımından, yürürlükte bulunan plan hükümlerine aykırı olarak inşa edilen yapıların, bu plan uyarınca verilen ruhsata uygun olarak inşa edilse dahi, ruhsatın plan ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilerek yargı merciince iptal edilmesi durumunda...

Devamını oku

29-09-2020 - 997

3. Haciz İhbarnamesine Karşı Menfi Tespit - Yargılama Gideri
Dosyanın incelenmesinde; takip dosyasında alacaklı olan davalının talebi üzerine davacının mernis adresine İİK nın 89. maddesi gereğince 1. ve 2. haciz ihbarnameleri gönderildiği, davacı tarafından bu ihbarnamelere itiraz edilmediği, birinci ve ikinci haciz ihbarnamelerinin tebliğ tarihlerinde davacının yurt dışında olduğundan...

Devamını oku

23-09-2020 - 757

İş Kazası - Kusur - Manevi Tazminat
Davacı işçinin %37 iş göremezlik oranı ve %40 kusuru olduğu gözetildiğinde Davacı lehine takdir edilen 40.000 TL. manevi tazminat oranı azdır....

Devamını oku

23-09-2020 - 507

Boşanma - Tazminat
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 494

Boşanma - Tazminat - Hakkaniyet İlkesi
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 729

Müterafik Kusur - Ana Tüketim Bedeli - İndirim
Uyuşmazlık; EPDK nın tarife değişikliğine dair 01.01.2007 tarihli kararı sonrasında davalının, tarifeyi yanlış uygulaması dolayısıyla müterafik kusuru nedeniyle hesaplanan tüketim bedelinden indirim yapılıp yapılmayacağı noktasında toplanmaktadır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 684

Kuvvetli Akım - Zarar - Sorumluluk
Davacı, eşinin evin damını yıkarken damın 1.5 metre üstünden geçen elektrik teline temas ettiğini, akıma kapılarak 15/05/2010 tarihinde vefat ettiğini, Yönetmeliğe uygun olmadığını, davalının sorumlu olduğunu ileri sürerek şimdilik 1.000.00.-TL destekten yoksun kalma tazminatının ve 50.000.00.-TL manevi ...

Devamını oku

23-09-2020 - 874

Rücuda Teselsül
Olay tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanununun 50. ve 51. maddelerinde düzenlenmiş bulunan teselsül kuralları, birden çok kişinin birlikte bir zarara yol açması ve aynı zarardan dolayı sorumlu olmaları durumuna ilişkin olup zarara yol açanlar ile zarar gören arasındaki ilişkinin düzenlenmesine yöneliktir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 540

Teselsül Hükümlerine Göre Rücuen Tahsil
Rücuda teselsül olmayacağından, davalının olayın meydana gelmesinde eşit oranda kusurlu olduğu ve davaya konu tazminattan mütesaviyen sorumlu tutulması gerektiği nazara alınmaksızın mahkemece takdir edilen zararın tamamından müteselsilen sorumlu tutulması usul ve yasaya uygun düşmemiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 766

Şans Oyunları Oynayan ve Çocuk İstemeyen Erkek
Güven sarsıcı davranışta bulunan ve kıskanç olan davalı-karşı davacı kadın ile şans oyunları oynayan, aile bütçesini iyi yönetemeyen ve çocuk istemeyen davacı-karşı davalı erkek boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurludur. ...

Devamını oku

03-10-2020 - 620

Gerçek Zarar - İlk Peşin Sermaye Değeri - Kusur İndirimi
Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir. Eldeki davada, uzman bilirkişi tarafından yöntemince rapor düzenlenerek hak sahibinin gerçek zararı hesaplanmış ise de, gerçek zarar ile ilk peşin sermaye değerli gelir...

Devamını oku

23-09-2020 - 879

Ardiyecinin Sorumluluğu - Tazminat
Kural olarak ardiyecinin kontrol, ürünün dayanma süresini gözetim, dayanma süresinden önce inceleme ve ihbar yükümlüğü olup, davalının soğuk hava deposuna konulan ürünün hasara uğramasında kusur sorumluluğu bulunmaktadır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 577

İşyeri Devri - İş Kazası - Zamanaşımı
Kusuru olmasa da davalı, devir aldığı işletmenin borçlarından sorumludur. İş kazasında zamanaşımı süresi on yıldır. Bedensel zararın gelişme gösterdiği durumlarda zamanaşımı kesin maluliyetin tespit edildiği tarihten itibaren başlar. ...

Devamını oku

04-10-2020 - 855

Trafik Kazası - Keşif Deliline Dayanmama
Davacı vekili, dava dilekçesinde delilleri arasında Bursa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin dosyasına ve bilirkişi incelemesine dayanmış ise de keşif talebinde bulunmamış, masraf olarak da bilirkişi ücreti yatırmıştır....

Devamını oku

23-09-2020 - 858

Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaralama
Mağdurun yevmiyeci olarak çalıştığı bina inşaatında iskeleden düşerek yaralanması şeklinde oluştuğu kabul edilen olayın iş kazası niteliğinde olduğu ve oluşun özelliklerine göre; bu olayda, sanığın kusurunun bulunup bulunmadığı hususunun iş güvenliği uzmanlarından oluşan bir heyet tarafından belirlenmesi gerektiği ...

Devamını oku

04-10-2020 - 514

İş Kazası - İşverenin Sorumluluğunun Objektifleştirilmesi
İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri hükümleri işverenin sorumluluğunu objektifleştiren kriterler olarak değerlendirilmelidir. Bu sebeple mevzuatta yer alan teknik iş kurallarına uyulmaması işverenin kusurlu davranışı olarak kabul edilmelidir....

Devamını oku

04-10-2020 - 876

Yapılan İğne Sonucu Sakat Kalma - Komplikasyon
Olayda davacıya enjekte edilen ilaçların doku içi yayılımı ile sinir hasarına neden olabileceklerinin tıbben bilindiği, bu durumun enjeksiyonların tekniğine uygun olarak yapılması durumunda da daha önceden öngörülemeyecek ve önlenemeyecek...

Devamını oku

04-10-2020 - 830

Kocanın Kadının Pasaportunu Alıp Yurtdışına Giderek Boşanma Davası Açması
Boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen davacı kadının davalı erkekten daha ziyade veya eşit kusurlu olmadığı, davalı-davacı erkeğin tam kusurlu olduğu, davacı kadının boşanma sonucu en azından davalı erkeğin maddi desteğini...

Devamını oku

05-10-2020 - 664

Kadının Sürekli Alkol Alması - Sosyal Medyada Paylaşması - Erkeğin Kişilik Hakları
Mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurların yanında ayrıca davalı-karşı davacı kadının sürekli alkol kullanarak sosyal medyada buna ilişkin uygunsuz paylaşımlarda bulunduğu anlaşılmaktadır....

Devamını oku

08-10-2020 - 623

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Hesap Yöntemi
Ceza yargılamasında kesinleşen bir kusur tespiti bulunmadığı gözetilmek suretiyle, davaya konu kaza ile ilgili Ağır Ceza Mahkemesi dosyası da getirtilerek, davacıların murislerinin ölümüyle sonuçlanan olaydaki...

Devamını oku

08-10-2020 - 721

Çift Taraflı Trafik Kazası - Tazminat - Kusur
Kazaya karışan karşı araç olan aracın zorunlu trafik sigorta şirketidir. Kazada, davalı ... şirketine sigortalı araç sürücüsünün, önünde giden aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek, yakın takip...

Devamını oku

09-10-2020 - 1028

Müterafik Kusur İndirimi - İlliyet Bağı
Müterafik kusura ilişkin yasal düzenlemeler gereği, zarar görenin ortak kusuru nedeniyle tazminattan indirim yapılması kabul edilmiş olmakla birlikte; bu sebeple tazminattan indirim yapılabilmesi için...

Devamını oku

10-10-2020 - 732

Ölenin Yakınlarının 3. Kişi Konumunda Olması - Kusur
Davacı, talebinin niteliği gereği, davalı karşısında, zarar gören 3.kişi konumundadır. Bu durumda mahkemece, desteğin kusuru davacıya yansıtılmaksızın, toplanan ve toplanacak deliller birlikte...

Devamını oku

11-10-2020 - 754

Kasko Sigortası - İdareye Rücu - Hizmet Kusuru - Görev
Davacı, davalıyı hizmet kusuru nedeniyle dava etmiştir. Kamu hizmeti görmekle yükümlü olan idareler, kamu hizmeti sırasında verdikleri zararlardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabi değildirler....

Devamını oku

11-10-2020 - 803

Sigorta Tahkim - Ceza Yargılaması - Raporların Çelişmesi
Davaya konu edilen somut olayda; davacı desteği .... Turizm şirketine ait yolcu otobüsünde yolcu olduğu; dava dışı sürücü idaresindeki tankerin yaptığı kaza nedeniyle yola yayılan LPG maddesinin...

Devamını oku

13-10-2020 - 942

Boşanmada Kusur Etkisi
Toplanan delillerden, davalı-davacı erkeğin, eşine artık evliliği devam ettirmek istemediği, başka kadınlarla birlikte olmak istediği ve artık Türk kadını ile evli kalmak istemediğini mesaj yoluyla söylediği,...

Devamını oku

14-10-2020 - 599

Ceza Mahkemesinin Kusur Değerlendirmesinin Hukuk Hakimini Bağlamayacağı
Hukuk hakimi, ceza mahkemesince belirlenmiş ve kesinleşmiş olan maddi olgu ile bağlı ise de; kusurun bulunup bulunmadığı ve oranına ilişkin ceza mahkemesi kararı ile bağlı olmadığı gibi...

Devamını oku

14-10-2020 - 563

Hatır Taşıması - İndirim - Müterafik Kusur
Davacı, zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçta yolcu konumundadır. Dosya kapsamından, sürücü ile davacının arkadaş oldukları, sürücünün 2,56 promil alkollü olduğu ve davacının sürücünün...

Devamını oku

18-10-2020 - 630

Savcının İdari Kusuru - Adalet Bakanlığının Sorumluluğu
İdari yönden Adalet Bakanlığına bağlı olan, ancak, yargılama görevi kapsamında yürüttükleri hizmet nedeniyle Adalet Bakanlığının ajanı konumunda olmayan savcıların verdiği kararlardan dolayı, yürütme...

Devamını oku

20-10-2020 - 625

Eski Erkek Arkadaşa Dair Dövme - Boşanma - Kusur
Eski erkek arkadaşı ile ilgili dövme taşıması eylemine ilişkin tanık beyanında zamanın belirtilmediği ve tarafların evlilik tarihinin 2008 yılı olduğu dikkate alındığında bu hadisenin boşanmaya neden olacak...

Devamını oku

21-10-2020 - 811

Eş Hakkında Asılsız Şikayette Bulunma - Boşanma
Kadının eşi hakkında asılsız şikayette bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve...

Devamını oku

21-10-2020 - 680

Trafik Kazası - Karayolları - Sorumluluk - İdari Yargı
Davacılar, davalı Karayolları Genel Müdürlüğüne hizmet kusuru nedeniyle dava etmiştir. Kamu hizmeti görmekle yükümlü olan idareler, kamu hizmeti sırasında verdikleri zararlardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabi...

Devamını oku

25-10-2020 - 540

Boşanma - Eşin Annesinin Yüzüne Tükürme - Kusur
İnceleme konusu olay, boşanma davasına ilişkindir. Taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanma kararı verilmiş ise de, yapılan yargılama ve toplanan delillerden tarafların mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen...

Devamını oku

29-10-2020 - 892

Eve Dön İhtarı İle Birlikte Önceki Tüm Kusurlar Affedilmiş Sayılır
Davacı-karşı davalı müteveffa erkeğin dayanak boşanma dosyasında davalı-karşı davacı kadına 20/12/2005 tarihinde gönderdiği eve dön ihtarı ile kadının ortak konuta dönmesini istediği anlaşılmaktadır. Bu durum,...

Devamını oku

29-10-2020 - 673

Fren Patlaması Sürücü ve İşleteni Sorumluluktan Kurtarmaz
Mahkemece, uyulmasına karar verilen Daire bozma ilamında da belirtildiği üzere, fren patlaması sonucu oluşan teknik arızanın taşıyıcıyı sorumluluktan kurtarmayacağı kabul edilerek tazminat miktarı yönünden hesaplama yapılıp, tarafların iddia ve...

Devamını oku

31-10-2020 - 737

Çek Hamilinin Ağır Kusurlu Olması Durumunda Çekin İstirdatına Karar Verilir
Davacının taraf olduğu ve dava konusu edilmeyen farklı çeklerin de benzer ciro silsileleriyle davalıya geçtiği ve davalı tarafından bankaya ibraz edildiği görülmüş, bunun üzerine UYAP da yapılan tespitler itibariyle,...

Devamını oku

01-11-2020 - 952

Trafik Kazası Sebebiyle Maddi Tazminat İsteminde Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki Giderilmeden Karar Verilemez
Hükme esas alınan, Adli Tıp Kurumundan alınan kusur raporunda; davacı çocuğa aynı kural ihlalinden %75 oranında kusur verilirken davalı sürücüye, otobüsten inen yolcuların karşıya geçebileceğini dikkate alarak...

Devamını oku

01-11-2020 - 796

Hatır Taşıması ve Sürücünün Alkollü Olduğunu Bilerek Araca Binilmesi Durumunda Müterafik Kusur İndirimi Yapılmalıdır
Davacının alkollü sürücü aracına bilerek binmesi nedeniyle müterafik kusurlu olduğu ve davalı tarafından hatır için taşındığı, kendi kusuru ile zarara uğradığından tazminat talep hakkı bulunmamakla birlikte...

Devamını oku

01-11-2020 - 565

Trafik Kazası Sebebiyle Tazminat İsteminde Kusur Durumunun Belirlenmesi Gerekir
Mahkemece, kaza ile ilgili olarak tarafların kusur durumlarını irdeleyen rapor alınmaksızın karar verilmiş ise de; Kara Yolu Trafik Kanunu ilgili maddesine göre düzenlenen trafik kaza tespit tutanağı, tarafların kusurları bakımından yeterli olmayıp, davacı...

Devamını oku

08-11-2020 - 819

Kusur Raporları Arasındaki Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulamaz
Kaza nedeniyle düzenlenen kaza tespit tutanağında dava dışı firari sürücünün trafikte yasak ve kurallara uymamaktan, muteveffa Nurettinin ise tedbirsiz davranmaktan kusurlu olduğu belirtilmiştir. Hakem Heyetince alınan kusur raporunda ise...

Devamını oku

08-11-2020 - 552

Motosiklette Yolcu Olarak Bulunan Küçüğün Tek Taraflı Kazada Yaralanması Sonucu Talep Edilen Tazminatın Hesabı
Davacı vekili, Sigorta şirketine zorunlu trafik sigortalı motorsiklette yolcu olan küçüğün tek taraflı trafik kazası sonucu geçici ve sürekli işgöremezliğe uğradığını beyanla, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla maddi...

Devamını oku

08-11-2020 - 695

Ceza Mahkemesinin Kusur Değerlendirmesi Hukuk Hakimini Bağlamaz
Mahkemece; davacılar desteğinin ölümü ile sonuçlanan kazayı yapan ve davalı tarafından sigortalanan araç sürücüsünün kazada kusurunun olmadığı, ceza yargılaması kapsamında alınan trafik kusur...

Devamını oku

15-11-2020 - 801

Boşanmada Kusur Oranları
Mahkemece boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edilerek her iki tarafın karşılıklı boşanma davalarının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Davalı- karşı davacı...

Devamını oku

21-11-2021 - 568

Eşe Oğlum Diye Hitap Etmek Boşanma Sebebidir
Mahkemece, taraflar eşit kusurlu kabul edilerek davacı- karşı davalı kadının tazminat taleplerinin reddine karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden tarafların mahkemece kabul edilen ve...

Devamını oku

15-11-2020 - 598

Eşine Harçlık Vermeyen Erkeğin Ekonomik Şiddet Uyguladığı
Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden tarafların 25 yıldır ayrı yatakta yattıkları, erkeğin başka kadınlarla ilişkisi olduğu yönünde dedikoduya sebebiyet verdiği ve eşine harçlık vermeyerek ekonomik şiddet...

Devamını oku

15-11-2020 - 779

Eşinin Sakat Olması Durumuyla Dalga Geçmek Boşanma Sebebidir
Davalı kadının davacının bir ayağının sakat olması ve ayak başparmağının kapanmaması nedeniyle sürekli alay ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin...

Devamını oku

15-11-2020 - 779

Kadının Eşini Sürekli Eleştirmesinin Boşanmaya Yol Açacağı
Davalı-davacı kadının eşine sürekli eleştirel ve aşağılayıcı konuşmalarda bulunduğu, eşinin kararlarını beğenmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin...

Devamını oku

15-11-2020 - 698

Eşin Hayatını Kısıtlamanın Boşanma Sebebi Olduğu
Davacı kocanın eşinin yaşantısını kısıtladığı, davalı kadının da buna karşılık olarak gittiği yerler hakkında eşine doğru bilgiler vermediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden...

Devamını oku

15-11-2020 - 684

Evlenmeden Önceki Hadiseler Boşanmaya Sebep Teşkil Edemez
Mahkemece davalı karşı davacı kocaya kusur atfeden evden kovma hadisesinin tarafların evlenmeden önceki dönemde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Evlilikten önce taraflar arasında yaşanan olaylara dayanarak...

Devamını oku

15-11-2020 - 687

Boşanma Talebinin Davalı Tarafından Kabul Edilmesi Hukuk Hakimini Bağlamaz
Boşanma davasında, davanın dayandığı olgulara ilişkin ikrar bile hakimi bağlamayacağı halde; davanın sonuç talebini oluşturan -boşanma talebinin -kabul edilmesinin hakimi...

Devamını oku

19-11-2020 - 803

Sekreterin Davacı Şirket Yetkilisi Adına Sahte Olarak İmzaladığı Çekin Bankadan Tahsili Olayında Davacı ve Banka Yarı Yarıya Kusurludur
Davacı vekili, müvekkili şirket nezdinde sekreter olarak görev yapan davalı ...ın, davacı şirket yetkilisi adına imza atarak düzenlendiği 36 adet çek yaprağına istinaden davalı bankaca 209.455,00 TL ödeme yapıldığını, ceza...

Devamını oku

19-11-2020 - 542

İmzanın Keşideciye Ait Olmaması Durumunda Alacaklı Lehtar Ağır Kusurlu Olup, Aleyhine Tazminat ve Para Cezasına Hükmedilmelidir
İnceleme konusu olayda, takip dayanağı olan bonoda alacaklı lehtar olup, borçlunun ise keşideci olduğu görülmektedir. Bu durumda, lehtar ile imzaya itirazı kabul edilen keşideci doğrudan ilişki içinde...

Devamını oku

21-11-2020 - 705

Özel Günlerin Unutulmasının Ve Sosyal Ortamlarda Eşin Yalnız Bırakılmasının Boşanma Sebebi Olduğu
Erkeğin eşine aile toplantısı, düğün gibi özel günlerde ve sosyal ortamlarda eşlik etmediği, onu yalnız bırakmak suretiyle duygusal ve sosyal şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Boşanma sebebiyle manevi tazminata...

Devamını oku

23-11-2020 - 865

Eşin Zamanının Çoğunu Sosyal Paylaşım Sitesinde Geçirmesi Boşanma Sebebidir
Evlilik birliğinde eşler, birlikte yaşamak ve birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamakla yükümlüdürler. Davalının -eşinden boşanacağını- söyleyerek evi terk etmesi, birlikte yaşamaktan kaçınma ve zamanının çoğunu...

Devamını oku

29-11-2020 - 794

Motosiklet Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat İsteminde Kask Takmamanın Tazminata Etkisi
Desteğin kasksız şekilde nizamlara aykırı ve kendi can emniyetini tehlikeye atacak şekilde yolculuk yapması ise sürüş kusurlarından olmayıp, hakim tarafından tazminattan indirim sebebi olarak kabul edilmelidir. Yolculuk yapmaya uygun olmayacak...

Devamını oku

29-11-2020 - 733

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi
İnceleme konusu olayda davacı küçük Tacettinin yaralanıp geçici iş göremediğinden bahisle de maddi tazminat isteminde bulunulmuştur. Davacı Tacettin kaza tarihinde 14 yaşında olup hükme esas alınan maluliyet raporuna göre davacı küçüğün sürekli...

Devamını oku

29-11-2020 - 668

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Sigorta Şirketinin Sorumluluğunun, Sigortalı Araç Sürücüsünün Kusuru Oranında Ve Poliçe Limitiyle Sınırlı Olduğu
Davacı taraf dava dilekçesinde; tedavinin hala sürdüğünü belirttikten sonra, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla halihazırda o güne kadar yapılmış olan ameliyat, ilaç vs. tedavi giderlerinin tahsilini talep...

Devamını oku

05-12-2020 - 572

Trafik Kazası Sonucunda Oluşan Cismani Zarardan Kaynaklanan Manevi Tazminat İsteminde Kusur Sorumluluğu
Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinin ancak noterler tarafından yapılacağı hükmüne yer verilmiştir. Ancak böyle bir satış ve devir işlemi araç üzerindeki mülkiyet hakkını devre elverişlidir. Bu devrin...

Devamını oku

05-12-2020 - 869

Yaralamalı Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Kusur İndirimi
Zararın meydana gelmesinde veya artmasında mağdurun da kusurunun bulunması halinde söz konusu olan müterafik kusur Borçlar Kanununun ilgili maddesinde düzenlenmiştir. Mağdurun kusurunun zararın meydana gelmesinde başlıca etken...

Devamını oku

05-12-2020 - 657

Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Ve Manevi Tazminat İsteminde Müterafik Kusurun Varlığı
İnceleme konusu olayda, mahkemece desteğin kask takmaması sebebi ile müterafik kusuru bulunduğundan %5 oranında indirim yapılmış ise de takdir edilen indirim oranı Dairemizin yerleşik uygulamasına göre az olup, %20 oranında...

Devamını oku

12-12-2020 - 758

Lunaparktaki Alette Gerçekleşen Ölüm - Kusur Sorumluluğu
Dosyaya sunulan imzalanmış Park isimli şirkete ait sevk irsaliyesi ve fatura fotokopisine göre, olaya konu makinanın Temmuz ayı bakımının olaydan yaklaşık 15 gün önce gerçekleştirildiği, bilirkişi raporunda da,...

Devamını oku

27-12-2020 - 971

Erkeğin Eve Gelmemesi ve Eşiyle İlgilenmemesi Kadının Cinsel İlişkiden Kaçınmasından Daha Ağır Kusurlu Bir Davranıştır
Davacı erkeğin eşiyle ilgilenmediği, gece geç saatlerde geldiği, gece vakti eşini ablasının evine bırakmak suretiyle birlikte yaşamaktan kaçındığı, buna karşılık davalı kadının da cinsel ilişkiden kaçındığı...

Devamını oku

27-12-2020 - 749

Boşanma - Kadın Tarafından İstenilen Maddi Tazminatın Hesabı
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate...

Devamını oku

27-12-2020 - 552

Boşanma İsteminde Eşin İlgilenmemesi Kusurlu Davranışlardan Kabul Edilir ve Kişilik Hakları Zedelenen Kadın Lehine Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekir
Eşiyle ilgilenmeyen, hamilelik ve doğum sırasında eşinin yanında olmayan, vaktinin çoğunu iş yerinde ve arkadaşlarıyla geçiren, geç saatlere kadar eve gelmeyen, eşini ve kayın validesini eve almayan, sonrasında ise...

Devamını oku

10-01-2021 - 956

Kadının Eşine Maaşın Düşük Yetersiz Para Kazanıyorsun Demesi - Ağır Kusur - Tazminat
Daire, kendisini çalışmaya zorlayan kocasına -Maaşın düşük, yetersiz para kazanıyorsun- diyen kadını ağır kusurlu saydı. Yüksek Mahkeme, kadının bu sözlerinin kocanın kişisel...

Devamını oku

11-01-2021 - 1130

Boşanma - Kusur - Manevi Tazminatın Şartları
Boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedilebilmesi için, tazminat talep eden tarafın kusursuz veya az kusurlu olmasının yanında, boşanmaya sebep olan olayların kişilik haklarına saldırı niteliğinde olması...

Devamını oku

17-01-2021 - 654

Boşanma İsteminde Kadının Eşine Daha Ağır Hakaret Etmesi Daha Ağır Kusurlu Olacağından Boşanmayı Gerektirir
Erkeğe kusur olarak yüklenilen -güven sarsıcı davranış- vakıasına kadın tarafından dayanılmamıştır. Dayanılmayan bu vakıa erkeğe kusur olarak yüklenilemez. Erkeğin, kadına -sen delisin, akıl hastasısın, hastaneye...

Devamını oku

17-01-2021 - 850

Kadının Evliliğini Ve Kocasını Kötülemesi Kusurlu Davranıştır Ve Boşanma Nedenidir
Kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği, buna karşılık davalı-karşılık davacı kadının da, sürekli olarak -evlendiğine pişman olduğunu, çocuk için evlendiğini- söylediği ve kayınvalidesine hitaben -kart oğlunu...

Devamını oku

24-01-2021 - 668

Hatalı Uygulanan Tedavi Sonucu Yanık Oluşması Halinde Davacı Lehine Olaya Uygun Oranda Manevi Tazminata Hükmedilmelidir
Doktorların uyguladığı hatalı lazer epilasyon işlemi sonucunda, iş sahibinin istediği sonuca ulaşamadığı, vücudunda yanıklar meydana geldiği, çektiği sıkıntı ve ızdırap da dikkate alındığında, iş sahibi lehine...

Devamını oku

31-01-2021 - 843

Kaza Nedeniyle Tazminat İsteminde Kusur Oranlarının Belirlenmesi Hukuki Bir Konu Olduğundan Bilirkişi Raporu Alınmasına Gerek Yoktur
Davalının meskun mahal içinde ön ilerisinde görüş alanı içinde sağ şerit üzerinde sıkışan trafik sebebi ile daha dikkatli ve tedbirli davranması, gerektiğinde trafik sıkışıklığının düzelmesi için daha yavaşlaması, ön...

Devamını oku

31-01-2021 - 796

Trafik Kazası - Ölüm - Destekten Yoksun Kalma - Müterafik Kusur İndirimi
Destek yolcunun trafik akışına ilişkin olarak kusursuz olduğu kabul edilerek, desteğin emniyet kemeri olmadan yolculuk yaptığı hakim tarafından değerlendirilerek, %20 oranında müterafik kusur indirimi yapılması...

Devamını oku

04-02-2021 - 594

Tehdit - Kusur Yeteneği Bulunmayan Akıl Hastaları - Güvenlik Tedbiri - Uzlaştırma
Sanığın mağdura yönelik senin ciğerlerini alacağım, sen imza atmaya geliyorsun, seninle görüşeceğiz, seninle işim var şeklindeki ifadelerle işlediği iddia olunan tehdit suçunun tanık beyanlarıyla doğrulandığı, sanığın...

Devamını oku

08-02-2021 - 720

Stajyere Yapılan Tebligatın Geçersizliği - Boşanma - Tanık Beyanlarının Tek Başına Yeterli Olmadığı
Aksine ciddi ve inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça asıl olan tanıkların gerçeği söylemiş olmalarıdır. Akrabalık veya diğer bir yakınlık başlı başına tanık beyanını değerden...

Devamını oku

09-02-2021 - 720

Boşanma - Ortak Konutta Bulunan Günlük Hukuka Aykırı Delil Değildir
Tarafların birlikte yaşadığı evde evi terk ettikten sonra kilitli olmayan yerden elde edilip mahkemeye sunulan zor ve tehdit ile ele geçirildiği savunulmayan ve davalı tarafından tutulduğu tartışmasız olan bir...

Devamını oku

09-02-2021 - 792

Boşanma - Tazminat - Kusur - Ekonomik Sosyal Durum - İhlal Edilen Menfaat
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate...

Devamını oku

09-02-2021 - 641

Boşanma - Maddi Ve Manevi Tazminat - Zararın Belirlenme Şekli
Kadın tarafından tazminatların miktarı yönünden temyiz edilmekle, tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan...

Devamını oku

09-02-2021 - 786

Erkeğin Kadının Ailesine Hakaret Etmesi Boşanma Sebebidir - Barışma Görüşmeleri Af Anlamında Kabul Edilemez
Davalı erkeğin kadının ailesine ağza alınmayacak hakaret ettiği anlaşılmaktadır. O halde erkeğin kusurlu davranışlarına göre boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkek tamamen kusurludur. Evlilik birliğinin devamı...

Devamını oku

12-02-2021 - 708

Boşanma - Manevi Tazminatın Tayini
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, paranın alım gücüne, kişilik haklarına, özellikle aile bütünlüğüne yapılan saldırının ağırlığına, manevi tazminat isteyenin boşanmaya yol açan olaylarda ağır...

Devamını oku

13-02-2021 - 752

Kadının Başka Bir Erkeğe Cinsel İçerikli Mesaj Atması - Erkeğin Basit Fiziksel Şiddeti ve Hakareti - Kusur - Manevi Tazminat -Yoksulluk Nafakası
Kadının gece vakti başka bir erkekle sadakatsizlik boyutuna ulaşan güven sarsıcı nitelikte cinsel içerikli mesajlaştığını görmesi üzerine haksız tahrik altında erkeğin eşine basit fiziksel şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği,...

Devamını oku

13-02-2021 - 745

Boşanma - Ses Kaydı - Hukuka Aykırı Delil
Erkek tarafından açılan boşanma davasının reddine, Kadının boşanma davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de; hükme esas alınan ses kaydı hukuka aykırı delil niteliğinde olup kusur...

Devamını oku

13-02-2021 - 894

Ev Eşyalarını Erkeğin Üzerine Atma - Hakaret - Erkeğin Fiziksel Şiddet Uygulaması - Kapıyı Kırması - Eşit Kusur
Boşanmaya sebep olan olaylarda kadının tamamen kusurlu olduğu kabul edilmiş ise de yapılan yargılama ve toplanan delillerden; kadının eşine yönelik olarak ağır hakaretler ettiği, eşine ev eşyaları atarak evden...

Devamını oku

13-02-2021 - 630

Boşanma - Eşit Kusur - Tazminata Hükmedilemeyeceği - Yoksulluk Nafakası
Boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda taraflar eşit kusurludur. Boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata karar verilemez. Erkek yararına tazminata hükmedilmesi için...

Devamını oku

15-01-2022 - 849

Boşanma - Küçük Düşürücü Sözler - Eşi Aşağılama - Kusur - Tazminat - İştirak Nafakası
Mahkemece boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının kişilik haklarının saldırıya uğramadığı gerekçesiyle manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden,...

Devamını oku

13-02-2021 - 856

Evlilik Öncesi Cinsel İlişki Boşanma Sebebi Değildir
Erkek boşanma sebebi olarak sadece -Davalı bakire değil- vakıasına dayanmıştır. Tarafların sadakat yükümlülüğü evlilik birliğinin kurulmasıyla başlar. Davalı kadının evlilik öncesi cinsel ilişki yaşamış olması (bakire...

Devamını oku

13-02-2021 - 728

Kadının Erkeğin Ailesi ile Dalga Geçmesi - Yemekleri Eşin İsteğinin Aksine Sürekli Yağlı Yapması - Kusur
Toplanan delillerden; mahkemenin de belirlemiş olduğu kusurlara göre kadının kayınvalidesinin boyunun kısalığını kastederek alaycı ve gülerek konuşmalar yaptığı, eşinin isteğinin aksine yemekleri sürekli yağlı...

Devamını oku

13-02-2021 - 557

Boşanma Davasının Açılmasından Sonra Gerçekleşen Sadakatsiz Yaşam - Açılan Davada Kusur Olarak Kabul Edilemeyeceği
Davalı erkek sadakatsiz kabul edilerek ağır kusurlu bulunmuştur. Her dava açıldığı tarihteki şartlara tabidir. Davadan sonra oluşan olaylar boşanma kararında esas alınamaz, ancak yeni bir davanın konusu olur....

Devamını oku

13-02-2021 - 628

Eşi Rahatsız Edecek Şekilde Eski Erkek Arkadaştan Bahsedilmesi - Erkeğin Yüzüne Tükürme - Kadının Tam Kusurlu Olduğu
Kocanın da boşanmaya neden olan olaylarda kusurlu olduğu kabul edilerek kadın yararına manevi tazminata hükmedilmiş ise de: toplanan delillerden, kadının eşini rahatsız edecek şekilde eski erkek arkadaşından...

Devamını oku

13-02-2021 - 621

Noter Fotokopi Vekaletname ile Yaptığı Satışta Kusurludur
Noterlik Yasası gereğince noter iş yaptıracak kişilerin kimlik ve adresleri ile gerçek isteklerini tamamen öğrenmekle yükümlüdür. Somut olayda davalı noterin dava dışı kişinin elinde bulunan vekaletname fotokopisi ile...

Devamını oku

21-02-2021 - 558

Çocuğun Anne ve Babaya Olan Desteği Dönemsel Olarak Azalacaktır - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
Hayatın olağan akışına göre çocuğun ileride evleneceği ve en az iki çocuk sahibi olacağı kabul edilerek, desteğin evleninceye kadar gelirinin yarısını kendi ihtiyaçları yarısını da anne ve babası için ayıracağı varsayılarak...

Devamını oku

10-03-2021 - 459

Hizmet Kusuru - Adli Yargıda Dava Açılması - İdari Yargının Görevli Olması - Faiz Başlangıcı
İdari Yargılama Usulü Kanununun ilgili maddesi uyarınca görevli olmayan yargı yerinde dava açılması durumunda idareye başvuru zorunluluğu aranmayacağı düzenlendiğinden, bu durumda idarenin adli yargıda dava...

Devamını oku

10-03-2021 - 357

Doğum Sonrasında Engelli Kalma Sebebiyle Açılan Tazminat Davası
İdare Mahkemesince öncelikle bebeğini doğumdan sonra taburcu edilinceye kadarki süreçte çocuk hekimlerince muayene edilip edilmediği ile bebeğin taburcu edilmesine çocuk hekimlerince karar verilip...

Devamını oku

10-03-2021 - 359

Terör Örgütüne Ait Sözde Adalet Divanına Gitmek - Zarar Doğması - Sosyal Risk - Devletin Sorumlu Olmadığı
Davacıların dava konusu zararlarının meydana gelmesinde yasadışı terör örgütünün sözde adalet divanı olarak adlandırılan mahkemesine gitmeleri nedeniyle yaşandığı; davacıların yasadışı bu yola her ne şekilde...

Devamını oku

10-03-2021 - 354

Kaldırım Yanındaki Yükseklikten Düşme - Hizmet Kusuru - İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu
Davalı idarenin bakım ve sorumluluğunda olan karayolunda yeterli tedbir alınmadığından bahisle meydana geldiği ileri sürülen olaydan kaynaklanan zararın ödenmesi istemiyle temyizen incelenmekte olan...

Devamını oku

11-03-2021 - 356

Trafik Kazaları Sebebiyle Açılan Sorumluluk Davaları Hangi Yargı Türünde Görülecektir?
Davalı idarenin sorumluluk sahasında kalan yolda meydana gelen kaza nedeniyle oluştuğu öne sürülen zararın tazmini istemiyle açılan davanın, adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekmektedir....

Devamını oku

11-03-2021 - 2645

Trafik Kazası - Kusur Oranının Tespiti Davası - Görevli Yargı Yeri
Maddi hasarlı trafik kazası akabinde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Değerlendirme Komisyonunca tespit edilen kusur oranının hatalı olduğunun tespitine ilişkin istemin ADLİ YARGI YERİNDE görülmesi gerektiği...

Devamını oku

14-03-2021 - 297

Kaza Tarihine Göre Geçerli Olan Genel Şartlara Bakıldığında Ölenin Kusuru Destekten Yoksun Kalanlara Yansıtılamaz
Talebin dayanağını oluşturan kaza tarihi itibariyle uygulanması gereken yasal mevzuat ve içtihatlar dikkate alındığında; sürücü-işleten destek ister kendi kusuru, ister bir başkasının kusuru ile ölmüş olsun, ölüm,...

Devamını oku

14-03-2021 - 387

Ölenin Kusuru Mirasçılara Yansıtılabilir Mi?
Dava, davacıların desteği tarafından yapılan tek taraflı trafik kazası neticesinde vefat etmesi nedeniyle trafik sigortacısına karşı açılan destekten yoksun kalma tazminatı isteme ilişkindir. Davacıların sırf ölenin mirasçısı...

Devamını oku

14-03-2021 - 356

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Ölenin Kusurunun Mirasçılara Sirayet Edip Edemeyeceği
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının ilgili maddesine göre ancak üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla destek zararları, destekten yoksun kalma teminatı kapsamındadır....

Devamını oku

20-03-2021 - 310

Boşanma Davasına Dayalı Maddi Tazminat İstemi
Kadın tarafından açılan boşanma davasında yapılan yargılama sonucunda ilk derece mahkemesince davalı erkeğin tamamen kusurlu olduğundan bahisle davanın kabulüne karar verildiğinin, kararın davacı kadın...

Devamını oku

20-03-2021 - 345

Boşanma Davasında Maddi Tazminatın Ön İnceleme Aşamasından Sonra Talep Edilmesi
Mahkemece, taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanmalarına karar verilmiş ise de; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda, erkeğin kadına göre ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Kadın...

Devamını oku

20-03-2021 - 316

Daha Ağır Kusurlu Eş Aleyhine Tazminata Hükmedilmesi Gerekir - Nafaka
Mahkemece her iki taraf eşit kusurlu kabul edilerek boşanmaya karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden mahkemece tarafların belirlenen kusurlu davranışları yanında, erkeğin, kadına hakaret ve...

Devamını oku

25-12-2021 - 296

Eşinin Sağlık Problemleri Sırasında İş Gezisine Gitmek
Davacı kadın tarafından 17.10.2016 tarihinde evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine (TMK m. 166/1) dayalı boşanma davası açılmış olup, mahkemece davalı erkeğin, eşinin ameliyatında yanında olmadığı, eşini ihtiyac...

Devamını oku

21-03-2021 - 382

Kurum Zararının Rücu Tazmini İstemi - İşverenin Müteselsil Sorumlu Olacağı Tutar
İşverenin müteselsilen sorumlu olacağı tutar, kendi kusur payı gözetilerek sorumlu tutulacağı miktarın (gelirin ilk peşin sermaye değeri X işverenin kusur oranı), üçüncü kişinin sorumlu olacağı tutar (gelirin ilk peşin...

Devamını oku

22-03-2021 - 319

İşverene Rücu - Tazminat - İşçinin Çalışma Saatlerinin Değerlendirilmesi
Trafik kazasına sebep olan araç şoförünün olayda %100 kusurlu olduğu, İşveren şirketin kusurunun bulunmadığı, 3. kişilerin zararlarına karşı kusursuz sorumluluğunun bulunduğunu bildiren kusur raporunun ve...

Devamını oku

28-03-2021 - 378

Satıcının Ağır Kusurlu Olması Durumunda Ayıbı İhbar Yükümlülüğü
Alıcı, teslim aldığı malı işlerin olağan akışına göre, imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp gördüğü zaman bunu satıcıya uygun süre içinde ihbar etmekle...

Devamını oku

28-03-2021 - 415

Erkeğin İnternet Üzerinden Başka Kadınlarla Duygusal İçerikli Konuşması Boşanma Nedenidir
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı-davacı erkeğe mahkemece yüklenen; sadakatsizlik, tehdit, hakaret ve davacı-davalı kadına ailesi ile görüşmemesi...

Devamını oku

31-03-2021 - 433

Hizmet Kusuru ve Kişisel Kusur Arasındaki Ayrım - Manevi Tazminat
Uyuşmazlık; eldeki davanın davalı kamu görevlisinin hizmet kusurundan mı yoksa kişisel kusurundan mı kaynaklandığı, burada varılacak sonuca göre; davalıya husumet yöneltilmesinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır....

Devamını oku

05-04-2021 - 549

İşçinin Elektrik Akımına Kapılarak Ölmesi
Dava haksız fiilden kaynaklı maddi ve manevi tazminat davasıdır. Vekalet eksikliklerinin giderilmesi, taraf teşkilinin sağlanması, olay tarihinde olayın meydana geldiği inşaatın ruhsatının bulunup bulunmadığı...

Devamını oku

05-04-2021 - 384

Temizlik Yaparken Elektrik Akımına Kapılarak Sakat Kalmak - Elektrik Dağıtım Şirketinin Sorumluluğu
Dava haksız fiilden kaynaklı maddi ve manevi tazminat davasıdır. Davacılar vekili ilk alınan kusur raporuna karşı davalı tarafın itiraz etmediğinden kazanılmış hak oluştuğunu ileri sürmüş ise de davalıya çıkartılan...

Devamını oku

16-04-2021 - 637

Erkeğin İş Çıkışında Sürekli Olarak Annesinin Evine Gitmesi Boşanma Sebebidir
Erkeğin -Sürekli akşamları iş çıkışından sonra annesinin evine giderek bu durumu alışkanlık haline getirmek, evin ihtiyaçlarını gidermeyerek birlik görevlerini yerine getirmemek ve evi terk etmek- kadının ise ilk derece...

Devamını oku

23-04-2021 - 690

Erkeğin Eşine Sürekli Seni Seviyorum Beni Affet Diyerek Mesaj Atması Kadının Kusurlarını En Azından Hoşgörü İle Karşıladığını Göstermektedir
Boşanmaya sebep olan olaylarda davacı- davalı kadının kusurlu olmadığı ve boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği de sabit olduğuna göre, davacı- davalı kadın yararına uygun miktarda yoksulluk nafakasına ...

Devamını oku

27-04-2021 - 378

Çocuk İstemeyen Eş Kusurludur - Çocuk İstememek Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğindedir
Erkeğin kesinleşen kusurlu davranışları yanında -Kadından ortak çocuk istemediği- anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre boşanmaya sebep olan olaylarda davacı erkeğin davalı kadına oranla -Daha ağır...

Devamını oku

08-05-2021 - 679

Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Manevi Tazminat - Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi
Dava, trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir. 18/06/2011 günü meydana gelen trafik kazasında davacı ... ile davacı ...nun karşıdan karşıya geçmek istediği sırada davalılardan ...nin sevk ve...

Devamını oku

09-05-2021 - 303

Canlı Bomba Saldırısı - Zararın Tazmini - İdarenin Kusuru - Yaşam Hakkı
Başvuru, kamu makamları tarafından öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğu ileri sürülen canlı bomba saldırısı sonucu meydana gelen yaralanma olayından kaynaklanan zararların tazmini istemiyle açılan davada olayın idarenin...

Devamını oku

12-05-2021 - 930

Eski Sevgilinin Fotoğrafını Saklamak Boşanma Sebebi Olduğu Gibi Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğundan Manevi Tazminata Hükmedilmelidir
Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden mahkemece kabul edilen kusurlu davranışların yanı sıra davalı-karşı davacı erkeğin, eski kız arkadaşının fotoğraflarını arabasının bagajında sakladığı ve bu şekilde güven sarsıcı davranışlar sergilediği...

Devamını oku

12-05-2021 - 326

Maddi Ve Manevi Tazminat - Boşanma
TarafIarın tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate...

Devamını oku

14-05-2021 - 350

Boşanma - Hamile Eşin Oruç Tutması Kusur Sayılır Mı?
Davacı kadının dava dilekçesinde maddi tazminat olarak talep ettiği altınlar, evlilik öncesinde taraflarca düzenlenen ve mehir senedi ile davalı erkek tarafından davacı kadına ödenmesi kararlaştırılan 100 gr 5 adet bilezik ve 50 adet çeyrek ...

Devamını oku

25-05-2021 - 311

İşçinin Kendi Sorumluluğunda Olan Makineye İhmali İle Zarar Vermesi
Davacı vekili, davalı işçinin işyerinde baskı operatörü olarak çalıştığını, işçinin işin ifası sırasında makinenin başında durması gerekirken, durmaması sebebiyle makine kafalarının kumaşa sürtmesine ve makinenin arızalanmasına ...

Devamını oku

28-05-2021 - 469

Bankanın İnternet Bankacılığından Doğan Zarardan Sorumluluğu
Davalı ...Ş. nin temyiz istemine gelince, bilirkişi kurulu raporunda her ne kadar davalı bankaya da 3. kişilerce yapılan internet dolandırıcılığından dolayı kusur verilmişse de, davalı bankanın dosya içerisindeki...

Devamını oku

14-06-2021 - 301

Polis Aracının Sebep Olduğu Trafik Kazasına İlişkin Tazminat Davasında Görevli Mahkemeler Adli Yargı Mahkemeleridir
Dava dilekçesinde hizmet kusuru nedenine dayanılmadığı gibi, somut olay bakımından da hizmet kusurunu gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Aracın işleteni, tehlike sorumluluğu ilkelerine göre karşı araçta oluşan zarardan sorumludur. Araç sürücüsü de haksız fiil hükümlerine göre kusuru ...

Devamını oku

05-07-2021 - 305

İş Kazası - Kusur Raporu
Yapılacak iş, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda öncelikle haklarında suç duyurusunda bulunan şahıslara ait ceza dosyasının asılları veya onaylı suretlerinin, ilgili mahkemelerce hüküm verilmiş ve kesinleşmiş ise kesinleşme şerhli ilamla...

Devamını oku

14-07-2021 - 396

Boşanma - Kusur - Kişilik Haklarına Saldırı - Manevi Tazminat
Taraflarca açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı karşılıklı boşanma davalarının yapılan yargılaması sonunda, ilk derece mahkemesince kadın ağır kusurlu bulunarak tarafların davalarının kabulü ile boşanmalarına...

Devamını oku

14-07-2021 - 357

Boşanma - Kusur
Buna göre; kadın tarafından açılan nafaka davası ile erkek tarafından açılan ve reddedilen boşanma davasında erkeğe yüklenen kusurlu davranışların kesinleştiği, evlilik birliğinin, devamı eşlerden beklenmeyecek derecede, temelinden sarsıldığı ...

Devamını oku

14 Şubat 2022, 08:43 - 536

Kusurlu Eş Yararına Dahi Tedbir Nafakasına Hükmedilebilir
Kural olarak her dava açıldığı tarihteki şartlara göre değerlendirilir. Dolayısıyla hâkim, önüne gelen dosyada, tarafların ve çocukların gereksinimlerine bağlı olarak derdest olan diğer davaların akıbetine bağlı olmaksızın uygun bir nafakaya karar verecek, gerekli...

Devamını oku

06 Mart 2022, 11:12 - 329

Eşinin Kredi Kartını İptal Ettiren Erkek - Boşanma - Kusur - Tazminat
Toplanan delillerin değerlendirilmesinde; tarafların 09.06.2012 tarihinde evlenerek Manavgat a yerleştikleri, sonrasında birlikte aldıkları karar ile ayrı yaşamaya başladıkları, dolayısıyla kadın eşin İstanbul a ailesinin yanına dönmek durumunda kaldığı, bu tarihten sonra eşinin işi ve geliri olmadığını bilen erkeğin,...

Devamını oku

06 Mart 2022, 11:08 - 656

Evlenince Sigarayı Bırakacağına Dair Söz Vermek - Boşanma Davasında Kusur
Somut olaya gelindiğinde; erkek tarafından TMK nın 166/1. maddesine dayalı olarak 21.06.2012 tarihinde genel sebebe dayalı boşanma davası açıldığı, buna karşılık kadının da 27.07.2012 tarihinde TMK nın 162. maddesinde belirtilen özel sebebe dayalı boşanma davası açtığı, ...

Devamını oku

06 Mart 2022, 10:28 - 397

Aldatan Eşe Gavat Denilmesi - Boşanma Davasında Kusur
Somut olayda da davacı karşı davalı erkeğin başka bir kadınla ilişki kurmak, bu kişiyi yakın çevresine -yengeniz- diyerek tanıtıp, sosyal ortamlarda birlikte bulunmak suretiyle açık şekilde sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı anlaşılmıştır. Davacı karşı davalı erkeğe atfedilen bu kusur belirlemesi ...

Devamını oku

06 Mart 2022, 10:16 - 344

Kadının Eğitim Hakkını Engelleyen Koca - Boşanma
Davacı kadından kaynaklanan dava dosyasında ispatlanan bir kusur yoktur. Erkeğin mevcut kusurlarının yanında, eşini evden uzaklaştırdığı, manevi anlamda bağımsız ev temin etmediği, kadının eğitim hakkının engellediği dosya kapsamında tanık beyanlarıyla ispatlanmıştır....

Devamını oku

25-08-2021 - 351

Meslek Hastalığının Oluşumunda Kaçınılmazlık Faktörünün Uygulama Yeri ve Etkisi Yoktur
Yukarıda açıklanan nedenlerle, meslek hastalığının oluşumunda kaçınılmazlık faktörünün uygulama yeri ve etkisinin bulunmadığı gözetilerek, bozma sonrası alınan 11.05.2017 tarihli rapor ile davalı işverene %90, işçiye %10 kusur ...

Devamını oku

27-08-2021 - 282

İşçinin İşyerinde Kalp Krizi Geçirmesi - İş Kazası
Uyuşmazlık, meydana gelen iş kazasında sorumluluğun tespiti noktasında toplanmaktadır. Mahkemece yapılacak iş davacının kaza öncesi ve kaza sonrası dönemlere ait, temin edilebilen tüm tıbbi belge ve raporları...

Devamını oku

29-08-2021 - 306

Davacı Vekilince Kusur Oranlarına Yönelik Yeni Bir Rapor Alınması Talebi Olmaksızın Dosyanın Hesap Raporuna Gönderilmesinin İstenmesi - İlk Rapordaki Kusur Oranları Yönünden Davalı Yararına Usulü Kazanılmış Hakkın Doğması
Mahkeme tarafından 30.12.2011 tarihli kusur raporuna itiraz için taraflara iki haftadan fazla süre verildiği davalılar vekilince rapora itiraz dilekçesi ile yine Kanundaki süre içinde itiraz edildiği davacılar vekilince ise...

Devamını oku

28-10-2021 - 270

İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezliğe Uğrayan Sigortalının Zararlarının Giderilmesi İstemi
Dava, meydana gelen iş kazası sonucu sürekli işgöremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. Hükme esas alınan kusur bilirkişi raporunda olayın meydana...

Devamını oku

28-10-2021 - 283

İş Kazası Sonucu Vefat Eden Sigortalının Yakınlarının Maddi Ve Manevi Zararlarının Giderilmesi
Dava, meydana gelen iş kazası sonucu vefat eden sigortalının yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, meydana gelen iş kazasında sorumluluğun tespiti noktasında...

Devamını oku

21-11-2021 - 316

Kusuru Olmayan Alkollü Sürücüye Tazminat Ödenmesi
Yargıtay, trafik kazasında hiçbir kusuru olmayan sürücünün alkollü olmasına rağmen tazminat almasına hükmetti. Tazminat davasına konu trafik kazasından hiçbir kusuru olmayan sigortalının sırf alkollü olması sebebiyle...

Devamını oku

04-12-2021 - 261

Dava Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar Eldeki Davada Taraflara Kusur Olarak Yüklenemez
Tarafların dava tarihinden sonra yeniden bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirdikleri, ıslah dilekçesi ile dayanılan zina fiilinin ise davanın devamı sırasında tarafların bir araya gelmelerinden sonra gerçekleşen bir...

Devamını oku

06-12-2021 - 260

Köy Minibüsünde Kaza Geçiren ve Sakat Kalan Öğretmen Tazminat Talebinde Bulunabilir Mi
Uyuşmazlığa konu olayda, davalı idare tarafından eğitim hizmetinin sürekliliğini sağlama amacıyla asıl görev yerinden başka bir yerde süre belirlenmeksizin geçici olarak görevlendirilen ve bu suretle diğer görevlilere nazaran ilave riske katlanan davacılardan ...ın bu görevi ifa...

Devamını oku

01-01-2022 - 330

Boşanma Davası - Ses Kaydı - Fotoğraf - Delil Değeri
Mahkemece, -kadın tarafından sunulan belge içeriğine göre davalı erkeğin başka kadınlarla facebook ve Outlook hesaplarından mesajlaştığı- gerekçesiyle, boşanmaya sebep olan olaylarda davalı erkeğin tamamen...

Devamını oku

01-01-2022 - 292

Eşini İşyerinde Küçük Düşürme - Boşanma - Tam Kusur
Mahkemece taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanmalarına karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı kadının boşanmayı gerektirir kusurlu bir davranışının kanıtlanmadığı, davacı erkeğin...

Devamını oku

01-01-2022 - 406

Boşanma - Eşit Kusur - Manevi Tazminat
Bölge adliye mahkemesince davalı kadının, davacının ilk evliliğinden olan ergin olmayan çocuğuna iyi davranmadığı ve şiddet uyguladığı, davacı erkeğin de eşi ile yeterince ilgilenmeyerek birlik görevlerini yerine...

Devamını oku

01-01-2022 - 237

Boşanma - Yoğun Aile Müdahalesi - Anne Beyanlarına İtibar Edilemeyeceği
Türk Medeni Kanununun ilgili maddesine göre boşanmayı isteyebilmek için tamamen kusursuz ya da az kusurlu olmaya gerek olmayıp, daha fazla kusurlu bulunan tarafın dahi dava hakkı bulunmakla beraber,...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:01 - 247

Kredi Kartı Limitinin İstek Dışında Artırılması - Kartın Kaybolması - Müterafik Kusur
Mahkemece bozma ilamına uyulduktan sonra alınan bilirkişi raporunda davacı bankanın tam kusurlu olduğu, alınan ikinci bilirkişi raporunda ise davacı ve davalının zararın meydana gelmesinde %50...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:50 - 437

Şekli Anlamda Kesinleşmeyen Hükmün Maddi Anlamda da Kesinleşmeyeceği
Somut olayda, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davalı-davacı erkek ağır, davacı-davalı kadın hafif kusurlu bulunmuş; buna ilişkin gerekçeye dayalı olarak da boşanmaya ve ferilerine karar verilmiştir....

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:54 - 217

Birden Çok Boşanma Davası Açılması - Taraflara Yüklenen Tüm Kusurların Bir Kez Belirlenmesi Gerektiği
Taraflarca evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı olarak karşılıklı boşanma davaları ikame edilmiş, ilk derece mahkemesince boşanmaya sebebiyet veren olaylarda, kadın eşin kusursuz, erkek eşin ise tam kusurlu...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 06:15 - 251

Kamu Görevlisinin Hizmet Kusurundan Kaynaklı Rücuen Tazminat İstemi
Yerel mahkemece, davacı idare tarafından ödenen tazminat miktarı gözönüne alınarak davanın kabulüne karar verilmiş ise de; rücu davalarında kural, kişilerin kusurları oranında sorumlu tutulmaları esasıdır....

Devamını oku

29 Ocak 2022, 06:40 - 251

Hatır Taşımacılığında Tazminattan İndirim Yapılması Gerektiği
Somut olayda; motosiklette yolcu konumunda olan destek kaza tespit tutanağına göre kask takıp takmadığının tespit edilemediği, ölü muayene tutanağına göre; davacılar murisinin ölüm nedeni genel beden travması ...

Devamını oku

23 Mart 2022, 08:39 - 382

Küçüğün Orman Yangını Çıkarması - Ev Başkanının Sorumluluğu
Davada; orman yangınına sebebiyet verilmekle, zararın kapsamının tayininde davacı idarenin kusurunun olup olmadığının da araştırılıp, tartışılması, yangının nitelik ve niceliği itibariyle davacı tarafın alması gereken tedbirleri alıp almadığının ve yangının büyümemesi için sorumluluk halinin değerlendirilmesi gerekir....

Devamını oku

23 Mart 2022, 08:42 - 524

Sigorta Poliçesinin Yenilenmemesinde Bankanın Sorumluluğu
Mahkemece, Taraflar arasında imzalanan ... sözleşmesinde bankanın hayat sigortasını resen yenileme yetkisinin bulunduğuna dair herhangi bir hüküm bulunmayıp, davalı banka da ilk sigortanın sona ermesinden sonra takip eden yıllarda hayat sigortasını yenileme yükümlüğü davacıdadır. Ayrıca hayat sigortası zorunlu sigorta olmayıp...

Devamını oku

27 Mart 2022, 05:01 - 555

Maddi Çıkar için Evlenme - Küfür Edip Evden Kovma - Kusur - Nafaka
Davalı-davacı kadın evlilik tarihinden üç gün önce 11.12.2015 tarihinde davacı-davalı erkeğin tek tapulu mal varlığı olan oturduğu evini tapuda satış yoluyla devralmış, mahkemeye ise kendisine ait taşınmazın satışı suretiyle elde ettiği parayla davacı-davalı erkeğin evini satın aldığını beyan etmiş ise de...

Devamını oku

27 Nisan 2022, 08:50 - 410

Tapu Sicilinin Yanlış Tutulması - Tazminat
Devletin tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan sorumluluğu 4721 sayılı TMK 1007. maddede düzenlenmiş olup maddenin 1. fıkrasında; -Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur.- hükmü yer almaktadır....

Devamını oku

27 Nisan 2022, 08:54 - 408

Hizmet Kusuru - Tazminat - Yargılamanın Uzun Sürmesi - Adil Yargılanma
Başvuru, hizmet kusurundan kaynaklanan alacak davasında usul ve kanuna aykırı karar verilmesi; esaslı iddiaların Yargıtay kararlarında cevaplanmaması ve yargılamanın uzun sürmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir....

Devamını oku

06 Temmuz 2022, 08:45 - 203

Ödenen Tazminat İçin İşçiye Rücu Edilen Davalarda Görevli Mahkeme İş Mahkemeleridir
Uyuşmazlık, ilama dayalı ödenen tazminatın kusur oranına göre rücuen tazmini isteğine ilişkindir. Davalı işçinin kaza tarihi itibari ile davacı .... çalışanı olduğu, o dönem de .... ile devir sözleşmesinin yapılmadığı, davacı işverenin ödediği tazminatı kendi işçisinden rücuen ...

Devamını oku

11 Ağustos 2022, 08:49 - 537

Pert Total Durumu - Kdv nin Eklenmesi
Somut olayda davacı vekili, davalı nezdinde sigortalı aracın müvekkilinin aracına çarpması nedeniyle müvekkilinin aracının hasarlandığını ileri sürerek hasar tazminatı isteminde bulunmuştur. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda, kaza nedeniyle davacıya ait aracın sağ arka, ön ve alt aksamlarından araç ...

Devamını oku

22 Kasım 2022, 10:20 - 237

Ortak Konutun Anahtarının Aileye Verilmesi - Boşanma - Ağır Kusur
Ortak konutun anahtarını ailesine vererek evin manevi bağımsızlığını ihlal eden eş, boşanma davasında ağır kusurludur....

Devamını oku

29 Kasım 2022, 13:40 - 125

Devlet Ayı Saldırısına Uğrayan Muhtara Tazminat Ödeyecek
İdarenin, ayı saldıran muhtara, kusursuz sorumluluk ilkesi gereği tazminat ödemesi gerekir....

Devamını oku

13 Temmuz 2023, 09:38 - 94

Tüp Bebek Tedavisine İlgisiz Davranma - Boşanmada Kusur
Boşanmaya sebebiyet veren ve gerçekleşen olaylarda erkeğin; önceki evliliklerinden olan çocukları ile ilgilenmesini sorun haline getiren ve ailesi ile görüşmek istemeyen kadın az; tüp bebek tedavisinde ilgisiz davranarak, eşi ile birlikte kontrollere gitmeyen, eşini desteklemeyen, ...

Devamını oku