Uyuşturucu Madde Ticareti - Delil Yetersizliği


Yargıtay 10. Ceza Dairesi
2020/375
2020/1002
2020-02-17

Özet:

  • Olay tutanağına göre, sanığın ayağının yanında yerde 54 adet MDMA içeren tablet bulunduğu ve yapılan tahlil sonucuna göre kanında esrar ve kokain metaboliti tespit edildiği,
  • “Uyuşturucu madde ticareti” yapma suçunun konusunun MDMA içeren tabletler olduğu, “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunun konusunun ise hem bu tabletler hem de sanığın kanında tespit edilen esrar ve kokain metaboliti olduğu,
  • Bununla birlikte dosya kapsamına göre MDMA içeren tabletlerin sanığa ait olduğuna veya sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair kesin ve yeterli delil bulunmadığı, mahkemece ulaşılan kanaatin de bu yönde olduğu, bu nedenle uyuşturucu madde ticareti suçunun oluşmadığı ve sanığın aynı olay kapsamında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma eylemi bakımından zaten ayrı bir soruşturma yürütülüp açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda mahkûmiyetine karar verilmiş olduğu gözetilerek,
  • Uyuşturucu madde ticareti yapma suçu yönünden mahkemenin takdirine göre delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmesi gerekirken, değişen suç vasfına göre sanığın kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

 

Adalet Bakanlığının, 03/02/2020 tarihli yazısı ile uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanık ... hakkında yapılan yargılama sonucunda değişen suç vasfına göre TCK'nın 191/1 ve 62/1. maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına dair ...10. Ağır Ceza Mahkemesinin 13/12/2018 tarihli ve 2018/441 esas, 2018/501 sayılı kararının kanun yararına bozulmasına yönelik talebi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 11/02/2020 tarihli ihbar yazısı ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı.

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

A) Konuyla İlgili Bilgiler:

1- Sanık ... hakkında, 16/10/2015 tarihli olay tutanağına göre kolluk görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu engelleme çalışmaları kapsamında, uyuşturucu madde satışı yapıldığından şüphelenilen mahallerde yapılan kontrolde Ova spor salonu isimli yerin önünde sanık ile birlikte 5 kişinin kimlik kontrolü yapılmak istendiği sırada sanığın ayağının yanında yerde şeffaf poşet içinde 54 adet MDMA içeren tablet bulunduğu, poşet üzerinde parmak izi tespit edilemediği, sanığın beyanında uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını, kime ait olduğunu da bilmediğini beyan ettiği, diğer sanıkların da ele geçen maddeyi kabul etmedikleri, yapılan tahlil sonuçlarına göre sanık ...’nın kanında esrar ve kokain metaboliti tespit edildiği, tüm sanıklar hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma” ve “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçlarından soruşturma başlatıldığı,

2- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu nedeniyle yapılan soruşturma sonucunda 23/10/2015 tarihinde kamu davasının açılmasının ertelenmesine, tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verildiği,

Ancak sanığın erteleme süresi zarfında 16/03/2017 tarihinde tekrar uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle erteleme kararı kaldırılarak 16/06/2017 tarihli iddianameyle dava açıldığı,

Yapılan yargılama sonucunda ...18. Asliye Ceza Mahkemesinin 09/05/2019 tarihli ve 2017/752 esas, 2019/636 sayılı kararıyla, TCK'nın 191/1 ve 62/1. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına, 51. maddesi gereğince cezasının ertelenmesine karar verildiği, hükme karşı istinaf yoluna başvurulduğu, henüz istinaf incelemesinin sonuçlanmadığı,

3- Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan yapılan soruşturma sonucuda 18/11/2015 tarihli iddianameyle kamu davası açıldığı, yapılan yargılama sonucunda ...10. Ağır Ceza Mahkemesinin 26/04/2016 tarihli ve 2015/309 esas, 2016/218 sayılı kararıyla tüm sanıklar hakkında “sanıkların uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediğine dair mahkûmiyete yeterli delil bulunmadığı, değişen suç vasfına göre eylemin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturacağı” gerekçesiyle TCK'nın 191/1 ve 62/1. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına, 191/8. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, kararın itiraz edilmeksizin 04/05/2016 tarihinde kesinleştiği,

Ancak sanık ...’nın denetim süresi içinde 29/06/2017 tarihinde işlediği iddia edilen kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan mahkûm edildiğinin ihbar edilmesi üzerine ...10. Ağır Ceza Mahkemesinin 13/12/2018 tarihli ve 2018/441 esas, 2018/501 sayılı kararıyla hükmün açıklanmasına, TCK'nın 191/1 ve 62. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği, hükmün usulüne uygun olarak tefhim edildiği ancak yasa yolu incelemesinden geçmeksizin 28/12/2018 tarihinde kesinleştiği,

Anlaşılmıştır.

B) Kanun Yararına Bozma Talebi:

Kanun yararına bozma talebi ve ihbar yazısında, "Kullanmak için uyuşturucu madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan sanık ...'nın mahkumiyetine ilişkin ...18. Asliye Ceza Mahkemesinin 09/05/2019 tarihli ve 2017/752 esas, 2019/636 sayılı kararını kapsayan dosya aslının istinaf incelemesi amacıyla ...Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiş olduğu anlaşıldığından, onaylı dosya sureti üzerinden yapılan incelemede,

Her ne kadar sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti suçu yönünden yapılan soruşturma neticesinde ...Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 18/11/2015 tarihli ve 2015/63451-53 soruşturma.... sayılı iddianame ile kamu davası açılması üzerine, değişen suç vasfı itibariyle kullanmak için uyuşturucu madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan ...10. Ağır Ceza Mahkemesinin 13/12/2018 tarihli ve ..... sayılı kararı ile sanığın mahkumiyetine karar verilmiş ise de,

Sanık hakkında 16/10/2015 tarihli eylemi nedeniyle uyuşturucu madde ticareti suçundan ...Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/63451-53 sayılı dosyası üzerinden yapılan soruşturma sırasında, şüphelinin aynı zamanda uyuşturucu maddeyi kullanması nedeniyle soruşturma evrakının kullanmak için uyuşturucu madde kabul etmek veya bulundurmak suçu yönünden tefrik edilerek evrakın soruşturma defterinin 2015/63943 numarasına kayıt edildiği,

Kullanmak için uyuşturucu madde kabul etmek veya bulundurmak suçu yönünden sanık hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda ...Cumhuriyet Başsavcılığının 23/10/2015 tarihli ve 2015/63943-53 soruşturma, 2015/2010 sayılı kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına dair karar verildiği,

Şüphelinin erteleme süresi içerisinde yeniden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı gerekçesiyle erteleme kararının kaldırıldığı, şüpheli yönünden evrak tefrik edilerek soruşturma defterinin 2017/41062 numarasına kayıt edildiği ve ...Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 16/06/2017 tarihli ve 2017/41062-33 soruşturma, 2017/12516 esas, 2017/9899 sayılı iddianame ile kamu davası açılması üzerine ...18. Asliye Ceza Mahkemesinin 09/05/2019 tarihli ve 2017/752 esas, 2019/636 sayılı kararı ile mahkumiyetine karar verildiğinin anlaşılması karşısında,

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/7. maddesinde yer alan, “Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir.” şeklindeki düzenleme gereğince, aynı eyleme ilişkin ...Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/63943-53 numaralı soruşturma sonucunda ...18. Asliye Ceza Mahkemesine açılmış olan dava bulunduğu gözetilmeden, ...10. Ağır Ceza Mahkemesince davanın reddine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesinde isabet görülmemiştir." denilerek, ...10. Ağır Ceza Mahkemesinin 13/12/2018 tarihli ve 2018/441 esas, 2018/501 sayılı kararının bozulması istenmiştir.

C) Konunun Değerlendirilmesi:

Her ne kadar ...10. Ağır Ceza Mahkemesince “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçu bakımından açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda değişen suç vasfına göre “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçundan mahkûmiyet kararı verilmişse de,

Olay tutanağına göre, sanığın ayağının yanında yerde 54 adet MDMA içeren tablet bulunduğu ve yapılan tahlil sonucuna göre kanında esrar ve kokain metaboliti tespit edildiği, “uyuşturucu madde ticareti” yapma suçunun konusunun MDMA içeren tabletler olduğu, “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunun konusunun ise hem bu tabletler hem de sanığın kanında tespit edilen esrar ve kokain metaboliti olduğu, bununla birlikte dosya kapsamına göre MDMA içeren tabletlerin sanığa ait olduğuna veya sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair kesin ve yeterli delil bulunmadığı, Mahkemece ulaşılan kanaatin de bu yönde olduğu, bu nedenle uyuşturucu madde ticareti suçunun oluşmadığı ve sanığın aynı olay kapsamında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma eylemi bakımından zaten ayrı bir soruşturma yürütülüp açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda mahkûmiyetine karar verilmiş olduğu gözetilerek, uyuşturucu madde ticareti yapma suçu yönünden Mahkemenin takdirine göre delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmesi gerekirken, değişen suç vasfına göre sanığın kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırı olup, kanun yararına bozma talebi bu yönüyle ve değişik gerekçeyle yerinde görülmüştür.

D) Karar:

Açıklanan nedenlere göre; ...10. Ağır Ceza Mahkemesinin 13/12/2018 tarihli ve 2018/441 esas, 2018/501 sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince kanun yararına BOZULMASINA, aynı Kanunun 309. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendinin verdiği yetkiye dayanılarak; sanığın BERAATİNE, hükmolunan cezanın bütün sonuçlarıyla ortadan KALDIRILMASINA, dosyanın Adalet Bakanlığına iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 17.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)