ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Trafik Kazası - Keşif Deliline Dayanmama

04-10-2020 - 989

Trafik Kazası - Keşif Deliline Dayanmama


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/11660
2019/6174
2019-05-15

Özet:

  • Davacı vekili, dava dilekçesinde delilleri arasında Bursa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin dosyasına ve bilirkişi incelemesine dayanmış ise de keşif talebinde bulunmamış, masraf olarak da bilirkişi ücreti yatırmıştır. Bu nedenle, mahkemece bilirkişi heyetinden keşif sonucu rapor alınmasına, bu nedenle gider avansını tamamlanmasına tamamlamazsa keşif delilinden vazgeçmiş sayılacağına dair ihtar olunan ara karar usulüne uygun değildir.
  • Bu durumda mahkemece, ilgili ceza dosyası dosya arasına alındıktan sonra, kusur ve hasar konusunda uzman bilirkişiden, dosya arasında yer alan Bursa 2. Sulh Hukuk Mahkemesi dosyası, ceza dosyasındaki ve işbu dosyadaki mevcut tüm deliller birlikte değerlendirilerek, kusur durumunun ve aracın hasarının ne olduğu aracın tamirinin ekonomik olup olmadığının, ekonomik ise tamir bedelinin, ekonomik değilse; aracın kaza tarihindeki 2. el piyasa rayiç bedelinden sovtaj değerinin mahsubu ile gerçek zarar miktarının hesaplanması konusunda ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık rapor alınarak, varılacak sonuca göre bir karar vermek gerekir.

K A R A R

Davacı vekili, davacıya ait aracın davalı ...'e ait, davalı ...'in sevk ve idaresindeki araç ile çarpışmasıyla meydana gelen kazada, araçta oluşan hasarın tespiti için Bursa 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin ... Esas sayılı dosyasında dava açıldığını, yapılan yargılamada hasarın 11.192,00 TL olduğu, aracın piyasa değerinin ise 7.000,00 TL olduğu, bu nedenle aracın pert total olduğunun tespit edildiğini, ancak kararın Yargıtay'ca bozulması üzerine davanın reddine karar verildiğini, davalı ... şirketinin davalıya ait aracın Zorunlu Trafik Sigortasını düzenlediğini, davalı ... şirketine gönderilen ihtarnameye rağmen herhangi bir ödeme yapılmadığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik tedavi gideri için 100,00 TL, araç hasar bedeli için 1.000,00 TL ile 1.000,00 TL maddi tazminat bedeli olmak üzere toplam 2.100,00 TL'nin kaza tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ..., davanın zamanaşımına uğradığını, kazanın meydana gelmesinde bir kusurunun bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı ... vekili, davanın zamanaşımına uğradığını, kazanın meydana gelmesinde davacının kusurlu olduğunu, davacıda ciddi bir yaralanma olmadığını belirterek, davanın reddini talep etmiştir.

Davalı ... şirketi vekili, davanın zamanaşımına uğradığını, davalıya ait ... plakalı aracın müvekkili şirket nezdinde zorunlu trafik sigortasının bulunamadığını, bu hususun davacı tarafından ispat edilmesi gerektiğini, ... plakalı aracın sigortalı olduğunu, müvekkili şirketin sigortalının kusuru oranında ve poliçe limiti ile sınırlı sorumluluğunun olduğunu, davacının bildirdiği hasar miktarının gerçeği yansıtmadığını ve fahiş olduğunu, 6111 sayılı kanun gereğince tedavi masrafları yönünden davalı şirketin sorumluluğunun bulunmadığını, kaza tarihinden itibaren faiz istenemeyeceğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davacı vekili, 09/11/2015 tarihli duruşmada imzalı beyanında, tedavi giderleri yönünden SGK'yı davaya dahil etmeyeceklerini, tedavi giderlerine yönelik taleplerinden vazgeçtiklerini belirtmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama, toplanan delillere göre; davanın reddine dair karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.

Davacı taraf, 07.05.2011 tarihinde gerçekleşen maddi hasarlı yaralamalı trafik kazası sonucunda aracın hasar gördüğünü belirterek maddi tazminat talebinde bulunmuş, mahkemece keşif yapılmasına karar verilmiş, davacı tarafça keşif ve bilirkişi masrafı süresi içerisinde yatırılmadığı gerekçesiyle ispatlanamayan davanın reddine karar verilmişse de varılan sonuç dosya kapsamına ve mevcut duruma uygun düşmemiştir. Mahkemece resen keşif kararı verebilirsede dosya arasında yer alan Bursa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin ... Esas-2013/1603 Karar sayılı dosyasında keşif yapılarak makine mühendisi tarafından krokili rapor düzenlendiği, yargılamanın sonucunda davacının tespit niteliğindeki talebi nedeniyle hukuki yarar yokluğundan davanın reddine karar verildiği, bu nedenle davacı tarafından maddi tazminat talepli iş bu davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Davacı vekili, dava dilekçesinde delilleri arasında Bursa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin dosyasına ve bilirkişi incelemesine dayanmış ise de keşif talebinde bulunmamış, masraf olarak da bilirkişi ücreti yatırmıştır. Bu nedenle, mahkemece bilirkişi heyetinden keşif sonucu rapor alınmasına, bu nedenle gider avansını tamamlanmasına tamamlamazsa keşif delilinden vazgeçmiş sayılacağına dair ihtar olunan ara karar usulüne uygun değildir.

Bu durumda mahkemece, ilgili ceza dosyası dosya arasına alındıktan sonra, kusur ve hasar konusunda uzman bilirkişiden, dosya arasında yer alan Bursa 2. Sulh Hukuk Mahkemesi dosyası, ceza dosyasındaki ve işbu dosyadaki mevcut tüm deliller birlikte değerlendirilerek, kusur durumunun ve aracın hasarının ne olduğu aracın tamirinin ekonomik olup olmadığının, ekonomik ise tamir bedelinin, ekonomik değilse; aracın kaza tarihindeki 2. el piyasa rayiç bedelinden sovtaj değerinin mahsubu ile gerçek zarar miktarının hesaplanması konusunda ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık rapor alınarak, varılacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 15/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
delil bilirkişi keşif rapor gider avansı ihtar kusur hasar tamir rayiç bedel sovtaj gerçek zarar
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları