ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Aranan : "imza" içeren kararlar

'imza' için Arama Sonuçları:

21-09-2020 - 576

Boş Yıllık İzin Formlarının Önceden İmzalatılması
Davacı dava dilekçesinde boş yıllık izin formlarının önceden imzalatıldığını, daha sonra davalının bu formları isteği gibi doldurduğunu, yurt dışında seferde olduğu günlerde dahi yıllık izin kullandırılmış gibi gösterildiğini iddia ederek, yıllık ücretli izin alacağı talebinde bulunmuştur. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 621

Eşini Kefil Gösterip Onun Yerine İmza Atma
Belgede sahtecilik suçlarında önceden verilen rıza üzerine borçlu yerine onun imzasının atılmasında zarar verme bilinç ve iradesi ile hareket edilmediğinden suç kastından söz edilemeyeceği, rızanın açık veya zımni olabileceği cihetle; ...

Devamını oku

27-09-2020 - 663

Evrakta Sahtecilik - Çalışanı Seçmede Özensizlik - Kusur - Tazminat
Dava, davacının Sümerbank AŞ ...Şubesindeki TL ve döviz hesaplarından bilgisi ve talimatı olmadan çalışanının sahte imzalı belge ve talimatlarla işlem yapmasına müsaade edilerek hesabından usulsüz para çekilmesi nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkin olup, mahkemece davalılardan ING Bank A.Ş ve ... yönünden açılan davanın kabulüne, davalı TM...

Devamını oku

25-09-2020 - 704

İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığının Kesin Olarak Belirlenememesi
Somut olayda; mahkemenin hükmüne esas aldığı, Adli Tıp Kurumunca düzenlenen raporda; senet üzerinde atılı bulunan imzaların kuvvetle muhtemel ... ın eli ürünü olduğunun belirtildiği ve imzanın aidiyeti konusunda kesin bir görüş bildiriminde bulunulmadığı görülmüştür. ...

Devamını oku

27-09-2020 - 871

Avukatın Haksız Yere Şikayet Edilmesi - Manevi Tazminat
Davalının vekâlet ilişkisinin sona erdiğine ve davacıyı ibra ettiğine dair imzalı bir yazı vermiş olmasına rağmen, davacının ibranameyi kaybetmesi üzerine davacı hakkında gerek Cumhuriyet Savcılığına, gerek İstanbul Barosuna şikâyet dilekçeleri vermek, gerekse hukuk mahkemesinde...

Devamını oku

24-09-2020 - 550

İstifa Dilekçesi - Müzayaka Durumu
Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının davalı işyerinde çalışırken guatr ameliyatı olduğu, ameliyat sonrası tedavi nedeniyle o ortamda çalışamayacağını düşünerek izne ayrıldığı, izin sırasında mahkemenin gerekçesine dayanak belgenin davacıya imzalatıldığı anlaşılmıştır. Davalı işyerinde 6 yılı aşkın çalışan davacının sağlık nedenleri ...

Devamını oku

24-09-2020 - 655

Avukat Sıfatı Olmayan Vekilin İşlemleri
Somut olayda, borçlu...r tarafından avukat sıfatı bulunmayan eşi ... e emekli maaşı alımı ve telefon devri konusunda vekaletname verilmiştir. ... in, borçlu...r adına dava açma konusunda vekalet ehliyeti bulunmadığından...r adına icra mahkemesinde şikayette bulunma, borca ve imzaya itiraz etme yetkisi yoktur....

Devamını oku

23-09-2020 - 1509

Kambiyo - İmzaya İtiraz - Feragat - Tazminat
Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan icra takibi nedeniyle örnek 10 nolu ödeme emri tebliğinden sonra borçlunun imzaya itirazı üzerine mahkemece bilirkişi raporu alındığı, raporda imzanın borçlunun eli ürünü olduğunun tespit edildiği, son celsede borçlular vekilince itirazdan feragat edildiği, alacaklının takip durdurulmuş ...

Devamını oku

23-09-2020 - 535

Fazla Çalışma - İspat Yöntemi - Tanık - Bordro
İş yerine giriş ve çıkış kayıtları bulunmuyorsa tanık ifadeleri ile fazla çalışmalar ispatlanabilir. Bunun dışında herkes tarafından bilinen genel vakıalar da dikkate alınır. İmzalı bordrolarda fazla çalışma ödenmişse, imzalarken ihtirazi kayıt ileri sürmeyen işçi bordrolarda görünenlerden daha çok fazla çalışma yaptığını iddia ...

Devamını oku

23-09-2020 - 540

Fazla Mesai - Bordro - Banka - Mahsup
Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre bordrolarda fazla mesai tahakkukunun bulunması halinde bordrolar işçinin imzasını taşıyorsa fazla mesai tahakkuk ettirilen ayların dışlanması, bordrolar imzasız ise fazla mesainin tanık beyanlarına göre hesaplanıp davacıya ödenen miktarların mahsubu gerekmektedir. ...

Devamını oku

03-10-2020 - 612

Tevziat Saatleri - Tevsik Edilme - Usulsüz Tebligat
Tebligat Yönetmeliğinde öngörülen şekilde ve maddede belirtilen kişilere sorularak imzaları da alınmak suretiyle, imzadan çekinmeleri halinde, bu husus da belirtilerek, muhatabın adreste geçici olarak bulunmama sebebi ve tevziat saatlerinden sonra geleceği...

Devamını oku

04-10-2020 - 677

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz - Yaklaşık İspat
İnceleme konusu olayda; borçlu tarafından senette tahrifat yapıldığı iddiası ile ihtiyati haciz kararına itiraz edilmesi üzerine mahkemece imza incelemesi yaptırılmış ise de, ihtiyati hacze konu alacağın kesin olarak ispatı gerekmeyip...

Devamını oku

23-09-2020 - 477

İstifa Dilekçesi - Haklı Neden Niteliği Kazandırma
Davacı işçi iş akdini istifa dilekçesi ile kendisi sona erdirmiş olup fesihten yaklaşık 7 yıl sonra açtığı davada feshin ödenmemiş işçilik alacaklarına dayalı olduğunun beyan edilmesi, haklı nedene dayanmayan feshe sonradan haklı neden niteliği kazandırma girişimi olup bunun hukuken geçerliliği bulunmamaktadır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 785

Radyasyona Maruz Kalan İşçi - Fazla Mesai
Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi davalı işyerinde anjiyo hemşiresi olarak çalışmakta olup, şuaya maruz kalan ve şua izni hakkına sahip personel olduğu sabittir. Buna göre günlük çalışma süresinin 3153 sayılı Kanuna göre belirlenmesi gereklidir. Yasal düzenlemelere göre davacının haftalık çalışma süresinin 30.01.2010 tarihine kadar yirmi yedi buçuk saat o...

Devamını oku

31-10-2020 - 447

İmzalı Bordrolar Sahtelik İddiası İspat Edilene Kadar Kesin Delil Niteliği Taşır
İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Fazla çalışmanın ispatı konusunda iş yeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, delil...

Devamını oku

31-10-2020 - 861

Şirket Yetkilisinin Senedin Ön Yüzüne İki Adet İmza Atması ve Aval Olarak Sorumluluğu
TTK.nun 589. maddesi gereğince şirketin münferiden temsile yetkili temsilcinin şirket kaşesi dışında senet üzerine atmış olduğu imza bizatihi kendisini sorumlu kılar. Yine aynı kanunun 613 ve 614/1. maddeleri gereğince, keşideci imzası dışında bononun ön yüzüne konulan her imza aval şerhi...

Devamını oku

31-10-2020 - 453

İcra Mahkemelerinde Görülen İmzaya Yönelik İtirazlar Tanık Dinleyerek Sonuçlandırılamaz
İcra mahkemeleri şikâyet ve itirazları belli bir usule uyarak yargılayan ve objektif hukuk kurallarını şikayet ve itirazlara uygulamak suretiyle bunları takip hukuku bakımından kesin hükme bağlayan mahkemelerdir. Bu mahkemeler, takip hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları çözme görevini yerine...

Devamını oku

19-11-2020 - 674

Sekreterin Davacı Şirket Yetkilisi Adına Sahte Olarak İmzaladığı Çekin Bankadan Tahsili Olayında Davacı ve Banka Yarı Yarıya Kusurludur
Davacı vekili, müvekkili şirket nezdinde sekreter olarak görev yapan davalı ...ın, davacı şirket yetkilisi adına imza atarak düzenlendiği 36 adet çek yaprağına istinaden davalı bankaca 209.455,00 TL ödeme yapıldığını, ceza...

Devamını oku

19-11-2020 - 380

İmzanın Keşideciye Ait Olmaması Durumunda Alacaklı Lehtar Ağır Kusurlu Olup, Aleyhine Tazminat ve Para Cezasına Hükmedilmelidir
İnceleme konusu olayda, takip dayanağı olan bonoda alacaklı lehtar olup, borçlunun ise keşideci olduğu görülmektedir. Bu durumda, lehtar ile imzaya itirazı kabul edilen keşideci doğrudan ilişki içinde...

Devamını oku

24-01-2021 - 576

Borçlunun Tahliye Taahhüdünü İmzaladığını Hatırlamama Yönündeki İfadesi Açık Ve Net Anlamda İmzaya İtiraz Olarak Kabul Edilemez
Borçlu vekilinin taahhütnamedeki imzayı hükümdeki anlamında açıkça kabul etmediği, icra mahkemesince imza ve tarih incelemesi yapılamayacağından bahisle davanın reddine karar verilmiştir. Alacaklı,...

Devamını oku

23-02-2021 - 357

Okuma Yazma Bilmeme - Yıllık İzin Formuna İmza Atma - İmzayı İnkar Etmeme - İmzanın Geçerli Olduğu - Fazla Mesai
İşverence ibraz edilen imzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti tahakkuk ettirildiği, bordrolarda tahakkuk ettirilen miktarların davacının banka hesabına yatırılarak ihtirazi kayıtsız ödendiği görülmektedir. Bilirkişi...

Devamını oku

24-02-2021 - 192

Gece Yarısından Önce Elektronik Olarak Gönderilen Temyiz Dilekçesi Süresinde Kabul Edilmelidir
UYAP sisteminde geçerli ve güvenli elektronik imza ile imzalanmış temyiz başvuru evrakı, temyiz başvurusu oluşturmak suretiyle sisteme kaydedilmesiyle beraber mahkeme hâkiminin ekranına onay için...

Devamını oku

28-03-2021 - 177

Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretilmesi, Satılması, Satın Alınması ile Mağdurun Kimlik Bilgilerinin Kullanılarak Sahte Kimlikle Sözleşme İmzalama
Başkasına ait kimlik bilgileri kullanılarak sahte banka veya kredi kartı üretilmesi, satılması, devredilmesi, satın alınması veya kabul edilmesi eylemleri ile sahte banka veya kredi kartını kullanarak kendisine...

Devamını oku

31-03-2021 - 238

Eşe Çek İmzalama Yetkisi Verilmesine Rağmen Asilin Çeki İmzalaması - Resmi Belgede Sahtecilik - Suç Kastının Bulunmadığı
Sanığın, çeki, eşi olan diğer sanık yerine imzalamak suretiyle resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasında; sanığın Şirket adına Bankada çek hesabı açtırarak, çek keşide etme yetkisini eşi...

Devamını oku

09-04-2021 - 308

2. Altı Aylık Staj Dönemine Başlamayan Stj. Avukatın Takip Talebini İmzalaması - Takibin İptali
Avukat tarafından yetki belgesinin düzenlendiği ve takibe başlanılan tarihte stajyer avukat stajının ilk altı aylık bölümünde olup, bir avukat yanındaki ikinci altı aylık staj bölümüne başlamadığı için icra...

Devamını oku

14-04-2021 - 219

Mazeret Bildiren Avukatın Talebi Bu Yönde Olsa Dahi Duruşma Gününün UYAP tan Öğrenilmesine Karar Verilmesi Hatalıdır
Uyuşmazlık; mazereti kabul edilen davacı-borçlu tarafa yeni duruşma gün ve saatini gösterir tebligatın gönderilmesinin gerekli olup olmadığı, duruşma gününün UYAP tan öğrenilmesine yönelik ara kararın tebliğ mahiyetinde...

Devamını oku

21-04-2021 - 180

Senedin Sahteliği İddia Edilerek HMK 209 Gereği İcra Takibinin Durdurulması Kararı Verilemez
Sahtelik nedeniyle açılan menfi tespit davası gibi, cumhuriyet savcılığına aynı nedenle yapılan şikayet ve ceza mahkemesinde açılan dava da kendiliğinden icra takibini durdurmaz ve bekletici mesele yapılamaz....

Devamını oku

24-04-2021 - 261

Senetlerdeki İmzanın Taklit Olması - Resmi Belgede Sahtecilik
Suça konu senedi Eskişehir 1. İcra Müdürlüğünün 2013/5818 Esas sayılı dosyasında müşteki aleyhine icra takibine koyduğu, senet üzerinde müşteki adına atılı bulunan borçlu imzalarının müşteki ... elinden...

Devamını oku

30-04-2021 - 193

Senetteki İmzanın Sahteliği - Menfi Tespit - Ceza Davasının Bekletici Mesele Yapılmasının Gerekmediği
Yargılama sırasında adli tıp kurumundan rapor alınmış, söz konusu rapor ayrıntılı incelemeyi içerdiği gibi istinaf denetimine de elverişli nitelikte bulunduğundan mahkemece hükme esas alınmasında usule aykırı bir yön bulunmamaktadır. Öte yandan İstanbul BAM 1.Ceza...

Devamını oku

02-05-2021 - 182

İmzalı Bordroda Fazla Çalışma Ücretinin Ödendiğinin Belirli Olması Ancak Kaç Saat Fazla Çalışma Karşılığı Ödendiğinin Belirli Olmaması - Tanık İle İspat
Dosya içerisinde bulunan ücret bordroları incelendiğinde bordrolarda sadece ödenen fazla çalışma tutarının yazılı olduğu, kaç saat fazla çalışma karşılığı ödeme yapıldığının yazılı olmadığı görülmektedir....

Devamını oku

02-05-2021 - 193

İmzalı Bordro - Fazla Çalışma Ücretinin Belli Olması Ancak Fazla Çalışma Süresinin Belirli Olmaması - Tanık İle İspat - Mahsup
Dosya içerisinde bulunan ücret bordroları incelendiğinde bordrolarda sadece ödenen fazla çalışma tutarının yazılı olduğu, kaç saat fazla çalışma karşılığı ödeme yapıldığının yazılı olmadığı görülmektedir. Şu halde bordrolar ile ödendiği...

Devamını oku

09-05-2021 - 185

Açığa Atılan İmzanın Sahibinin İradesi Dışında Ele Geçirilmesi - Sahtecilik
Açığa imza sahibi tarafından kendisine tevdi olunmayan imzalı yazısız kağıda imza sahibinin rızası dışında zilyet olup, resmi belgeden sayılan bono biçiminde düzenleyen sanığın kendisine tevdi olunan imzalı boş...

Devamını oku

25-05-2021 - 190

TBK nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İşçilere İmzalatılan İbranamelerin Geçerlilik Şartları Nelerdir?
Olayda, ücret alacağına ilişkin ödeme yapıldığı belirtilmiş ise de davalı tarafından, davacının maaşının elden değil, bankadan alındığı ve eksik ücret talebinin bu nedenle dayanaksız olduğunun savunulması karşısında...

Devamını oku

30-05-2021 - 189

Senetteki İmzanın Borçlunun Bilgisi Dahilinde Oğlu Tarafından Atılması - İmzaya İtiraz - İmza Kendisine Ait Olmasa da Borçlunun Borçtan Sorumlu Olduğu ve İmza İtirazının Reddi Gerektiği
Çekteki imzanın da işletme sahibi davacı ...in bilgisi ve muvafakati doğrultusunda vekaleten atıldığı anılan beyanlarla sabit olduğundan ve ceza yargılamasındaki bu kabul HMK nun 308. maddesindeki düzenleme uyarınca...

Devamını oku

06-06-2021 - 260

Kira Sözleşmesi - İtirazın Kaldırılması
Kiracı icra dairesine yapmış olduğu itirazda taraflar arasında akdedilen kira sözleşmesine ve altındaki imzaya itiraz etmeyip, belirtilen tarihten sonra artış oranının belirlenmemesinden dolayı borca itiraz etmiştir. Kira sözleşmesinde,...

Devamını oku

04 Mart 2022, 09:08 - 71

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geçerli Olabilmesi İçin Tüm Paydaşların İmzası Gereklidir
Somut olayda, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin davacı yüklenici ile bir kısım hissedarlar arasında düzenlendiği görülmüştür. Bu durumda mahkemece, davaya konu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tüm hissedarlarla düzenlenmediği gerekçesiyle sözleşmenin...

Devamını oku

06 Mart 2022, 10:07 - 238

Sözleşmenin Bütün Sayfalarının İmzalanmaması
Davalı, davada dayanılan 01/01/2011 başlangıç tarihli kira sözleşmesindeki imzasını inkar etmemektedir. Kira sözleşmesinin, davalının imzası bulunan başka bir belge ile oluşturulduğunu iddia etmektedir. Dayanak kira sözleşmesinin aslı tek parça olup sözleşmenin ön sayfasında davalının...

Devamını oku

19-09-2021 - 156

Yönetimin Devamlılığı İlkesi Gereği Eski Site Yönetiminin İmzaladığı Sözleşmeden Yeni Site Yönetimi de Sorumludur
Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili için düzenlenen İcra takibine karşı yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili maddesinde yöneticinin görevleri sayılmış ve aynı...

Devamını oku

26-12-2021 - 182

Mehir Senedi - İspat Külfeti
Davacı-karşı davalı kadın tarafından boşanma davası ile birlikte evlenirken düzenlenen mehir senedi nedeniyle 101 adet cumhuriyet altınının aynen olmadığı taktirde bedelinin iadesi talep edilmiş, davalı-karşı davacı...

Devamını oku

30-12-2021 - 95

Fazla Çalışma Ücreti - İmzasız Bordrolar - İzin Talep Formları
Somut olayda mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davalı tarafça bordroların sunulmadığı 25.07.2008-30.04.2009 tarihleri arasında ve bordroların sunulu olup fazla mesai tahakkukları bulunsa da ödendiğine...

Devamını oku

05 Şubat 2022, 08:32 - 86

Sökülen Sayaç Yerine Sürekli Olarak Yenisinin Takılarak Kullanıma Devam Edilmesi - Kaçak Elektrik Kullanımı
Gerek taraflar gerekse Mahkeme ve Özel Daire arasında, davacının abonelik tesis edilene kadar kullanmış olduğu enerjinin yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde kaçak elektrik kullanımı niteliğinde olduğunda uyuşmazlık bulunmamaktadır....

Devamını oku

26 Şubat 2022, 10:43 - 95

Ciro Silsilesi Sahte İmza ile Kopmaz
Somut olayda, itiraz eden borçlu şirketin takibe konu çeklerin keşidecisi olduğu, lehtar ve ilk ciranta olan S.. Y..ın ciranta imzasına itirazının İstanbul 7.Asliye Ticaret Mahkemesinin 03.05.2011 tarih ve 2008/658 E.-2011/224 K. sayılı dosyasında aldırılan rapor doğrultusunda kabul edilerek...

Devamını oku