ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi

24-09-2020 - 1015

İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi
2016/3842
2018/665
2018-02-19

Özet:

  • Dava, eser sözleşmesinin ayıplı ifası sonucu sözleşmeden dönme nedeniyle ödenen bedelin iadesi ve enkaz kaldırma bedelinin tahsili istemlerine ilişkindir.
  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20. maddesinin son cümlesi uyarınca davacı iş sahibi kendisinde kalan kesin teminatı irat kaydetmekte haklı olup iş sahibi alacağından mahsup edilmesi mümkün değildir.
  • Bu durumda mahkemece hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda irat kaydedilen kesin teminat mektubu bedeli düşülmeksizin hesaplanan 378.593,89 TL üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu irat kaydedilen teminat mektubu bedeli davacı alacağından düşülerek yazılı miktarda alacağın tahsiline karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür.

.... Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Dava, eser sözleşmesinin ayıplı ifası sonucu sözleşmeden dönme nedeniyle ödenen bedelin iadesi ve enkaz kaldırma bedelinin tahsili istemlerine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle davalı yüklenicinin gerçekleştirip yağan yağmur nedeniyle yıkılan iş ve imalâtların, ayıplı imalâtların ortaya çıktığı 09.07.2010 tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı BK'nın 360. maddesinin 1. fıkrasında tanımlanan kabule icbar edilemeyecek nitelikte ayıp niteliğinde olup davacı iş sahibinin yıkılan kısımla ilgili sözleşmeden dönme ve bu kısımla ilgili verdiği bedelin iadesini istemek ve yüklenici kusurlu olduğundan diğer zarar kapsamında enkaz kaldırma bedelini de istemekte haklı olduğundan davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20. maddesi "b" bendinde, sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25. maddede sayılan yasak fiili veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve ek kesin teminatların gelir kaydedileceği ve hesabın genel hükümlere göre tasfiye edileceği belirtilmiştir. Aynı yasanın "yasak fiil ve davranışlar" başlıklı 25. maddesinin "c" bendinde, sözleşme konusu işin yapılması ve teslimi sırasında hileli malzeme veya araç gereçler kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, kusurlu imalât yapmak, yasak fiil ve davranış olarak sayılmıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporuyla yüklenici tarafından yapılan imalâtın malzeme ve işçilik yönünden ayıplı olup hasara neden olan yağışın proje değerlerinin çok altında kalmasına rağmen ayıplı imalât nedeniyle hasarın meydana geldiği ve davacının sözleşmeden dönmekte (feshetmekte) haklı olduğu anlaşılmaktadır. Bu halde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20. maddesinin son cümlesi uyarınca davacı iş sahibi kendisinde kalan kesin teminatı irat kaydetmekte haklı olup iş sahibi alacağından mahsup edilmesi mümkün değildir. .... Bu durumda mahkemece hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda irat kaydedilen kesin teminat mektubu bedeli düşülmeksizin hesaplanan 378.593,89 TL üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu irat kaydedilen teminat mektubu bedeli davacı alacağından düşülerek yazılı miktarda alacağın tahsiline karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür.

SONUÇ:

Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kabulüyle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 19.02.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi. ....

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
idare sözleşme kamu ihale kamu ihale sözleşmeleri eser sözleşmesi sözleşmeden dönme enkaz kaldırma teminat iş sahibi yüklenici
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları