ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Bakıma Muhtaç Annenin Bulunduğu Şehre Atanma İstemi

04-10-2020 - 958

Bakıma Muhtaç Annenin Bulunduğu Şehre Atanma İstemi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Danıştay 2. Daire
2016/12293
2018/7099
2018-12-13

Özet:

  • Devlet Hastanesinde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olarak görev yapan davacının, annesinin sağlık durumu nedeniyle Ankara ilindeki bir sağlık kurumuna atanma istemiyle başvuruda bulunduğu,
  • Davacının annesi hakkında düzenlenen Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda %99 oranında özürlü olduğu; yine aynı Hastanenin sağlık kurulu raporunda çeşitli rahatsızlıklarının bulunduğu ve bir başkasının güç ve yardımı olmaksızın yaşamını sürdüremeyeceğinin belirtildiği;
  • Diğer taraftan Üniversite Hastanesinin raporunda ise, davacının annesinin Radyasyon Onkoloji Bölümünde radyoterapi tedavisi aldığı; tetkik ve kontrollerinin devam ettiği hususlarının yer aldığı; Sulh Hukuk Mahkemesinin kararı ile davacının annesinin kısıtlanarak davacının annesine vasi olarak tayin edildiği görülmektedir.
  • Bu durumda her ne kadar davacının durumunun, Ankara iline atanmasını gerektirmediğinden bahisle söz konusu istem davalı idarece reddedilmiş ise de, davacının mevcut görev yerinin kanunen bakmakla yükümlü olduğu annesinin ileri derecede bakıma muhtaç olması nedeniyle sağlık durumunu tehlikeye düşüreceği gibi davacının, annesinin bulunduğu yere atanma isteminin karşılanmasının, bireylerin aile hayatına saygı hakkının devlete yüklediği pozitif yükümlülüklerin bir gereği olduğu hususu da göz önüne alındığında dava konusu işlem hukuka aykırıdır.

Dava Konusu İstem : Dava; Bursa Devlet Hastanesinde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olarak görev yapan davacı tarafından, annesinin sağlık mazereti bulunduğundan bahisle Ankara ilindeki bir sağlık kurumuna atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 11/03/2014 tarih ve 50445 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti :

Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin temyize konu kararıyla; Bursa Devlet Hastanesinde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olarak görev yapan davacının, annesinin sağlık mazereti sebebiyle Ankara iline atanma istemi ile ilgili olarak, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan sağlık raporunda sağlık durumunun bulunduğu yerin değişmesi halinde tehlikeye gireceğine dair bir tespit yer almadığı; bu halde mevzuat uyarınca davacının, annesinin sağlık mazereti nedeniyle atanma koşullarının sağlanamadığı göz önüne alındığında dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı, annesinin başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını sürdüremeyecek ölçüde sağlık sorunları bulunduğunu, ilerlemiş yaşı sebebiyle tedavi sürecinin kesintiye uğratılmasının ve başka bir şehire nakledilmesinin hasta yönünden telafisi imkansız zararlar doğuracağını; Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen sağlık raporunda davacının annesinin %99 oranında özürlü ve sürekli bakıma muhtaç olduğu gibi aynı zamanda Demans hastalığının bulunduğunu; diğer taraftan Mahkeme kararı ile annesine vasi olarak kendisinin atandığını belirterek dava konusu işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : Serdar Salman

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulu'nun 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 1. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada; 09/07/2018 günlü, 30473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 1. maddesinin 19. bendi uyarınca davanın Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yerine Sağlık Bakanlığı husumetiyle görülmesine karar verilerek, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :

Bursa Devlet Hastanesinde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olarak görev yapan davacının, Ankara ilinde ikamet eden annesinin sağlık mazereti sebebiyle Ankara ilindeki bir sağlık kurumuna atanmak için yaptığı başvurunun 11/03/2014 tarih ve 50445 sayılı işlemle reddedilmesi üzerine, anılan işlemin iptali istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

26/03/2013 tarih ve 28599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 19. maddesinin 1. fıkrasında; “kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun, bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi hâlinde tehlikeye gireceğini, üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına öncelikli olarak atanırlar.” hükmü yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Dosyanın incelenmesinden; Bursa Devlet Hastanesinde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olarak görev yapan davacının, annesinin sağlık durumu nedeniyle Ankara ilindeki bir sağlık kurumuna atanma istemiyle başvuruda bulunduğu, davacının annesi hakkında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesince düzenlenen 05/11/2013 tarihli Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda %99 oranında özürlü olduğu; yine aynı Hastanenin 07/11/2013 tarihli sağlık kurulu raporunda çeşitli rahatsızlıklarının bulunduğu ve bir başkasının güç ve yardımı olmaksızın yaşamını sürdüremeyeceğinin belirtildiği; diğer taraftan Hacettepe Üniversitesi Hastanesinin 25/06/2014 tarihli raporunda ise, davacının annesinin Radyasyon Onkoloji Bölümünde radyoterapi tedavisi aldığı; tetkik ve kontrollerinin devam ettiği hususlarının yer aldığı; Ankara 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/06/2015 günlü, E:2015/512, K:2015/948 sayılı kararı ile davacının annesinin kısıtlanarak davacının annesine vasi olarak tayin edildiği görülmektedir.

Bu durumda her ne kadar davacının durumunun, Ankara iline atanmasını gerektirmediğinden bahisle söz konusu istem davalı idarece reddedilmiş ise de, davacının mevcut görev yerinin kanunen bakmakla yükümlü olduğu annesinin ileri derecede bakıma muhtaç olması nedeniyle sağlık durumunu tehlikeye düşüreceği gibi davacının, annesinin bulunduğu yere atanma isteminin karşılanmasının, bireylerin aile hayatına saygı hakkının devlete yüklediği pozitif yükümlülüklerin bir gereği olduğu hususu da göz önüne alındığında dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin kabulüne;

2. Bursa 3. İdare Mahkemesince verilen 17/03/2015 günlü, E:2014/659, K:2015/284 sayılı kararın BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Bursa 3. İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4. Tebliğ tarihini izleyen onbeş ( 15 ) gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.12.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları