ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kamu İhale Sözleşmesi - Fesih - İade İstemi

24-09-2020 - 819

Kamu İhale Sözleşmesi - Fesih - İade İstemi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi
2014/4700
2014/7256
2014-12-15

Özet:

  • Dava, taraflar arasındaki eser sözleşmesinin davalı iş sahibi tarafından haksız feshedildiğinin tespiti; nakde çevrilen teminat mektubu bedelinin, 3 nolu hakedişten yapılan kesintinin, sözleşmenin kurulması için yapılan masrafların tahsili, ayrıca 4735 sayılı kanunun 24. maddesinin son paragrafına göre sözleşme bedelinin %80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının %5'inin, makine, ekipmanlar ve personel giderlerinin tahsili istemleriyle açılmıştır.

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Dava, taraflar arasındaki eser sözleşmesinin davalı iş sahibi tarafından haksız feshedildiğinin tespiti; nakde çevrilen teminat mektubu bedelinin, 3 nolu hakedişten yapılan kesintinin, sözleşmenin kurulması için yapılan masrafların tahsili, ayrıca 4735 sayılı kanunun 24. maddesinin son paragrafına göre sözleşme bedelinin %80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının %5'inin, makine, ekipmanlar ve personel giderlerinin tahsili istemleriyle açılmıştır. Mahkemece, sözleşmenin feshinde tarafların ortak kusurlu olması sebebiyle sözleşmenin haksız feshedildiğinin tespitine ilişkin istemin reddine; teminat mektubu tutarı olan 73.000,00 TL'nin faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, 3 nolu hakedişten yapılan kesintinin tahsiline ilişkin talebin reddine, sözleşmenin kurulması için yapılan masraflarla ilgili istemin kısmen kabulüne, 4735 sayılı kanunun 24. maddesine ilişkin istemin reddine dair verilen karar taraflarca temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları reddedilmelidir.

Taraflar arasında Bakırköy 18. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/532 Esas sayılı dosyasında görülen davada davacı yüklenici, yatırılması gereken kesin teminat tutarının 63.049,22 TL olması gerekirken 73.000,00 TL kesin teminat yatırdıklarını iddia ederek fazla yatırılan 9.950,78 TL teminat tutarının davalıdan tahsilini talep etmiş, yargılama sürecinde Dairemizin bozma ilâmına uygun olarak mahkemece, davanın kısmen kabulüne, 9.955,78 TL alacaktan davalı idarenin alacağı olan 4.846,91 TL'nin mahsubu ile bakiye 5.108,87 TL'nin dava devam ederken ödenmesi sebebiyle bu miktar alacak yönünden davanın konusu kalmadığından hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmiş, bu karar Dairemizce onanmıştır. Kesinleşen Bakırköy 18. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/532 Esas, 2014/38 Karar sayılı dosyasından, teminat bedeli olarak davacıdan fazladan tahsil edilen 5.108,87 TL'nin davacı yükleniciye iade edildiğinin anlaşılmasına rağmen bu husus gözetilmeden 67.891,13 TL yerine nakde çevrilen 73.000,00 TL teminat bedelinin davalıdan tahsiline karar verilmesi hatalı olmuş, kararın davalı iş sahibi yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının tüm, davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kararın davalı iş sahibi yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 15.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
sözleşme ilave iş işler iş eksilişi işin tasfiyesi yüklenici kamu ihale kamu ihale sözleşmeleri eser sözleşmesi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları