Finansal Kiralama Konusu Malın İadesi Talebi

28-11-2021 - 33

Finansal Kiralama Konusu Malın İadesi Talebi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi
2020/864
2020/942
2020-06-08

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili, taraflar arasında düzenlenen finansal kiralama sözleşmesi gereğince davalıya birçok makine ve ekipmanların teslim edildiğini, ancak davalının kira bedellerini ödemede temerrüde düştüğünü, konuyla ilgili olarak 4 Ekim 2018 tarihli ihtarnamenin keşide edilerek 60 gün süre verildiğini, ancak verilen sürede ödeme yapılmadığını, sözleşmenin bu nedenle feshedilmiş sayıldığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla sözleşmeye konu makine ve ekipmanlarının müvekkiline iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiş, ayrıca bu konuda ihtiyati tedbir kararı verilmesini istemiştir. Davalı vekili, müvekkili tarafından Sakarya 5.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde konkordato talebinde bulunulduğunu, mahkemece geçici mühlet ve akabinde kesin mühlet kararı verildiğini, verilen ihtiyati tedbirin hukuka aykırı olduğunu bildirerek davanın reddini istemiş, ayrıca 31/10/2019 tarihli dilekçeyle ihtiyati tedbir kararına itiraz etmiştir. Mahkemece, 04/10/2019 tarihli ara kararla davacının ihtiyati tedbir talebi kabul edilerek sözleşme konusu malların yediemin sıfatıyla teminat mukabilinde tedbiren davacıya teslimine karar verilmiş, davacı vekilinin teminatın süresinde yatırılamadığını beyan eden dilekçesi üzerine 22/10/2019 tarihli ara karar ile aynı yönde ihtiyati tedbir kararı verildiği görülmüştür. Mahkemece, itiraz üzerine duruşma açılarak yapılan inceleme sonucunda; 05/12/2019 tarihli kararla finansal kiralama konusu malların mülkiyetinin davacı finansal kiralama şirketine ait olup davalı şirketin malvarlığına dahil olmadığı, konkordato mahkemesince verilmiş bir tedbir kararı da bulunmadığı gerekçeleriyle itirazın reddine karar verilmiş, kararı davalı vekili istinaf etmiştir. Davalı vekili istinaf sebebi olarak; verilen ihtiyati tedbirin konkordato müessesesiyle bağdaşmadığını, zira İİK'nun 294.maddesi uyarınca ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanamayacağını, Sakarya 5.Asliye Hukuk Mahkemesi'nce geçici ve kesin mühlet kararları verildiğini, İstanbul BAM 16.Hukuk Dairesi'nin 2019/2251 Esas - 2227 Karar sayılı ilamının gözönüne alınması gerektiğini, dava konusu makinelerin müvekkili şirketin faaliyetinin ana konusunu oluşturduğunu, bu makinelerin işletmenin devamlılığı için önem arzeden makineler olduğunu, verilen ihtiyati tedbir kararı neticesinde konkordatonun amacının gerçekleşmeyeceğini, işletmenin devamlılığını sağlayamayacağını ve telafisi imkansız zararların meydana geleceğini, kararın gerekçe içermediğini, menfaat dengesinin gözetilmediğini bildirmiştir. Dosyanın UYAP ortamında incelenmesinde; Sakarya 5.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2018/355 esas sayılı dosyasında açılan davanın tensip tutanağının 1 nolu ara kararı ile davalı şirket hakkında 01/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildiği görülmüştür. Davalı vekilince dosyaya sunulan 31/10/2019 tarihli ihtiyati tedbire itiraz dilekçesi ekinde Sakarya 5.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2018/355 esas sayılı dosyasının 31/12/2018 tarihli duruşma zaptının bulunduğu belirtilmiş ise de, yapılan UYAP incelemesinde bu şekildeki bir eke rastlanmadığı görülmüştür. UYAP ortamında dosyanın yapılan incelenmesinde; Sakarya 5.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2018/355 esas sayılı dosyasından mahkemeye gönderilen 04/12/2019 tarihli yazıda; finansal kiralama konusu mallara ilişkin ihtiyati tedbir kararı verilmediği, bu mallara ilişkin olarak davacı vekilinin talebi üzerine konkordato komiserliğinin görüşlerini içeren 21/11/2019 tarihli beyanın ekte gönderildiği belirtilmiş olup yine UYAP'ta yapılan incelemede; konkordato komiserliğinin finansal kiralama konusu malların şirketin ana faaliyet konusu oluşturduğu ve bu malların finansal kiralama şirketine verilmesinin durdurulması gerektiği yolunda karar verilmesinin istendiği görülmüştür. Yine dosyanın UYAP ortamında incelenmesinde; istinafa konu dava dosyasının 20/02/2020 tarihinde esas yönünden karara çıktığı ve davanın kabulüne dair karar verildiği görülmüştür.

GEREKÇE: Dava, finansal kiralama konusu malın iadesi talebine ilişkindir. Dairemiz önüne gelen uyuşmazlık, ihtiyati tedbir kararına yapılan itirazın reddi kararına yöneliktir. Dosya içeriğinden Sakarya 5.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada, geçici ve kesin mühlet kararları verildiği anlaşılmakta ise de, anılan mahkemece eldeki dosyaya gönderilen 04/12/2019 tarihli yazıda, finansal kiralama konusu mallara ilişkin ihtiyati tedbir kararı verilmediğinin belirtildiği, ayrıca eldeki davanın esas yönünden karara çıkarıldığı ve davanın kabulü ile finansal kiralama konusu malların davacıya iadesine karar verildiği gözetildiğinde, somut olay bakımından davalı vekilinin istinaf taleplerinin yerinde olmadığı kanaatine varılmış ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1-Davalı vekilinin istinaf talebinin HMK'nun 353/1-b-1 maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE, 2-Harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, 3-Davalı tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, 4-İstinaf incelemesi duruşmalı yapılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oy birliği ile HMK'nun 362/1-f maddesi uyarınca kesin olarak karar verildi.08.06.2020

KARARI YAZDIR / DİNLE


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Öne Çıkanlar


Avukat Web Sitesi