Yönetim Kurulunun İbrası İçin Nitelikli Çoğunluk Aranmaz


Yargıtay 18. Hukuk Dairesi
2012/1673
2012/3748
2012-04-09

Özet:

  • İptali istenen kat malikleri kurulu toplantısına davacıya vekaleten başkasının katıldığı ve hazirun cetvelini imzaladığı toplantı tutanağına göre katılanların oy çokluğu ile divan heyetinin oluşturulduğu, bu toplantıda alınan kararların ayrı bir kağıda yazılarak altının divan heyetince imzalandığı ve toplantıya katılanlarca imzalanmış bulunan bir hazırun cetvelinin düzenlendiği toplantıya katılanlardan muhalefeti bulunanların alınan her karar için ayrı ayrı belirtildiği anlaşıldığına göre, Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen şekil şartlarına uyulmadığından söz edilerek kat malikleri kurul toplantısı ve alınan kararların iptali istenemez.
  • Buna göre iptali istenen kat malikleri kurulu toplantısında yönetim kurulu ile denetçinin ibrası, aidat miktarının belirlenmesi konularında alınan kararlar Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince nitelikli çoğunluk gerektirmeyen kararlar olup katılanların oy çokluğu ile alındığı da anlaşıldığından bu kararlar yönünden usul ve yasaya aykırı bir husus bulunmadığı gözardı edilerek yerinden olmayan gerekçe ile toplantıda alınan tüm kararların iptaline karar verilmesi hatalıdır.

YARGITAY KARARI

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı dava dilekçesinde, 22.02.2009 tarihli kat malikleri kurulu toplantısında alınan kararların iptalini istemiş, mahkemece davaya konu edilen toplantıda alınan kararların onaylı karar defterine işlenmediği, genel kurul toplantı tutanağı başlıklı belgenin sadece divan heyeti tarafından imzalandığı, Kat Mülkiyeti Kanununun 32. maddesi uyarınca alınan kararların toplantıya katılan tüm kat maliklerince imzalanmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne ve 22.02.2009 tarihli kat malikleri kurulu toplantısında alınan kararların iptaline karar verilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Dosya içindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, iptali istenen kat malikleri kurulu toplantısına davacıya vekaleten …ün katıldığı ve hazırun cetvelini imzaladığı toplantı tutanağına göre katılanların oy çokluğu ile divan heyetinin oluşturulduğu, bu toplantıda alınan kararların ayrı bir kağıda yazılarak altının divan heyetince imzalandığı ve toplantıya katılanlarca imzalanmış bulunan bir hazırun cetvelinin düzenlendiği toplantıya katılanlardan muhalefeti bulunanların alınan her karar için ayrı ayrı belirtildiği anlaşıldığına göre, 634 Sayılı Yasanın 32/4 maddesinde belirtilen şekil şartlarına uyulmadığından söz edilerek kat malikleri kurul toplantısı ve alınan kararların iptali istenemez. Buna göre iptali istenen kat malikleri kurulu toplantısında yönetim kurulu ile denetçinin ibrası, aidat miktarının belirlenmesi konularında alınan kararlar Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince nitelikli çoğunluk gerektirmeyen kararlar olup katılanların oy çokluğu ile alındığı da anlaşıldığından bu kararlar yönünden usul ve yasaya aykırı bir husus bulunmadığı gözardı edilerek yerinden olmayan gerekçe ile 22.02.2009 tarihli toplantıda alınan tüm kararların iptaline karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 09.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.