ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Suçun Niteliğinin Değişmesi

23-09-2020 - 978

Suçun Niteliğinin Değişmesi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 4. Ceza Dairesi
2015/25968
2020/25
2020-01-06

Özet:

  • İddianame içeriğine ve sevk maddelerine göre, sanıklar ... ve ... hakkında mağdur ...'ye yönelik ayrı ayrı yaralama suçlarından açılmış bir dava bulunmadığı gözetilmeden, iddianamedeki eylem ile bağlılık kuralı dikkate alınmayıp, dava açılmayan yaralama suçlarından sanıklar hakkında ayrı ayrı mahkumiyet kararları verilerek, CMK'nın 225/1. maddesine aykırı davranılması,
  • Sanık ... hakkında mağdur ...'e yönelik yaralama suçunu işlediğinden bahisle TCK’nın 86/2. maddesi uyarınca cezalandırılması talep edildiği halde, ek savunma verilmeden iddianamede gösterilmeyen aynı Kanunun 86/2,3-e. maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilerek CMK’nın 226/2. maddesine muhalefet edilmesi kanuna aykırıdır.

 

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇLAR : Tehdit, yaralama

HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:

A-Sanık ... hakkında mağdurlar ..., ... ve ...'ye yönelik silahla tehdit, mağdur ...'e yönelik silahla yaralama ve mağdur ...'a yönelik basit yaralama; sanık ... hakkında mağdur ...'e yönelik silahla yaralama ve mağdur ...'a yönelik basit yaralama; sanık ... Kahraman hakkında mağdur ...'a yönelik basit yaralama suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz incelemesinde;

Sanık ...'a yükletilen silahla tehdit, basit yaralama ve silahla yaralama; sanık ...'a yükletilen silahla yaralama ve basit yaralama; sanık ...'a yükletilen basit yaralama eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanıklar tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalardan ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu,

Cezaların kanuni bağlamda uygulandığı,

Anayasa Mahkemesi’nin hükümden sonra 24/11/2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile TCK’nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine yönelik olarak vermiş olduğu iptal kararlarının Kanunda öngörülen biçimde infazda gözetilebileceği,

Anlaşıldığından sanık ... ile sanıklar ... ve ... müdafilerinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,

B-Sanık ... hakkında mağdur ...'ye yönelik silahla yaralama; sanık ... hakkında mağdur ...'ye yönelik silahla yaralamaya teşebbüs ve mağdur ...'e yönelik silahla yaralama suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyizde ise,

Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak;

İddianame içeriğine ve sevk maddelerine göre, sanıklar ... ve ... hakkında mağdur ...'ye yönelik ayrı ayrı yaralama suçlarından açılmış bir dava bulunmadığı gözetilmeden, iddianamedeki eylem ile bağlılık kuralı dikkate alınmayıp, dava açılmayan yaralama suçlarından sanıklar hakkında ayrı ayrı mahkumiyet kararları verilerek, CMK'nın 225/1. maddesine aykırı davranılması,

Sanık ... hakkında mağdur ...'e yönelik yaralama suçunu işlediğinden bahisle TCK’nın 86/2. maddesi uyarınca cezalandırılması talep edildiği halde, ek savunma verilmeden iddianamede gösterilmeyen aynı Kanunun 86/2,3-e. maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilerek CMK’nın 226/2. maddesine muhalefet edilmesi,

Daha önce hapis cezasına mahkûmiyeti bulunmayan sanık ... hakkında hükmolunan 30 gün hapis cezasının, TCK’nın 50/3. maddesi uyarınca, aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi zorunluluğunun gözetilmemesi,

Kanuna aykırı ve sanık ... ve sanık ... müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 06/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kasten yaralama suçun niteliği suçun niteliğinin değişmesi tck cmk iddianame sevk maddeleri bağlılık kuralı ek savunma muhalefet
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları