Şirketin İhyası Davasında Dava Dilekçesinin Tasfiye Memurlarına Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmesi Gerektiği


İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13.
2020/8
2021/605
2021-04-22

Özet:

Dava, ticaret sicilden tasfiye nedeniyle terkin edilmiş şirketlerin ek tasfiye işlemleri için ihyası istemine ilişkindir. Davalı olarak gösterilen ilgili şirketlerin tasfiye memurlarına dava dilekçesinin usulüne uygun şekilde tebliğ edilmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle istinafa başvuran davalı olarak karar başlığında yer alan şirket vekilinin istinaf başvurusunun resen gözetilen sebeple kabulü ile, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, dava dilekçesinin usulüne uygun olarak davalı gösterilen ilgili şirketlerin tasfiye memurlarına tebliği ile taraf teşkili sağlandıktan sonra yargılamaya devamla taraf delilleri toplanarak oluşacak sonuca göre karar verilmek üzere mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekmektedir.

Davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkilinin, davalı şirketin ... Mah. ... Sok. No:... Eyüp / İstanbul adresinde 27/02/2002 tarihinden 15/11/2009 tarihine kadar kesintisiz olarak, 26/07/2011 tarihinde tekrar aynı yerde işe girerek 05/10/2012 tarihine kadar çalıştığını, müvekkilinin emeklerinin karşılığı olan birtakım ücretlerin tarafına ödenmemesine istinaden İstanbul 15.İş Mahkemesi'nin 2014/646 esas sayılı dosyasıyla " işçi alacağı " davasının açıldığını, davanın halen derdest olduğunu, tasfiye haline giren şirketlerin tasfiye sürecinin tamamlanması ile ticaret sicilden unvanları silinene dek yetkili tasfiye memurlarının şirketin devam eden işlerini bitirmekle yükümlü olduklarını, ancak ilgili davalar sonuçlanmadan davalı şirketlerin ticaret sicilden kayıtlarının silindiğini belirterek davalı şirketlerin tüzel kişiliklerinin yeniden canlandırılarak ihya davasının kabul edilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı şirketler üzerinde bırakılmasını talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARININ ÖZETİ: İlk Derece Mahkemesi 24/10/2019 tarih 2019/87 Esas - 2019/680 Karar sayılı kararında;" açılan dava terkin edilen tüzel kişiliğin yeniden ihyası istemine ilişkin olup tüzel kişiliğin sona ermesi için tasfiye işlemlerinin eksiksiz tamamlanması gerektiği, işlemlerin tamamlanmaması halinde tüzel kişilik ticaret sicilinden terkin edilse bile tüzel kişiliğin sona erdiğinin kabulünün mümkün olmadığı, davacının işçi alacağı için İstanbul 15.İş Mahkemesi'nde dava açtığı gözetildiğinde davalı şirketlerin yeniden ihyasına karar vermek gerektiği anlaşılmakla, açılan davanın kabulüne ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun ... sicil nosuna kayıtlı ... ve ... San. Tic.Ltd.Şti, ....San ve Tic.Ltd.Şti 'nin resen terkin kaydının iptali ile İstanbul 15.İş Mahkemesi'nin 2014/646 Esas sayılı dosyasında dava konusu işlemlerin ve tebligatların yapılmasıyla sınırlı olarak ihyasına karar vermek gerekmiş ve davalı Ticaret Sicil Müdürlüğü dava açılmasına sebebiyet vermediğinden aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücreti takdirine yer olmadığına karar vermek gerekmiş aşağıdaki hüküm kurulmuştur...."gerekçesi ile, Davanın KABULÜNE, A)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün ... Sicil numarasında kayıtlı ... ve ... Sicil Numarasında kayıtlı tasfiye Halinde ... San. Tic. Ltd Şti'nin İstanbul 15. İş Mahkemesinin 2014/646 Esas sayılı dosyasında dava konusu işlemlerin ve tebligatların yapılmasıyla sınırlı olarak ihyasına,Bu şirketlere tasfiye memuru olarak ... atanmasına,B)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün ... Sicil numarasında kayıtlı tasfiye halinde .... San. Ve Tic. Ltd. Şti'nin İstanbul 15. İş Mahkemesi'nin 2014/646 Esas sayılı dosyasında dava konusu işlemlerin ve tebligatların yapılması ile sınırlı olarak ihyasına,Bu şirkete tasfiye memuru olarak ... atanmasına, karar verilmiş ve karara karşı davalı ... San. Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ: .... San. Tic. Ltd. Şti. vekili istinaf dilekçesi ile, yerel mahkeme kararının usul ve hukuka aykırı olduğunu, Dava dilekçesinin müvekkili şirkete ya da müvekkili şirketin tasfiye memuru .... tebliğ edilmediğini, müvekkili şirketin cevap ya da savunma dilekçesi vermesinin engellendiğini, müvekkilinin anayasal savunma hakkının kısıtlandığını, İleri sürerek, yerel mahkeme kararının kaldırılmasını, davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesini bunun mümkün olmadığı durumda hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: HMK'nın 355. maddesine göre istinaf incelemesi; istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırılık görüldüğü takdirde ise resen gözetilmek suretiyle yapılmıştır. Dava, ticaret sicilden tasfiye nedeniyle terkin edilmiş şirketlerin TTK 547. Maddesine göre ek tasfiye işlemleri için ihyası istemine ilişkindir.İhya davalarında hasım olarak ticaret sicil müdürlüğünün ve ihya talep edilen şirketin son tasfiye memurunun gösterilmesi gerekli ve yeterlidir.Davacı da dava dilekçesinde ihyası istenen şirketlerin tasfiye memurları ile sicil müdürlüğünü davalı göstermek suretiyle dava açmıştır. (... San. Ltd. Şti. Tasfiye memuru ...- diğerlerinin tasfiye memurlarının kimlik bilgileri belirtilmeden)Mahkemece ilgili şirketlerin tasfiye memurlarının kimlik bilgileri ticaret sicilden temin edilmiş ise de dava dosyası içinde ve uyaptan yapılan sorgulamada tasfiye memurlarına dava dilekçesinin tebliğine ilişkin tebligat parçalarına rastlanılmamıştır.Gerekçeli karar ... Ltd. Şti. Vekili olarak Av. ...'a, ...'nın kendisine ve ... Ltd. Şti., ne yapılmıştır. Dairemizce, Ticaret Sicil gazetesi internet sitesinden davaya konu şirketlere ilişkin olarak alınan en son ticaret sicil gazetesi örneklerinden her üç şirketin de tasfiyeye girdiği (şahıs şirketinin ticareti terk ettiği ve mal beyanı sunduğu) tasfiye sonucunda ilanların yapıldığı ve tasfiyenin tamamlandığının ilan edildiği görülmektedir. Ticaret sicil gazetelerinden şirketlerin tasfiye sonucu terkin edildikleri anlaşılmaktadır.Ticaret sicilden kaydı terkin edilen şirketlerin tüzel kişilikleri terkin ile sona erdiğinden bu tüzel kişi tarafından verilen vekaletnamede sona ermiş olmaktadır. İlk derece mahkemesi kararının davada hasım gösterilen dava konusu şirketlerin tasfiye memurlarına tebliğine ilişkin dosyada ve uyaptan yapılan konrolde her hangi bir belgeye rastlanılmamıştır. Bunan yerine gerekçeli kararlar şirketlere ve vekalet ilişkisi sona ermiş olan vekile gönderilmiştir. İstinaf dilekçesini, ... Ltd. Şti. Vekili olarak bu şirket adına Av. ... vermiştir.TBK'nın 513/2 maddesinde düzenlenen "Vekâletin sona ermesi vekâlet verenin menfaatlerini tehlikeye düşürüyorsa, vekâlet veren veya mirasçısı ya da temsilcisi, işleri kendi başına görebilecek duruma gelinceye kadar, vekil veya mirasçısı ya da temsilcisi, vekâleti ifaya devam etmekle yükümlüdür." hükmü gereğince, istinafa başvuran Av. ...'ın vekalet görevinin devam ettiği ve istinafa başvurabileceği kabul edilerek istinaf incelemesi yapılmıştır.Taraf teşkili, dava şartı olup mahkemece yargılamanın her aşamasında resen gözetilmesi gerektiği gibi istinaf aşamasında da resen dikkate alınacaktır.Buna göre ticaret sicilden terkin edilen şirketlerin tüzel kişilikleri sona erdiğinden bunların davada hasım olarak gösterilmesine olanak bulunmamaktadır. TTK 547. Maddesinde öngörülen ihya davasının yasal hasım olan ticaret sicil müdürlüğüne ve ihyası istenen şirketin en son tasfiye memuruna karşı açılması gerekir. Davacı da dava dilekçesinde davalı olarak ticaret sicil müdürlüğünü ve ilgili şirketlerin tasfiye memurlarını göstermiştir. Mahkemece tüzel kişilikleri bulunmayan şirketlerin gerekçeli karar başlığında davalı olarak gösterilmeleri hatalı olmuştur. Yine dava dilekçesinin davalılara usulüne uygun şekilde tebliğ edilmesi gerekmektedir. Dosyanın incelenmesinde davalı olarak gösterilen ilgili şirketlerin tasfiye memurlarına dava dilekçesinin usulüne uygun şekilde tebliğ edilmediği anlaşılmıştır.Bu nedenle istinafa başvuran davalı olarak karar başlığında yer alan .... Tic. Ltd. Şti. vekili Av. ...'ın istinaf başvurusunun HMK'nın 355. Maddesi uyarınca resen gözetilen sebeple kabulü ile, ilk derece mahkemesi kararının HMK'nın 353/1-a4 maddesi ile kaldırılmasına, dava dilekçesinin usulüne uygun olarak davalı gösterilen ilgili şirketlerin tasfiye memurlarına tebliği ile taraf teşkili sağlandıktan sonra yargılamaya devamla taraf delilleri toplanarak oluşacak sonuca göre karar verilmek üzere mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılarak aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; Davalı ... San. Tic. Ltd. Şti. vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜ ile; 1-İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 24/10/2019 tarih ve 2019/87 Esas - 2019/680 Karar sayılı kararının HMK' nın 353/1-a4 maddesi uyarınca KALDIRILMASINA, dava dosyasının mahkemesine İADESİNE, 2-Harçlar Kanunu gereğince istinaf eden tarafından yatırılan 121,30.TL istinaf kanun yoluna başvurma harcının hazineye gelir kaydına, 44,40.TL istinaf karar harcının talep halinde ... Tic. Ltd. Şti. vekiline iadesine, 3-İstinaf başvurusu için yapılan yargılama giderlerinin esas hükümle birlikte ilk derece mahkemesince yargılama giderleri içinde değerlendirilmesine, 4-Artan gider avansı olması halinde avansı yatıran tarafa iadesine, 5-Kararın ilk derece mahkemesince taraflara tebliğe gönderilmesine, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 22/04/2021 tarihinde HMK'nın 353/1-a4 maddesi gereğince kesin olarak oy birliği ile karar verildi.