ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Önceki Kazanın Maluliyete Etkisi

10-10-2020 - 923

Önceki Kazanın Maluliyete Etkisi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/10497
2019/4634
2019-04-11

Özet:

  • Davalı vekili davacının kaza tarihinden 5 ay önce başka bir trafik kazası geçirdiğini belirtmiş olup mahkemece bu beyana istinaden ilgili tarihteki hastane evrakları istenilmiş ise de buna ilişkin herhangi bir inceleme ve değerlendirme yapılmamıştır.
  • Dosya içerisindeki Yalova Devlet Hastanesi epikriz raporuna göre davacının aynı tarihte trafik kazası tanısıyla giriş yaptığı anlaşılmaktadır.
  • Bu durumda mahkemce, öncelikle bahsi geçen kazaya ilişkin film, grafi, tahlil, tetkik sonuçları v.s. gibi tüm tıbbi belgeler getirtilerek bu belgelere göre davacının önceki yaralanmasının oluşan maluliyete etkisi bulunup bulunmadığı konusunda ATK 3. İhtisas Dairesinden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

-K A R A R-

Davacı vekili, davalıların sürücüsü, maliki ve ZMSS'i olduğu aracın davacının eşinin kullandığı motorla karıştığı kaza neticesinde yolcu olarak bulunan davacının yaralandığını, kusurun karşı tarafta olduğunu belirterek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak kaydıyla 11.993,00 TL maddi tazminatın davalılar .... Sigorta A.Ş., ... ve ...'den kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsilini, 10.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan ... ve ...'den kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiş, 25.01.2016 tarihli dilekçesi ile talebini 108.926,29 TL'ye yükseltmiştir.

Davalılar davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama, toplanan delillere göre; 108.926,29 TL maddi tazminatın kaza tarihi olan 12/08/2011 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalılardan (davalı ..., poliçe limiti ile temerrüt tarihi olan dava tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizden sorumlu olmak kaydıyla) müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 10.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 12/08/2011 tarihinden itibaren davalılardan ... ve ...'den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalılar ... ve ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı sürücü ve malik vekilinin kusura yönelik sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Tazminat sorumluları gerçek zararı karşılamakla yükümlüdür. Gerçek zararın belirlenmesinde ise kaza nedeniyle davacıda oluşan maluliyetin tespiti gerekmektedir.

Somut olayda; davaya konu kaza 12.08.2011 tarihinde meydana gelmiştir. Davalı vekili davacının kaza tarihinden 5 ay önce 22.03.2011 tarihinde başka bir trafik kazası geçirdiğini belirtmiş olup mahkemece bu beyana istinaden ilgili tarihteki hastane evrakları istenilmiş ise de buna ilişkin herhangi bir inceleme ve değerlendirme yapılmamıştır. Dosya içerisindeki 22.03.2011 tarihli Yalova Devlet Hastanesi epikriz raporuna göre davacının aynı tarihte trafik kazası tanısıyla giriş yaptığı anlaşılmaktadır. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz.

Bu durumda mahkemce, öncelikle bahsi geçen 22.03.2011 tarihli kazaya ilişkin film, grafi, tahlil, tetkik sonuçları v.s. gibi tüm tıbbi belgeler getirtilerek bu belgelere göre davacının önceki yaralanmasının oluşan maluliyete etkisi bulunup bulunmadığı konusunda ATK 3. İhtisas Dairesinden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

2-Bozma neden ve şekline göre davalılar ... ve ... vekilinin sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar ... ve ... vekilinin kusura yönelik temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar ... ve ... vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle bozma neden ve şekline göre davalılar ... ve ... vekilinin sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar ... ve ...'e geri verilmesine 11/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kaza trafik maluliyet epikriz atk cismani zarar
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları