ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kamu İhale Sözleşmesi - Sahte Belge Düzenlemek

24-09-2020 - 1013

Kamu İhale Sözleşmesi - Sahte Belge Düzenlemek


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
2013/16740
2014/18696
2014-06-11

Özet:

  • 4735 sayılı Yasanın 25/b madde ve fıkrasına göre sahte belge düzenlemek, kullanmaktan dolayı aynı Yasanın 20. ve 22. maddesi ile sözleşmenin 27. maddesi gereğince ihtaratsız olarak sözleşmenin feshedilmesinde davalının iyiniyetli olduğundan bahsedilemez.
  • İyiniyetli olmayan davalı bu madde kapsamından yararlanamaz. Yapılan fesih işlemi haksızdır.
  • Kaldı ki davacının teknik şartnamenin 12.1. maddesinde belirtilen iş makinalarının azami 5 yaşını doldurmama kuralını 4 araç ile ihlali eylemi ile ilgili olarak sözleşmenin 26/a maddesine göre 10 gün süreli ihtaratta bulunması ve bu süre içinde ihtara konunun düzeltilmemesi halinde sözleşmenin feshi yoluna gidilmesi gerekirken bu yola gidilmediği buna rağmen davacının bu durumu sözlü olarak öğrendiği andan itibaren hemen ihlale konu araçları değiştirerek yerine şartnameye uygun araçları getirdiği anlaşıldığından davacı tarafından açılan asıl ve birleşen davaların kabulüne karar verilmesi gerekir.

 

Taraflar arasındaki muarazanın men'i davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı .. Yapı Tic. Ltd. Şti temsilcisi M. Ç.ve vekilleri avukat ..., avukat ....ile davalı A.. B.. vekili avukat..... gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı Belediye Başkanlığı ile 04.03.2011 tarihinde 10 ay süreli yeşil alanların bakım hizmeti ile ilgili sözleşme imzaladığını, 07.03.2011 tarihinde işe başladığını, sözleşme ile yükümlendiği edimlerini eksiksiz olarak yerine getirirken davalı idarenin yapılan şikayet üzerine yaptığı inceleme ve teftiş raporu sonucunda sözleşmenin eki sayılan teknik şartnamenin 12.1. maddesine göre, hizmetin yapılması için temin edilen araçların azami 5 yaşını doldurmamış olması gerekirken 4 adet aracın bu koşulları taşımamasına rağmen davalı idareye sahte ruhsat fotokopileri onaylanarak verilerek kullanılmasının sağlandığını ve bu durumun da 4735 sayılı Kanun' un 25/b. Maddesinde “sahte belge düzenlemek veya bunlara teşebbüs etmek” fiili kapsamına girdiğini ve aynı Yasanın 20. ve 22. maddesi ile sözleşmenin 27. maddesi gereğince 29.09.2011 tarihli yazı ile ihtaratsız olarak sözleşmenin feshedildiğini, yapılan işlemin haksız ve hukuka aykırı olduğunu, tüm araçların ve bu araçlara ait ruhsatların davalı idareye verildiğini, araçların ruhsatları ile birlikte davalıya ait garajda kaldığını, ruhsat asıllarında herhangi bir değişiklik yapıldığının ileri sürülmediğini, ruhsat asılları davalı idarenin elinde iken araçların model yıllarıyla ilgili ruhsat fotokopilerinde oynama yapılmasının akla ve mantığa uymadığını, ayrıca davalının elinde Olan ruhsat fotokopileri ile oynama yapılmışsa bile kendilerinin oynama yapmadığını, ihaleye konu işin %70' inin tamamlandığını, şartnameye uymayan araç bulunduğu takdirde davalı idarenin 10 gün süreli uyarı yaparak araçların değiştirilmesinin istenmesi gerektiğini bunun yapılmadığını, kaldı ki sözlü olarak bilgi verildiğinde de araçların derhal değiştirildiğini ileri sürerek asıl davada, feshin haksız olduğunun tespitine, birleşen dava da ise; haksız fesih nedeniyle teminat mektubundan dolayı borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, asıl ve birleşen davanın ayrı ayrı reddini dilemiştir.

Mahkemece, asıl ve birleşen davanın ayrı ayrı reddine karar verilmiş, hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Her ne kadar mahkemece, aynen “...A.. B.. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından 11/02/2011 tarihinde "2011 Yılı 10 Aylık Yeşil Alanların Bakım Hizmeti Satın Alınması İşi" ihalesinin yapıldığı, söz konusu ihalenin davacı Şirketin uhdesinde kalması üzerine 04/03/2011 tarihinde sözleşme imzalandığı ve 07/03/2011 tarihinde işe başlandığı, Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen rapora göre; davacı Şirketin işin ifasında kullanılan araçlarla ilgili gerçeğe aykırı ruhsat düzenlemek suretiyle İdareye sunduğu, fiilin 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun "Yasak Fiil ve Davranışlar" başlıklı 25-b.maddesine karşılık geldiği, davacı şirketçe 4735 Sayılı Kanunun 25-b."Sahte Belge Düzenlemek, Kullanmak veya Bunlara Teşebbüs Etmek" maddesinin açıkça ihlal edildiğinin tespit edildiği, rapor doğrultusunda davalı Belediye tarafından 04/03/2011 tarihli sözleşmenin 27.maddesi ve 4735 Sayılı Kanunun 20, 22 ve 26.maddeleri gereğince sözleşmenin feshedildiği, sözleşmenin Teknik Şartnamesinin 12.1 maddesine göre, yüklenici tarafından temin edilecek araç ve ekipmanlara ilişkin ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için teknik şartnamede öngörülen iş makinelerinin azami 5 yaşını doldurmamış olması gerektiği, oysa işin ifasında kullanılan davacı Şirkete ait dört aracın (..... plakalı 2005 model kepçe, .. plakalı 2003 model kamyon,.... plakalı 2005 model traktör, .... plakalı 2002 model pikap) model yıllarının teknik şartnamede öngörülen şartları taşımadığı, davacının Teknik Şartnamede belirtilen araçların model sınırlamasına uymadığı, taahhüdüne aykırı davrandığı, bu konuda sahte belge kullandığı, bu sebeple sözleşmenin 27.1.maddesi gereğince İdarece feshedilmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmadığı, 4735 Sayılı Kanunun 20/b.maddesine göre "Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir." hükmü nedeniyle teminat mektubunun gelir kaydedilmesinde de Yasaya aykırı bir yön bulunmadığı...” gerekçesi ile asıl ve birleşen davanın reddine karar verilmiş ise de; taraflar arasında imzalanan 04.03.2011 tarihli sözleşmeden dolayı 07.03.2011 tarihinde işe başlanmasından itibaren davacıya ait araçlarla birlikte ruhsat asıllarının da Davalının emrinde ve garajında bulundurulduğu yani davalı idarenin hakimiyeti altında olduğu böylece ruhsat fotokopileri ile ilgili olarak ruhsat asılları üzerinde kontrol yaparak bunların uygunluğunu sağlayabileceğinden sözleşmeden sonra yaklaşık 6,5 ay sonra 4 adet aracın 5 yıldan fazla olmayacak şartının ihlali yönünde ruhsat fotokopileri üzerinde oynama yapıldığı gerekçesi ile 4735 sayılı Yasanın 25/b madde ve fıkrasına göre sahte belge düzenlemek, kullanmaktan dolayı aynı Yasanın 20. ve 22. maddesi ile sözleşmenin 27. maddesi gereğince ihtaratsız olarak sözleşmenin feshedilmesinde davalının iyiniyetli olduğundan bahsedilemez. İyiniyetli olmayan davalı bu madde kapsamından yararlanamaz. Yapılan fesih işlemi haksızdır. Kaldı ki davacının teknik şartnamenin 12.1. maddesinde belirtilen iş makinalarının azami 5 yaşını doldurmama kuralını 4 araç ile ihlali eylemi ile ilgili olarak sözleşmenin 26/a maddesine göre 10 gün süreli ihtaratta bulunması ve bu süre içinde ihtara konunun düzeltilmemesi halinde sözleşmenin feshi yoluna gidilmesi gerekirken bu yola gidilmediği buna rağmen davacının bu durumu sözlü olarak öğrendiği andan itibaren hemen ihlale konu araçları değiştirerek yerine şartnameye uygun araçları getirdiği anlaşıldığından davacı tarafından açılan asıl ve birleşen davaların kabulüne karar verilmesi gerekirken yetersiz bilirkişi raporu da dikkate alınarak az yukarıda yazılı şekilde asıl ve birleşen davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 1100,00 TL duruşma avukatlık parasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, peşin alınan 24.30 TL. temyiz harcının istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.6.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
yasak fiil davranış sahte belge düzenlemek teşebbüs iyiniyet kamu ihale sözleşme
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları