ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Ek Tasfiye - Hukuki Yarar

25-09-2020 - 776

Ek Tasfiye - Hukuki Yarar


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi
2020/72
2020/64
2020-01-20

Özet:

  • TTK' nun 547. maddesinde "Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurlarının, YK üyelerinin, pay sahibi veya alacaklıların, şirket merkezinin bulunduğu yerde ki asliye ticaret mahkemesinden bu ek işlemler tamamlanıncaya kadar şirketin yeniden tescilini isteyebilecekleri, mahkemenin istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse ek tasfiye için yeniden tesciline ve bu işlemleri yapmaları için tasfiye memuru atayacağı düzenlenmiştir.
  • İst. Anadolu 28 Asliye Hukuk Mahkemesinde şirket hakkında 22.06.2015 tarihinde dava açılıp 17.10.2017 tarihinde karara bağlanarak alacağa hükmedildiği, dosya arasına celbedilen ticaret sicil kaydının incelenmesinde dava konusu şirketin 14/12/2016 tarihinde tasfiyeye girdiği, tasfiye kararının 07/02/2017 tarihinde tescil edildiği, 30/10/2017 tarihinde tasfiyenin sonlandığının tescil edildiği ve sicil kaydının terkin edildiği,21.11.2017 tarihinde şirket hakkın da İstanbul Anadolu ... İcra Dairesi'nin ... Esas sayılı dosyasında ilama dayalı icra takibi başlatıldığı anlaşılmaktadır.
  • TTK'nın 547. Maddesi gereğince tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu, Davacının tasfiyenin sonlandırılmasından evvel davadışı terkin edilen şirket hakkında açılan dava neticesinde hükmedilen alacağın tahsili için başlatılan icra takibi nedeniyle ihya istemekte hukuki yararı mevcuttur.

 

Davanın kabulune ilişkin hükmün tasfiye memuru vekilince istinaf edilmesi üzerine dosya kapsamı incelenip gereği görüşülüp düşünüldü;

DAVA: Davacı vekili, müvekkilinin ...,ada ... parsel 6 da kayıtlı gayrimenkulün maliki olduğunu,ticaret kaydının ihyası istenen ...San ve Tic. Ltd. Şti İstanbul Ticaret Sicilinin ... sicilinde kayıtlı iken taraflar arasında Üsküdar .... Noterliği'nin 09/10/2013 tarihli düzenleme şeklinde taşınmazın satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını,edimlerini yerine getirmediğinden İst. Anadolu 1. Ticaret Mahkemesi'nde dava açıldığını, görevsizlik kararıyla dosyanın İstanbul Anadolu 28 Asliye Hukuk Mahkemesine gönderildiğini, şirket yetkilisinin ... olduğu, tasfiye memuru olarak ... atandığını, açıklanan nedenlerle ... San. Ve Tic. Ltd. Şti'nin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundaki terkin edilen kaydın, İstanbul Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/69 esas sayılı dosyası ve infazı için yürütülen İstanbul .... İcra Dairesinin ... esas sayılı dosyası üzerinden yürütülecek işlemler açısından ihyasını talep etmiştir.

CEVAP:1-Davalı Ticaret Sicili vekili; Ticaret Sicil Memurluğu'nun TTK'nun 32. maddesi çerçevesinde işlem yaptığını,yargı merci gibi hareket edemediklerini, yasal şartların oluşması halinde yapılan işlemler ile ilgili tescil kararının verildiğini, tasfiye memuru tarafından tasfiye prosedürünün eksik bırakılmasının tasfiye memurunun sorumluluğunu gerektirdiğini, müvekkili yönünden açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 2-Davalı Tasfiye Memuru ... vekili; müvekkilinin tasfiye memuru olduğunu, şirketin mali krize düştüğünü, bunun neticesinde Ticaret Sicil Gazetesinin 13 Şubat 2017 tarihli sayısında, şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediği için tasfiye haline girmesine karar verildiğini, davacı vekili tarafından İstanbul Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/69 E.-2017/752 K. ve 17.10.2017 tarihli kararına dayalı olarak İstanbul .... İcra Dairesi ... E.sayılı dosyasından icra takibi yapıldığını, mahkeme kararından yaklaşık 11 ay önce şirketin genel kurul kararıyla faaliyetine devam edilmemesi nedeniyle tasfiye edildiğini, TTK'da belirtilen usul ve esaslara göre tasfiyeyi gerçekleştirdiğini, müvekkiline atfedilecek bir kusur bulunmadığını,şirketin ihyası talebinin reddini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI: Mahkemece, ihyası talep edilen şirket hakkında devam eden icra takibi olması sebebiyle davanın kabulüne, İstanbul Ticaret Sicilinin ... sicil nosuna kayıtlı bulunup 30/10/2017 tarihinde 6102 Sayılı TTK'nın 547. maddesi gereğince sicilden terkin edilen Tasfiye Halinde ... Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (eski Ünvan ...Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi)'nin 6102 Sayılı TTK’nın 547. maddesi gereğince, İstanbul .... İcra Dairesinin ... sayılı icra takip dosyası ile sınırlı olmak üzere, terkin edilen şirket hakkında yürütülen icra takibinin sonuçlanması ve infazı bakımından sicilden terkinine ilişkin kararın kaldırılmak suretiyle ihyasına,yeniden tesciline, en son tasfiye memuru olan ... tasfiye memuru olarak atanmasına ve tesciline karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ: Tasfiye memuru vekili;alacaklının bahsettiği gibi borçlarını ödemeden imtina etmek gibi bir hal olmayıp borcu ödemeye gücü olmadığı için şirketin tasfiye sürecine girdiğini, müvekkilinin yetkilisi olduğu ... San. Ve Tic. Limited Şirketi'nde TTK'nda belirtilen usul ve esaslara göre tasfiye işlemlerinin gerçekleştirildiğini,şirketin ihyası davasının reddi gerektiğini, bu hususlardan hiçbirinin dikkate alınmadığını belirterek,kararın bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

GEREKÇE: TTK' nun 547. maddesinde "Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurlarının, YK üyelerinin, pay sahibi veya alacaklıların, şirket merkezinin bulunduğu yerde ki asliye ticaret mahkemesinden bu ek işlemler tamamlanıncaya kadar şirketin yeniden tescilini isteyebilecekleri, mahkemenin istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse ek tasfiye için yeniden tesciline ve bu işlemleri yapmaları için tasfiye memuru atayacağı düzenlenmiştir. İst. Anadolu 28 Asliye Hukuk Mahkemesinde şirket hakkında 22.06.2015 tarihinde dava açılıp 17.10.2017 tarihinde karara bağlanarak alacağa hükmedildiği, dosya arasına celbedilen ticaret sicil kaydının incelenmesinde dava konusu şirketin 14/12/2016 tarihinde tasfiyeye girdiği, tasfiye kararının 07/02/2017 tarihinde tescil edildiği, 30/10/2017 tarihinde tasfiyenin sonlandığının tescil edildiği ve sicil kaydının terkin edildiği,21.11.2017 tarihinde şirket hakkın da İstanbul Anadolu ... İcra Dairesi'nin ... Esas sayılı dosyasında ilama dayalı icra takibi başlatıldığı anlaşılmaktadır. Tüm dosya kapsamından; TTK'nın 547. Maddesi gereğince tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu, Davacının tasfiyenin sonlandırılmasından evvel davadışı terkin edilen şirket hakkında açılan dava neticesinde hükmedilen alacağın tahsili için başlatılan icra takibi nedeniyle ihya istemekte hukuki yararı mevcuttur. Açılan dava derdest iken tasfiyenin usulune uygun yapıldığına yönelik istinaf nedenleri dinlenemeyeceğinden davalı tasfiye memurunun istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle: Tasfiye memuru ... vekilinin istinaf başvurusunun HMK 'nun 353(1)b-1 maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE,Alınması gereken 54,40- TL istinaf karar harcından peşin yatırılan 44,40- TL harcın mahsubu ile bakiye 10,- TL harcın tasfiye memurundan alınarak hazineye gelir kaydına,İstinaf yoluna başvuran tarafından yapılan giderlerin üzerinde bırakılmasına, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda HMK'nın 362(1)-ç maddesi uyarına kesin olmak üzere, oy birliği ile karar verildi. 20/01/2020

Not:  (www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
ek tasfiye kapanma işlem hukuki yarar tasfiyenin kapanması
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları