ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Stajyer Avukata Tebligat

25-10-2020 - 1004

Stajyer Avukata Tebligat


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi
2018/11061
2019/18709
2019-11-21

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkindir.

İlk derece mahkemesince davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karara karşı, taraf vekilleri tarafından yapılan istinaf başvurusunun davacı idare yönünden ... Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesince HMK’nun 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine, davalı vekili tarafından yapılan istinaf başvuru talebinin ise süre yönünden reddine karar verilmiş olup; hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davalı vekili adına çıkarılan ilk derece makemesi gerekçeli kararı ve davacı idare vekilinin istinaf başvuru dilekçesi tebligatı 03.04.2018 tarihinde muhatap tevziat saaatinde iş takibinde olduğundan ,aynı adreste yetkili ... imzasına tebliğ edilmiş olup,dosyada bulunan .... Barosu tarafından düzenlenen 24.05.2018 tarihli belgeden tebliğ alan Stajyer avukat .... ın tebliğ tarihinde iş bu dosyada vekil olmayan başka bir avukat gözetiminde staj yaptığı anlaşılmıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 17. maddesine göre, belli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenlere yapılacak tebliğlerde önce muhatabın aranılması, onun bulunamaması halinde aynı yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden birisine tebligat yapılması gereklidir. Somut olayda, muhatap tevziat saaatinde iş takibinde olduğundan ,aynı adreste yetkli... yetkili imzasına şerhi ile tebligat yapılmış ise de, yapılan incelemede tebligat yapılan kişinin daimi çalışan olmadığı gibi tebligat mazbatasına dair daimi çalışan ibaresinin yazılmadığı anlaşıldığından tebligat usulsüzdür.

Bu nedenle; davalıya ... 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/106 E. 2018/21 K. sayılı kararı ve davacı idarenin istinaf dilekçesi usulüne uygun tebliğ edilmediğinden, istinaf kanun yoluna başvurma dilekçesinin süre yönünden reddine karar verilmesi doğru olmayıp, davalı vekilinin istinaf istemi yönünden de inceleme yapılması gerektiğinden, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile sair hususlar incelenmeksizin ... Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinin 2018/1233 E 2018/804 K sayılı hükmünün açıklanan nedenlerle HMK'nın 371. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 21/11/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kamulaştırma stajyer avukat tebligat taşınmaz
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları