ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Kıymet Takdir Esasları

26-09-2020 - 754

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Kıymet Takdir Esasları


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi
2019/12007
2020/4455
2020-03-12

Özet:

  • Dosyada bulunan kanıt ve belgelere göre; dava konusu taşınmaz için ... Havaalanı projesi nedeniyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 15.01.2013 tarih 4727 sayılı oluru ile davacı idare tarafından kamu yararı kararı alındığı, Bakanlar Kurulunun 02.01.2014 tarih ve 2014/5768 sayılı kararı ile acele kamulaştırılmasına karar verildiği, daha sonra kamulaştırma amacına uygun olarak yapılan 05.06.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli ... Bölgesi ... Uygulama İmar planında taşınmazın hava limanı alanında kaldığı anlaşılmıştır.
  • 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun kıymet takdir esaslarını gösterir 11/3 maddesi gereğince kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine göre getireceği kar kıymet takdirinde nazara alınmaz. 
  • Bu nedenle taşınmaz kamulaştırma kararından sonra düzenlenen 1/1000 ölçekli imar planı içinde ise de, söz konusu imar planı kamulaştırma amacına uygun yapıldığından taşınmazın arsa olarak kabul edilemeyeceği gözetilip, taşınmaza ekilebilir net ürün gelirine göre arazi olarak değer biçilmesi ve biçilen değere objektif değer arttırıcı unsur ilave edilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.

 
Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare ile davalılardan ... ve ... vd. vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R –

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı idare ile davalı ... ve davalılar ... vd. vekillerince temyiz edilmiştir.Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor ve yapılan inceleme hüküm kurmaya elverişli değildir. Şöyle ki;

1-Dosyada bulunan kanıt ve belgelere göre; dava konusu ... ili, ... ilçesi, ... köyü, 184 ada 16 parsel sayılı taşınmaz için ... Havaalanı projesi nedeniyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 15.01.2013 tarih 4727 sayılı oluru ile davacı idare tarafından kamu yararı kararı alındığı, Bakanlar Kurulunun 02.01.2014 tarih ve 2014/5768 sayılı kararı ile acele kamulaştırılmasına karar verildiği, daha sonra kamulaştırma amacına uygun olarak yapılan 05.06.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli ... Bölgesi ... Uygulama İmar planında taşınmazın hava limanı alanında kaldığı anlaşılmıştır.2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun kıymet takdir esaslarını gösterir 11/3 maddesi gereğince kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine göre getireceği kar kıymet takdirinde nazara alınmaz. Bu nedenle taşınmaz kamulaştırma kararından sonra düzenlenen 1/1000 ölçekli imar planı içinde ise de, söz konusu imar planı kamulaştırma amacına uygun yapıldığından taşınmazın arsa olarak kabul edilemeyeceği gözetilip, taşınmaza ekilebilir net ürün gelirine göre arazi olarak değer biçilmesi ve biçilen değere objektif değer arttırıcı unsur ilave edilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması

2-Muris ... mirasçısı olup davaları hakkında tefrik kararı verilen ..., ... ve ... ile muris ... mirasçısı olup davalı olarak dosyada yer almayan ... ve ...'in paylarını kapsar şekilde fazla bedele hükmedilmesi,

3-Tapuda toplam payların 1/1'i vermediği (toplam pay oranının 31/32) olduğu halde, 1/32 payın eksik olduğu gözetilmeden taşınmazın tüm alanı üzerinden fazla bedel tespit edilmesi,

Doğru olmadığı gibi;

4-7139 sayılı Kanunla değişik Kamulaştırma Kanununun 10/8 fıkrası gereğince, bozma sonrası bankaya hak sahibi adına yatırılacak bedelde artış olması halinde bu kısım için; 7139 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik hükümlerine göre işlem yapılması gerektiğinden,

Hükmün yukarıda açıklanan gerekçelerle davacı idare ile davalılardan ... ve ... vd. vekillerinin temyiz istemlerinin kabulü ile BOZULMASINA, davacı idare ile davalılardan ... ve ... vd.'den peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 12/03/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak:(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Kıymet Takdir Esasları
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları