ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Bina - Güzel Sanat Eseri Niteliği Taşımama

21-09-2020 - 955

Bina - Güzel Sanat Eseri Niteliği Taşımama


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
2019/2345
2020/622
2020-01-21

Taraflar arasında görülen davada Manavgat 3. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 26/10/2017 tarih ve 2013/360 E- 2017/663 K. sayılı kararın davacı şirket vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin kabulüne-reddine dair Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesince verilen 20/02/2019 tarih ve 2018/1141 E- 2019/304 K. sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı şirket vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı şirket vekili, davalı şirkete ait Defne Otel, Defne Star Otel, Defne Dream Otel ve The Kumul Otel'in mimari projelerinin müvekkili tarafından yapıldığını, davalı tarafça, mimarı projeye aykırı olarak değişiklik yapıldığını, yapılan değişiklere muvafakatı olmadığını ileri sürerek, dosyaya konu inşaatların eski haline getirilmesine ve kal'ine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacı vekilinin annesinin davalı şirkete hissedar olduğunu, kasıtlı olarak sürekli farklı konularda şirket aleyhine davalar açtığını, davacının müvekkili şirkete ait bir takım otellerin proje müellifi olduğunu, binalarda değişiklik yapma konusunda müvekkillerine 02.12.2008 tarihli muvafakatnameyi verdiğini, aynı konu ile ilgili müvekkilleri ile ilgili suç duyurusunda bulunduğunu, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/6323 Soruşturma numarası ile takipsizlik kararı verildiğini, davacı tarafından çizilen projenin sıradan bir proje olduğunu, estetik değere sahip bir yapı olmadığından davanın reddini talep etmiştir.

İlk Derece Mahkemesince iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, dava konusu binaların estetik değere sahip mimari güzel sanat eseri olmadığı, davalının yapılacak değişiklik için davacılardan onay alması gerekmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı şirket vekili istinaf etmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesince, tüm dosya kapsamına göre, davacı tarafın Defne Star ve Defne Ana Otelleri yönünden, projenin FSEK 4/3. maddesince korunmaya değer estetik değeri olan mimari eser niteliğinde olduğunu ispat edemediği, zira bu hususla ilgili alınan bilirkişi raporu için gider avansını yatırmadığı, Defne Dream ve The Kumul Otellere ilişkin açılmış davadan ise feragat edildiği gerekçesiyle davacı şirket vekilinin istinaf isteminin re'sen öngörülen nedenlerle kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın, Defne Star ve Defne Ana Otellerinin projelerine yöneltilen iddia bakımından esastan, Defne Dream ve The Kumul Otellerinin projelerine yöneltilen iddia bakımından ise feragat nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı şirket vekili temyiz etmiştir.

Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK'nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ:

Yukarda açıklanan nedenlerle, davacı şirket vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK'nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK'nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 10,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacı şirketten alınmasına, 21/01/2020 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
bina güzel sanat eser niteliği taşımama
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları