ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Yüklenici - İş Sözleşmesinin Feshine İlişkin Düzenlemeler

24-09-2020 - 617

Yüklenici - İş Sözleşmesinin Feshine İlişkin Düzenlemeler


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi
2015/930
2015/4925
2015-10-09

Özet:

  • 4735 sayılı Kanunu'un 22/2. maddesi uyarınca; sözleşmenin haklı nedenlerle feshi halinde kesin teminat mektubu ve varsa ek kesin teminatların alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar DİE tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncelleneceği ve güncellenen tutar ile kesin teminat tutarının yükleniciden tahsil edileceğinden bilirkişiden rapor alınarak davacının talep etmekte haklı olduğu güncellenen tutar belirlenerek sonucuna göre talebin hüküm altına alınması gerekir.

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili ile dahili davalı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Dava, eser sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin; davalı yüklenici tarafından yerine getirilmemesi sonucunda; feshedilen sözleşmeden dolayı süresi dolup yenilenmediği için nakde çevrilemeyen teminat mektubunun güncellenmiş bedelinin davalı ortak girişimden tahsili istemiyle açılmıştır.

Mahkemece güncellenmemiş 100.000,00 TL teminat mektubu bedeli yönünden davanın kabulüne, güncellenmiş bedel fazlasını oluşturan 9.337,06 TL'ye yönelik istemin reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili ile dahili davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı DSİ ile davalı M..C..-Ö.. İnş.San.Tic.Ltd.Şti. Ortak Girişimi arasında imzalanan 11.07.2011 tarihli eser sözleşmesiyle Artvin ili Konaklı ve Kemerköprü köylerini Sidere Deresi Taşkınlarından Koruma kanalının yapımının davalı tarafça üstlenildiği, sözleşmenin 10.1.1.2 maddesi uyarınca 12 aylık (26.03.2013 süreli) 100.000,00 TL bedelli kesin teminat mektubunun yüklenici tarafından verileceği, sözleşmeye göre işin bitim tarihinin 10.03.2013 olmasına rağmen yüklenicinin işi yapmadığı, üç ayrı tarihte yapılan uyarılara ve verilen 20 gün ek süreye rağmen cevap vermediği, 11.03.2013 tarihinde yapılan kontrolde bir değişiklik görülmemesi üzerine sözleşmenin 10.04.2013 tarihinde idarece feshedildiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır.

Davalı M..C.. cevap dilekçesinde tevil yoluyla bu hususları doğrulamaktadır.

Davalının 08.07.2011 tarihinde idareye vermiş bulunduğu 100.000,00 TL'lik kesin teminat mektubunun süresi dolduğundan ve davalı yüklenici tarafından süresi uzatılmadığından teminat yasal olarak gelir kaydedilememiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre dahili davalı şirketin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

Yanlar arasındaki sözleşmenin 5. maddesi uyarınca sözleşmenin uygulanmasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinin geçerli olacağı belirtilmiştir.

4735 sayılı Kanunu'un 22/2. maddesi uyarınca; sözleşmenin haklı nedenlerle feshi halinde kesin teminat mektubu ve varsa ek kesin teminatların alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar DİE tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncelleneceği ve güncellenen tutar ile kesin teminat tutarının yükleniciden tahsil edileceğinden bilirkişiden rapor alınarak davacının talep etmekte haklı olduğu güncellenen tutar belirlenerek sonucuna göre talebin hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde güncellemeye ilişkin talebin reddi doğru olmamıştır.

SONUÇ:Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalı şirketin tüm temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 5.121,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden dahili davalıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 08.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
iş sözleşmesi feshi düzenleme 4735 sayılı kanun haklı neden kesin teminat mektubu kesin teminatlar yüklenici
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları