ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Kolluğun Kargoyu Açma Yetkisi - Hukuka Aykırı Arama

01 Mayıs 2023, 14:39 - 402

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Kolluğun Kargoyu Açma Yetkisi - Hukuka Aykırı Arama


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 10. Ceza Dairesi
2022/13801
2022/14085
2022-12-28

Özet:

Uyuşturucu maddenin bulunduğu paketin Cumhuriyeti Savcısının verdiği yazılı arama emrine istinaden kargo şubesinde kolluk görevlileri tarafından açılarak arandığı ve CMK’nın 127. maddesi uyarınca maddelere el koyulduğu, kargo vasıtasıyla gönderilen gönderilerde el koyma yapabilmek için CMK’nın 129. maddesinin suç tarihinde yürürlükte olan haline göre hakim ya da gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından bir karar verilmesi ve el koyulan gönderilerin mühür altına alınıp kararı veren hakim veya Cumhuriyet savcısına teslim edilmesi gerekirken, CMK'nın 129. maddesinin suç tarihinde yürürlükte olan haline aykırı olarak kargo şubesinde bulunan gönderi niteliğindeki paketin kolluk görevlileri tarafından açılması ile suç konusu uyuşturucu maddenin hukuka aykırı bir biçimde ele geçirildiğinin ve bu şekilde ele geçirilen uyuşturucu maddenin ''suçun maddi konusu'' ve ''suçun delili'' olarak hükme esas alınamayacağının gözetilmemesi hukuka aykırıdır.

Mahkemesi :Ceza Dairesi  
Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
Hükümler : 1-Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 28/10/2020 - 2013/221 esas ve 2020/440 sayılı mahkûmiyet hükümleri
2-Düzeltilerek esastan ret  

Sanık ... müdafiinin temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin isteğinin hükmolunan cezanın süresine göre, CMK'nın 299. maddesi uyarınca reddine karar verilerek, temyiz incelemesi duruşmasız olarak yapılmıştır.

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hükümler temyiz edenlerin sıfatı, başvurularının süresi, kararların nitelikleri ve temyiz sebeplerine göre, aralarındaki bağlantı nedeniyle Dairemizin 2022/8558 esas sayılı dosyası ile birlikte incelenmiştir. 

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 

A-Sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ve ... hakkındaki hükümlerin incelenmesinde:

5271 sayılı CMK'nın 288. ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler ile 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri dikkate alınıp, sanıklar müdafilerinin dilekçelerinde belirttikleri temyiz sebeplerinin hükümlerin hukuki yönüne ilişkin olduğu değerlendirilerek, anılan sebeplere bağlı olarak yapılan incelemede,

Sanıklar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerine yönelik istinaf taleplerinin düzeltilerek esastan reddine dair Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin kararı hukuka uygun bulunduğundan, CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca sanıklar müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz istemlerinin ESASTAN REDDİNE, 

B-Sanık ... hakkındaki hükmün incelenmesinde:

5271 sayılı CMK'nın 288. ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler ile 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri dikkate alınıp, sanık müdafiinin dilekçesinde belirttiği temyiz sebeplerinin hükmün hukuki yönüne ilişkin olduğu değerlendirilerek, anılan sebeplere bağlı olarak yapılan incelemede,

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlerin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilen dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanık müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Fiziki takip tutanağı, iletişimin tespiti çözüm tutanakları ile sanık ve tanık beyanlarından, sanığın 15.04.2013 tarihinde hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrı soruşturma yürütülen tanık ...’e birlikte incelenen dosya sanığı ... aracılığı ile uyuşturucu madde sattığı sabit olduğunun anlaşılması karşısında Bölge Adliye Mahkemesinin bu eylemin sabit olmadığı kabul edilerek bu yönde eleştiri yapılması,  

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde olduğundan, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin, 23/03/2022 - 2021/2322 esas ve 2022/643 sayılı hükmünün 5271 sayılı CMK'nın 302/2-4. maddesi gereğince BOZULMASINA, ancak bu hususun yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanun'un 303. maddesinin verdiği yetki uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan,

Bölge Adliye Mahkemesi kararının sanığa ilişkin kısmındaki 15/04/2013 tarihli eylemin sabit olmadığına yönelik eleştiri niteliğindeki paragrafının karardan çıkartılması suretiyle, hukuka aykırılığın DÜZELTİLEREK diğer yönleri usul ve kanuna uygun olan Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik TEMYİZ İSTEĞİNİN ESASTAN REDDİNE,

C-Sanık ... hakkındaki hükmün incelenmesinde:

5271 sayılı CMK'nın 288. ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler ile 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri dikkate alınıp, sanık müdafiinin dilekçesinde belirttiği temyiz sebeplerinin hükmün hukuki yönüne ilişkin olduğu değerlendirilerek, anılan sebeplere bağlı olarak yapılan incelemede,

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, 18/06/2013, 19/06/2013, 04/07/2013 ve 06/07/2013 tarihli eylemlerin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilen dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanık müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Dosya kapsamına göre, 18/06/2013, 19/06/2013, 04/07/2013 ve 06/07/2013 tarihlerinde gizli soruşturmacı olarak görevlendirilen adli kolluk görevlilerine uyuşturucu madde satan sanığın eylemleri sabit olup mahkemenin bu eylemlerden tek ceza verilmesine yönelik kabulü yerinde ise de; sanığın 06/09/2013 tarihinde kargo vasıtası ile tanık ...’ya gönderdiği uyuşturucu maddenin bulunduğu paketin, Cumhuriyet savcısının 5271 sayılı CMK’nın 116 vd. maddeleri uyarınca verdiği yazılı arama emrine istinaden kargo şubesinde kolluk görevlileri tarafından açılarak arandığı ve CMK’nın 127. maddesi uyarınca maddelere el koyulduğu, kargo vasıtasıyla gönderilen gönderilerde el koyma işlemi yapabilmek için CMK’nın 129. maddesinin suç tarihinde yürürlükte olan haline göre hakim ya da gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından bir karar verilmesi ve el koyulan gönderilerin mühür altına alınıp kararı veren hakim veya Cumhuriyet savcısına teslim edilmesi gerekirken, CMK'nın 129. maddesinin suç tarihinde yürürlükte olan haline aykırı olarak kargo şubesinde bulunan gönderi niteliğindeki paketin kolluk görevlileri tarafından açılması ile suç konusu uyuşturucu maddenin hukuka aykırı bir biçimde ele geçirildiğinin ve bu şekilde ele geçirilen uyuşturucu maddenin ''suçun maddi konusu'' ve ''suçun delili'' olarak hükme esas alınamayacağının anlaşılması karşısında, sanık hakkında TCK'nın 43. maddesinde öngörülen "zincirleme suç" hükmünün uygulanması suretiyle fazla ceza tayin edilmesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olup, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin, 23/03/2022 - 2021/2322 esas ve 2022/643 sayılı kararı hukuka aykırı bulunduğundan, 5271 sayılı CMK'nın 302/2. maddesi uyarınca, BOZULMASINA

28/02/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 304/1. maddesi uyarınca dosyanın Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesine gönderilmesine,

28.12.2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

KARARI YAZDIR


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları