ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Vekalet Ücreti - Asgari Ücret Tarifesi

23-09-2020 - 947

Vekalet Ücreti - Asgari Ücret Tarifesi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi
2018/872
2020/9620
2020-07-16

Özet:

  • Taraflar arasında davacı lehine hükmedilecek vekalet ücreti konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. 2016 – 2017 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' nin 13. maddesi uyarınca; kabul edilen miktar 8,08 TL olduğundan, davalı belediye aleyhine hükmedilen 8,08 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken maktu vekalet ücretine hükmedilmesi hatalı olup bozma sebebi ise de,
  • Bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438/7. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.

 

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan ... vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı ... İl Müdürlüğü'nde işe başladığı tarihten kadrolu işçi statüsüne geçirildiği 2001 yılına kadar geçici/mevsimlik işçi statüsünde çalıştığını, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'nde mevsimlik işçilikte geçen sürenin kadrolu statüye geçtiğinde kıdem hesabında dikkate alınmaması sebebiyle bu sürelerin intibakının yapılmasının tespitine ve kıdem tazminatı farkının davalı taraftan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı ... Belediye Başkanlığı vekili, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davalı ... vekili, davanın husumet yönünden reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:Mahkemece, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davalı ... yönünden açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine, davalı ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı yönünden açılan davanın kısmen kabul, kısmen reddi ile; davacının14.12.2005 tarihi itibariyle 9. derecenin 17. kademesinde olduğunun tespitine, davacının fark kıdem tazminatı talebinin kısmen kabulü ile toplam net 8,08-TL. fark kıdem tazminatı alacağının akdin fesih tarihi olan 14.12.2005 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalı ... Belediye Başkanlığı'ndan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.Karara karşı davacı vekili ve davalı belediye aşkanlığı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.Bölge Adliye Mahkemesi'nce, davacı ve davalı belediyenin istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davalı ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Taraflar arasında davacı lehine hükmedilecek vekalet ücreti konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. 2016 – 2017 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' nin 13. maddesi uyarınca; kabul edilen miktar 8,08 TL olduğundan, davalı belediye aleyhine hükmedilen 8,08 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken maktu vekalet ücretine hükmedilmesi hatalı olup bozma sebebi ise de, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438/7. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle, temyiz olunan kararın hüküm fıkrasının 7 numaralı bendinde bulunan "Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre kabul edilen miktar üzerinden hesaplanan 1.980,00 TL vekalet ücretinin davalı ...'ndan alınarak davacıya verilmesine,'' rakam ve sözcüklerinin çıkarılarak yerine, ''Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre kabul edilen miktar üzerinden hesaplanan 8,08 TL vekalet ücretinin davalı ...'ndan alınarak davacıya verilmesine, '', rakam ve sözcüklerinin yazılmasına hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.07.2020 gününde oybirliği ile karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
vekalet ücreti ak asgari ücret tarifesi kabul edilen miktar yeniden yargılama mülga düzeltilerek onanma
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları