ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Sigortacılıkta Tahkim - Alınacak Rapor

26-09-2020 - 825

Sigortacılıkta Tahkim - Alınacak Rapor


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 40. Hukuk Dairesi
2019/2942
2020/662
2020-06-04

Özet:

  • Dava, trafik kazasından kaynaklanan bedensel zarar tazminatı istemine ilişkindir. 
  • Davalı ... Sigorta AŞ ile işleten ... Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında 18/10/2015 başlangıç, 18/10/2016 bitiş tarihli olarak akdedilen Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) poliçesinin düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.5.c maddesi uyarınca sürekli sakatlık tazminatına ilişkin sakatlık oranının belirlenmesinde, sakatlık ölçütü sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporlarına ilişkin mevzuat doğrultusunda hazırlanacak sağlık kurulu raporu dikkate alınır. 
  • Bu itibarla davacının sürekli sakatlık oranının, 30/03/2013 gün ve 28613 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmesi gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiş Sağlık Kurulu Raporunda belirtilen meslekte kazanma gücünde azalma oranına göre uygulama yapılması doğru olmadığından, İtiraz Hakem Heyeti kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekmiştir. 
  • Kararın kaldırılma gerekçesine göre davalı vekilinin ileri sürdüğü diğer istinaf başvuru nedenleri bu aşamada inceleme dışı bırakılmıştır.

 
İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ: İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ: 25/09/2018

NUMARASI: 2018/5924 Esas - 2018/5924

(Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti 01/08/2018 gün 2018/İHK-6251 sayılı kararı)

DAVANIN KONUSU: Trafik Kazasından Kaynaklanan Bedensel Zarar Tazminatı

KARAR TARİHİ: 04/06/2020

Yukarıda yazılı Sigorta Tahkim Komisyonu/İtiraz Hakem Heyeti kararına karşı istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine, Dairemiz Heyetince yapılan müzakere sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili başvuru dilekçesinde özetle; davalı ... şirketi tarafından sigortalanan ... plaka sayılı aracın karıştığı trafik kazası sonucunda diğer araçta sürücü olarak bulunan ...'nın malul kaldığını ileri sürerek, bilirkişiden alınacak rapor ile belirlenecek maddi tazminat tutarının temerrüt tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte şimdilik başvuru harcına esas olmak üzere 41.000,00 TL'nin davalı ... şirketinden tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davacı vekili, bedel arttırım dilekçesiyle talep edilen bedensel zarar tazminatı tutarını 182.585,00 TL'ye yükseltmiştir. Davalı ... Sigorta A.Ş vekili cevap dilekçesinde özetle; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 97'nci maddesi uyarınca sigorta şirketine kanunda belirtilen evraklarla müracaat edilmediğini, mevzuata uygun olarak ödemenin yapıldığını, bakiye tazminatının söz konusu olmadığını, dosyada öncelikle kusur tespitinin yapılması gerektiğini, sunulan maluliyet raporunu kabul etmediklerini, geçici iş göremezlik, bakıcı ve tedavi gideri tazminatının poliçe kapsamında olmadığını, tazminat hesabının aktüer sıfatına sahip bilirkişiler tarafından Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, hesaplamanın da TRH-2010 mortalite tablosuna göre yapılması gerektiğini, müterafik kusurun gözetilmesini, faizin hatalı talep edildiğini, başvuranın yargılama gideri ve vekalet ücretine talebine ilişkin itirazlarının bulunduğunu belirterek talebin reddine karar verilmesini talep etmiştir. Uyuşmazlık Hakem Heyeti, başvurunun kabulü ile 182.585,00 TL bakiye tazminatın davalı ... şirketinden alınarak başvuru sahibine ödenmesine, belirlenen tazminat tutarının 23/08/2016 tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına karar vermiştir. Davalı vekili uyuşmazlık hakem heyeti kararına karşı sunduğu itiraz başvuru dilekçesinde özetle; uyuşmazlık hakem heyeti kararının süresi içerisinde verilmediği, sigorta şirketine eksik evrakla başvuru yapıldığı, meslekten kazanma gücü kaybını tespit eden raporun kabul edilemeyeceğini, poliçe tanzim tarihi itibarıyla hesaplamada TRH tablosunun kullanılmasının gerektiğini, hakem kararında tam vekalet ücretine hükmedilmesinin hatalı olduğunu belirterek hükmün bozulmasını talep etmiştir. İtiraz Hakem Heyeti Uyuşmazlık Hakem Heyeti kararının kaldırılmasına, başvurunun kısmen kabulü ile 130.790,00 TL maluliyet tazminatının 23/08/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ... Sigorta A.Ş'den alınarak başvuru sahibine verilmesine karar vermiştir. Davalı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; uyuşmazlık hakem heyeti kararının 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30/16'ncı maddesinde öngörülen 4 aylık süre içerisinde verilmediği, istinafa konu karara esas alınan bilirkişi hesap raporunun tebliğ olunmadığını, başvurana mevzuata uygun biçimde ödeme yapılması nedeniyle bakiye alacak taleplerinin reddi gerektiğini, ödenen tazminat ile ödenmesi gereken tazminat arasında fahiş oranda fark yok ise ödemeye dair anlaşmanın geçerli kabul edileceğini, meslekte kazanma gücüne göre düzenlenen maluliyet raporunun hatalı olduğunu, maddi tazminat talebinin esasının özürlülük ölçütü olması gerektiği, başvuran yararına tam vekalet ücretine hükmolunmasının hatalı olduğunu belirterek itiraz hakem heyeti kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir. Dava, trafik kazasından kaynaklanan bedensel zarar tazminatı istemine ilişkindir. HMK'nın 355. maddesi kapsamında istinaf itirazları ve kamu düzenine ilişkin hususlarla sınırlı olarak yapılan inceleme sonunda: Davacı vekilinin, kamu düzenine ilişkin olan Uyuşmazlık Hakem Heyetinin 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30/16'ncı maddesinde öngörülen 4 aylık süre geçtikten sonra karar verdiğine dair istinaf başvuru nedeninin incelenmesinde; İtiraz Hakem Heyetinin 01/08/2018 gün ve 2018/İHK-6251 sayılı kararında, Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından, dosyanın Uyuşmazlık Hakem Heyetine 01/04/2018 günü havale edildiğini belirtilmesi Uyuşmazlık Hakem Heyetinin ise 04/05/2018 günü karar verdiğini anlaşılması karşısında, davacı vekilinin Uyuşmazlık Hakem Heyetinin 4 aylık süre geçtikten sonra karar verdiğine ilişkin istinaf nedeni yerinde görülmemiştir. Davacı vekili tarafından dosyaya sunulan Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Adli Bilirkişi Kurulu raporunda ise davacı ...'nın belirtilen sekellerinin 03/08/2013 gün ve 28727 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği ve 11/10/2008 gün ve 27021 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği ekindeki meslekte kazanma gücünün azalma oranları tespit cetvelli kapsamında değerlendirildiğinde meslekte kazanma gücünden azalma oranının %24 olduğu bildirilmiştir. Teknik ve aktüer bilirkişiler tarafından düzenlenen raporda ... plaka sayılı araç sürücüsünün %100 asli kusurlu olduğu, başvuru sahibi ...'nın kusursuz olduğunu, PMF-1931 tablosuna ve progresif rant esasına göre sigorta şirketinin ödediği tazminatının kanuni faizle güncellenmiş değerinin mahsubundan sonra hesaplanan ek sürekli sakatlık tazminatının 182.585,00 TL, aktüeryal yaklaşımla THR-2010 mortalite tablosu ve %1,8 teknik faiz esas alınarak, sigorta şirketinin ödediği tazminatının kanuni faizle güncellenmiş değerinin mahsubundan sonra hesaplanan, ek sürekli sakatlık tazminatının ise 130.790,00 TL olduğu belirtilmiştir. Davalı ... Sigorta AŞ ile işleten ... Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında 18/10/2015 başlangıç, 18/10/2016 bitiş tarihli olarak akdedilen Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) poliçesinin düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.5.c maddesi uyarınca sürekli sakatlık tazminatına ilişkin sakatlık oranının belirlenmesinde, sakatlık ölçütü sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporlarına ilişkin mevzuat doğrultusunda hazırlanacak sağlık kurulu raporu dikkate alınır. Bu itibarla davacının sürekli sakatlık oranının, 30/03/2013 gün ve 28613 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmesi gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiş Sağlık Kurulu Raporunda belirtilen meslekte kazanma gücünde azalma oranına göre uygulama yapılması doğru olmadığından, İtiraz Hakem Heyeti kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekmiştir. Kararın kaldırılma gerekçesine göre davalı vekilinin ileri sürdüğü diğer istinaf başvuru nedenleri bu aşamada inceleme dışı bırakılmıştır.

KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere: 1-Davalı vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜ ile; yukarıda esas ve karar numarası yazılı İtiraz Hakem Heyeti kararının HMK'nin 353/1-a/6'ncı maddesi uyarınca KALDIRILMASINA, 2-Dosyanın yeniden değerlendirme yapılıp karar verilmesi için Sigorta Tahkim Komisyonuna iade edilmek üzere mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 3-6728 sayılı Yasa'nın 36'ncı maddesi ile değişik 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı 1 sayılı Tarifenin "(A) Mahkeme Harçları" başlıklı bölümünün, "III- Karar ve ilam harcı" başlıklı alt bölümünün birinci fıkrasının (a) bendi gereğince harç alınmasına yer olmadığına, 4-Peşin alınan karar harcının İlk Derece Mahkemesince istinaf talep edene iadesine, 5-İstinaf başvurusu için davalı tarafça yapılan yargılama giderlerinin, Sigorta Tahkim Komisyonunca verilecek nihai kararda dikkate alınmasına, 6-İstinaf incelemesi duruşmalı yapılmadığından, vekalet ücreti hükmedilmesine yer olmadığına, 7- İstinaf yargılama giderleri için yatırılan gider avansından artan kısmın iadesine, 8-İcranın geri bırakılması istemi kapsamında davalı ... Sigorta AŞ tarafından dosyaya sunulan teminat mektubunun, İİK'nın 36/5 maddesi uyarınca davalıya iadesine, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, HMK'nin 362/1-a maddesi uyarınca kesin olmak üzere, oy birliği ile karar verildi.04/06/2020

kaynak:(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Sigortacılıkta Tahkim Alınacak Rapor
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları