ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Protokolde Aracın Her Şeyinin Kontrol Edildiğinin Belirtilmesi - Ayıp İhbarı

26-09-2020 - 588

Protokolde Aracın Her Şeyinin Kontrol Edildiğinin Belirtilmesi - Ayıp İhbarı


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi
2018/1649
2020/732
2020-06-02

Özet:

  • Satış protokolünde aracın gezdirilerek tur atıldığı ve herşeyi ile kabul edildiği, bir avuç toprak olduğu, hiçbir garantisinin olmadığı notunun düşüldüğü, satış bedelinin bir kısmının çeklerle bakiye miktarın peşin ve nakit olarak ödendiği, davacının aracı tüm niteliği ve niceliğini ile kabul ederek satın aldığı, herhangi bir ayıbın söz konusu olmadığı, aksi kanaatte olunsa bile TTK madde 23 uyarınca süresinde yapılmış ayıp ihbarının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olup, dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle muhakeme hukukuna ve maddi hukuka uygun bulunan hükmün ONANMASINA

 

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının ilk derece mahkemesinde yapılan yargılaması sonucunda verilen kararın davacı vekilince istinaf edilmesi üzerine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi tarafından verilen davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine yönelik kararın süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, davacı şirketin, ... Satış Protokolü doğrultusunda davalı ...'ten 547.600,00 TL karşılığında 2012 model otobüsü satın aldığını, satış bedelinin bir kısmını çeklerle ödediğini, davalılardan ...'a 58.000,00 TL meblağlı 6 adet çeki keşide ederek verdiğini, satın alınan aracın motorunda arıza ortaya çıktığını, bunun 21/07/2015 tarihinde özel serviste tespit edildiğini, bunun üzerine derhal ayıp ihbarında bulunmak ve satım karşılığında verilen çekler ile ilgili tedbir kararı verilmek üzere 23/07/2015 tarihinde Pazar Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurulduğunu ileri sürerek dava konusu satım sözleşmesine konu maldaki gizli ayıp nedeniyle sözleşmeden dönülerek ödenen bedel 204.265,00 TL’nin iadesine, çekler nedeniyle davacının borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... davaya cevap vermemiştir.

Davalı ... vekili, dava konusu aracın satış işlemleri yapılmadan davacı şirket yetkilisi ... 'a otobüsün her türlü bakım, kontrolü yapılması için 2 günlüğüne davalı tarafından teslim edildiğini, aracın son kontrolleri yapıldıktan sonra 18.05.2015 tarihinde oto satış protokolü imzalanarak 200.000,00 TL peşin, kalanı için 6 adet 58.000,00 TL'lik çekler alındığını, "araç gezdirildi, tur atıldı ve herşeyiyle kabul edildi", "aracın hiçbir garantisi yoktur" ibarelerinin satış protokolünde yazıldığını, satış protokolü sonrasında dava tarihine kadar geçen sürede alıcı satın aldığı otobüsün durumuyla ilgili herhangi bir ayıp bildiriminde bulunmadığını, davacı şirketin haksız ve mesnetsiz olarak işbu davayı açmış olduğunu, muaccel olan çek bedellerini ödemeyerek davalının zarara uğratıldığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama, bilirkişi raporu ve toplanan delillere göre, satış protokolünde aracın gezdirilerek tur atıldığı ve herşeyi ile kabul edildiği, bir avuç toprak olduğu, hiçbir garantisinin olmadığı notunun düşüldüğü, satış bedelinin bir kısmının çeklerle bakiye miktarın peşin ve nakit olarak ödendiği, davacının aracı tüm niteliği ve niceliğini ile kabul ederek satın aldığı, herhangi bir ayıbın söz konusu olmadığı, aksi kanaatte olunsa bile TTK madde 23 uyarınca süresinde yapılmış ayıp ihbarının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hükme karşı davacı vekilince istinaf yoluna başvurulmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesince, protokole göre davacının aracın her türlü kontrolünü yaparak ve aracı her şeyi ile kabul ederek satın aldığı, protokol altına koymuş olduğu imza ile kabul ettiği, aracın davacıya teslim edilerek her türlü kontrolünün yapılması imkanının sağlandığı, sözleşme ile de davacının aracın kontrolünü yaptığını kabul ettiği gerekçesiyle davacı vekilinin istinaf başvurusunun reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle muhakeme hukukuna ve maddi hukuka uygun bulunan hükmün ONANMASINA, dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 02.06.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak:  (www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Protokolde Aracın Her Şeyinin Kontrol Edildiğinin Belirtilmesi Ayıp İhbarı
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları