ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Nitelikli Hırsızlık - Teknik Takip ve İletişimin Tespiti

21 Aralık 2023, 08:47 - 251

Nitelikli Hırsızlık - Teknik Takip ve İletişimin Tespiti


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 2. Ceza Dairesi
2021/4308
2021/12942
2021-06-23

Özet:

Sanığa atılı hırsızlık suçu ile ilgili olan teknik takip ve iletişimin tespiti kayıtlarının, suç tarihi olan 22.07.2012 tarihinde hırsızlık suçunun 5271 sayılı CMK’nın 135/8. maddesinde sayılan katalog suçlar kapsamında bulunmaması nedeniyle aynı Kanun'un 138/2. maddesi gereğince bu suçların delili olarak kullanılamayacağı gözetilmeden sanığın mahkûmiyetine gerekçe gösterilmesi hukuka aykırıdır.

Dos­ya in­ce­le­ne­rek ge­re­ği dü­şü­nül­dü:

5237 sa­yı­lı TCK’nın 53. mad­de­si­nin bazı bö­lüm­le­ri­nin ip­ta­li­ne iliş­kin Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin 24.11.2015 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­ren 08.10.2015 ta­rih­li ve 2014/140 E., 2015/85 K. sa­yı­lı ka­ra­rı na­za­ra alı­na­rak bu mad­de­de ön­gö­rü­len hak yok­sun­luk­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı­nın, 15.04.2020 gün ve 31100 sa­yı­lı Res­mî Ga­ze­te’de ya­yım­la­na­rak aynı gün yü­rür­lü­ğe gi­ren 7242 sa­yı­lı Ka­nun’un 10. mad­de­si ile TCK’nın 53. mad­de­sin­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le bir­lik­te in­faz aşa­ma­sın­da gö­ze­til­me­si müm­kün gö­rül­müş; dos­ya içe­ri­ği­ne göre di­ğer tem­yiz iti­raz­la­rı ye­rin­de gö­rül­me­miş­tir. An­cak; 

1- Mağ­du­run so­ruş­tur­ma aşa­ma­sın­da; 22/07/2012 günü te­ra­vih na­ma­zı­na git­mek için ev­den çık­tı­ğı sı­ra­da park ha­lin­de dur­du­ğu­nu gör­dü­ğü ara­cı­nın ça­lın­dı­ğı­nı na­maz kı­lıp dön­dü­ğün­de fark et­ti­ği­ni be­yan et­ti­ği, olay günü ak­şam ve yat­sı eza­nı va­kit­le­ri­nin 20:39 ile 22:21 ara­sı, UYAP’tan alı­nan gü­ne­şin do­ğuş ve ba­tış za­man­la­rı­nı gös­te­ren çi­zel­ge­ye göre, yaz sa­ati uy­gu­la­ma­sı da dik­ka­te alın­dı­ğın­da gü­ne­şin ba­tış sa­ati­nin ise 20:35 ol­du­ğu, TCK’nın 6/1-e mad­de­si­ne göre gece vak­ti sa­yı­lan za­man di­li­mi­nin saat 21:35’te baş­la­dı­ğı­nın an­la­şıl­ma­sı kar­şı­sın­da; şüp­he­den sa­nık ya­rar­la­nır il­ke­si ge­re­ği hır­sız­lık su­çu­nun sa­nık le­hi­ne gün­düz sa­yı­lan za­man di­li­mi içe­ri­sin­de iş­len­di­ği­nin ka­bul edil­me­si ge­rek­ti­ği gö­ze­til­me­den ve su­çun gece vak­ti iş­len­di­ği­ne iliş­kin ka­nıt­lar de­ne­ti­me ola­nak ve­recek bi­çim­de ka­rar ye­rin­de gös­te­ri­lip tar­tı­şıl­ma­dan, sa­nık hak­kın­da TCK’nın 143. mad­de­si­nin uy­gu­lan­ma­sı su­re­tiy­le faz­la ceza ta­yin edil­me­si, 

2- Sa­nı­ğa atı­lı hır­sız­lık suçu ile il­gi­li olan tek­nik ta­kip ve ile­ti­şi­min tes­pi­ti ka­yıt­la­rı­nın, suç ta­ri­hi olan 22/07/2012 ta­ri­hin­de hır­sız­lık su­çu­nun 5271 sa­yı­lı CMK’nın 135/8. mad­de­sin­de sa­yı­lan ka­ta­log suç­lar kap­sa­mın­da bu­lun­ma­ma­sı ne­de­niy­le aynı Ka­nun’un 138/2. mad­de­si ge­re­ğin­ce bu suç­la­rın de­li­li ola­rak kul­la­nı­la­ma­ya­ca­ğı gö­ze­til­me­den sa­nı­ğın mah­ku­mi­ye­ti­ne ge­rek­çe gös­te­ril­me­si,

3- Müş­te­ki­ye ait ara­cın düz kon­tak ya­pıl­mak su­re­tiy­le ça­lın­ma­sı şek­lin­de ger­çek­le­şen olay­da; sa­nı­ğın ey­le­mi­nin olu­şa ve dos­ya içe­ri­ği­ne uy­gun ola­rak 5237 sa­yı­lı TCK’nın 142/1-b. mad­de­si­ne uy­du­ğu ka­bul edil­di­ği hal­de; hü­küm fık­ra­sın­da uy­gu­la­ma mad­de­si­nin TCK’nın 142/1-b ye­ri­ne 142/2-b; ge­rek­çe­li ka­rar baş­lı­ğın­da suç adı­nın da “ki­lit­len­mek su­re­tiy­le mu­ha­fa­za al­tı­na alın­mış eşya hak­kın­da hır­sız­lık‟ ye­ri­ne “tak­lit anah­tar­la ki­lit aç­mak su­re­tiy­le hır­sız­lık” ola­rak ha­ta­lı ya­zıl­ma­sı, 

Boz­ma­yı ge­rek­tir­miş, sa­nık mü­da­fi­inin tem­yiz iti­raz­la­rı bu iti­bar­la ye­rin­de gö­rül­müş ol­du­ğun­dan hük­mün bu se­bep­ler­den do­la­yı BO­ZUL­MA­SI­NA, 1 nu­ma­ra­lı boz­ma ka­ra­rı­nın hak­kın­da­ki hük­mü tem­yiz et­me­yen di­ğer sa­nık Buğ­ra Çi­keç’e de Sİ­RA­YE­Tİ­NE, 23/06/2021 ta­ri­hin­de oy­bir­li­ğiy­le ka­rar ve­ril­di.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
katalog suç hukuka aykırı delil nitelikli hırsızlık
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları