ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Muris Aleyhine Hükmedilen Para Cezası Mirasçılardan Tahsil Edilemez

30-10-2020 - 556

Muris Aleyhine Hükmedilen Para Cezası Mirasçılardan Tahsil Edilemez


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Danıştay 14. Daire
2015/ 3367
2018/ 3911
2018-05-22

Dava; İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Tahtakale Mahallesi, ... pafta, ... parsel sayılı taşınmazda ruhsatsız yapı yapıldığından bahisle, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi uyarınca davacının murisi olan …...'e para cezası verilmesine ilişkin 08.03.2011 günlü, 433 sayılı Avcılar Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, idare Mahkemesince; ölmüş bir kişi adına işlem yapılmayacağı ve idari para cezası verilemeyeceği, davalı belediyece, ruhsata aykırı yapının kimler tarafından yapıldığının, yapının bulunduğu taşınmaz sahiplerinin sağ olup olmadığının araştırılarak, yapı sahipleri tespit edildikten sonra ruhsata aykırı yapı yapan yapı sahiplerine idari para cezası verilmesi ve para cezasına ilişkin işlemin usulüne uygun olarak muhatap şahıslara tebliğ edilmesi gerekmekte iken, bu işlemler yapılmaksızın ölmüş kişi adına para cezası verilmesi ve para cezası verilmesine ilişkin encümen kararının usulsüz şekilde tebliğ edilmesi sebebiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar, davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar" başlıklı 38. maddesinin 7. fıkrasında ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 20. maddesinde kurala bağlanan, "ceza sorumluluğunun şahsiliği" ilkesi, herkesin kendi fiilinden sorumlu tutulmasını, cezanın yalnız suçu işleyenlerle iştirak edenlere verilmesini, suça katkısı bulunmayanlara ceza sorumluluğu yükletilemeyeceği, hiç kimsenin işlemediği bir suçtan dolayı sorumlu tutulamayacağını, bir başkasının işlediği suçun, suçu işlemeyenlere sirayet edemeyeceğini ifade etmektedir. Ceza Hukukunun temel ilkelerinden biri olan bu ilkenin idari para cezaları için de geçerli olduğu konusunda kuşku bulunmamaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; Avcılar Belediye Encümeninin dava konusu 08/03/2011 günlü, 433 sayılı kararıyla, davacının murisi ...... adına idari para cezası verildiği, adı geçenin 07/07/2003 tarihinde vefat ettiği, bu işleme karşı ise mirasçı olan davacı tarafından bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Cezaların şahsiliği ilkesi gereğince, muris adına verilen cezanın, mirasçılardan tahsil edilemeyeceğinin açık olması karşısında, 07/07/2003 tarihinde vefat eden muris adına tesis edilen dava konusu idari para cezasının iptalini istemesinde davacının kişisel ve güncel bir menfaati bulunmadığından, davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi suretiyle verilen temyize konu İdare Mahkemesi kararında usul hükümlerine uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 14/10/2014 günlü, E:2014/397, K:2014/1746 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 22.05.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
para cezası muris mirasçı tahsil idari ceza
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları