Kamulaştırma Bedelinin Yatırılması İçin Davalı İdareye Kaç Kez Süre Verileceği

15-01-2022 - 4

Kamulaştırma Bedelinin Yatırılması İçin Davalı İdareye Kaç Kez Süre Verileceği


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi
2021/7826
2021/15712
2021-12-22





Özet:

Tarafların anlaştığı veya tarafların anlaşamaması halinde hakim tarafından kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak veya kamulaştırma bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise, ilk taksitin yine peşin ve nakit olarak hak sahibi adına, hak sahibi tespit edilememiş ise ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere 10 uncu maddeye göre mahkemece yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir.

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı Hazine vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R -

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı Hazine vekilince temyiz edilmiştir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı Yasayla değişik 10. maddesi “Tarafların anlaştığı veya tarafların anlaşamaması halinde hakim tarafından kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak veya kamulaştırma bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise, ilk taksitin yine peşin ve nakit olarak hak sahibi adına, hak sahibi tespit edilememiş ise ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere 10 uncu maddeye göre mahkemece yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir.” hükmünü içermektedir.

Bu durumda, mahkemece, yukarıda anılan kanun hükmü uyarınca kamulaştırma bedelinin depo edilmesi için 15 günlük süre verilmesi gerektiği ve bu sürenin bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabileceği gözardı edilerek Kamulaştırma Kanununa aykırı olarak depo bedelinin yatırılması için bir kez iki haftalık kesin süre verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Davacı Hazine vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle, bozma nedenine göre sair hususlar incelenmeksizin, HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 22/12/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

5. Hukuk Dairesi  | Esas No:2021/7826 | Karar No:2021/15712 | Kamulaştırma Bedelinin Yatırılması İçin Davalı İdareye Kaç Kez Süre Verileceği KARARI YAZDIR / DİNLE


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Öne Çıkanlar


Avukat Web Sitesi