ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İnfaz Edilmiş Ceza - Tekerrüre Esas Alınma - Uzlaşma Kapsamına Alınması - Uyarlama Yargılaması - Hukuki Menfaat

06-02-2021 - 1419

İnfaz Edilmiş Ceza - Tekerrüre Esas Alınma - Uzlaşma Kapsamına Alınması - Uyarlama Yargılaması - Hukuki Menfaat


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 13. Ceza Dairesi
2020/4330
2020/6707
2020-06-30

Mala zarar verme suçundan sanık ...'in 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 151/1. maddesi gereğince 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Kayseri 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 08/03/2011 tarihli ve 2010/678 esas, 2011/157 sayılı kararının temyiz edilmeksizin kesinleşmesini müteakip, Cumhuriyet Savcısı tarafından 02/12/2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 34. maddesi ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca ek karar verilmesi talebinin reddine ilişkin anılan Mahkemenin 12/12/2018 tarihli ve 2010/678 esas, 2011/157 sayılı ek kararına karşı yapılan itirazın reddine dair Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 18/12/2018 tarihli ve 2018/1007 değişik iş sayılı kararına karşı, Adalet Bakanlığı'nın 11/04/2019 gün ve 94660652-105-38-2413-2019-Kyb sayılı yazısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 18/04/2019 gün ve 2019/40440 sayılı ihbarnamesiyle Dairemize gönderildiği,

MEZKUR İHBARNAMEDE;

Dosya kapsamına göre, 5237 sayılı Kanun’un 168/1. maddesi gereğince etkin pişmanlık hükümlerine tabi olduğu, 02/12/2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34. maddesi ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesinin 3. fıkrasında “Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez” şeklinde düzenlenen “...etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar...” kısmının madde metninden çıkarılarak, etkin pişmanlık hükümlerine tabi suçların da uzlaştırma kapsamına alınması ve böylece sanığın üzerine atılı mala zarar verme suçunun uzlaşma hükümlerine bağlı bulunması, yasal değişiklikten önceki aşamada uzlaşma teklif formu düzenlenmediği, müştekinin uzlaşmak istemediğine dair beyanının da hukuki sonuç doğurmayacağı, ayrıca sanığın üzerine atılı mala zarar verme suçundan verilen cezanın, sanığın başka bir suçtan dolayı cezalandırılmasına dair Tokat 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 16/06/2015 tarihli ve 2015/246 esas, 2015/467 sayılı kararında tekerrüre esas alındığı, her ne kadar mala zarar verme suçundan verilen ceza anılan kanun değişikliğinden önce infaz edilmiş ise de, tekerrüre esas alınması sebebiyle değişen uzlaşma hükümleri uyarınca uyarlama yapılmasında sanığın hukuki menfaatinin bulunması karşısında, 5271 sayılı Kanun’un “Uzlaştırma” başlıklı 253. maddesi hükümlerinin öncelikle uygulanması gerektiği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden anılan kararın bozulması gerektiğinin ihbar olunduğu anlaşılmıştır.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Ceza Genel Kurulu’nun 2007/4-200 esas ve 2007/219 karar sayılı kararında da açıklandığı üzere 5271 sayılı CMK'nın 253-255 maddelerinde düzenlenen uzlaşma kurumu uygulama yöntemini düzenlemesi ve anılan yasada yer alması nedeniyle usul hukuku kurumu olması dolayısıyla derhal yürürlük ilkesine tabi ise de, fail ile devlet arasındaki ceza ilişkisini sona erdirmesi bakımından maddi hukuka da ilişkin bulunması nedeniyle yürürlüğünden önceki olaylara uygulanmasında zorunluluk bulunmaktadır.

02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun ile 5271 sayılı CMK.nın 253. maddesinde değişiklik yapılmış ve uzlaştırmanın etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar bakımından da uygulanabilir hale getirilmiştir.

CMK.nın 254. maddesine göre de “kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması halinde, kovuşturma dosyası, uzlaştırma işlemlerinin 253. maddede belirtilen esas ve usule göre yerine getirilmesi için uzlaştırma bürosuna gönderilir”.

Bu açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde; İstanbul Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesinin 18.10.2016 tarihli ve 2014/564 esas, 2016/585 sayılı kararının kesinleşmesinden sonra 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun ile CMK.nın 253. maddesinde yapılan değişiklikle, uzlaşmanın etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar bakımından da uygulanabilir hale geldiği, bunun sonucu olarak hüküm tarihinden önce etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasından dolayı uzlaştırma kurumu uygulanabilen suçlar kapsamında bulunmayan basit mala zarar verme (TCK m.151) suçunun 02.12.2016 tarihi itibariyle uzlaştırma hükümlerinin uygulanması mümkün suçlar kapsamına alındığı ve kesinleşmiş kararlar bakımından da uzlaştırma hükümlerinin uygulanması gerektiği cihetle, 5271 sayılı Kanunu’nun 253. maddesindeki esas ve usullere göre uzlaştırma işlemlerinin yerine getirilmesi için yargılama dosyasının uzlaştırma bürosuna gönderilmesi gerektiği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesi nedeniyle,

Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihbar yazısı incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmüş olduğundan KABULÜ ile mala zarar verme suçundan sanık ... hakkında Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 18/12/2018 tarihli ve 2018/1007 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesinin 3. fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 30/06/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
mala zarar verme uzlaşma uzlaştırma uyarlama yargılaması tekerrür hukuki menfaat infaz
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları